Drošība

Investīciju riska pārvaldība

Investējot galvenais mērķis ir nopelnīt naudu. Lai gūtu panākumus un vērā ņemamu atdevi, investoriem ir jāsaprot, kādus riskus viņi uzņemas un ko viņi var darīt, lai tos pārvaldītu.

Investēšana un risks


Ir svarīgi saprast, ka investēšana nepiedāvā "bezmaksas pusdienas". Zināms risks ir normāla parādība, un ar to ir jārēķinās visos investīciju veidos - ne tikai investējot parādzīmēs. Piemēram, investīcijas vērtība var samazināties tādu notikumu dēļ, kurus tirgus dalībnieki nevar ietekmēt, proti, ekonomikas lejupslīdes, finanšu krīzes vai ģeopolitisku notikumu dēļ.

Saprotot dažādus riska veidus un ievērojot dažus vienkāršus padomus, tu jau spersi ievērojamu soli, lai kļūtu par veiksmīgu investoru. Investēt gudri var iemācīties. Atceries, ka riska tolerance ir individuāla - tikai tu pats zini sava komforta robežu.

Investējot Mintos aizdevumu tirgū, tev ir pieejami vairāki palīgrīki. Apskatīsim, ar kādiem riskiem tu vari saskarties Mintos aizdevumu tirgū, un kā tu tos vari pārvaldīt. Ņem vērā, ka riska pārvaldība neizslēdz iespēju zaudēt daļu vai visus investētos līdzekļus, ja kāds no riskiem īstenojas.

Šīs lapas saturs ir mārketinga komunikācija. Tas nav uzskatāms par investīciju konsultāciju vai neatkarīgu pētījumu, un tas neliedz Mintos darbiniekiem investēt ar aizdevumiem nodrošinātās parādzīmēs Mintos aizdevumu tirgū. Mintos nav atbildīgs par nekādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot sniegto informāciju. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku, un nav garantijas, ka investori atgūs investēto naudu. Līdzšinējie rezultāti negarantē līdzvērtīgu atdevi arī nākotnē. Pirms investīciju veikšanas, mēs aicinām investorus iepazīties ar informāciju par riskiem.

Investēšanas riski

Riska vadība

Investēšanas riski

Riska vadība

Ar aizdevumu saistītie riski

Maksājumi ir saistīti ar pamatā esošajiem aizdevumu debitoru parādiem.

Aizņēmējs var neveikt plānotos maksājumus. Ja aizņēmējs maksājumu neveic laikus, arī ieguldītājs nesaņems maksājumu laikus. Ja aizņēmējs vispār neatmaksā aizdevumu un kredītu izsniedzējs nespēj atgūt naudu, ieguldītājs nesaņems turpmākos maksājumus.

Investē aizdevumos ar atpirkšanas pienākumu. Ja aizdevuma atmaksa kavēsies vairāk nekā 60 dienas, aizdevējs to atpirks un samaksās Tev atlikušo pamatsummu un uzkrātos procentus.

Investē nodrošinātos aizdevumos ar ķīlu, piemēram, hipotekārajos vai auto kredītos.

Diversificē savas investīcijas, lai mazinātu risku.

Investē kvalitatīvos aizdevumos (izsniegšanas perioda analīze, paredzamie saistību neizpildes rādītāji).

Investē aizdevumos, kas turpina maksāt procentus kavējuma gadījumā vai maksā kavēta maksājuma komisiju (atkarībā no aizdevuma līguma noteikumiem).

Aizņēmējs var atmaksāt pamatsummu jebkurā brīdī. Arī kredītu izsniedzējs var anulēt aizdevuma līgumu, liekot aizņēmējam veikt pirmstermiņa atmaksu. Lai gan ieguldītājs var ieguldīt atmaksāto naudu citos aizdevumos, atdeve no ieguldījumiem var būt mazāka nekā sākotnēji plānots. Ja ieguldītājs nolemj neieguldīt atkārtoti, neieguldītā nauda viņa kontā nenesīs nekādu atdevi.

Izmanto Mintos stratēģiju, lai Tava nauda nebūtu dīkstāvē.

Iestati, lai personalizētā automatizētā stratēģija investētu aizdevumos, kas atbilst taviem ieguldījumu mērķiem.

Ar kredītu izsniedzēju saistītie riski

Kredītu izsniedzējs var kļūt maksātnespējīgs, nespēt apkalpot aizdevumus vai pārtraukt sadarbību ar Mintos. Tā rezultātā uzņēmums varētu nepildīt savas līgumsaistības, līdz ar to netiktu veikti maksājumi vai pildīts atpirkšanas pienākums.

Pirms aizdevēju pievienošanas Mintos, mēs veicam ļoti rūpīgas pārbaudes, kā arī turpmāk nepārtraukti uzraugām to darbību.

Balstoties uz mūsu sākotnējo un turpmāko analīzi, mēs katram aizdevējam piešķiram Mintos reitingu. Šie rādītāji var tev palīdzēt novērtēt ar investēšanu aizdevumos saistīto risku un pieņemt pārdomātus investēšanas lēmumus.

Tāpat ir laba doma diversificēt savas investīcijas, lai mazinātu risku. Mēs diversifikāciju esam padarījuši vienkāršu, piedāvājot daudz un dažādus aizdevējus.

Ar ieguldījumu brokeru sabiedrību saistītie riski

Mintos var kļūt maksātnespējīgs, tā licence var tikt atsaukta, un uzņēmums var kļūt nespējīgs apkalpot savus klientus. Tas var novest pie maksājumu kavēšanās vai ieguldīto summu zaudēšanas.

Tiks veikti pasākumi, lai visu aizdevumu un investīciju apkalpošanu nodotu atbilstošam pārvaldniekam. Tā kā Mintos neizsniedz aizdevumus, Tu saglabā prasījuma tiesības pret aizņēmēju vai aizdevēju, un ieceltais pārvaldnieks palīdzēs pārskaitīt visus atlikušos maksājumus.

Diversificē savas investīcijas dažādās aktīvu klasēs.

Valūtas kursa svārstību dēļ ieguldījuma ārvalstu valūtā vērtība var samazināties attiecībā pret ieguldītāja vietējo valūtu.

Lai izvairītos no valūtas maiņas kursa riska, ieguldi savā vietējā valūtā. Mintos šobrīd piedāvā ieguldīt vairākās valūtās.

Interešu konflikti

Kredītu izsniedzēja, investoru un Mintos intereses var nebūt saskaņotas.

Mintos aizdevumu tirgū kredītu izsniedzēji tiek mudināti uzņemties tikai tādu risku, ar kuru tie ir komfortabli savā grāmatvedībā.

Kredītu izsniedzējiem ir "līdzdalība aizdevumā", kas nozīmē, ka tie daļu no katra aizdevuma patur savā bilancē.

Kredītu izsniedzēji sākotnēji finansē aizdevumus no sava budžeta, un tie nav pilnībā droši, vai varēs šos aizdevumus pārdot investoriem.

Mintos ir izveidojis iekšējās procedūras interešu konfliktu identificēšanai un pārvaldībai. Plašāka informācija par to ir pieejama mūsu interešu konfliktu pārvaldības politikā.

Normatīvais un atbilstības risks

Kredītu izsniedzēji un Mintos ir pakļauti likumiem un regulējumam tajās ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās tie darbojas. Tajā pašā laikā regulatīvā un likumdošanas vide, kas saistīta ar alternatīvajiem ieguldījumiem un kreditēšanu, ir salīdzinoši jauna un pakļauta izmaiņām. Pastāv risks, ka jebkuras izmaiņas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma spēju veikt uzņēmējdarbību - piemēram, regulējuma izmaiņas var ierobežot produktus un pakalpojumus, kurus uzņēmums var piedāvāt nākotnē.

Veicot uzticamības pārbaudi, mēs izvērtējam, kādā normatīvajā vidē darbojas kredītu izsniedzējs, un attiecīgi koriģējam uzņēmuma izsniegto aizdevumu Mintos Risk Score.

IT sistēmas risks

Mintos un kredītu izsniedzēju darbība ir atkarīga no IT sistēmām. Šo sistēmu darbības traucējumi vai pārkāpumi var ietekmēt Mintos vai kredītu izsniedzēja spēju apkalpot klientus. Šādā gadījumā ieguldītāju rīkojumi var netikt izpildīti pilnā apmērā, vai ieguldītāji var nesaņemt informāciju par saviem ieguldījumiem reālajā laikā.

Mintos ir veicis pasākumus, lai aizsargātu savas sistēmas pret kļūmēm un pārkāpumiem.

Arī kredītu izsniedzēji parasti velta ievērojamus resursus, lai nodrošinātu IT sistēmu stabilu darbību.

Riski, kas saistīti ar sadarbību ar ārējiem partneriem

Lai apkalpotu savus klientus, Mintos un kredītu izsniedzēji paļaujas uz ārējiem partneriem, piemēram, bankām un tīmekļa pakalpojumu sniedzējiem. Jebkuras problēmas ar šiem partneriem var ietekmēt Mintos sniegtos pakalpojumus.

Mintos rūpīgi izvēlas savus partnerus un, ja iespējams, nodrošina rezerves pakalpojumu sniedzējus.

Atpirkšanas pienākums

Atpirkšanas pienākums ir kredīta uzlabojums, ko kredītu izsniedzējs vai cita kredītu izsniedzēja grupas vienība piešķir par konkrētu aizdevumu. Ja aizņēmējs vairāk nekā 60 dienas pēc plānotā atmaksas termiņa nav veicis maksājumu, tiek aktivizēts atpirkšanas pienākums, un kredītu izsniedzējam ir pienākums atpirkt aizdevumu, samaksājot arī uzkrātos procentus. To, vai konkrētajām parādzīmēm ir atpirkšanas pienākums, investori var redzēt attiecīgajā prospektā.

Lai gan investēšana aizdevumos ar atpirkšanas pienākumu var samazināt iespējamos zaudējumus investoram aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā, atpirkšanas pienākums ir tik labs, cik uzņēmums, kas to uzņemas. Ņemot vērā, ka vairums atpirkšanas sniedzēju nav bankas vai apdrošināšanas kompānijas, tie nav pakļauti attiecīgajam regulējumam vai kapitāla prasībām, lai nodrošinātu, ka tie spēj izpildīt atpirkšanas pienākumu. Ja atpirkšanas pienākuma nodrošinātājs nepilda savas saistības, investors ir tieši pakļauts riskam, ka aizņēmējs neveic maksājumus.

Uzzini vairāk par drošību Mintos aizdevumu tirgū

Mintos Risk Score

Kas ir Mintos Risk Score, un kā tas var palīdzēt pieņemt investēšanas lēmumus

Mintos un Tavi dati

Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

Aizsargā savu kontu

Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

Diversifikācija un atdeve

Why proper diversification matters for your returns

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!

Tevi varētu interesēt