Kredit Pintar

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020. Data aktualizacji podstawowych informacji
Kredit Pintar
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 923 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 40 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
Strona internetowa:
Rok założenia:
2017
Pracownicy:
1000
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
April 2019
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania naliczana pożyczkobiorcom:
45%-600%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
0
Przedłużenia harmonogramu:: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Kredit Pintar to aplikacja do obsługi pożyczek konsumenckich w Azji Południowo-Wschodniej. Platforma inicjuje mikropożyczki konsumenckie i wspomaga proces ich udzielania przy użyciu zaawansowanej platformy zarządzania ryzykiem, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Od momentu uruchomienia we wrześniu 2017 roku, firma pożyczkowa odnotowała szybki wzrost wolumenu pożyczek, przy zachowaniu stosowanych przez nią standardów udzielania pożyczek. Kredit Pintar konsekwentnie plasuje się na czołowych pozycjach i otrzymuje najwyższe oceny w regionalnych Sklepach Google Play.

Platforma jest wspierana przez najlepsze firmy typu private equity i venture capital, a w zakresie finansowania współpracuje z lokalnymi czołowymi instytucjami finansowymi. Została wpisana do rejestrów przez odpowiednie lokalne organy nadzoru.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020