Polityka prywatności

1. Warunki ogólne

 AS Mintos Marketplace, numer rejestracyjny 40103903643, zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej, z siedzibą pod adresem: Skanstes iela 50, Riga LV-1013, Łotwa, firma inwestycyjna autoryzowana przez Latvijas Banka, bank centralny Łotwy (dalej - LB), (dalej – Mintos) opracowała niniejszą Politykę Prywatności, aby poinformować osoby odwiedzające i rejestrujące się na stronie internetowej Mintos www.mintos.com (dalej – Platforma) i Aplikację Mintos (dalej – Mintos App) jako jej użytkowników, w tym przedstawiciela użytkownika, jeśli użytkownik jest osobą prawną (dalej – Użytkownik) i korzysta z usług świadczonych przez Mintos za pośrednictwem Platformy i Aplikacji Mintos (dalej – Usługi), o gromadzeniu, wykorzystywaniu i przekazywaniu ich danych osobowych stronom trzecim.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności Mintos lub jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z praw określonych w niniejszym dokumencie, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Mintos Dace Pelše, pisząc wiadomość e-mail na adres [email protected]. Dodatkowe informacje kontaktowe są dostępne na Platformie.

Mintos stara się zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane Użytkownika oraz zapewnić przejrzyste zasady ochrony danych. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia w zarysie działania prowadzone przez Mintos w zakresie przetwarzania danych w odniesieniu do Użytkowników będących osobami fizycznymi.

Realizowane przez Mintos czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być opisane nie tylko w niniejszej Polityce prywatności, ale także w Ogólnych warunkach Umowy użytkownika Platformy (dalej: Umowa), Umowie cesji oraz w sekcji dotyczącej plików cookie w Polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności są zgodne z terminami użytymi w Umowie, o ile Polityka prywatności nie stanowi inaczej.

 

2. Kategorie danych osobowych Użytkownika

 

Mintos przetwarza wiele kategorii danych osobowych Użytkownika pochodzących od Użytkownika oraz innych osób trzecich:

 • dane identyfikacyjne, takie jak — imię i nazwisko Użytkownika, drugie imię, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, miejsce rezydencji podatkowej, identyfikator podatkowy, numer identyfikacyjny inwestora, informacje z dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości, zdjęcie profilu Użytkownika oraz nagranie wideo z sesji weryfikacyjnej profilu Użytkownika, oraz nagranie wideo z sesji weryfikacyjnej;
 • dane kontaktowe, takie jak — adres Użytkownika lub adres do korespondencji, adres pocztowy, kraj zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, język korespondencji
 • dane finansowe, takie jak — miesięczne wynagrodzenie i inne regularne lub nieregularne dochody, zobowiązania finansowe, źródło/pochodzenie dochodów (funduszy), dane o transakcjach, nieruchomościach, rachunku bankowym;
 • dane dotyczące zawodu (zatrudnienia), takie jak — dane o pracodawcy/poprzednim pracodawcy, zawód, kategoria stanowiska, obszar pracy, doświadczenie zawodowe, wykształcenie;
 • rejestry korespondencji, takie jak — komunikacja Użytkownika z Mintos za pośrednictwem Platformy poprzez live chat, pocztę elektroniczną i/lub telefonicznie, lub z wykorzystaniem innych narzędzi, które mogą zostać wprowadzone, a także informacje z ankiet i sondaży (typ, data, identyfikator śledzący);
 • dane o lokalizacji, takie jak — adres IP, miejsce logowania, miejsce transakcji;
 • dane dotyczące rodziny, takie jak stan cywilny, osoby pozostające na utrzymaniu i/lub członkowie rodziny;
 • dane kategorii specjalnej (dane dotyczące wyroków skazujących, zdolności do czynności prawnych (w szczególnych przypadkach));
 • Pozostałe dane:
 1. profilowanie i klasyfikacja ryzyka (rodzaj ryzyka, klasa ryzyka) oraz inne informacje uzyskane w wyniku działań opartych na ocenie ryzyka;
 2. dane z nagrań głosowych i/lub wideo, takie jak nagrania głosowe z telefonu;
 3. dane dotyczące stosowania wszelkich sankcji, w tym dane dotyczące wszelkich istotnych transakcji lub operacji gospodarczych, w tym wszelkich dostępnych negatywnych relacji w mediach;
 4. dane o uczestnictwie w spółkach i innych rodzajach osób prawnych, dane o osobach zarządzających i innych osobach mających decydujący głos lub przedstawicielach spółek korzystających, lub zamierzających korzystać z Usług, a także informacje o ich rzeczywistych beneficjentach oraz dane kontaktowe dotyczące przedstawicieli spółek korzystających lub zamierzających korzystać z Usług.
 5. informacje na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych, celów inwestycyjnych;
 6. informacje o wiedzy i doświadczeniu Użytkownika w zakresie usług inwestycyjnych
 7. Dane transakcyjne, w tym zainwestowane środki Użytkownika, inwestycje, transakcje, płatności przychodzące, żądane wypłaty środków pieniężnych, informacje dotyczące zawartych umów cesji, roczna stopa zwrotu netto, wybrana waluta, dostępne środki, rachunki księgowe;

Mintos nie przetwarza danych wrażliwych dotyczących zdrowia, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub politycznych Użytkownika, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub szczególne okoliczności, gdy na przykład Użytkownik ujawnia takie dane podczas korzystania z Usług (np. w szczegółach płatności).

3. Pliki cookie

Mintos wykorzystuje pliki cookies do analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z witryny Mintos. Prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą plików cookies, aby uzyskać więcej informacji na ich temat.


4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Mintos musi mieć podstawę prawną do korzystania z danych osobowych Użytkownika. Podstawą prawną jest jedna z następujących przesłanek:


4.1. Realizacja umów

Mintos musi posiadać określone dane osobowe w celu świadczenia Usług, których nie może świadczyć bez danych osobowych Użytkownika.

Głównym celem przetwarzania danych Użytkownika przez Mintos jest dokumentowanie, wykonywanie i administrowanie umowami zawartymi z Użytkownikiem.

Przykłady celów przetwarzania obejmują, ale nie ograniczają się do:

 • do podjęcia na żądanie Użytkownika czynności przed zawarciem umowy, jak również do zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy z Użytkownikiem;
 • do przeprowadzania transakcji krajowych i międzynarodowych za pośrednictwem instytucji kredytowych, systemów rozliczeń i płatności;
 • do zarządzania relacjami z klientami, zapewniania dostępu do Usług i administrowania nim; do autoryzowania i kontrolowania dostępu do Usług.

4.2. Obowiązki prawne

W celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów, Mintos jest zobowiązany do przetwarzania danych Użytkownika zgodnie z przepisami regulacyjnymi oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
Przykładowe cele przetwarzania danych to:

 • przed korzystaniem przez Użytkownika z Usług na Platformie oraz w Aplikacji Mintos, oraz w trakcie współpracy z Użytkownikiem w ramach Umowy, Mintos przeprowadza badanie Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości oraz aktualizowania i poprawiania danych dotyczących Użytkownika poprzez weryfikację i wzbogacanie danych za pośrednictwem rejestrów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • zapobieganie, wykrywanie, badanie i zgłaszanie przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu;
 • przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących rachunkowości, wymiany informacji podatkowych i zarządzaniem ryzykiem;
 • przestrzegać przepisów prawa regulujących usługi pośrednictwa inwestycyjnego;

4.3. Uzasadnione interesy

Mintos czasami gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika lub udostępnia je innym organizacjom, ponieważ Mintos ma uzasadniony powód do ich wykorzystania i jest to uzasadnione w kontekście prawa Użytkownika do prywatności.

Przykładowe cele przetwarzania danych to:

 • świadczenie na rzecz Użytkownika usług dodatkowych, takich jak tworzenie spersonalizowanych ofert;
 • rozwijanie, badanie i ulepszanie działalności Mintos, Usług i doświadczenia Użytkownika przez prowadzanie badań, analiz i/lub statystyk;
 • organizowanie kampanii na rzecz Użytkownika;
 • ochrona interesów Użytkownika i/lub Mintos, lub jego pracowników;
 • zarządzanie relacjami z Użytkownikiem;
 • zapobieganie, ograniczanie i badanie wszelkich przypadków niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z usług, lub ich zakłócania;
 • zapewnienie odpowiedniego świadczenia Usług, bezpieczeństwa informacji w ramach Usług, a także ulepszanie, rozwijanie i utrzymywanie systemów technicznych oraz infrastruktury informatycznej;
 • ustalenie, wykonanie i obrona roszczeń prawnych oraz rozpatrywanie skarg.
 • wysyłanie przypomnień o weryfikacji do Użytkowników, którzy nie ukończyli procesu weryfikacji.

4.4. Zgoda

Jeżeli Użytkownik zapisze się, by korzystać z Usług Mintos, oraz tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, Mintos może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej i wiadomości SMS z informacjami o produktach, usługach, ofertach i promocjach Mintos i jego grupy. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu dostosowania ofert Mintos do Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili dostosować swoje preferencje lub poinformować Mintos, że nie chce otrzymywać informacji dotyczących usług, ofert i promocji Mintos. Wystarczy skorzystać z ustawień dotyczących prywatności w Profilu Użytkownika, Aplikacji Mintos lub kliknąć linki rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości marketingowej, którą Mintos wysyła do Użytkownika.

Bez zgody Użytkownika, Mintos nie będzie przekazywać danych Użytkownika organizacjom spoza grupy spółek Mintos dla ich celów marketingowych.

5. Sposoby zbierania informacji

Aby zapewnić dostarczenie informacji i Usług, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, Mintos gromadzi informacje o Użytkowniku w następujący sposób:

5.1. Bezpośrednio od Ciebie, jako Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika:

5.1.1. Poprzez zapewnienie możliwości wypełnienia formularza wniosku na Platformie lub w aplikacji Mintos;
5.1.2. Za pomocą komunikacji online przez telefon, e-mail, czat lub inne kanały komunikacji i/lub narzędzia techniczne;

5.2. W sposób automatyczny od Ciebie, jako Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika:

5.2.1. Informacje techniczne, które mogą zawierać  adres IP, dane urządzenia, dane oprogramowania i podobne dane;
5.2.2. Informacje i treści z sieci społecznościowej, które mogą zawierać dane identyfikacyjne oraz dotyczące konta społecznościowego;
5.2.3. Pliki cookie (więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie);

5.3. O Tobie jako Użytkowniku od osób trzecich:

5.3.1. Z publicznie dostępnych zasobów (sieci społecznościowe, media społecznościowe, rejestry publiczne);
5.3.2. Z baz danych Spark i Accuity, od agencji przeciwdziałania nadużyciom finansowym lub z innych baz danych;
5.3.3. Od partnerów współpracujących i firm stowarzyszonych z Mintos.

Mintos ma prawo do zbierania wszelkich innych informacji w każdym innym przypadku niewymienionym powyżej, gdy Użytkownik udzielił Mintos zgody lub istnieje inna podstawa prawna do zbierania niezbędnych informacji.

6. Przekazywanie informacji stronom trzecim

W ramach przetwarzania Mintos może udostępniać dane Użytkownika odbiorcom, takim jak organy władzy, spółki z grupy Mintos, dostawcy, dostawcy usług płatniczych i partnerzy biznesowi. Mintos nie ujawni więcej danych osobowych Użytkownika niż jest to konieczne ze względu na cel ujawnienia oraz w zakresie określonym przepisami prawa regulacyjnego i przepisami o ochronie danych osobowych.

Odbiorcy mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika, działając jako podmioty przetwarzające dane i/lub jako administratorzy danych. W przypadku, gdy odbiorca przetwarza dane osobowe Użytkownika we własnym imieniu jako administrator danych, odbiorca jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o takim przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika. Mintos zobowiązuje się do zagwarantowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że podmiot przetwarzający dane osobowe zachowuje standardy bezpieczeństwa nie niższe niż standardy bezpieczeństwa określone przez Mintos.

Mintos ujawnia dane osobowe odbiorcom, takim jak:

 • organy, takie jak organy ścigania, komornicy, notariusze, organy podatkowe, organy nadzoru i wywiadownie gospodarcze oraz wszelkie inne uprawnione osoby, w tym zarządcy, którzy są zaangażowani w jakikolwiek proces restrukturyzacji Firm Pożyczkowych;
 • strona trzecia, która podejmuje działania windykacyjne w celu odzyskania należności od Użytkownika (jak windykatorzy, prawnicy, komornicy sądowi, zarządcy sądowi powołani w związku z postępowaniem upadłościowym itp.);
 • spółka dominująca Mintos, jej przedsiębiorstwu zarządzającemu i wszelkim przedsiębiorstwom zależnym od przedsiębiorstwa zarządzającego, innym spółkom lub przedsiębiorstwom, które, bezpośrednio lub pośrednio, uzyskały znaczący udział w kapitale zakładowym Mintos, lub w których Mintos uzyskał bezpośredni, lub pośredni udział, o ile takie informacje są niezbędne do wykonywania powierzonych im funkcji;
 • instytucje kredytowe i finansowe, banki korespondenci, banki powiernicze, dostawcy usług ubezpieczeniowych i pośrednicy usług, osoby trzecie uczestniczące w cyklu realizacji i rozliczania transakcji oraz sprawozdawczości;
 • konsultanci finansowi i prawni, audytorzy lub inne podmioty przetwarzające dane Mintos, o ile takie informacje są niezbędne do wykonywania powierzonych im funkcji;
 • dostawcy baz danych i rejestrów, np. do rejestrów kredytowych, ewidencji ludności, rejestrów handlowych, rejestrów papierów wartościowych lub innych rejestrów przechowujących, lub pośredniczących w danych Użytkownika, windykatorom i syndykom, komornikom, notariuszom lub zarządcom sądowym powołanym w związku z postępowaniem upadłościowym;
 • uczestnicy i/lub strony związane z płatnościami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi;
 • osoby i dostawcy związani ze świadczeniem Usług przez Mintos, tacy jak dostawcy usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pośrednicy płatniczy, instytucje kredytowe, zajmujące się hostingiem, archiwizacją, usługami pocztowymi itp.;
 • z chwilą przekazania (przeniesienia) Roszczenia lub Note.

Informujemy, że organy państwowe znajdujące się w krajach, w których Mintos oferuje swoje usługi, w tym w krajach spoza UE/EOG mogą zażądać danych Użytkownika. We wszystkich takich przypadkach Mintos dokonuje oceny żądania i ocenia, czy przedstawione powody ujawnienia danych Użytkownika są uzasadnione, żądana ilość danych jest proporcjonalna i czy użyto właściwych kanałów dla przekazania żądania ujawnienia danych Użytkownika. O ile prawo tego nie zabrania, Mintos poinformuje Użytkownika o otrzymaniu żądania ujawnienia danych konkretnego Użytkownika.
 

7. Geograficzny obszar przetwarzania

Mintos i nasi partnerzy współpracujący przetwarzają dane osobowe Użytkownika głównie na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: UE/EOG), ale w niektórych przypadkach dane osobowe są przekazywane i przetwarzane w krajach spoza UE/EOG. Przekazywanie i Przetwarzanie Danych Osobowych poza UE/EOG może mieć miejsce, o ile istnieje podstawa prawna i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • kraj spoza UE/EOG, w którym znajduje się odbiorca, posiada odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z decyzją Komisji UE;
 • administrator lub podmiot przetwarzający zapewnił odpowiednie zabezpieczenia, na przykład Standardowe klauzule umowne UE lub inne dozwolone klauzule umowne, zatwierdzone kodeksy postępowania lub mechanizmy certyfikacji;
 • istnieją odstępstwa dotyczące szczególnych sytuacji mających zastosowanie, np. wyraźna zgoda Użytkownika, wykonanie umowy z Użytkownikiem, zawarcie lub wykonanie umowy zawartej w interesie Użytkownika, ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych, ważne względy interesu publicznego. Na życzenie, Użytkownik może otrzymać dalsze szczegóły dotyczące przekazywania jego danych do krajów spoza UE/EOG.

8. Profilowanie i automatyczne decyzje dotyczące użytkownika

Profilowanie to segmentacja Użytkownika, poprzez ocenę aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w celu zastosowania odpowiedniego modelu usług lub dostosowanych ofert marketingowych, lub dokonania oceny ryzyka dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W zależności od produktów lub usług Mintos, z których korzysta Użytkownik, Mintos może podejmować automatyczne decyzje dotyczące Użytkownika.

Oznacza to, że Mintos może korzystać z technologii, która umożliwia ocenę osobistej sytuacji Użytkownika i innych czynników w celu przewidywania ryzyka lub wyników. Mintos robi to w celu efektywnego funkcjonowania naszych usług i zapewnienia, że decyzje są rzetelne, spójne i oparte na właściwych informacjach.

Mintos wykorzystuje profilowanie do przygotowywania analiz na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowanie wspomaga zautomatyzowane podejmowanie decyzji, np. w zakresie zarządzania ryzykiem oraz monitorowania transakcji w celu przeciwdziałania nadużyciom, w tym zautomatyzowane gromadzenie danych z baz danych oraz dokonywanie wstępnych ocen i wyciąganie wniosków, czy Użytkownik kwalifikuje się do korzystania z Usług Mintos, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do Mintos oraz naszych wewnętrznych procedur.

Jeżeli Mintos podejmie zautomatyzowaną decyzję dotyczącą Użytkownika, ma on prawo zażądać, aby została ona ręcznie zweryfikowana przez osobę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Prawa Użytkownika” poniżej.

Na przykład, Mintos może podejmować zautomatyzowane decyzje dotyczące Użytkownika, które dotyczą:

Otwarcia rachunku inwestycyjnego:

 • kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji; oraz
 • sprawdzenie tożsamości i adresu.

Wykrywania nadużyć:

 • monitorowanie Profilu Użytkownika, w tym Konta Inwestycyjnego, w celu wykrycia oszustw i przestępstw finansowych.

9. Gdzie i jak Mintos przechowuje informacje o Tobie?

Dane, które Mintos zbiera od Użytkownika, są przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym na terytorium EOG. Wszystkie informacje, które Użytkownik przekazuje Mintos, są bezpiecznie przechowywane na serwerach Mintos lub serwerach jego partnerów. Informacje te są szyfrowane.

Mintos zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości chronić dane Użytkownika w przypadku ich wysyłania i odbierania, oferując przesyłanie dokumentów w bezpieczny sposób.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika na Mintos jest ograniczony tylko do tych pracowników, którzy mają uzasadniony powód biznesowy, aby uzyskać dostęp do tych informacji lub je poznać. Realizowane jest to zarówno dzięki rozwiązaniom technicznym, jak i uprawnieniom dotyczącym fizycznego dostępu, a także dzięki odpowiednim szkoleniom i edukacji pracowników Mintos, którzy stworzyli odpowiednie zabezpieczenia.

10. Długość okresu przechowywania informacji

Wszystkie informacje dotyczące Użytkownika, w tym informacje, które są przechowywane w Profilu Użytkownika/Koncie Inwestycyjnym oraz wszelka komunikacja z Mintos, są przechowywane jako dowody potwierdzające tożsamość Użytkownika, zawarcie Umowy, dokonane transakcje i wykonanie Umowy; dane te przechowuje się do czasu wykonania Umowy, gdy nie są one już niezbędne do świadczenia Usług, gdy okres ich przechowywania lub termin przedawnienia dla postępowań prawnych ustanowiony przepisami prawa i regulacjami Republiki Łotewskiej wygaśnie, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. Poniżej znajduje się podsumowanie niektórych podstawowych uwarunkowań dotyczących okresu przechowywania każdej kategorii informacji.

Mintos zaprzestanie aktywnego wykorzystywania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika w terminie 1 (jednego) miesiąca od momentu zakończenia relacji biznesowych Użytkownika i Mintos zgodnie z Umową.

Mintos będzie zasadniczo przechowywać dane osobowe Użytkownika przez 10 (dziesięć) lat od zakończenia relacji biznesowych Mintos z Użytkownikiem, zgodnie z Umową lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego. Dane osobowe muszą być przechowywane przez co najmniej 5 (pięć) lat zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe przechowuje się przez kolejne 5 (pięć) lat na podstawie interesów prawnych Mintos, zgodnie ze zwykłym okresem przedawnienia dotyczącym potencjalnego lub toczącego się postępowania sądowego w sprawie roszczenia, lub innego powodu prawnego.

11. Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

Mintos respektuje prawa Użytkownika do dostępu, zarządzania i kontroli danych osobowych przetwarzanych przez Mintos. Po otrzymaniu przez Mintos wniosku Użytkownika dotyczącego wykonania któregokolwiek z praw wymienionych poniżej, Mintos rozpatrzy wniosek Użytkownika i udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku, w terminie jednego miesiąca od otrzymania takiego wniosku. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, termin ten może zostać wydłużony, jeżeli wniosek Użytkownika jest złożony lub jeżeli z uwagi na ilość otrzymanych wniosków Mintos nie jest w stanie przygotować odpowiedzi w uprzednio ustalonym terminie. W takim przypadku Mintos poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu na przygotowanie odpowiedzi na wniosek Użytkownika i wskazuje konkretny termin przygotowania odpowiedzi.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych poniżej, może złożyć wniosek w jeden z następujących sposobów:

 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected];
 • Za pomocą formularza kontaktowego;
 • Przesyłając pisemny wniosek opatrzony podpisem na adres Skanstes iela 50, Ryga, LV-1013, Łotwa.

Osoba uprawniona może złożyć wniosek w imieniu Użytkownika, pod warunkiem, że do wniosku zostanie dołączone ważne pełnomocnictwo.

Mintos zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji w celu weryfikacji tożsamości osoby, która przesłała wniosek oraz zabezpieczenia danych Użytkownika przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także żądania podpisania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem odręcznym w celu dokonania weryfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli Użytkownik lub Mintos rozwiązał Umowę i nie jest w stanie poprzez Profil Użytkownika zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, Mintos ma prawo żądać identyfikacji osoby przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na podstawie takiego wniosku.
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych. Jeśli jednak żądania Użytkownika będą w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, Mintos zachowuje prawo do naliczenia stosownej opłaty lub do odmowy spełnienia takiego żądania.

Poniżej przedstawiono zestawienie szczególnych uprawnień Użytkownika.

11.1. Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o tym, czy Mintos przetwarza dane osobowe Użytkownika, a jeśli Mintos przetwarza takie dane, do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do uzyskania następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy danych osobowych lub kategorie takich odbiorców;
 • okres, przez jaki dane te będą przechowywane (lub kryteria określania takiego okresu);
 • prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych;
 • dostępne informacje o źródle danych (jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od Użytkownika);
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11.2. Prawo do sprostowania, w możliwym zakresie

Użytkownik ma prawo zażądać od Mintos poprawienia niedokładnych lub nieprawidłowych danych osobowych Użytkownika, jak opisano w Umowie Użytkownika. Mintos zapewnia również Użytkownikowi możliwość sprostowania danych na Rachunku Inwestycyjnym, jednak nie wszystkie dane mogą zostać sprostowane za pośrednictwem tego kanału. Mintos będzie musiał zweryfikować, czy zmienione dane są prawdziwe i dokładne.

11.3. Prawo do usunięcia danych, w możliwym zakresie

Użytkownik ma prawo zażądać od Mintos usunięcia jego danych. Z prawa tego można skorzystać, jeśli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • cele przetwarzania zostały zrealizowane;
 • dane osobowe nie są już niezbędne w związku z realizacją celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • Użytkownik wycofuje udzieloną zgodę;
 • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Mintos zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o usunięcie danych osobowych Użytkownika, jeśli istnieje ku temu uzasadniona podstawa prawna, na przykład, w celu spełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub dla celów statystycznych, zapewniając odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

11.4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać od Mintos ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • Użytkownik kwestionuje dokładność danych osobowych, przez okres umożliwiający Mintos weryfikację prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik żąda ograniczenia, a nie usunięcia danych osobowych;
 • Mintos nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika, ale dane te są niezbędne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy Mintos do ich przetwarzania są nadrzędne w stosunku do tych, które dotyczą Użytkownika.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Mintos będzie przetwarzał jego dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika lub w celu ustanowienia, wykonania, lub obrony przed roszczeniami prawnymi, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, albo ze względu na ważny interes publiczny. Nie dotyczy to przechowywania danych osobowych.

11.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących marketingu bezpośredniego lub opartego na uzasadnionych interesach Mintos, ale przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji Użytkownika, gdy chce on, na tej podstawie, sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

11.6. Prawo do przenoszenia danych, w możliwym zakresie

Użytkownik ma prawo zażądać od Mintos otrzymania i przekazania danych osobowych Użytkownika Użytkownikowi lub innemu administratorowi danych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, o ile dane te zostały przez niego przekazane za zgodą lub na podstawie umowy, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo to dotyczy również danych surowych, które zostały przekazane przez Użytkownika, a które odnoszą się do jego aktywności lub wynikają z obserwacji Użytkownika, na przykład, między innymi, na podstawie dzienników aktywności, historii korzystania ze strony internetowej. Nie dotyczy to jednak danych, które Mintos tworzy, na przykład, między innymi, profili Użytkowników tworzonych na podstawie analizy danych surowych, oceny ryzyka w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

11.7. Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, do wycofania wcześniej wyrażonej zgody za pośrednictwem Profilu Użytkownika, Aplikacji Mintos lub zrezygnować z otrzymywania biuletynu. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem jego zgody. Prawo to odnosi się do otrzymywania od Mintos informacji handlowych i analiz.

W celu wycofania zgody dotyczącej plików cookie, należy odwiedzić sekcję Polityki prywatności dotyczącą plików cookie.

11.8. Prawo do złożenia skargi do krajowego urzędu ds. ochrony danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych Użytkownika, prosimy, aby w celu uzyskania odpowiedzi lub rozwiązania jego problemu Użytkownik skontaktował się z Mintos. Jeśli jednak Użytkownik uważa, że Mintos nie może znaleźć rozwiązania, ma on prawo złożyć skargę do krajowego urzędu ds. ochrony danych osobowych w związku z czynnościami przetwarzania danych prowadzonymi przez Mintos.

Dane kontaktowe krajowego urzędu ds. ochrony danych osobowych Republiki Łotewskiej:

Państwowy Inspektorat Danych (Data State Inspectorate), Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, tel.: +371 67223131, e-mail: [email protected].

11.9. Prawo do kontaktu z Mintos i uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili skontaktować się z Mintos i uzyskać dodatkowe informacje dotyczące czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

12.Mintos zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych  osobowych Użytkownika

Mintos dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika oraz:

 • stosuje szereg fizycznych i elektronicznych zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji Użytkownika;
 • przechowuje wszystkie swoje dane na serwerach w bezpiecznych obiektach, a także wdraża systematyczne procesy i procedury zabezpieczania i przechowywania danych;
 • ogranicza dostęp do danych osobowych Użytkownika tylko do pracowników mających autoryzowany dostęp, którzy muszą znać informacje w celu wykonywania swojej pracy;
 • wymaga od osób trzecich, które świadczą usługi na rzecz Mintos, zgody na zachowanie poufności danych osobowych Użytkownika;
 • kontynuuje ochronę danych osobowych po rozwiązaniu Umowy;
 • zapewnia swoim pracownikom niezbędne szkolenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.


13. Zmiany w Polityce prywatności

Mintos ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w każdym momencie poprzez zamieszczenie ich na Platformie, a także poprzez indywidualne informowanie Użytkowników wysyłając im wiadomość e-mailem. Każda wersja Polityki prywatności, która została opublikowana na Platformie, zastępuje wszystkie poprzednie wersje Polityki i wchodzi w życie niezwłocznie po jej opublikowaniu lub od wskazanej daty wejścia w życie.

Wersja pierwotna: 13.04.2015
Strona zaktualizowana: 19.08.2021