Privacybeleid

1. Algemene voorwaarden

 
AS Mintos Marketplace, registratienummer 40103903643, geregistreerd onder de wet van de Republiek Letland, met haar wettelijk adres: Skanstes iela 50, Riga LV-1013, Letland, de beleggingsonderneming die is geautoriseerd door de Latvijas Banka, de centrale bank van Letland (hierna - LB), (hierna - Mintos) heeft dit privacybeleid opgesteld om personen die als gebruikers zijn geregistreerd op de website van Mintos www.mintos.com (hierna - Platform) en de Applicatie van Mintos (hierna - Mintos App), met inbegrip van vertegenwoordigers van de gebruiker, indien de gebruiker een rechtspersoon is (hierna - Gebruiker) en die gebruik maken van de diensten die door Mintos worden aangeboden via het Platform en de Mintos App (hierna - Diensten), te informeren over de verzameling, het gebruik en de overdracht van hun persoonsgegevens aan derde partijen.
 
Als je vragen hebt over het privacybeleid van Mintos of als je aanvullende informatie wilt over de manier waarop je de hierin gespecificeerde rechten kunt uitoefenen, kun je contact opnemen met Dace Pelše, de verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij Mintos, door een e-mail te sturen naar [email protected]. Aanvullende contactinformatie is beschikbaar op het Platform.  
 
Mintos streeft naar geschikte technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van de Gebruiker te beschermen en om transparante regels voor gegevensbescherming te bieden. Dit privacybeleid geeft de activiteiten rond gegevensverwerking weer die door Mintos worden uitgevoerd met betrekking tot Gebruikers die natuurlijke personen zijn.
 
De verwerking van persoonsgegevens door Mintos wordt niet alleen beschreven in dit Privacybeleid, maar ook in de Algemene Voorwaarden en Gebruikersovereenkomst van het Platform (hierna - Overeenkomst), de Overeenkomst van opdracht en het gedeelte over cookies in het Privacybeleid.
 
De termen die in het privacybeleid worden gebruikt, zijn in overeenstemming met de termen die in de Overeenkomst worden gebruikt, voor zover dit in het privacybeleid niet anders is aangegeven.


2. Categorieën persoonlijke gegevens van de Gebruiker

Mintos verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens van de Gebruiker en andere derde partijen:  

 • identificatiegegevens zoals - voor- en achternaam van de Gebruiker, middelste naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, persoonlijk identiteitsnummer, fiscale woonplaats, fiscaal identiteitsnummer, ID-nummer van de belegger, informatieformulier identiteitsdocument, kopie identiteitsdocument, een foto van het gezicht van de Gebruiker en een video-opname van de verificatiesessie;  
 • contactgegevens zoals - het woonadres van de Gebruiker of adres voor communicatiedoeleinden, postadresland van verblijf, e-mailadres en telefoonnummer, communicatietaal
 • financiële gegevens zoals - maandsalaris en andere regelmatige of onregelmatige inkomsten, financiële verplichtingen, bron/oorsprong van inkomsten (fondsen), gegevens over transacties, onroerend goed, bankrekening;
 • gegevens over het beroep (werk) zoals - gegevens over de werkgever / vorige werkgever, beroep, functiegroep, werkgebied, werkervaring, opleiding;
 • correspondentiegegevens zoals - de communicatie van de Gebruiker met Mintos via het Platform via live chat, via e-mail en/of per telefoon, of andere tools die kunnen worden geïntroduceerd, evenals informatie uit enquêtes en peilingen (type, datum, tracking ID);
 • locatiegegevens zoals - IP adres, inlogplaats, transactieplaats;
 • familiegegevens zoals burgerlijke staat en gezinsleden;
 • gegevens van bijzondere aard (gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, handelingsbekwaamheid (in bijzondere gevallen));
 • Overige gegevens:
 1. risicoprofilering en classificatie (risicotype, risicoklasse) en andere informatie die is verkregen uit op risicobeoordeling gebaseerde activiteiten;
 2. spraak- en/of video-opnamegegevens, zoals telefoongesprekopnames;
 3. gegevens betreffende de toepasselijkheid van eventuele sancties, inclusief gegevens betreffende relevante zakelijke transacties of activiteiten, inclusief eventuele negatieve berichtgeving in de media;
 4. gegevens over participatie in vennootschappen en andere soorten juridische entiteiten, gegevens over leidinggevenden en andere personen met beslissende stem of vertegenwoordigers van de vennootschappen die gebruik maken of van plan zijn gebruik te maken van de diensten, alsmede informatie over de uiteindelijke begunstigden en contactgegevens van de vertegenwoordigers van de vennootschappen die gebruik maken of van plan zijn gebruik te maken van de diensten.
 5. informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, beleggingsdoelstellingen;
 6. informatie over de kennis en ervaring van de gebruiker op het gebied van beleggingsdiensten
 7. Transactiegegevens, waaronder de geïnvesteerde fondsen van de Gebruiker, investeringen, transacties, inkomende betalingen, geclaimde uitbetalingen, informatie met betrekking tot de overeenkomst van opdracht, netto jaarrendement, geselecteerde valuta, beschikbare fondsen, boekhoudkundige rekeningen;

Mintos verwerkt geen gevoelige gegevens met betrekking tot de gezondheid, etniciteit, religieuze of politieke overtuiging van de Gebruiker, tenzij vereist door de wet of in specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker dergelijke gegevens onthult tijdens het gebruik van de Diensten (bijv. in betalingsgegevens ).

3. Cookies

Mintos gebruikt cookies om te analyseren hoe de Gebruiker de website van Mintos gebruikt. Lees het Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

4. Wettelijke grondslag en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mintos moet een wettelijke basis hebben voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. De rechtsgrondslag is een van de volgende:

4.1. Uitvoering van overeenkomsten

Mintos moet over bepaalde persoonsgegevens beschikken om de Diensten te kunnen verlenen en kan deze niet verlenen zonder de persoonsgegevens van de Gebruiker.
Het belangrijkste doel van de verwerking van de gegevens van de Gebruiker door Mintos is het documenteren, uitvoeren en beheren van overeenkomsten met de Gebruiker.
Voorbeelden van doeleinden voor verwerking omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • op verzoek van de Gebruiker stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, alsmede een overeenkomst met de Gebruiker te sluiten, uit te voeren en te beëindigen;
 • om nationale en internationale transacties uit te voeren via kredietinstellingen en betalingssystemen; 
 • voor het beheren van klantrelaties, het verlenen en beheren van toegang tot de Diensten; om toegang tot de Diensten te autoriseren en te controleren. 

4.2. Wettelijke verplichtingen

 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving, is Mintos verplicht om de gegevens van de Gebruiker te verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Voorbeelden van doeleinden voor verwerking zijn:  

 • voordat de Gebruiker de Diensten op het Platform en in de Mintos app mag gebruiken en gedurende de samenwerking met de Gebruiker onder de Overeenkomst, voert Mintos een due diligence uit, om de identiteit van de Gebruiker te verifiëren en om de gegevens van de Gebruiker up-to-date en correct te houden door gegevens te verifiëren en aan te vullen via externe en interne registers;
 • om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, ontdekken, onderzoeken en rapporteren;
 • om te voldoen aan regels en voorschriften met betrekking tot boekhouding, uitwisseling van fiscale informatie en risicobeheer;  
 • om te voldoen aan de wetten die van toepassing zijn op beleggingsbemiddeling;

4.3. Legitieme belangen

 Mintos verzamelt en gebruikt soms de persoonsgegevens van de Gebruiker of deelt deze met andere organisaties, omdat Mintos een legitieme reden heeft om deze te gebruiken en dit redelijk is wanneer het wordt afgewogen tegen het recht op privacy van de Gebruiker.
 
Voorbeelden van doeleinden voor verwerking zijn: 

 • om de Gebruiker aanvullende diensten aan te bieden, zoals het creëren van gepersonaliseerde aanbiedingen; 
 • voor het ontwikkelen, onderzoeken en verbeteren van de activiteiten, de Diensten en de Gebruikerservaring van Mintos door middel van het uitvoeren van enquêtes, analyses en/of statistieken;
 • om campagnes voor de Gebruiker te organiseren; 
 • om de belangen van de Gebruiker en/of Mintos of haar werknemers te beschermen;
 • om de relaties met de Gebruiker te beheren;
 • om misbruik of onrechtmatig gebruik of verstoring van de diensten te voorkomen, te beperken en te onderzoeken;
 • om te zorgen voor een adequate voorziening van de Diensten, de veiligheid van informatie binnen de Diensten, alsmede om technische systemen en IT-infrastructuur te verbeteren, te ontwikkelen en te onderhouden;
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen en te verdedigen en om klachten te behandelen.
 • om verificatieherinneringen te sturen naar Gebruikers die het verificatieproces niet hebben voltooid.

4.4. Toestemming

Als de Gebruiker zich aanmeldt voor de diensten van Mintos, en wanneer wettelijk, kan Mintos contact opnemen met de Gebruiker per post, e-mail en sms met informatie over Mintos en haar producten, diensten, aanbiedingen en promoties. We kunnen de persoonlijke gegevens die we over de Gebruiker hebben verzameld, gebruiken om de aanbiedingen van Mintos op de Gebruiker af te stemmen.
 
De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar voorkeuren aanpassen of Mintos informeren als de Gebruiker geen informatie over diensten, aanbiedingen en promoties van Mintos wil ontvangen. Gebruik de privacy-instellingen in het gebruikersprofiel, de Mintos app of klik op de afmeldlinks in elk marketingbericht dat Mintos naar de Gebruiker stuurt.
 
Mintos zal de gegevens van de Gebruiker niet doorgeven aan organisaties buiten de Mintos groep voor hun marketingdoeleinden zonder de toestemming van de Gebruiker.  

5.Manieren van informatieverzameling

Om de voorziening van informatie en Diensten te kunnen garanderen en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving, verzamelt Mintos op de volgende manieren informatie over de Gebruiker:
 

5.1. Rechtstreeks van jou als Gebruiker of potentiële Gebruiker:

5.1.1. Het bieden van de mogelijkheid om een aanmeldingsformulier in te vullen op het Platform of de Mintos app;
5.1.2. Door middel van online communicatie via telefoon, e-mail, chat of andere communicatiekanalen en/of technische hulpmiddelen;

5.2. Op een geautomatiseerde manier van jou als Gebruiker of potentiële Gebruiker:

5.2.1. Technische informatie die het IP-adres, apparaatgegevens, softwaregegevens en soortgelijke gegevens kan bevatten;
5.2.2. Informatie van sociale netwerken en inhoud die identificatie en gegevens van sociale accounts kunnen bevatten;
5.2.3. Cookies (bekijk voor meer informatie het cookiebeleid);

5.3. Over jou als Gebruiker van derde partijen:

5.3.1. Openbaar beschikbare middelen (sociaal netwerk, sociale media, openbare registers);
5.3.2. Spark en Accuity databases, fraudepreventiebureaus of andere databanken;
5.3.3. Samenwerkingspartners en aangesloten bedrijven van Mintos.
 
Mintos heeft het recht om andere informatie te verzamelen dan hierboven genoemd, wanneer de gebruiker Mintos toestemming heeft gegeven of wanneer er een andere wettelijke basis bestaat voor het verzamelen van de benodigde informatie.

6. Overdracht van informatie aan derden

Als onderdeel van de verwerking door Mintos, kan Mintos de gebruikersgegevens delen met ontvangers zoals autoriteiten, Mintos groepsmaatschappijen, leveranciers, aanbieders van betalingsdiensten en zakenpartners. Mintos zal niet meer persoonlijke gegevens van de Gebruiker vrijgeven dan nodig is en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Ontvangers kunnen de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken als gegevensverwerkers en/of als gegevensbeheerders. Wanneer een ontvanger de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt namens zichzelf als een gegevensbeheerder, is de ontvanger verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over dergelijke verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Mintos verbindt zich ertoe om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te garanderen om ervoor te zorgen dat de verwerker van persoonsgegevens veiligheidsnormen naleeft die niet minder zijn dan de door Mintos vastgestelde veiligheidsnormen.
 

Mintos maakt persoonlijke gegevens bekend aan ontvangers zoals:

 • autoriteiten, zoals wetshandhavingsinstanties, deurwaarders, notarissen, belastingautoriteiten, toezichthoudende autoriteiten en financiële inlichtingen en alle andere bevoegde personen, inclusief bewindvoerders, die betrokken zijn bij een herstructureringsproces van de Kredietverstrekkers;
 • derde partij die incassomaatregelen neemt om de vordering van de Gebruiker te innen (zoals incassobureaus, advocaten, gerechtsdeurwaarders, curatoren, enz.);
 • aan de moedermaatschappij van Mintos, het toezichthoudend orgaan en alle ondernemingen die afhankelijk zijn van het toezichthoudend orgaan, andere bedrijven of ondernemingen, die direct of indirect een aanzienlijk aandeel hebben verkregen in het aandelenkapitaal van Mintos of waarin Mintos directe of indirecte deelname heeft verkregen, voor zover dergelijke informatie nodig is voor de uitvoering van de aan hen gedelegeerde functies;
 • kredietinstellingen en financiële instellingen, correspondentbanken, bewaarbanken, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen van diensten, derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering, schikkingen en de rapportagecyclus;
 • financiële en juridische adviseurs, accountants of andere gegevensverwerkers van Mintos , voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van aan hen gedelegeerde functies;
 • aanbieders van databanken en registers, bijvoorbeeld kredietregisters, bevolkingsregisters, handelsregisters, effectenregisters, of andere registers die gegevens van de Gebruiker bevatten of bemiddelen, incassobureaus en faillissements-, gerechtsdeurwaarders-, notaris- of insolventieregisters;
 • deelnemers en/of partijen gerelateerd aan binnenlandse, Europese en internationale betalingen;
 • personen en aanbieders die betrokken zijn bij de levering van Diensten van Mintos, zoals IT-dienstverleners, aanbieders van communicatiediensten, tussenpersonen voor betalingen, kredietinstellingen, postbedrijven, enz.;
 • bij overdracht van een vordering of een Note.

 
Houd er rekening mee dat de gegevens van Gebruikers kunnen worden opgevraagd door overheidsinstanties in de landen waar Mintos diensten aanbiedt, inclusief landen buiten de EU/EER. In al deze gevallen beoordeelt Mintos het verzoek en beoordeelt of de opgegeven reden voor de verstrekking van de gegevens van de Gebruiker onderbouwd is, de gevraagde hoeveelheid gegevens evenredig is en of de juiste kanalen zijn gebruikt om de verstrekking van de gegevens van de Gebruiker te vragen. Tenzij wettelijk verboden, zal Mintos de Gebruiker informeren over het ontvangen van een verzoek om de gegevens van de betreffende Gebruiker te verstrekken.

7. Geografisch gebied van verwerking

Mintos en onze samenwerkingspartners verwerken de persoonsgegevens van de Gebruiker hoofdzakelijk binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (hierna - EU/EER), maar in sommige gevallen worden persoonsgegevens doorgegeven aan en verwerkt in landen buiten de EU/EER. De overdracht en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER kan plaatsvinden op voorwaarde dat er een wettelijke basis is en een van de volgende voorwaarden geldt: 

 • het land buiten de EU/EER, waar de ontvanger zich bevindt, een passend niveau van gegevensbescherming heeft zoals bepaald door de Europese Commissie;
 • de beheerder of verwerker passende waarborgen heeft geboden, bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of andere toegestane contractbepalingen, goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen;
 • er zijn afwijkingen voor specifieke situaties van toepassing, bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker, de sluiting of uitvoering van een overeenkomst die in het belang van de Gebruiker is gesloten, de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, belangrijke redenen van algemeen belang. Op verzoek kan de Gebruiker nadere details ontvangen over zijn/haar gegevensoverdracht naar landen buiten de EU/EER.  

8. Profilering en geautomatiseerde beslissingen over de Gebruiker


Profilering is de onderverdeling van een Gebruiker, door de persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon te beoordelen, teneinde relevante diensten of op maat gesneden marketingaanbiedingen toe te passen of een risicobeoordeling uit te voeren met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld.
Afhankelijk van de producten of diensten van Mintos die de Gebruiker gebruikt, kan Mintos geautomatiseerde beslissingen nemen over de Gebruiker.
 
Dit betekent dat Mintos technologie kan gebruiken die de persoonlijke omstandigheden van de Gebruiker en andere factoren kan evalueren om risico's of resultaten te voorspellen. Mintos doet dit voor een efficiënte werking van onze diensten en om ervoor te zorgen dat beslissingen eerlijk, consistent en gebaseerd op de juiste informatie zijn.
 
Mintos gebruikt profilering om analyses voor marketingdoeleinden voor te bereiden, profilering ondersteunt geautomatiseerde besluitvorming zoals voor risicobeheer en voor het monitoren van transacties om fraude tegen te gaan, inclusief geautomatiseerde verzameling van gegevens uit databases en het maken van voorlopige beoordelingen en conclusies of de Gebruiker in aanmerking komt voor de Diensten van Mintos, rekening houdend met de relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op Mintos en onze interne procedures.
 
Wanneer Mintos een geautomatiseerd besluit neemt over de Gebruiker, heeft hij/zij het recht om te vragen dat het besluit handmatig door een persoon wordt herzien. Meer informatie hierover kun je vinden in het gedeelte "Gebruikersrechten" hieronder.
 
Mintos kan bijvoorbeeld geautomatiseerde beslissingen nemen over de Gebruiker die betrekking hebben op:  
Openen van een beleggersaccount:

 • anti-witwassen en controles op maatregelen; en:
 • identiteits- en adrescontroles. 

Opsporen van fraude:

 • toezicht houden op het gebruikersprofiel, inclusief het beleggersaccount, om fraude en financiële criminaliteit op te sporen.

9. Waar en hoe we je informatie opslaan

De gegevens die Mintos van de Gebruiker verzamelt, worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming binnen de EER. Alle informatie die de Gebruiker aan Mintos verstrekt wordt veilig opgeslagen op de servers van Mintos of de servers van haar partners. De informatie is versleuteld.
 
Mintos doet al het nodige, voor zover mogelijk, om de gegevens van de Gebruiker te beschermen bij het verzenden en ontvangen, en biedt een veilige manier aan om documenten te uploaden.
 
De toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker binnen Mintos is beperkt tot alleen die werknemers die een goede zakelijke reden hebben om toegang te krijgen tot deze informatie of deze te kennen. Dit wordt bereikt door zowel technische oplossingen als fysieke toegangsrechten, evenals een geschikte training en opleiding voor de medewerkers van Mintos met passende waarborgen.

10. De duur van het bewaren van informatie

Alle aan de Gebruiker gerelateerde informatie, inclusief informatie die is opgeslagen in het Gebruikersprofiel/beleggersaccount en alle communicatie met Mintos, wordt opgeslagen als bewijs dat de identiteit van de Gebruiker, het sluiten van de Overeenkomst, transacties en de uitvoering van de Overeenkomst bevestigt. De informatie wordt bewaard tot de voltooiing van de Overeenkomst, de gegevens niet langer nodig zijn om Diensten te leveren of het tijdsbestek voor gegevensopslag of verjaringstermijn voor gerechtelijke procedures vastgesteld door de wet- en regelgeving van de Republiek Letland vervalt, afhankelijk van wat zich later voordoet. Hieronder vind je een samenvatting van enkele belangrijke overwegingen over hoe lang elke categorie informatie wordt bewaard.
 
Mintos zal binnen 1 (één) maand na het beëindigen van de zakelijke relaties van de Gebruiker en Mintos in overeenstemming met de Overeenkomst stoppen met het actief gebruiken van persoonlijke identificeerbare informatie over de Gebruiker. 
 
Mintos bewaart de persoonsgegevens van de Gebruiker in het algemeen gedurende 10 (tien) jaar nadat de zakelijke relatie van Mintos met de Gebruiker is beëindigd, in overeenstemming met de Overeenkomst of voor een periode zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving. De persoonsgegevens moeten volgens de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme minimaal 5 (vijf) jaar worden bewaard. De persoonsgegevens worden voor nog eens 5 (vijf) jaar bewaard op basis van wettelijke belangen van Mintos volgens de gebruikelijke verjaringstermijn van een mogelijke of lopende rechtsvordering of een andere wettelijke reden.

11. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonlijke gegevens

Mintos respecteert het recht van de Gebruiker op toegang, beheer en controle van de persoonlijke gegevens die Mintos verwerkt. Zodra Mintos een verzoek van de Gebruiker ontvangt om een van de onderstaande rechten uit te oefenen, zal Mintos het verzoek van de Gebruiker beoordelen en zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek antwoorden. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kan deze termijn worden verlengd als het verzoek van de Gebruiker complex is of als Mintos vanwege de hoeveelheid ontvangen verzoeken niet in staat is binnen de eerder ingestelde tijdslimiet te antwoorden. In dit geval informeert Mintos de Gebruiker over de verlenging van de termijn voor het antwoord op het verzoek van de Gebruiker en geeft een specifieke termijn aan voor de beantwoording.

Indien de Gebruiker een van de onderstaande rechten wenst uit te oefenen, kan hij op een van de volgende manieren een verzoek indienen:

Een gemachtigd persoon kan namens de Gebruiker een verzoek indienen, mits er een geldige volmacht bij het verzoek is gevoegd.
 
Mintos behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen aan de Gebruiker om de identiteit van de persoon, die het verzoek heeft verzonden, te verifiëren en om te voorkomen dat de gegevens van de Gebruiker aan onbevoegden worden verstrekt, evenals om een ondertekend verzoek met een beveiligde e-handtekening of met een handgeschreven handtekening te vragen voor verificatie- en veiligheidsdoeleinden. Als de Gebruiker of Mintos de overeenkomst heeft beëindigd en niet in staat is om de betrokkene te identificeren via het profiel van de Gebruiker, heeft Mintos het recht om op basis van een dergelijk verzoek identificatie van de persoon te vragen vóór enige verstrekking van persoonsgegevens.
De Gebruiker heeft recht op gratis toegang tot de persoonsgegevens. Indien de verzoeken van de Gebruiker echter kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, behoudt Mintos zich het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen of het verzoek te weigeren.
Hieronder vind je een overzicht van de specifieke rechten van de Gebruiker.

11.1. Recht op toegang

De Gebruiker heeft het recht om informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker door Mintos en, indien Mintos deze persoonsgegevens verwerkt, om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens van de Gebruiker die worden verwerkt.
 

 • de Gebruiker heeft het recht om de volgende informatie te ontvangen:
 • doeleinden van de verwerking;
 • categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • ontvangers van persoonsgegevens of categorieën van dergelijke ontvangers;
 • de tijdsduur dat de gegevens worden opgeslagen (of criteria voor het bepalen van de periode);
 • gebruikersrechten in verband met de gegevensverwerking;
 • beschikbare informatie over de bron van de gegevens (indien de persoonsgegevens niet van de Gebruiker zijn verkregen);
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

11.2. Recht op rectificatie, voor zover mogelijk

De Gebruiker heeft het recht om Mintos te verzoeken onjuiste persoonsgegevens van de Gebruiker te corrigeren, zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst. Mintos biedt de Gebruiker ook de mogelijkheid om gegevens in het beleggersaccount te corrigeren, echter niet alle gegevens kunnen via dit kanaal worden gecorrigeerd. Mintos zal moeten controleren of de gewijzigde gegevens waar en nauwkeurig zijn.

11.3. Recht op verwijdering, voor zover mogelijk

De Gebruiker heeft het recht om Mintos te verzoeken de gegevens van de Gebruiker te wissen. Dit recht kan worden uitgeoefend als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de doeleinden van de verwerking zijn bereikt;
 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de Gebruiker trekt de gegeven toestemming in;
 • de Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 
Mintos behoudt zich het recht voor om het verzoek van de Gebruiker om persoonsgegevens te wissen af te wijzen als daar een legitieme wettelijke reden voor is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist, om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of voor statistische doeleinden, waarbij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden geboden.  

11.4. Recht op beperking van verwerking

De Gebruiker heeft het recht om Mintos te verzoeken de verwerking te beperken als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de Gebruiker betwist de juistheid van de persoonsgegevens voor een periode die Mintos in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig en de Gebruiker verzoekt om beperking in tegenstelling tot het wissen van de persoonsgegevens;
 • Mintos heeft de persoonsgegevens van de Gebruiker niet langer nodig, maar de persoonsgegevens zijn nodig voor de Gebruiker om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • de Gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van Mintos voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de Gebruiker.

 
Na beperking van het verwerken van persoonsgegevens van de Gebruiker zal Mintos de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen verwerken na toestemming van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Dit geldt niet voor de opslag van persoonsgegevens.

11.5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op directe marketing of die gebaseerd zijn op legitieme belangen van Mintos, maar waar, op grond van de speficieke situatie van de Gebruiker, deze bezwaar tegen wil maken.

11.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens, voor zover mogelijk

De Gebruiker heeft het recht om Mintos te verzoeken de persoonsgegevens van de Gebruiker te ontvangen en door te geven aan de Gebruiker of een andere gegevensbeheerder. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen voor zover de gegevens op basis van toestemming of een Overeenkomst door de Gebruiker zijn verstrekt en de verwerking ervan op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.
 
Dit recht geldt ook voor onbewerkte gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt en die betrekking hebben op de activiteiten van de Gebruiker of die het resultaat zijn van observatie van de Gebruiker, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, logboeken van de activiteiten, geschiedenis van het gebruik van de website. Dit geldt echter niet voor gegevens die Mintos aanmaakt, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, gebruikersprofielen die zijn opgesteld op basis van een analyse van de onbewerkte gegevens en risicobeoordelingen om te voldoen aan de maatregelen tegen witwassen.

11.7. Recht om de toestemming in te trekken

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken via het Gebruikersprofiel, de Mintos App of om zich af te melden voor de nieuwsbrief. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat de Gebruiker zijn/haar toestemming intrekt. Dit recht is van toepassing op het ontvangen van commerciële mededelingen en overzichten van Mintos.
 
Ga voor het intrekken van toestemming met betrekking tot cookies naar het gedeelte Cookies in het Privacybeleid.

11.8. Recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens

In geval van twijfel met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker, kan de Gebruiker contact opnemen met Mintos en zal de Gebruiker een antwoord krijgen of er zal een oplossing worden gevonden voor zijn/haar/het probleem. Als de Gebruiker echter van mening is dat Mintos de oplossing niet kan vinden, heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot activiteiten rondom gegevensverwerking die door Mintos worden uitgevoerd.
 
De contactgegevens van de nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens van de Republiek Letland:
 
Data State Inspectorate, Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, telefoon: +371 67223131, e-mail: [email protected] .

11.9. Recht om contact op te nemen met Mintos en aanvullende informatie te krijgen over de verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met Mintos en aanvullende informatie te krijgen over activiteiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

12. Mintos doet er alles aan om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker veilig en beveiligd te houden

Mintos is toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en:  

 • maakt gebruik van verschillende fysieke en elektronische beveiligingen om de gegevens van de Gebruiker veilig te houden;
 • slaat alle gegevens op servers op in beveiligde faciliteiten en past systematische processen en procedures toe voor het beveiligen en opslaan van gegevens;
 • beperkt de toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker tot alleen die werknemers met geautoriseerde toegang die de informatie nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren;
 • vereist dat derden die diensten voor Mintos verrichten, ermee instemmen de persoonlijke gegevens van de Gebruiker vertrouwelijk te behandelen;
 • blijft persoonsgegevens ook na beëindiging van de Overeenkomst beschermen;
 • voorziet zijn medewerkers van de nodige training voor gegevensbescherming en -beveiliging.  

13. Wijzigingen in het privacybeleid

Mintos heeft het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid door ze op het Platform te plaatsen en door de Gebruikers via e-mail individueel te informeren. Elke versie van het privacybeleid die op dit Platform wordt gepubliceerd, vervangt alle eerdere versies van het beleid en wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen of vanaf de aangegeven ingangsdatum.
 
Originele versie: 13.04.2015
Site bijgewerkt: 19.08.2021