Metrokredit

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019. Data aktualizacji podstawowych informacji
Metrokredit
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 44.7 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 9.6 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
12.4%
Strona internetowa:
Rok założenia:
2017
Pracownicy:
154
RRSO naliczane pożyczkobiorcom: Ponieważ roczna stopa oprocentowania nie zawsze jest najbardziej efektywnym wskaźnikiem kosztu pożyczki, Mintos podaje rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Jest to ujednolicony wskaźnik stosowany dla wszystkich pierwotnych pożyczkodawców na platformie. Do obliczenia RRSO używa się metody rozszerzonej wewnętrznej stopy zwrotu (XIRR), a następnie wynik jest dalej dopasowywany, aby wykluczyć wpływ kapitalizacji. RRSO jest obliczana na podstawie przepływów pieniężnych naliczonych pożyczkobiorcy, które obejmują należność główną, odsetki i opłaty związane z daną pożyczką, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne oraz te naliczane osobie trzeciej.
0%-365%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
6 261 367

O firmie

W listopadzie 2019 roku, firma Metrokredit została wykreślona z Państwowego Rejestru Organizacji Mikrofinansowych Federacji Rosyjskiej, co oznacza, że firma nie może udzielać nowych pożyczek, ale wciąż obsługuje istniejące. Firma nadal obsługuje istniejące pożyczki i przekazuje spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców.

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019

Ostatnia aktualizacja: 15.08.2019