Regulamin Programu poleceń Mintos

Wersja programu: 1.17
Data wersji: 11.01.2024
 

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie Programu poleceń Mintos (zwanym dalej – Regulaminem) mają takie samo znaczenie jak terminy użyte w REGULAMINIE PLATFORMY INWESTYCYJNEJ MINTOS o ile w niniejszym Regulaminie, nie wskazano inaczej.
2. Każdy Inwestor (dalej - Użytkownik), udostępniając link referencyjny lub kod (dalej - Link Referencyjny), może wziąć udział w Programie Referencyjnym Mintos (dalej - Program Referencyjny).
3. Program dotyczy inwestycji w instrumenty finansowe oferowane na Platformie. Mintos ma prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, określić rodzaje i kwoty reklamowanych premii oraz swoich usług i produktów inwestycyjnych, a także klasy aktywów, do których ma zastosowanie Program poleceń.
4. Użytkownikom nie wolno korzystać z Linku polecającego:
4.1. w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z wartościami Mintos, ani też w żaden inny sposób, który może zostać uznany za nieuczciwą praktykę handlową, według wyłącznego uznania Mintos;
4.2. jeżeli Użytkownik jest rezydentem (ma miejsce zamieszkania w) jurysdykcji spoza Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
4.3. w celu zamieszczania, publikowania lub w inny sposób rozpowszechniania Linku polecającego:
4.3.1. dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub płatnej promocji, w tym reklamy w internecie;
4.3.2. dla rozpowszechniania Linku polecającego na stronach internetowych zawierających treści erotyczne, nieprzyzwoite lub wprowadzające w błąd;
4.3.3. dla rozpowszechniania lub publikowania Linku polecającego na stronach internetowych oferujących usługi hazardowe, lub zakłady bądź projekty związane ze zwrotem środków pieniężnych;
4.3.4. dla rozpowszechniania lub publikowania Linku polecającego na stronach internetowych oferujących przesyłanie, lub pobieranie nielegalnych treści, takich jak strony BitTorrent;
4.3.5. dla rozpowszechniania lub publikowania Linku polecającego na stronach internetowych, które między innymi obejmują witryny z kuponami i witryny z recenzjami;
4.3.6. dla pisania e-maili, SMS-ów lub wiadomości do osób, których Użytkownicy nie znają osobiście;
4.3.7. dla integracji z rozszerzeniami przeglądarki lub korzystania z zautomatyzowanego systemu, skryptu, programu, dialera lub bota za pośrednictwem dowolnego kanału w celu rozpowszechniania, lub publikowania Linku polecającego.
5. Użytkownicy nie będą rozpowszechniać Linku polecającego ani odnosić się do potencjalnych użytkowników będących rezydentami (mającymi miejsce zamieszkania w) jurysdykcji spoza Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
6. Korzystając z Linku polecającego i polecając potencjalnego użytkownika, Użytkownik powinien ostrzec potencjalnego użytkownika, iż:
6.1. przed zarejestrowaniem się na Platformie i rozpoczęciem inwestowania, potencjalny użytkownik musi upewnić się, czy dana usługa i produkt jest dozwolona i nie podlega ograniczeniom na terytorium jego kraju macierzystego;
6.2. inwestycje dostępne na Platformie są obarczone ryzykiem i mogą prowadzić do strat, a także powinny być dostosowane do osobistej sytuacji potencjalnego użytkownika.
7. Dyskwalifikacje:
7.1. Użytkownicy zostaną natychmiast wykluczeni z Programu poleceń, jeśli polecą siebie, członka swojej najbliższej rodziny lub członka swojego gospodarstwa domowego, lub naruszą jakiekolwiek postanowienie Regulaminu. Wszystkie osoby polecane muszą być nowymi inwestorami na Mintos i nie mogą posiadać istniejącego Profilu Inwestora;
7.2. jeżeli Mintos, według własnego uznania, uzna, że Użytkownik utworzył Profil Inwestora głównie w celu odebrania nagrody w Programie poleceń, Użytkownik zostanie wykluczony z Programu poleceń i nie będzie uprawniony do związanych z nim nagród;
7.3. Mintos może sprawdzić informacje dotyczące płatności i wypłat, jeśli podejrzewa naruszenie Regulaminu;
7.4. w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień Regulaminu i/lub REGULAMINU PLATFORMY INWESTYCYJNEJ MINTOS, Mintos ma prawo w dowolnym momencie zawiesić wypłatę nagród z Programu poleceń. Mintos ma również prawo do usunięcia wszelkich wcześniej wypłaconych nagród i zawieszenia Użytkowników w Programie polecającym.
8. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania uczestnictwa w Programie polecającym, jeśli Mintos, według własnego uznania Mintos, tego zażąda jakiegokolwiek powodu.
9. Użytkownik otrzymuje jednorazową nagrodę za polecenie (zwaną dalej „Nagrodą I”) w stałej kwocie wynoszącej 50,00 EUR (pięćdziesiąt euro), jeżeli nierozliczone inwestycje główne w EUR lub stanowiące równowartość EUR w innej walucie w instrumenty finansowe określone przez Mintos i posiadane przez osobę poleconą przekroczą kwotę 1 000,00 EUR (tysiąc euro) w terminie określonym na stronie Programu poleceń. Nagroda I jest wypłacana w EUR, w jednej racie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po osiągnięciu kwoty nierozliczonych inwestycji głównych ujawnionej w niniejszym punkcie oraz po spełnieniu wszystkich warunków i warunków wstępnych dotyczących Nagrody I określonych w Regulaminie, oraz gdy ani Użytkownik, ani osoba polecona nie zostali z jakiegokolwiek powodu wykluczeni z Programu poleceń.
10. Osoba polecona otrzymuje jednorazową nagrodę za polecenie (zwaną dalej „Nagrodą II”) w stałej kwocie wynoszącej 50,00 EUR (pięćdziesiąt euro), jeżeli nierozliczone inwestycje główne w EUR lub stanowiące równowartość EUR w innej walucie w instrumenty finansowe określone przez Mintos i posiadane przez osobę poleconą przekroczą kwotę 1 000,00 EUR (tysiąc euro) w terminie określonym na stronie Programu poleceń. Nagroda II jest wypłacana w EUR, w jednej racie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po osiągnięciu kwoty nierozliczonych inwestycji głównych ujawnionej w niniejszym punkcie oraz po spełnieniu wszystkich warunków i warunków wstępnych dotyczących Nagrody II określonych w Regulaminie, oraz gdy ani Użytkownik, ani osoba polecona nie zostali z jakiegokolwiek powodu wykluczeni z Programu poleceń.
11. Jeżeli strona polecona zainwestuje w nierozliczone inwestycje główne w EUR lub stanowiące równowartość EUR w innej walucie, w instrumenty finansowe określone przez Mintos i o wartości co najmniej 1 000,00 EUR (tysiąc euro) w terminie określonym na stronie Programu poleceń, strona polecona kwalifikuje się do dodatkowej jednorazowej premii (dalej – Premia) w wysokości 1% (jednego procenta) od średniej dziennej kwoty nierozliczonych inwestycji kapitałowych, w EUR lub stanowiących równowartości EUR w innej walucie, w instrumenty finansowe posiadane przez osobę polecaną przekroczą kwotę 1 000,00 EUR (tysiąc euro) w okresie pierwszych 90 (dziewięćdziesięciu) dni od pomyślnej rejestracji osoby polecanej na Platformie. Premia jest wypłacana w EUR, w jednej racie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po osiągnięciu kwoty nierozliczonych inwestycji głównych ujawnionej w niniejszym punkcie oraz po spełnieniu wszystkich warunków i warunków wstępnych dotyczących Premii określonych w Regulaminie, oraz gdy ani Użytkownik, ani osoba polecona nie zostali z jakiegokolwiek powodu wykluczeni z Programu poleceń.
12. Nagroda I, Nagroda II i Premia zwane są dalej Nagrodami. Dokładne kwoty Nagród oraz inne warunki Programu poleceń są podane na stronie Programu poleceń na Platformie.
13. Aby Użytkownik i/lub polecona strona mogli otrzymać Nagrody, muszą zostać spełnione następujące warunki wstępne:
13.1. Użytkownik ma prawo uczestniczyć w Programie poleceń oraz gdy ani Użytkownik, ani osoba polecona nie naruszyli Regulaminu;
13.2. Użytkownik polecający musi być zarejestrowany na Platformie, a jego tożsamość musi być zweryfikowana za pośrednictwem rozwiązania udostępnionego przez Mintos;
13.3 strona polecona ma co najmniej 18 lat i jest rezydentem (ma miejsce zamieszkania) w jurysdykcjach Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
13.4 osoba polecona musi skorzystać z Linku Polecającego Użytkownika podczas tworzenia Profilu Inwestora (rejestracji) i zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem rozwiązania udostępnionego przez Mintos;
13.5 tworząc Profil Inwestora na Platformie, osoba polecona nie może mieć wcześniej utworzonego swojego profilu na Platformie pod żadnym adresem e-mail;
13.6 ani Użytkownik, ani osoba polecona nie naruszyli żadnego z postanowień Regulaminu i/lub REGULAMINU PLATFORMY INWESTYCYJNEJ MINTOS.
14. W terminie 2 (dwóch) dni roboczych, po spełnieniu warunków niezbędnych do otrzymania Nagród, Mintos wypłaci Użytkownikowi i/lub osobie poleconej Nagrody, jeśli wszystkie warunki i warunki wstępne dotyczące Nagród, określone w niniejszym Regulaminie zostały spełnione, dokonując wpłaty środków elektronicznych stanowiących równowartość Nagród na Rachunek Pieniężny i/lub na rzecz osoby poleconej. Przy obliczaniu Nagród zastosowanie ma Regulamin oraz kwoty, oraz inne warunki Nagród obowiązujące w chwili rejestracji osoby polecanej.
15. Nagrody zawierają wszelkie obowiązujące podatki z tytułu uczestnictwa w Programie poleceń, dlatego też Użytkownik i/lub osoba polecona dokonają uiszczenia stosownych podatków (jeśli dotyczy).
16. Użytkownik może przekazać link polecający do nieograniczonej liczby polecanych stron i otrzymać Nagrody za każdą poleconą stronę, która spełniającą warunki określone w niniejszym Regulaminie.
17. Programu poleceń nie można łączyć z żadną inną promocją.
18. Stosunki prawne wynikające z Programu poleceń podlegają Regulaminowi, który został opublikowany na Platformie w momencie, gdy strona polecona utworzyła Profil Inwestora za pomocą/wskazując Link Polecający Użytkownika. Wszystko to, co nie zostało określone w Regulaminie, zostało zdefiniowane zgodnie z REGULAMINEM PLATFORMY INWESTYCYJNEJ MINTOS.
19. Mintos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie Linku Polecającego, w tym, między innymi, za problemy techniczne, które mogą spowodować, że Link Polecający nie będzie działał prawidłowo, w związku z czym nie będzie wyglądał na używany, gdy strona polecona tworzy Profil Inwestora na Platformie.
20. Mintos ma prawo, według własnego uznania i w dowolnym momencie, do jednostronnego:
20.1 zawiesić, zakończyć lub zmienić warunki i wymagania Programu poleceń, w tym kwoty i warunki Nagród;
20.2 zmienić Regulamin ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Na Platformie publikowane są nowe wersje Regulaminu oraz pozostałych warunków Programu poleceń.