Veiligheid

Beleggingsrisico beheren

Beleggen gaat uiteindelijk om geld verdienen. Om succesvol te zijn en een aanzienlijk rendement te behalen, moeten beleggers begrijpen welke risico's ze nemen en wat ze kunnen doen om die risico's te beheren.

Beleggen en risico


Het is belangrijk om te begrijpen dat beleggen geen 'gratis lunch' biedt. Een zeker risico is normaal en moet bij alle soorten beleggingen worden geaccepteerd – niet alleen bij beleggingen in Notes. De waarde van de belegging kan bijvoorbeeld dalen als gevolg van gebeurtenissen die buiten de controle van marktdeelnemers vallen, zoals een economische neergang, een financiële crisis of geopolitieke gebeurtenissen.

Inzicht in verschillende soorten risico en het volgen van een paar eenvoudige tips kunnen je al een heel eind op weg helpen om een succesvolle belegger te worden. Slim beleggen kun je leren. Onthoud dat risicotolerantie individueel is - alleen jij kunt bepalen waar je je prettig bij voelt.

Wanneer je bij Mintos belegt, bieden we verschillende hulpmiddelen om je te helpen. Laten we eens kijken naar de risico's die je loopt bij Mintos en hoe je deze kunt beheren. Risicobeheer sluit echter niet uit dat je een deel van of alle belegde middelen kunt verliezen als sommige van de risico's zich voordoen.

De inhoud van deze pagina is marketingcommunicatie. Het moet niet worden beschouwd als beleggingsadvies of onafhankelijk onderzoek, en belet medewerkers van Mintos niet om te beleggen in op leningen gebaseerde effecten bij Mintos. Mintos is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie. Beleggen in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee en er is geen garantie dat beleggers het belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. We raden beleggers aan om de kennisgeving over risico's te lezen voordat ze beginnen met beleggen.

Risico's van beleggen

Risicomanagement

Risico's van beleggen

Risicomanagement

Risico's gerelateerd aan de lening

Betalingen zijn gekoppeld aan de onderliggende vorderingen op leningen.

De kredietnemer kan de geplande betalingen mogelijk niet doen. Als de kredietnemer niet op tijd terugbetaalt, zal de belegger ook niet op tijd een betaling ontvangen. Als de kredietnemer de lening helemaal niet terugbetaalt en de kredietverstrekker niet in staat is om het geld terug te vorderen, zal de belegger geen verdere betalingen ontvangen.

Investeer in leningen met een terugkoopverplichting. Als de lening meer dan 60 dagen achterstallig is, koopt de kredietverstrekker de lening terug en betaalt u de uitstaande hoofdsom en lopende rente.

Beleg in gedekte leningen met onderpand, zoals hypotheken of autoleningen.

Diversifieer uw investering om uw risico te beperken.

Beleg in leningen met goede prestaties. (ouderdomsanalyse, verwachte oninbaarheid).

Beleg in leningen die rente blijven betalen wanneer ze achterstallig zijn of die vergoedingen voor te late betalingen bieden (afhankelijk van de clausules van de leningsovereenkomst).

De kredietnemer kan de hoofdsom op elk moment terugbetalen. De leningsovereenkomst kan ook worden opgezegd door de kredietverstrekker, waardoor de kredietnemer vervroegd moet aflossen. Hoewel de belegger het terugbetaalde geld in andere leningen kan beleggen, kan het rendement op de beleggingen lager zijn dan het aanvankelijk geplande rendement. Als de belegger besluit niet opnieuw te beleggen, levert het geld dat niet belegd is op zijn of haar account geen rendement op.

Gebruik een Mintos strategie om ervoor te zorgen dat je geld niet inactief is.

Stel een aangepaste geautomatiseerde strategie in om te beleggen in leningen die passen bij jouw beleggingsdoelen.

Risico's gerelateerd aan de kredietverstrekker

De kredietverstrekker kan failliet gaan, niet meer in staat zijn leningen af te lossen of de samenwerking met Mintos stopzetten. Als gevolg hiervan kan het bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet nakomen, wat kan leiden tot het niet doen van betalingen of het niet nakomen van de terugkoopverplichting.

Voordat we bij Mintos in zee gaan met een kredietverstrekker, onderwerpen we hen aan een aantal zeer grondige controles en blijven we hun prestaties continu volgen.

Op basis van onze initiële en doorlopende analyse kennen we elke kredietverstrekker een Mintos rating toe. Deze scores kunnen je helpen het risico van beleggen in een lening in te schatten en weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.

Het is over het algemeen ook een goed idee om uw belegging te diversifiëren om uw risico te beperken. We maken het u gemakkelijk om te diversifiëren tussen verschillende kredietverstrekkers

Risico's gerelateerd aan de beleggingsonderneming

Mintos kan failliet gaan, de licentie kan worden ingetrokken of het bedrijf kan niet meer in staat zijn om zijn klanten van dienst te zijn. Dit kan leiden tot vertraagde terugbetalingen of verlies van belegde bedragen.

Er zullen stappen worden ondernomen om het onderhoud van alle leningen en investeringen over te dragen aan een geschikte manager. Aangezien Mintos geen leningen verstrekt, bezit u nog steeds de claimrechten jegens de kredietnemer of de kredietverstrekker en de aangestelde manager zal helpen alle openstaande betalingen over te dragen.

Diversifieer uw belegging over verschillende activa categorieën.

Risico's in verband met valuta

De waarde van een belegging in een vreemde valuta kan in waarde dalen ten opzichte van de eigen valuta van de belegger, omdat de wisselkoers fluctueert.

Beleg in je eigen valuta om wisselkoersrisico te vermijden. Mintos ondersteunt momenteel verschillende valuta.

Belangenconflicten

De belangen van de kredietverstrekker, de beleggers en Mintos zijn mogelijk niet op één lijn.

Bij Mintos worden kredietverstrekkers gestimuleerd om alleen risico's te nemen die ze zonder bezwaar in hun eigen boekhouding kunnen opnemen.

Kredietverstrekkers hebben een 'skin in the game', wat betekent dat ze een aandeel in elke lening behouden.

Kredietverstrekkers financieren leningen in eerste instantie uit hun eigen budget en ze weten niet zeker of ze deze aan beleggers kunnen verkopen.

Mintos heeft interne procedures opgesteld om belangenconflicten te identificeren en te beheren. Je kunt hier meer over lezen in ons beleid voor het beheer van belangenconflicten..

Regelgeving- en naleving risico

Kredietmaatschappijen en Mintos zijn onderworpen aan wet- en regelgeving in de regio's waar zij actief zijn. Tegelijkertijd is de wet- en regelgevende omgeving rond alternatieve beleggingen en leningen relatief nieuw en onderhevig aan verandering. Het risico bestaat dat elke wijziging een negatief effect heeft op het vermogen van een bedrijf om zijn activiteiten uit te voeren – een wijziging in de regelgeving zou bijvoorbeeld de producten en diensten die het bedrijf in de toekomst kan aanbieden, kunnen beperken.

De regelgeving die van invloed is op de werkzaamheden van een kredietverstrekker is onderdeel van ons due diligence onderzoek. We passen de Mintos Risico Score voor leningen die door het bedrijf worden verstrekt hierop aan.

IT-systeemrisico

Mintos en kredietverstrekkers zijn afhankelijk van IT-systemen om te kunnen functioneren. Een storing of inbreuk op deze systemen kan van invloed zijn op het vermogen van Mintos of de kredietverstrekker om zijn klanten van dienst te zijn. In dit geval worden de orders van beleggers mogelijk niet volledig uitgevoerd of ontvangen beleggers mogelijk geen realtime informatie over hun beleggingen.

Mintos heeft maatregelen genomen om haar systemen te beschermen tegen storingen of inbreuken.

redietmaatschappijen besteden doorgaans ook aanzienlijke middelen om stabiele prestaties van IT-systemen te garanderen.

Risico's gerelateerd aan de samenwerking met externe partners

Om hun klanten van dienst te zijn, vertrouwen Mintos en kredietverstrekkers op externe partners zoals banken en webserviceproviders. Eventuele problemen met deze partners kunnen gevolgen hebben voor sommige van de diensten die Mintos levert

Mintos selecteert haar partners zorgvuldig en heeft waar mogelijk back-up serviceproviders.

Terugkoopverplichting

Een terugkoopverplichting is een kredietverbetering die door de kredietverstrekker of een andere entiteit van een groep kredietverstrekkers voor een bepaalde lening wordt gegeven. Als de kredietnemer meer dan 60 dagen na de geplande terugbetalingsdatum niet heeft betaald, treedt de terugkoopverplichting in werking en is de kredietverstrekker verplicht de lening terug te kopen, samen met de eventuele rente. Beleggers kunnen in het geldende prospectus zien of bepaalde Notes een terugkoopverplichting hebben.

Hoewel beleggen in leningen met een terugkoopverplichting het potentiële verlies voor de belegger in geval van wanbetaling van een kredietnemer kan verminderen, is de terugkoopverplichting slechts zo goed als het bedrijf dat deze verplichting aangaat. Aangezien de meeste terugkoopaanbieders geen banken of verzekeringsmaatschappijen zijn, zijn ze niet onderworpen aan relevante regelgeving of kapitaalvereisten om ervoor te zorgen dat ze aan de terugkoopverplichting kunnen voldoen. Als de aanbieder van de terugkoop zijn verplichting niet nakomt, wordt de belegger rechtstreeks blootgesteld aan het wanbetalingsrisico van de kredietnemer.

Meer informatie over veiligheid op Mintos

Mintos Risk Score

Wat de Mintos Risk Score inhoudt en hoe het je kan helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen

Mintos en je gegevens

Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

Bescherm je account

Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

Diversificatie en rendement

Why proper diversification matters for your returns

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.

Misschien wilt u weten