Cashwagon

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020. Data aktualizacji podstawowych informacji
Cashwagon
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 382.8 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 28.1 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
10%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
Strona internetowa:
Rok założenia:
2017
Pracownicy:
936
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
Nov 2018
Rodzaje pożyczek: Rodzaj powiązanych aktywów wyemitowanych przez firmę pożyczkową.
Pożyczka osobista Pożyczka osobista
Pożyczka krótkoterminowa Pożyczka krótkoterminowa
Kraje: Kraje, w których powiązane aktywa zostały wyemitowane przez firmę pożyczkową lub wynajmującą.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR
RRSO naliczane pożyczkobiorcom: Ponieważ roczna stopa oprocentowania nie zawsze jest najbardziej efektywnym wskaźnikiem kosztu pożyczki, Mintos podaje rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Jest to ujednolicony wskaźnik stosowany dla wszystkich pierwotnych pożyczkodawców na platformie. Do obliczenia RRSO używa się metody rozszerzonej wewnętrznej stopy zwrotu (XIRR), a następnie wynik jest dalej dopasowywany, aby wykluczyć wpływ kapitalizacji. RRSO jest obliczana na podstawie przepływów pieniężnych naliczonych pożyczkobiorcy, które obejmują należność główną, odsetki i opłaty związane z daną pożyczką, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne oraz te naliczane osobie trzeciej.
0%-792%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
0
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Firma Cashwagon została założona w 2017 roku. Jej siedziba znajduje się w Singapurze. Firma prowadzi działalność w pięciu krajach — w Indonezji, Wietnamie, na Filipinach, Sri Lance oraz w Malezji. Cashwagon uważa, że ich cyfrowe produkty i usługi są lepiej przygotowane do zaspokojenia potrzeb jej klientów, czyli 80% populacji Azji Południowo-Wschodniej, która nie ma dostępu do tradycyjnych usług finansowych. Platforma wykorzystuje innowacyjne metody, aby udzielać krótkoterminowych pożyczek online, bez wymogów dotyczących zabezpieczeń, skomplikowanych procedur zatwierdzania, czy długiego okresu oczekiwania. Dzięki temu, zatwierdzenie wniosku pożyczkowego i wypłata środków trwa zaledwie kilka minut. Wszelka działalność pożyczkowa firmy Cashwagon na Filipinach jest realizowana przez firmę Green Money Tree Lending Corp., spółkę założoną, zarejestrowaną i działającą na podstawie licencji udzielonej przez władze lokalne jako firma pożyczkowa funkcjonująca zgodnie z prawem Filipin. Udzielona licencja ma nr 2343. Wszystkie pożyczki z Indonezji udostępniane przez Cashwagon na Rynku Mintos udzielane są przez firmę Peerman Pte. Ltd., spółkę założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Singapuru. Peerman Pte. Ltd. działa jako pożyczkodawca dla indywidualnych pożyczkobiorców na internetowej platformie pożyczkowej typu peer-to-peer obsługiwanej przez Cashwagon. Wszystkie wietnamskie pożyczki udostępniane przez Cashwagon na Rynku Mintos są udzielane przez firmę Lendtech Co., Ltd., spółkę założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Wietnamu. Lendtech Co., Ltd. działa jako pożyczkodawca dla indywidualnych pożyczkobiorców na internetowej platformie pożyczkowej typu peer-to-peer obsługiwanej przez Cashwagon. Firma Cashwagon Pte. Ltd. zapewnia gwarancję grupy w celu zabezpieczenia realizacji odkupu pożyczek oferowanych inwestorom na Mintos.

W dniach 8 i 10 czerwca 2020 r. CashWagon Vietnam i CashWagon Philippines i Indonezja zostały zawieszone na rynku pierwotnym i wtórnym z powodu wiadomości, że władze w Wietnamie badają operacje Cashwagon, a tymczasem zamroziły rachunki firmy, zgodnie z procedurę postępowania wyjaśniającego w Wietnamie.

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2020