ExpressCredit

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019. Data aktualizacji podstawowych informacji
ExpressCredit
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 76.6 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 26.1 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
10% - 15%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
13.6%
Strona internetowa:
Rok założenia:
2015
Pracownicy:
296
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
28.02.2018
Rodzaje pożyczek: Rodzaj powiązanych aktywów wyemitowanych przez firmę pożyczkową.
Pożyczka osobista Pożyczka osobista
Pożyczka krótkoterminowa Pożyczka krótkoterminowa
Kraje: Kraje, w których powiązane aktywa zostały wyemitowane przez firmę pożyczkową lub wynajmującą.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
3 720 063
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

 Założona w 2016 r. grupa ExpressCredit to łotewska firma udzielająca pożyczek konsumenckich, działająca na kilku rynkach Afryki Subsaharyjskiej, m.in. w Namibii, Zambii, Botswanie i Lesotho. Mając ponad 60 oddziałów, ExpressCredit obsługuje wielokanałową platformę pożyczkową dla pracowników sektora rządowego i prywatnego, których nie obsługują firmy finansowe głównego nurtu. Grupa oferuje alternatywne internetowe rozwiązania dla udzielania pożyczek w krajach, w których funkcjonują nieinternetowe możliwości udzielania pożyczek, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami KYC (poznaj swojego klienta) i innymi wymogami regulacyjnymi. Grupa posiada również umowy z prywatnymi firmami, związkami i instytucjami rządowymi (kody dla dokonywania potrąceń), aby umożliwić jej podmiotom bezpośrednie obciążanie wynagrodzeń pożyczkobiorców z tytułu spłat pożyczek.

Grupa ExpressCredit pozostaje zaangażowana w realizację swojej długoterminowej strategii wzrostu oraz wzmocniła ład korporacyjny poprzez włączenie w jego realizację lokalnych zarządów w krajach, w których prowadzi działalność.

Niektórzy inwestorzy kapitałowi grupy ExpressCredit i Mintos mogą się pokrywać.

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022