Creamfinance

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2020. Data aktualizacji podstawowych informacji
Creamfinance
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 865 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 33.9 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
5%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
Strona internetowa:
Rok założenia:
2012
Pracownicy:
314
Rodzaje pożyczek: Rodzaj powiązanych aktywów wyemitowanych przez firmę pożyczkową.
Pożyczka krótkoterminowa Pożyczka krótkoterminowa
Kraje: Kraje, w których powiązane aktywa zostały wyemitowane przez firmę pożyczkową lub wynajmującą.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR, PLN
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
0
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Firma Creamfinance, dostawca usług w zakresie finansów konsumenckich, w swojej działalności koncentruje się na wykorzystywaniu odpowiednich danych o wartości dodanej, zwanych inaczej inteligentnymi danymi. Korzystając z zaawansowanych algorytmów i możliwości uczenia maszynowego, aby dokonać szybkiej oceny i punktacji pożyczki, firma Creamfinance oferuje wysoce spersonalizowane podejście do procesu udzielania pożyczek osobistych w szybki i niezawodny sposób. Jej celem jest stanie się pożyczkodawcą udzielającym konsumentom na całym świecie pożyczek za pomocą jednego kliknięcia. Obecnie firma prowadzi pełną działalność w siedmiu krajach (Łotwa, Polska, Czechy, Gruzja, Dania, Meksyk i Hiszpania), mając swoje biuro IT w Austrii. Cream Finance Holding LTD udziela gwarancji grupowej. Oznacza to, że zapewni ona wykonanie zobowiązań dotyczących odkupu pożyczek.

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2019

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022