Sun Finance

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022. Data aktualizacji podstawowych informacji
Sun Finance
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 1.3 B
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 80 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
10% - 100%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
12.2%
Strona internetowa:
Rok założenia:
2017
Pracownicy:
1000
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
December 2017
Rodzaje pożyczek: Rodzaj powiązanych aktywów wyemitowanych przez firmę pożyczkową.
Pożyczka osobista Pożyczka osobista
Pożyczka krótkoterminowa Pożyczka krótkoterminowa
Forward Flow Forward Flow
Kraje: Kraje, w których powiązane aktywa zostały wyemitowane przez firmę pożyczkową lub wynajmującą.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR, PLN, KZT
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania naliczana pożyczkobiorcom:
0%-950%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
50 471 172
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Firma Sun Finance posiada marki dostępne na platformie Mintos, które funkcjonują na Łotwie, w Polsce, Danii, Kazachstanie, Meksyku i Wietnamie. Od 2019 roku wszystkie pożyczki udzielane przez te firmy pożyczkowe są dostępne pod marką Sun Finance. Firma korzysta z najnowszych technologii, aby zapewnić natychmiastową identyfikację i ocenę punktową (scoring) konsumentów. Sun Finance stale rozwija się na swoich głównych rynkach, a także rozważa strategiczne możliwości wejścia na nowe rynki.

Niektórzy inwestorzy kapitałowi firmy Sun Finance i Mintos mogą się pokrywać.

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022