Veiligheid

Beleggingsrisico beheren

Beleggen gaat uiteindelijk over geld verdienen. Om succesvol te zijn en aantrekkelijke langetermijnrendementen te behalen, moeten beleggers begrijpen welke risico's zij nemen en wat zij kunnen doen om deze te beheersen.

Beleggen en risico


Het is belangrijk om te begrijpen dat beleggen geen 'gratis lunch' biedt. Een zeker risico is normaal en moet bij alle soorten beleggingen worden geaccepteerd – niet alleen bij beleggingen in Notes. De waarde van de belegging kan bijvoorbeeld dalen als gevolg van gebeurtenissen die buiten de controle van marktdeelnemers vallen, zoals een economische neergang, een financiële crisis of geopolitieke gebeurtenissen.

Inzicht in verschillende soorten risico en het volgen van een paar eenvoudige tips kunnen je al een heel eind op weg helpen om een succesvolle belegger te worden. Slim beleggen kun je leren. Onthoud dat risicotolerantie individueel is - alleen jij kunt bepalen waar je je prettig bij voelt.

Wanneer je bij Mintos belegt, bieden we verschillende hulpmiddelen om je te helpen. Laten we eens kijken naar de risico's die je loopt bij Mintos en hoe je deze kunt beheren. Risicobeheer sluit echter niet uit dat je een deel van of alle belegde middelen kunt verliezen als sommige van de risico's zich voordoen.

De inhoud van deze pagina is marketingcommunicatie. Het mag niet worden behandeld als beleggingsadvies of onafhankelijk onderzoek. Mintos is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verstrekte informatie. Beleggen in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee, en er is geen garantie dat beleggers hun geïnvesteerde kapitaal terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij moedigen beleggers aan de Risicobekendmaking te lezen alvorens te beleggen.

Risico's van beleggen

Risicomanagement

Risico's van beleggen

Risicomanagement

Risico's in verband met de onderliggende lening

De betalingen op Notes zijn gekoppeld aan de onderliggende vorderingen op leningen.

De kredietnemer kan de geplande betalingen mogelijk niet doen. Als de kredietnemer niet op tijd terugbetaalt, zal de belegger ook niet op tijd een betaling ontvangen. Als de kredietnemer de lening helemaal niet terugbetaalt en de kredietverstrekker niet in staat is om het geld terug te vorderen, zal de belegger geen verdere betalingen ontvangen.

Diversifieer uw investering om uw risico te beperken.

Bekijk de Loan portfolio performance subscore van de Mintos Risk Score voordat je in Notes belegt. Het bevat informatie over historische en huidige terugbetalingstrends van leningen en verliespercentages.

Beleg in Notes die gedekt zijn door leningen met onderpand, zoals hypotheken of autoleningen.

Beleg in Notes die gedekt zijn door leningen met een terugkoopverplichting. Als een van de onderliggende leningen meer dan 60 dagen te laat is, is de leningsmaatschappij verplicht de lening terug te kopen, samen met eventuele rente.

De kredietnemer kan de hoofdsom op elk ogenblik vóór de looptijd terugbetalen. De leningsovereenkomst kan ook worden opgezegd door de leningsmaatschappij, waardoor de lener tot vervroegde aflossing overgaat. Hoewel de belegger het terugbetaalde geld in andere Notes kan beleggen, kan het rendement op de beleggingen lager zijn dan het oorspronkelijk geplande rendement. Als de belegger besluit niet te herbeleggen, dan zal het niet-geïnvesteerde geld op zijn rekening geen rendement opleveren.

Gebruik Mintos Core om er zeker van te zijn dat je geld altijd belegd is.

Configureer een Mintos Custom portefeuille om te beleggen in Notes die overeenstemmen met je beleggingsdoelstellingen en om de terugbetalingen die je ontvangt automatisch te herbeleggen.

Risico's gerelateerd aan de kredietverstrekker

De kredietverstrekker kan failliet gaan, niet meer in staat zijn leningen af te lossen of de samenwerking met Mintos stopzetten. Als gevolg hiervan kan het bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet nakomen, wat kan leiden tot het niet doen van betalingen of het niet nakomen van de terugkoopverplichting.

Bekijk de Lening Beheerder efficiëntie, Terugkoop sterkte, en Samenwerking structuur subscores van de Mintos Risico Score voordat je belegt in een Note. Deze scores kunnen je helpen weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.

Bekijk de beschikbare informatie over de kredietverstrekkende onderneming. Op onze pagina's over de kredietverstrekkers vindt u een voorstelling van elke kredietverstrekker, alsook de financiële informatie.

Het is over het algemeen ook een goed idee om uw belegging te diversifiëren om uw risico te beperken. We maken het u gemakkelijk om te diversifiëren tussen verschillende kredietverstrekkers

Risico's in verband met Mintos als beleggingsonderneming

Mintos kan insolvabel worden, de vergunning kan worden ingetrokken, of het bedrijf kan niet langer in staat zijn zijn cliënten te bedienen. Dit zou kunnen leiden tot vertraagde terugbetalingen of verlies van geïnvesteerd kapitaal.

Als erkende beleggingsonderneming is Mintos lid van het nationale beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld bij Richtlijn 97/9/EG. Het stelsel beschermt beleggers door compensatie te bieden indien Mintos financiële instrumenten of beleggersgelden niet teruggeeft aan beleggers. Het stelsel dekt situaties die typisch voortvloeien uit operationele fouten, bijvoorbeeld indien Mintos betrokken is bij fraude of administratieve wanpraktijken of indien Mintos failliet gaat.

De maximale compensatie die een belegger op grond van het beleggerscompensatiestelsel kan eisen, bedraagt 90% van zijn nettoverlies, met een maximum van € 20 000.

De regeling biedt geen bescherming tegen beleggingsrisico's, bijvoorbeeld slechte resultaten van onderliggende leningen, wanbetaling van kredietnemers of wanbetaling van kredietverleners.

Risico's gerelateerd aan de emittent

Het bedrijf dat de Notes verstrekt, kan zijn verplichting niet nakomen of failliet gaan. Dit kan leiden tot vertraagde terugbetalingen of verlies van belegde bedragen.

De emittent is opgericht als een special purpose entity. Het is een onderneming die volledig eigendom is van de Mintos Groep en zich niet bezighoudt met andere bedrijfsactiviteiten, waardoor het wanbetalingsrisico van de emittent wordt beperkt.

Risico's specifiek voor Notes

Notes hebben doorgaans een vaste looptijd, en beleggers moeten ze aanhouden tot de vervaldatum. Beleggers die hun belegging vroegtijdig willen verkopen, kunnen dat alleen doen op de secundaire markt van Mintos. Het risico bestaat dat een belegger geen koper voor een belegging kan vinden en dat hij de belegging alleen met een korting kan verkopen, of dat de Mintos Secundaire Markt als zodanig niet beschikbaar is.

Overweeg het gebruik van Mintos Core als extra liquiditeit voor jou een prioriteit is.

Beleggers beleggen in Notes die gedekt zijn door vorderingen op leningen. De wettige eigendom van de leningsvorderingen berust bij de emittent van de Notes. Dit betekent dat beleggers geen rechtstreeks beroep hebben op de lener en de lener niet onafhankelijk kunnen vervolgen om betalingen te innen.

Mintos zal de kredietverstrekker vervolgen namens de beleggers.

Beleggers zullen pas betaling ontvangen nadat eventuele betalingsverplichtingen van een hogere prioriteit (bv. belastingen of invorderingskosten) zijn voldaan. Het kan ook gebeuren dat de uitkomst van een insolventie- of gerechtelijke procedure de in het prospectus vastgestelde crediteurenprioriteit terzijde schuift. Wijzigingen in de betalingsprioriteit vloeien echter doorgaans voort uit buitengewone omstandigheden, zoals een terugvorderings- of insolventieprocedure.

Mintos zal alle toepasselijke contractuele en wettelijke verplichtingen volgen bij het overmaken van betalingen aan beleggers.

Risico's in verband met valuta

De waarde van een belegging in een vreemde valuta kan dalen ten opzichte van de eigen valuta van de belegger naarmate de wisselkoers schommelt. Dit risico is alleen van toepassing op beleggingen in een vreemde valuta.

Beleg in je eigen valuta om wisselkoersrisico te vermijden.

Wanneer een Note op het platform wordt aangeboden in een valuta die verschilt van de valuta waarin de onderliggende leningen zijn uitgegeven, dan neemt de uitlenende onderneming een valutarisico op zich. Wanneer terugbetalingen van kredietnemers worden ontvangen of wanneer terugkoop- of terugkoopprijzen moeten worden betaald, dan moet de uitlenende vennootschap het bedrag in de genoteerde valuta aan Mintos overmaken. Als de valuta van de onderliggende leningen aanzienlijk devalueert ten opzichte van de beursgenoteerde valuta, dan kan de mogelijkheid van de uitlenende vennootschap om de aan de belegger verschuldigde bedragen over te maken, worden gehinderd.

Bekijk de informatie op de pagina van de uitlenende onderneming om een beter inzicht te krijgen in de financiële positie van de onderneming en haar vermogen om het wisselkoersrisico te dekken. De valuta van de onderliggende leningen wordt vermeld in het basisprospectus. Het is ook opgenomen in de Note details op het Mintos platform.

Diversifieer je beleggingen over meerdere regio's en kredietverstrekkers om het risico te beperken.

Belangenconflicten

Het is mogelijk dat de belangen van de beleggers, de kredietverstrekker, de emittent en Mintos niet op één lijn zitten.

Op Mintos worden kredietverstrekkers gestimuleerd om alleen risico's te nemen waar ze zich goed bij voelen in hun eigen boeken:

 • Ze financieren leningen in eerste instantie uit hun eigen budget, en ze weten niet zeker of ze deze kunnen verkopen aan investeerders.
 • Ze hebben ook een "skin in the game", wat betekent dat ze een deel van elke gefinancierde lening in hun boeken houden. En de meeste leningen gaan gepaard met een terugkoopverplichting, dus als een lening slecht uitpakt, zullen ze die opnieuw moeten kopen.
 • Mintos heeft interne procedures opgesteld om belangenconflicten te identificeren en te beheren. Je kunt hier meer over lezen in ons beleid voor het beheer van belangenconflicten..

  Regelgeving- en naleving risico

  Kredietmaatschappijen en Mintos zijn onderworpen aan wet- en regelgeving in de regio's waar zij actief zijn. Tegelijkertijd is de wet- en regelgevende omgeving rond alternatieve beleggingen en leningen relatief nieuw en onderhevig aan verandering. Het risico bestaat dat elke wijziging een negatief effect heeft op het vermogen van een bedrijf om zijn activiteiten uit te voeren – een wijziging in de regelgeving zou bijvoorbeeld de producten en diensten die het bedrijf in de toekomst kan aanbieden, kunnen beperken.

  De regelgeving die van invloed is op de werkzaamheden van een kredietverstrekker is onderdeel van ons due diligence onderzoek. We passen de Mintos Risico Score voor leningen die door het bedrijf worden verstrekt hierop aan.

  Mintos volgt de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving op de voet, en wij zullen onze strategie dienovereenkomstig aanpassen.

  IT-systeemrisico

  Mintos en kredietverstrekkers zijn afhankelijk van IT-systemen om te kunnen functioneren. Een storing of inbreuk op deze systemen kan van invloed zijn op het vermogen van Mintos of de kredietverstrekker om zijn klanten van dienst te zijn. In dit geval worden de orders van beleggers mogelijk niet volledig uitgevoerd of ontvangen beleggers mogelijk geen realtime informatie over hun beleggingen.

  Als erkende beleggingsonderneming is Mintos ook onderworpen aan wettelijke vereisten met betrekking tot de IT-systemen. De toepasselijke regelgeving stelt eisen aan IT-processen om faalrisico's te minimaliseren. De toezichthouder voert audits uit om te controleren of Mintos voldoet aan de regelgevingseisen.

  Kredietverlenende bedrijven besteden ook aanzienlijke middelen aan het waarborgen van stabiele prestaties van IT-systemen, aangezien deze essentieel zijn voor hun activiteiten.

  Risico's gerelateerd aan de samenwerking met externe partners

  Om hun klanten van dienst te zijn, vertrouwen Mintos en kredietverstrekkers op externe partners zoals banken en webserviceproviders. Eventuele problemen met deze partners kunnen gevolgen hebben voor sommige van de diensten die Mintos levert

  Mintos en kredietverstrekkers kiezen hun partners zorgvuldig uit en hebben waar mogelijk back-upproviders in dienst.

  Terugkoopverplichting

  Een terugkoopverplichting is de plicht van een uitlenende vennootschap (of andere entiteit die de verplichting voor een bepaalde lening aanhoudt) om de relevante leningen terug te kopen, samen met eventuele rente, als een betaling uit hoofde van een van de relevante leningen met meer dan 60 dagen wordt vertraagd. Beleggers kunnen zien of specifieke Notes een terugkoopverplichting hebben in de toepasselijke Final Terms.

  Hoewel beleggen in leningen met een terugkoopverplichting het potentiële verlies voor de belegger kan beperken als de kredietnemer in gebreke blijft, is de terugkoopverplichting slechts zo goed als de onderneming die deze verplichting op zich neemt. Als de buyback-verstrekker zijn verplichting niet nakomt, dan staat de belegger rechtstreeks bloot aan het risico dat de leningnemer zijn terugbetalingen niet verricht.

  Meer informatie over veiligheid op Mintos

  Mintos Risk Score

  Wat de Mintos Risk Score inhoudt en hoe het je kan helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen

  Mintos en je gegevens

  Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

  Bescherm je account

  Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

  Diversificatie en rendement

  Waarom goede diversificatie belangrijk is voor je rendement

  Klaar om mee te doen?

  Begin vandaag nog met beleggen.