Kviku

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020. Data aktualizacji podstawowych informacji
Kviku
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 100 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 43.8 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Odpowiedzialność własna Procent z każdej pożyczki dostępnej na platformie Mintos, który firma zachowa na swoim koncie.
10% - 100%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
10.8%
Website:
Rok założenia:
2013
Pracownicy:
70
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
30.08.2018
Rodzaje pożyczek: Rodzaj pożyczki, którą firma ta udzieliła pożyczkobiorcom.
Pożyczka osobista Pledge type group unsecured
Forward Flow Pledge type group forward flow
Kraje: Kraje, w których pożyczki zostały udzielone przez firmę pożyczkową.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
RUB, EUR
RRSO naliczane pożyczkobiorcom: Ponieważ roczna stopa oprocentowania nie zawsze jest najbardziej efektywnym wskaźnikiem kosztu pożyczki, Mintos podaje rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Jest to ujednolicony wskaźnik stosowany dla wszystkich pierwotnych pożyczkodawców na platformie. Do obliczenia RRSO używa się metody rozszerzonej wewnętrznej stopy zwrotu (XIRR), a następnie wynik jest dalej dopasowywany, aby wykluczyć wpływ kapitalizacji. RRSO jest obliczana na podstawie przepływów pieniężnych naliczonych pożyczkobiorcy, które obejmują należność główną, odsetki i opłaty związane z daną pożyczką, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne oraz te naliczane osobie trzeciej.
19%-365%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
21 505 271
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Kviku tworzy Grupę internetowych firm pożyczkowych prowadzących działalność w Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Hiszpanii, Polsce i na Filipinach.

Firma działa wyłącznie online, oferując szybką, niezawodną, wygodną i przejrzystą obsługę. Kviku, która podlega regulacjom Centralnego Banku Rosji, udziela pożyczek za pośrednictwem swojej wirtualnej karty kredytowej oraz partnerów działających w punktach sprzedaży.

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2021

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019