E Cash

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019. Data aktualizacji podstawowych informacji
E Cash
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 39.0 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 1.5 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
10%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
Strona internetowa:
Rok założenia:
2017
Pracownicy:
93
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
September 2019
Rodzaje pożyczek: Rodzaj powiązanych aktywów wyemitowanych przez firmę pożyczkową.
Pożyczka krótkoterminowa Pożyczka krótkoterminowa
Kraje: Kraje, w których powiązane aktywa zostały wyemitowane przez firmę pożyczkową lub wynajmującą.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania naliczana pożyczkobiorcom:
4%-657%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
0
Przedłużenia harmonogramu:: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Firma E-Cash udziela krótkoterminowych pożyczek obywatelom Ukrainy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w odpowiednim czasie.

W listopadzie 2017 roku spółka uzyskała od ukraińskiej Narodowej Komisji ds. Państwowej Regulacji Rynków Usług Finansowych licencję na prowadzenie działalności, a pierwszą pożyczkę udzieliła w grudniu tego samego roku. Firma E-Cash udziela pożyczek wyłącznie obywatelom Ukrainy w wieku od 20 do 65 lat.

Firma E-Cash jest częścią międzynarodowego holdingu Melivesa. Kierownictwo grupy składa się z profesjonalistów mających bogate międzynarodowe doświadczenie praktyczne (Ukraina, Gruzja, Kazachstan, Hiszpania i inne rynki).

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019