Beveiliging

Hoe beleggers beschermd worden op Mintos

Beleggingsondernemingen zoals Mintos zijn onderworpen aan toepasselijke regelgeving. In de EU omvat dit MiFID II en andere toepasselijke regelgeving. Dit toezicht biedt beleggers extra bescherming door ervoor te zorgen dat financiële instellingen zich aan de vastgestelde regels en vereisten houden.
Latvijas Banka

Wij staan onder toezicht van Latvijas Banka, de centrale bank van Letland, de bevoegde autoriteit voor toezicht op beleggingsdiensten in Letland.

Financiële regelgeving komt beleggers ten goede

In een gereguleerde omgeving zoals Mintos, profiteren beleggers van extra lagen van bescherming en transparantie.

Het financiële stelsel is een integrerend deel van ons dagelijks leven. Wij hebben bijvoorbeeld banken nodig om ons geld te bewaren of betalingen te verrichten. Evenzo hebben we beleggingsondernemingen nodig om ons geld te beleggen om toekomstige rendementen te behalen. Slecht gereguleerde financiële instellingen kunnen consumenten schade berokkenen en de stabiliteit van het financiële stelsel ondermijnen. Regelgeving stelt regels vast om te voorkomen dat dingen mislopen, en als dat toch gebeurt, worden consumenten en het financiële stelsel door deze regels beschermd.

Bescherming van het vermogen van beleggers

Mintos is verplicht de financiële instrumenten en de niet-geïnvesteerde fondsen van de beleggers gescheiden te houden van zijn eigen activa.

Mintos moet een nauwkeurige administratie en boekhouding bijhouden die een onderscheid maakt tussen alle Notes en beleggersfondsen en alle activa die eigendom zijn van Mintos. Als onderdeel hiervan, stemt Mintos zijn interne gegevens en rekeningen regelmatig op elkaar af en neemt stappen om te verzekeren dat het adequate controles heeft om het risico van verlies voor beleggers te minimaliseren. Financiële instrumenten die toebehoren aan de beleggers in Mintos worden gehouden in de financiële instrumentenrekeningen van de beleggers, gescheiden van de eigen activa van Mintos. De fondsen van de beleggers worden beschermd door ze aan te houden op beveiligde rekeningen bij centrale banken, kredietinstellingen of in aanmerking komende geldmarktfondsen met een vergunning in de EU. De fondsen van de beleggers worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de orders van de beleggers om te beleggen of de fondsen op te nemen, of om de aan Mintos verschuldigde vergoedingen en kosten te dekken. Zij worden apart gehouden van de eigen activa van Mintos, en schuldeisers van Mintos zijn niet gerechtigd zich op deze fondsen te verhalen. Lees meer over de bescherming van de activa van beleggers (fondsen en financiële instrumenten) en het tegenpartijrisico in de risicobekendmaking en de Algemene Voorwaarden van Mintos.

Beleggerscompensatiestelsel

Het stelsel beschermt beleggers door compensatie te bieden indien Mintos financiële instrumenten of gelden niet teruggeeft aan beleggers.

Het beleggerscompensatiestelsel dekt situaties die typisch voortvloeien uit operationele fouten, bijvoorbeeld indien Mintos betrokken is bij fraude of administratieve wanpraktijken of indien Mintos failliet gaat. De maximale compensatie die een belegger uit hoofde van het beleggerscompensatiestelsel kan eisen, bedraagt 90% van zijn nettoverlies, tot een maximum van € 20 000.

Belangrijk is dat de regeling geen bescherming biedt tegen beleggingsrisico's, bijvoorbeeld slechte prestaties van de onderliggende leningen, wanbetaling door de kredietnemer of het in gebreke blijven van de kredietgever.

Beleggerscompensatiestelsels zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG en zijn van toepassing op alle erkende beleggingsondernemingen en banken in het respectieve EU-land. Mintos staat onder toezicht van de Latvijas Banka , de centrale bank van Letland, en is lid van het Letse beleggerscompensatiestelsel. Het stelsel beschermt kleine beleggers op Mintos ongeacht hun land van verblijf.

Het beleggersbeschermingsstelsel is niet van toepassing op beleggingen in leningen via cessieovereenkomsten.

Geschikt en passend productaanbod

Mintos is verplicht de beleggers te beschermen tegen het nemen van buitensporige risico's door hun individuele situatie te beoordelen.

Als onderdeel van het gereglementeerd zijn, moet Mintos ervoor zorgen dat beleggers zich bewust zijn van de risico's van het beleggen op Mintos, en dat hun financiële situatie hen in staat stelt om deze risico's te dragen. Om aan deze eis te voldoen, vragen wij beleggers om een beoordeling in te vullen die nagaat of onze producten aansluiten bij hun verwachtingen en doelen, en geschikt zijn voor hun kennis en ervaring.

De uitkomst van deze beoordeling bepaalt welke producten en diensten beschikbaar zullen zijn voor de belegger. Beleggen op Mintos is niet zonder risico, dus ons aanbod, bijvoorbeeld, zou niet geschikt zijn voor beleggers die alleen hun kapitaal willen behouden.

Beleggersvriendelijke presentatie van informatie

Beleggers krijgen diepgaande informatie die hen moet helpen weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.

In een gereglementeerde omgeving moet de informatie over de belegging en de relevante risico's in een gestandaardiseerde, consumentvriendelijke vorm worden gepresenteerd om beleggers te helpen het gedrag van beleggingsproducten te begrijpen en deze producten met andere producten te vergelijken.

Debasisprospectussen van de Mintos Notes bevatten details over de risicofactoren, algemene informatie over de onderliggende leningen, de kredietverstrekkende onderneming, Mintos, en algemene transactie-informatie. Deze prospectussen zijn goedgekeurd door de bevoegde toezichthouder, Latvijas Banka, de centrale bank van Letland. Bekijk prospectussen
Documenten met Definitieve voorwaarden bevatten aanvullende details die niet in het basisprospectus zijn opgenomen, maar die wettelijk verplicht zijn, zoals details over de onderliggende leningen (bijvoorbeeld de looptijd van de lening en de valuta). Zij bevatten ook het International Securities Identification Number (ISIN) dat wordt verstrekt door de regionale centrale effectenbewaarinstelling van Nasdaq CSD SE. ISIN-codes identificeren effecten op een unieke manier, wat bijdraagt tot duidelijkheid en nauwkeurigheid bij de verhandeling, clearing en afwikkeling van beleggingen in effecten.
Essentiële-informatiedocumenten (KID's) geven beknopte informatie over de belangrijkste kenmerken van een beleggingsproduct in een consumentvriendelijk formaat. Dit omvat het risico- en opbrengstprofiel en de kosten die aan het product verbonden zijn.
Mintos publiceert ook verschillende toelichtingen, zoals informatie over beleggingsrisico's en vergoedingen. Bekijk de openbaarmakingen
De vereisten van een gereguleerde omgeving leveren reële voordelen op voor beleggers. Lees meer over deze voordelen op onze blog.

De toepasselijke regelgeving omvat

Beleggingsondernemingen in de EU moeten voldoen aan verschillende wetten en regels gericht op de bescherming van beleggers en de stabiliteit van het financiële stelsel, zoals MiFID. Een combinatie van gedegen interne controlemechanismen, interne en externe audits, en toezicht van de toezichthouder zorgt ervoor dat Mintos alle toepasselijke eisen strikt volgt.

MiFID en MiFIR

Details weergeven

Prospectusverordening

Details weergeven

Prudentiële regeling voor beleggingsondernemingen

Details weergeven