Drošība

Investīciju riska pārvaldība

Investējot galvenais mērķis ir nopelnīt naudu. Lai gūtu panākumus un pievilcīgu atdevi, investoriem ir jāsaprot, kādus riskus viņi uzņemas un ko viņi var darīt, lai tos pārvaldītu.

Investēšana un risks


Ir svarīgi saprast, ka investēšana nepiedāvā "bezmaksas pusdienas". Zināms risks ir normāla parādība, un ar to ir jārēķinās visos investīciju veidos - ne tikai investējot parādzīmēs. Piemēram, investīcijas vērtība var samazināties tādu notikumu dēļ, kurus tirgus dalībnieki nevar ietekmēt, proti, ekonomikas lejupslīdes, finanšu krīzes vai ģeopolitisku notikumu dēļ.

Saprotot dažādus riska veidus un ievērojot dažus vienkāršus padomus, tu jau spersi ievērojamu soli, lai kļūtu par veiksmīgu investoru. Investēt gudri var iemācīties. Atceries, ka riska tolerance ir individuāla - tikai tu pats zini sava komforta robežu.

Investējot Mintos investīciju platformā, tev ir pieejami vairāki palīgrīki. Apskatīsim, ar kādiem riskiem tu vari saskarties Mintos investīciju platformā, un kā tu tos vari pārvaldīt. Ņem vērā, ka riska pārvaldība neizslēdz iespēju zaudēt daļu vai visus investētos līdzekļus, ja kāds no riskiem īstenojas.

Šīs lapas saturs ir mārketinga komunikācija. Tas nav uzskatāms par investīciju konsultāciju vai neatkarīgu pētījumu. Mintos nav atbildīgs par nekādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot sniegto informāciju. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku, un nav garantijas, ka investori atgūs investēto naudu. Līdzšinējie rezultāti negarantē līdzvērtīgu atdevi arī nākotnē. Pirms investīciju veikšanas, mēs aicinām investorus iepazīties ar informāciju par riskiem.

Investēšanas riski

Riska vadība

Investēšanas riski

Riska vadība

Ar pamatā esošo aizdevumu saistītie riski

Maksājumi par parādzīmēm ir saistīti ar pamatā esošajiem aizdevumu debitoru parādiem.

Aizņēmējs var neveikt plānotos maksājumus. Ja aizņēmējs maksājumu neveic laikus, arī ieguldītājs nesaņems maksājumu laikus. Ja aizņēmējs vispār neatmaksā aizdevumu un kredītu izsniedzējs nespēj atgūt naudu, ieguldītājs nesaņems turpmākos maksājumus.

Diversificē savas investīcijas, lai mazinātu risku.

Pirms investē parādzīmēs, pārskati Mintos Risk Score kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju. Tas ietver informāciju par vēsturiskajām un pašreizējām aizdevumu atmaksas tendencēm un zaudējumu līmeni.

Investē parādzīmēs, kas nodrošinātas ar aizdevumiem ar ķīlu, piemēram, hipotekārajiem vai auto kredītiem.

Investē parādzīmēs, kas nodrošinātas ar aizdevumiem ar atpirkšanas pienākumu. Ja kāda no pamatā esošajiem aizdevumiem atmaksa kavēsies vairāk nekā 60 dienas, kreditēšanas uzņēmumam būs pienākums to atpirkt, samaksājot arī procentus.

Aizņēmējs var atmaksāt pamatsummu jebkurā brīdī, pirms termiņa beigām. Arī kreditēšanas uzņēmums var anulēt aizdevuma līgumu, liekot aizņēmējam veikt pirmstermiņa atmaksu. Lai gan investors var investēt atmaksāto naudu citās parādzīmēs, atdeve no investīcijām var būt mazāka nekā sākotnēji plānots. Ja investors nolemj neinvestēt atkārtoti, neinvestētā nauda viņa kontā nenesīs nekādu atdevi.

Izmanto Core Loans, lai tava nauda vienmēr būtu investēta.

Iestati Mintos Custom portfeli, lai tas investē parādzīmēs, kas atbilst taviem investēšanas mērķiem, un lai tas automātiski reinvestē saņemtos maksājumus.

Ar kredītu izsniedzēju saistītie riski

Kredītu izsniedzējs var kļūt maksātnespējīgs, nespēt apkalpot aizdevumus vai pārtraukt sadarbību ar Mintos. Tā rezultātā uzņēmums varētu nepildīt savas līgumsaistības, līdz ar to netiktu veikti maksājumi vai pildīts atpirkšanas pienākums.

Pirms investēt parādzīmē, iepazīsties ar Mintos Risk Score apakšrādītājiem: aizdevumu apkalpotāja efektivitāte, atpirkšanas spēja un sadarbības struktūra. Šie rādītāji var tev palīdzēt pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus.

Pārskati par kreditēšanas uzņēmumu pieejamo informāciju. Mūsu kreditēšanas uzņēmumu lapās tu vari atrast katra uzņēmuma prezentāciju, kā arī uzņēmuma finanšu informāciju.

Tāpat ir laba doma diversificēt savas investīcijas, lai mazinātu risku. Mēs diversifikāciju esam padarījuši vienkāršu, piedāvājot daudz un dažādus aizdevējus.

Ar Mintos kā ieguldījumu brokeru sabiedrību saistītie riski

Mintos var kļūt maksātnespējīgs, tā licence var tikt atsaukta, un uzņēmums var kļūt nespējīgs apkalpot savus klientus. Tas var novest pie maksājumu kavēšanās vai investētā kapitāla zaudēšanas.

Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir saskaņā ar direktīvu 97/9/EK izveidotās valsts ieguldītāju kompensācijas sistēmas dalībnieks. Šī sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju gadījumā, ja Mintos investoriem neatgriež finanšu instrumentus vai investoru līdzekļus. Sistēma attiecas uz situācijām, kas parasti rodas darbības kļūdu dēļ, piemēram, ja Mintos ir iesaistīts krāpšanā vai administratīvā pārkāpumā, vai ja Mintos pārtrauc darbību.

Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt saskaņā ar ieguldītāju kompensācijas sistēmu, ir 90% no neto zaudējumiem, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Sistēma neaizsargā pret investīciju risku, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi.

Ar emitentu saistītie riski

Uzņēmums, kas izsniedz parādzīmes, var nepildīt savas saistības vai kļūt maksātnespējīgs. Tas var novest pie maksājumu kavēšanās vai investēto summu zaudēšanas.

Emitents ir izveidots kā īpašam nolūkam dibināta vienība. Tas ir pilnībā Mintos grupai piederošs uzņēmums, kas neveic citu uzņēmējdarbību, tādējādi ierobežojot emitenta saistību neizpildes risku.

Ar parādzīmēm saistītie riski

Parādzīmēm parasti ir konkrēts termiņš, un investoriem tās ir jāglabā līdz termiņa beigām. Investori, kuri vēlas pārdot savu investīciju pirms termiņa, to var izdarīt tikai Mintos otrreizējā tirgū. Pastāv risks, ka investoram var neizdoties atrast pircēju investīcijai, ka viņš varēs pārdot investīciju tikai ar atlaidi vai ka Mintos otrreizējais tirgus kā tāds var nebūt pieejams.

Ja tava prioritāte ir papildu likviditāte, apsver iespēju izmantot Core Loans.

Investori investē parādzīmēs, kas ir nodrošinātas ar aizdevumu debitoru parādiem. Juridiskās tiesības uz aizdevumu debitoru parādiem pieder parādzīmju emitentam. Tas nozīmē, ka investoriem nav tiešu regresa prasību pret aizņēmēju, un viņi paši nevar vērsties pret aizņēmēju, lai piedzītu maksājumus.

Mintos investoru vārdā vērsīsies pret kreditēšanas uzņēmumu.

Investori saņems maksājumu tikai pēc tam, kad būs nokārtotas augstākas prioritātes maksājumu saistības (piemēram, nodokļi vai atgūšanas izmaksas), ja tādas ir. Var būt arī tāda situācija, ka maksātnespējas vai tiesas procedūras iznākums var atcelt prospektā noteikto kreditoru prioritāti. Tomēr izmaiņas maksājumu prioritātē parasti rodas ārkārtas apstākļu dēļ, piemēram, piedziņas vai maksātnespējas procedūras rezultātā.

Pārskaitot maksājumus investoriem, Mintos ievēros visas piemērojamās līgumiskās un juridiskās saistības.

Ar valūtu saistītie riski

Valūtas kursa svārstību dēļ investīcijas ārvalstu valūtā vērtība var samazināties attiecībā pret investora vietējo valūtu. Šis risks attiecas tikai uz investīcijām ārvalstu valūtā.

Lai izvairītos no valūtas maiņas kursa riska, ieguldi savā vietējā valūtā.

Ja parādzīme platformā tiek izvietota valūtā, kas atšķiras no valūtas, kurā izsniegti pamatā esošie aizdevumi, kreditēšanas uzņēmums uzņemas valūtas maiņas risku. Kad tiek saņemti aizņēmēju maksājumi vai kad ir jāmaksā atpirkšanas vai atpirkšanas pienākuma izpildes cena, kreditēšanas uzņēmumam attiecīgā summa ir jāpārskaita uz Mintos izvietošanas valūtā. Ja pamatā esošo aizdevumu valūtas vērtība ievērojami samazinās attiecībā pret izvietošanas valūtu, var tikt ietekmēta kreditēšanas uzņēmuma spēja pārskaitīt investoram pienākošās summas.

Pārskati informāciju, kas pieejama kreditēšanas uzņēmuma lapā, lai labāk izprastu uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā spēju segt valūtas maiņas risku. Pamatā esošo aizdevumu valūta ir norādīta pamatprospektā. Tā ir iekļauta arī parādzīmju informācijā Mintos platformā.

Diversificē savas investīcijas starp vairākām valstīm un kreditēšanas uzņēmumiem, lai samazinātu risku.

Interešu konflikti

Investoru, kreditēšanas uzņēmuma, emitenta un Mintos intereses var nebūt saskaņotas.

Mintos platformā kreditēšanas uzņēmumi tiek mudināti uzņemties tikai tos riskus, kurus tie ir gatavi iekļaut savā bilancēs:

 • Sākotnēji tie finansē aizdevumus no sava budžeta un nezina, vai varēs tos pārdot investoriem.
 • Tiem ir arī "līdzdalība aizdevumos", kas nozīmē, ka daļu no katra finansētā aizdevuma tie patur savā grāmatvedībā. Turklāt lielākajai daļai aizdevumu ir atpirkšanas pienākums, tātad, ja aizdevums ir slikts, kreditēšanas uzņēmumam tas būs jāatpērk.
 • Mintos ir izveidojis iekšējās procedūras interešu konfliktu identificēšanai un pārvaldībai. Plašāka informācija par to ir pieejama mūsu interešu konfliktu pārvaldības politikā.

  Normatīvais un atbilstības risks

  Kredītu izsniedzēji un Mintos ir pakļauti likumiem un regulējumam tajās ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās tie darbojas. Tajā pašā laikā regulatīvā un likumdošanas vide, kas saistīta ar alternatīvajiem ieguldījumiem un kreditēšanu, ir salīdzinoši jauna un pakļauta izmaiņām. Pastāv risks, ka jebkuras izmaiņas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma spēju veikt uzņēmējdarbību - piemēram, regulējuma izmaiņas var ierobežot produktus un pakalpojumus, kurus uzņēmums var piedāvāt nākotnē.

  Veicot uzticamības pārbaudi, mēs izvērtējam, kādā normatīvajā vidē darbojas kredītu izsniedzējs, un attiecīgi koriģējam uzņēmuma izsniegto aizdevumu Mintos Risk Score.

  Mintos rūpīgi seko līdzi regulējuma attīstībai, un mēs attiecīgi atjaunināsim savu stratēģiju.

  IT sistēmas risks

  Mintos un kreditēšanas uzņēmumu darbība ir atkarīga no IT sistēmām. Šo sistēmu darbības traucējumi vai pārkāpumi var ietekmēt Mintos vai kreditēšanas uzņēmuma spēju apkalpot klientus. Šādā gadījumā investoru rīkojumi var netikt izpildīti pilnā apmērā, vai investori var nesaņemt informāciju par savām investīcijām reālajā laikā.

  Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir pakļauta arī regulatīvajām prasībām attiecībā uz IT sistēmām. Piemērojamais regulējums nosaka prasības IT procesiem, lai mazinātu darbības traucējumu riskus. Regulators veic auditus, lai kontrolētu, vai Mintos ievēro regulatīvās prasības.

  Kreditēšanas uzņēmumi arī velta ievērojamus resursus, lai nodrošinātu IT sistēmu stabilu darbību, jo tās ir būtiski svarīgas to darbībai.

  Riski, kas saistīti ar sadarbību ar ārējiem partneriem

  Lai apkalpotu savus klientus, Mintos un kredītu izsniedzēji paļaujas uz ārējiem partneriem, piemēram, bankām un tīmekļa pakalpojumu sniedzējiem. Jebkuras problēmas ar šiem partneriem var ietekmēt Mintos sniegtos pakalpojumus.

  Mintos un kreditēšanas uzņēmumi rūpīgi izvēlas savus sadarbības partnerus un, ja iespējams, nodrošina rezerves pakalpojumu sniedzējus.

  Atpirkšanas pienākums

  Atpirkšanas pienākums ir kreditēšanas uzņēmuma (vai citas vienības, kas uzņemas pienākumu par konkrēto aizdevumu) pienākums atpirkt attiecīgos aizdevumus, samaksājot arī procentus, ja jebkurš maksājums par jebkuru no attiecīgajiem aizdevumiem kavējas ilgāk nekā 60 dienas. Investori var redzēt, vai konkrētām parādzīmēm ir atpirkšanas pienākums, attiecīgajos galīgajos noteikumos.

  Lai gan investēšana aizdevumos ar atpirkšanas pienākumu var samazināt iespējamos zaudējumus investoram aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā, atpirkšanas pienākums ir tik spēcīgs, cik uzņēmums, kas šīs saistības uzņemas. Ja atpirkšanas pienākuma sniedzējs nepilda savas saistības, investors ir tieši pakļauts riskam, ka aizņēmējs neveiks aizdevuma atmaksas maksājumus.

  Uzzini vairāk par drošību Mintos investīciju platformā

  Mintos Risk Score

  Kas ir Mintos Risk Score, un kā tas var palīdzēt pieņemt investēšanas lēmumus

  Mintos un Tavi dati

  Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

  Aizsargā savu kontu

  Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

  Diversifikācija un atdeve

  Kāpēc pareiza diversifikācija ir svarīga Tavai atdevei?

  Esi gatavs pievienoties?

  Sāc investēt šodien!