Stik Credit

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020. Data aktualizacji podstawowych informacji
Stik Credit
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 24 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 2.9 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
Strona internetowa:
Rok założenia:
2013
Pracownicy:
100
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
September 2019
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania naliczana pożyczkobiorcom:
36-50%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
0
Przedłużenia harmonogramu:: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Stik Credit w ciągu kilku minut udziela niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich mieszkańcom Bułgarii. Firma posiada dwa główne kanały sprzedaży: internet i swoją sieć detaliczną. Firma pożyczkowa zaistniała w internecie na początku 2017 roku i od tego czasu odnotowała szybki wzrost liczby wniosków pożyczkowych składanych online.

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2020

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019