Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Firma AS Mintos Marketplace, numer rejestracji 40103903643, z siedzibą przy Skanstes iela 50, Ryga LV-1013, Łotwa, (dalej: Mintos), opracowała niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania osób zarejestrowanych na stronie internetowej Mintos www.mintos.com (dalej: Portal), którzy są jej użytkownikami (dalej: Użytkownik), a którzy korzystają z usług oferowanych przez Mintos (dalej: Usługi) o zbieraniu, wykorzystywaniu i przekazywaniu ich danych osobowych stronom trzecim.

Firma Mintos stara się zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę danych Użytkownika oraz przejrzyste zasady ochrony danych. Niniejsza Polityka prywatności określa czynności przetwarzania danych podejmowane przez firmę Mintos w odniesieniu do Użytkowników, którzy są osobami fizycznymi. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy tych Użytkowników, którzy są osobami prawnymi.

Czynności przetwarzania danych realizowane przez Mintos mogą być opisane nie tylko w niniejszej Polityce prywatności, lecz również z Umowie z Użytkownikiem Portalu (dalej: Umowa) oraz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookies (tzw. ciasteczka).

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności odpowiadają terminom, których użyto w Umowie, w zakresie, w jakim w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony odnośnie do niniejszej Polityki prywatności firmy Mintos lub gdy będziecie chcieli uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skorzystania z praw określonych w niniejszej Polityce, możecie skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy: [email protected] Dodatkowe dane kontaktowe dostępne są na Portalu.

2. Kategorie danych osobowych Użytkownika

Firma Mintos przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:

 • Dane Użytkownika, m.in. imię i nazwisko Użytkownika, płeć, datę urodzenia, numer PESEL, numer identyfikacyjny inwestora, kopię dowodu osobistego, numer rachunku bankowego Użytkownika, zajmowane stanowisko, zawód, preferowany język;
 • Informacje kontaktowe, m.in. adres Użytkownika, kraj zamieszkania, adres e-mailowy i numer telefonu;
 • Dane transakcyjne, m.in. zainwestowane przez Użytkownika środki, inwestycje, transakcje, przychodzące płatności, wnioski o wypłatę środków pieniężnych, informacje dotyczące zawartych umów cesji, roczna stopa zwrotu netto z inwestycji, wybrana waluta, dostępne środki, rozliczenia rachunków;
 • Dane korespondencyjne, m.in. korespondencję Użytkownika z firmą Mintos za pośrednictwem prowadzonego na żywo czatu na Portalu, za pośrednictwem e-maila i/lub telefonicznie.

3. Wykorzystanie danych osobowych

W przypadku, gdy Użytkownik nie przekaże danych osobowych, gdy przetwarzanie takich danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy lub jest niezbędne z mocy ustawy, firma Mintos nie będzie mogła świadczyć Usług.

3.1 Wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczka)

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymania i poprawy działania Portalu. Informacje o wykorzystaniu plików cookies są dostępne w Polityce prywatności dotyczącej plików cookies.

3.2 Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika

Z chwilą przesłania Wniosku o rejestrację i dokonania rejestracji na Portalu, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane do zawarcia Umowy i utworzenia Konta Użytkownika, które będzie wykorzystywane do świadczenia Usług.

W związku ze wszystkimi określonymi poniżej celami dodatkowymi, firma Mintos przetwarza dane Użytkownika, a z kolei współpracujący z nami partnerzy zapewniają usługi serwerowe, informatyczne, rachunkowe, komunikacyjne, bankowe, zarządzania relacjami z klientem (CRM) i/lub dotyczące innych spraw, które zostały określone w punkcie 13.3. Umowy (w celu zapoznania się z dalszymi szczegółami, proszę zob. punkt dotyczący „Przekazywania informacji stronom trzecim”).

3.2.1 Identyfikacja Użytkownika i zawarcie Umowy

Dane Użytkownika, Informacje kontaktowe, Dane transakcyjne i Dane korespondencyjne wykorzystuje się w celu dokonania identyfikacji Użytkownika i zawarcia z nim Umowy. Ponadto, przetwarza się również takie dane, jak data zawarcia Umowy.

Dane te są niezbędne dla dokonania weryfikacji tożsamości Użytkownika, zawarcia i wykonania Umowy, w celu prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem odnośnie do wykonania Umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej i realizowanej Umowy oraz zgodnie z takimi prawnie uzasadnionymi interesami firmy Mintos, jak informowanie Użytkownika o operacjach dokonywanych na Koncie oraz ochrona praw i interesów firmy w przypadku wystąpienia sporu, jak również w zgodzie z ustawowym obowiązkiem informowania o prowadzonej działalności gospodarczej.

3.2.2 Utworzenie i prowadzenie Konta

Dane Użytkownika, Informacje kontaktowe, Dane transakcyjne i Dane korespondencyjne wykorzystuje się w celu utworzenia i prowadzenia Konta. Ponadto przetwarza się również takie dane, jak hasło Użytkownika, jednakże ani firma Mintos, ani też współpracujący z nami partnerzy nie mają dostępu do hasła Użytkownika.

Dane te są niezbędne w celu zapewnienia możliwości logowania się do opcji dostępnych na Portalu, do komunikacji z Użytkownikiem w przypadku jakichkolwiek zapytań, do przeprowadzenia ankiet oraz w celu zapewnienia możliwości, dzięki którym Użytkownik będzie mógł korzystać z Usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej i realizowanej Umowy oraz zgodnie z takimi prawnie uzasadnionymi interesami firmy Mintos, jak prowadzenie Konta, poprawa jakości Usług, informowanie Użytkownika o operacjach dokonywanych na Koncie oraz ochrona praw i interesów firmy w przypadku wystąpienia sporu.

3.2.3 Świadczenie usług

Dane Użytkownika, Informacje kontaktowe, Dane transakcyjne wykorzystuje się w celu świadczenia Usług.

Dane te są niezbędne w celu dokonania weryfikacji tożsamości Użytkownika, umożliwienia dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych, przesyłania dziennych zestawień i powiadomień dotyczących dokonywanych wpłat. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej i realizowanej Umowy oraz zgodnie z takimi prawnie uzasadnionymi interesami firmy Mintos, jak informowanie Użytkownika o operacjach dokonywanych na Koncie oraz ochrona praw i interesów firmy w przypadku wystąpienia sporu.

Firma Mintos zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania niektórych powiadomień dotyczących Usług, takich jak dzienne zestawienia i powiadomienia dotyczące dokonywanych wpłat. Użytkownik może wybrać, które powiadomienia chce otrzymywać na Konto.

3.3 Egzekwowanie ustawowych zobowiązań

W celu wywiązania się z ustawowych obowiązków w zakresie rachunkowości i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, firma Mintos przetwarza Dane Użytkownika, Dane korespondencyjne, Informacje kontaktowe oraz informacje podane przez Użytkownika w kwestionariuszu Użytkownika zgodnie z przepisami prawa i regulacjami Republiki Łotewskiej.

Dla wskazanych powyżej celów, dane Użytkownika są przetwarzane przez firmę Mintos i współpracujących z nami partnerami, którzy zapewniają usługi serwerowe, informatyczne i rachunkowe.

3.4 Przesyłanie materiałów informacyjnych

Z chwilą przesłania wniosku o otrzymywanie materiałów informacyjnych, Użytkownik wyraża zgodę, aby Dane Użytkownika, Informacje kontaktowe i niektóre Dane transakcyjne (zainwestowane środki i przychodzące płatności) były wykorzystywane do przygotowania odpowiedniej korespondencji handlowej dla Użytkownika na podstawie danych Użytkownika, które są dostępne dla firmy Mintos, z wykorzystaniem profilowania i klasyfikacji Użytkownika do określonej kategorii.

Materiały informacyjne obejmują wszelką korespondencję od firmy Mintos, która nie dotyczy świadczenia Usług, wykonywania Umowy lub innych podstawowych informacji (takich jak powiadomienie, że okres ważności przekazanego numeru dowodu osobistego wygaśnie).

Firma Mintos wykorzystuje profilowanie, tj. środki do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co umożliwia jej dokonywanie oceny zainteresowań Użytkowników, określenie, które Usługi są najbardziej odpowiednie dla Użytkownika, prowadzenie analizy operacji dokonywanych przez Użytkownika oraz dokonanie klasyfikacji Użytkownika do określonej kategorii.

Dla wskazanych powyżej celów, dane Użytkownika są przetwarzane przez firmę Mintos i współpracujących z nami partnerów, którzy zapewniają usługi serwerowe, informatyczne, platformowe związane z dostarczeniem e-maili i wiadomości.

Firma Mintos przetwarza dane osobowe Użytkownika do chwili wycofania przez niego zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych lub, w pewnych przypadkach, do czasu obowiązywania obowiązku zachowania dowodów, iż zgoda taka została otrzymana. Wycofanie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych nie ma wpływu na wyrażoną zgodę na przetwarzanie informacji uzyskanych dzięki wykorzystaniu plików cookies.

3.5 Zbieranie danych statystycznych

Zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami firmy Mintos do zbierania danych statystycznych dotyczących Usług wykorzystywanych przez Użytkowników, do poprawy jakości Usług oraz do opracowywania Usług, w celu przeprowadzania analiz informacji dotyczących świadczenia Usług, firma Mintos przetwarza zbiorcze informacje dotyczące Danych Użytkownika, Informacji kontaktowych oraz Danych transakcyjnych.

Dla wskazanych powyżej celów, dane Użytkownika są przetwarzane przez firmę Mintos i współpracującego z nami partnera, który zapewnia usługi serwerowe, informatyczne i analityczne. Na podstawie otrzymanych danych osobowych, współpracujący partnerzy nie mogą dokonać identyfikacji danego Użytkownika.

4. Przekazywanie informacji stronom trzecim

Firma Mintos i współpracujący z nami partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z punktem 13.3. Umowy firma Mintos ma prawo ujawnić dane Użytkownika wskazanym poniżej podmiotom:

 • każdej osobie zaangażowanej w realizację zobowiązań wynikających po stronie firmy Mintos z tytułu Umowy (m.in. dostawcom usług komunikacyjnych, pośrednikom płatności, instytucjom kredytowym, dostawcom usług informatycznych itp.);
 • spółce macierzystej firmy Mintos, jej przedsiębiorstwu zarządzającemu oraz wszelkim przedsiębiorstwom zależnym od przedsiębiorstwa zarządzającego, innym spółkom lub przedsiębiorstwom, które, bezpośrednio lub pośrednio, posiadają znaczący udział w kapitale zakładowym firmy Mintos lub w których firma Mintos posiada bezpośrednie lub pośrednie udziały, w zakresie, w jakim informacje takie są niezbędne do realizacji funkcji, które zostały im powierzone;
 • zewnętrznym dostawcom usług, których firma Mintos zatrudnia do świadczenia usług wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim informacje takie są niezbędne do realizacji funkcji, które zostały im powierzone;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, inspektorowi ochrony danych, którym jest firma Mintos, w zakresie, w jakim informacje takie są niezbędne do realizacji funkcji, które zostały im powierzone;
 • z chwilą przeniesienia (przekazania) Roszczenia stronom trzecim;
 • stronie trzeciej, która realizuje działania związane z windykacją w celu odzyskania zadłużenia od Użytkownika (takiej jak windykatorzy, prawnicy, komornicy, zarządcy sądowi powołani w związku z postępowaniem dotyczącym niewypłacalności itp.);
 • dostawcom usług prawnych, rachunkowych lub audytorskich firmy Mintos, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wspomniane osoby zobowiązały się nie ujawniać takich informacji.

W przypadkach określonych prawem firma Mintos jest zobowiązana ujawnić dane osobowe Użytkownika organom państwowym.

Firma Mintos nie ujawnia żadnych danych osobowych organom państwowym lub stronom trzecim bez istnienia podstawy prawnej. W przypadku delegowania niektórych funkcji realizowanych przez firmę Mintos do podmiotów przetwarzających dane osobowe firma Mintos zobowiązuje się zagwarantować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że podmiot przetwarzający dane osobowe będzie spełniać standardy bezpieczeństwa firmy Mintos.

5. Gdzie i jak przechowujemy Państwa informacje

Dane, które zbieramy od Państwa będą przekazane i przechowywane w miejscu ostatecznego przeznaczenia na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszystkie przekazywane nam przez Państwa informacje są przechowywane w bezpieczny sposób na naszych serwerach lub serwerach naszych partnerów. Informacje te są szyfrowane.

Niestety przekazywanie informacji na pośrednictwem internetu nie jest w pełni bezpieczne. Nawet wówczas, gdy dołożymy najwyższej staranności, aby ochronić Państwa dane osobowe, nie możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych nam danych; dlatego też, Użytkownicy przekazują je na swoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, stosujemy procedury i zasady bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do nich.

Dostęp do Państwa informacji osobowych w firmie Mintos jest ograniczony tylko do tych pracowników, którzy mają uzasadnione służbowe podstawy, aby mieć dostęp do lub znać te informacje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zarówno technicznych rozwiązań, jak i praw dostępu fizycznego, a także odpowiedniego szkolenia i kształcenia naszych pracowników, którzy opracowali odpowiednie zabezpieczenia.

6. Okres przechowywania informacji

Wszystkie informacje dotyczące Użytkowników, m.in. informacje, które są przechowywane na Koncie Użytkownika oraz wszelka korespondencja z firmą Mintos, są przechowywane jako dowody potwierdzające tożsamość Użytkownika, zawarcie Umowy, dokonane transakcje i realizację Umowy. Informacje te przechowywane są do czasu wykonania Umowy, gdy dane nie są już niezbędne dla świadczenia Usług, do czasu wygaśnięcia okresu przechowywania lub upływu okresu przedawnienia w postępowaniach sądowych, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami Republiki Łotewskiej, w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie później. Poniżej przedstawiono zestawienie kluczowych uwarunkowań dotyczących tego, jak długo każda informacja jest przechowywana:

Dla celów rachunkowych, firma Mintos przechowuje dane osobowe Użytkownika w związku z zawartą i realizowaną Umową przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia Umowy.

Dla celów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, firma Mintos przechowuje dane Użytkownika w związku z weryfikacją tożsamości Użytkownika i pochodzeniem środków pieniężnych (m.in. kopię dowodu osobistego oraz wszystkie Dane korespondencyjne) przez 5 lat od daty zawarcia Umowy.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego Republiki Łotewskiej, okres przedawnienia dotyczący postępowań sądowych wynosi 10 lat. Z uwagi na fakt, że Dane transakcyjne są powiązane ze świadczeniem Usług, mogą wystąpić sytuacje, w przypadku których Dane transakcyjne będą przechowywane przez dłuższy okres w celu świadczenia usług na rzecz innych użytkowników.

7. Państwa prawa dotyczące informacji osobowych

Ogólne podejście

Firma Mintos przestrzega praw Użytkownika do dostępu, zarządzania i kontrolowania danych osobowych, które firma Mintos przetwarza. Po otrzymaniu przez firmę Mintos od Użytkownika żądania wykonania któregokolwiek z praw wymienionych poniżej, firma Mintos zapozna się z żądaniem Użytkownika i bez zbędnej zwłoki przekaże odpowiedź, która niezależnie od okoliczności zostanie doręczona w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania. Okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy żądanie Użytkownika jest skomplikowane lub w przypadku, gdy ze względu liczbę otrzymanych żądań, firma Mintos nie może przygotować odpowiedzi w uprzednio określonym terminie.

W przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z wymienionych poniżej praw, Użytkownik będzie mógł to uczynić przekazując takie żądanie w jeden z poniższych sposobów:

 • przesyłając elektroniczne żądanie na adres [email protected];
 • przesyłając podpisane żądanie na adres Skanstes iela 50, Ryga LV-1013, Łotwa.

Upoważniona osoba może przekazać żądanie w imieniu Użytkownika, pod warunkiem, że do takiego żądanie zostanie dołączone ważne pełnomocnictwo.

Firma Mintos zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przekazania dodatkowych informacji w celu dokonania weryfikacji tożsamości osoby, która przesłała żądanie oraz dla ochrony danych Użytkownika przed ich ujawnieniem nieuprawnionym osobom.

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych. Jednakże, w przypadku, gdy żądania Użytkownika okażą się jednoznacznie nieuzasadnione lub nadmierne, firma Mintos zachowuje prawo do pobrania stosownej opłaty lub odmowy spełnienia takiego żądania.

Poniżej przedstawiono zestawienie określonych praw Użytkownika.

7.1. Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji, czy firma Mintos przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz w przypadku, gdy firma Mintos przetwarza rzeczone dane osobowe, do żądania kopii danych osobowych Użytkownika podlegających przetwarzaniu.

Użytkownik ma prawo uzyskać następujące informacje:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie takich odbiorców danych osobowych;
 • okres, przez jaki dane te będą przechowywane (lub kryteria określające, jaki jest to okres);
 • prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych;
 • dostępne informacje o źródle danych (w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały pozyskane od Użytkownika);
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7.2. Prawo do sprostowania, w możliwym zakresie

Użytkownik ma prawo żądać od firmy Mintos sprostowania danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe lub niepoprawne. Firma Mintos zapewnia również Użytkownikowi możliwość sprostowania danych na Koncie, jednakże, nie wszystkie dane mogą zostać sprostowane z wykorzystaniem tego kanału. Mintos sprawdzi również, czy zmienione dane są prawdziwe i dokładne.

7.3. Prawo do usunięcia danych, w możliwym zakresie

Użytkownik ma prawo żądać od firmy Mintos usunięcia danych Użytkownika. Prawo to może zostać wykonane, w przypadku zaistnienia jednej z następujących podstaw:

 • cele przetwarzania;
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Użytkownik wycofa udzieloną zgodę na przetwarzanie;
 • Użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Firma Mintos zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, w przypadku, gdy istnieją w tym zakresie podstawy prawne, na przykład, związane z przestrzeganiem prawnego obowiązku, który wymaga przetwarzania, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych, zapewnienia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądać od firmy Mintos ograniczenia przetwarzania, w przypadku zaistnienia jednej z następujących podstaw:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający firmie Mintos sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Firma Mintos nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania po stronie firmy Mintos są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

Z chwilą ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, firma Mintos będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub też w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Nie dotyczy to przechowywania danych osobowych.

7.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych dotyczących marketingu bezpośredniego lub które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów firmy Mintos, lecz gdy wynika to z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, gdy chce on, na tej podstawie, wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania.

7.6. Prawo do przenoszenia danych, w możliwym zakresie

Użytkownik ma prawo żądać od firmy Mintos przekazania i przesłania do Użytkownika danych osobowych Użytkownika lub do innego administratora danych. Użytkownik może wykorzystać to prawo, w zakresie, w jakim dane takie zostały przekazane przez Użytkownika na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo to dotyczy również danych nieprzetworzonych, które zostały przekazane przez Użytkownika, dotyczy czynności wykonywanych przez Użytkownika lub danych wynikających z obserwacji czynności realizowanych przez Użytkownika, na przykład, operacji zarejestrowanych w dziennikach aktywności, historii wykorzystania stron internetowych. Jednakże, nie dotyczy ono danych, które zostały stworzone przez firmę Mintos, na przykład, profili Użytkowników stworzonych za pomocą analizy nieprzetworzonych danych, ocen ryzyka przygotowanych w celu przestrzegania zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

7.7. Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, za pośrednictwem Konta Użytkownika, wycofać uprzednio udzieloną przez siebie zgodę. Jednakże nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Prawo to dotyczy otrzymywania powiadomień handlowych i opracowań od firmy Mintos.

W celu wycofania zgody dotyczącej plików cookies, proszę przejść do Punktu dotyczącego plików cookies na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

7.8. Prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych

W przypadku jakiejkolwiek niepewności dotyczącej Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z firmą Mintos. Będziemy się starali udzielić Państwu odpowiedzi lub znaleźć rozwiązanie Waszego problemu. Jednakże, w przypadku, gdy jesteście Państwo przekonani, że nie możemy znaleźć rozwiązania takiego problemu, Użytkownik ma wówczas prawo wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych odnośnie do czynności przetwarzania danych realizowanych przez firmę Mintos.

Informacje kontaktowe dotyczące krajowego urzędu ds. ochrony danych osobowych Republiki Łotewskiej:

Państwowa Inspekcja Danych, Blaumaņa iela 11/13-15, Ryga LV-1011, Łotwa, telefon: +371 67223131, email: [email protected].

7.9. Prawo do kontaktu z firmą Mintos i uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie skontaktować się z firmą Mintos i uzyskać dodatkowe informacje dotyczące czynności przetwarzania.

8. Zmiany w Polityce prywatności

Mintos ma prawo do dokonania zmian w swojej Polityce prywatności w każdym momencie, umieszczając je na Portalu, jak również informując o nich poszczególnych Klientów pocztą elektroniczną. Każda wersja Polityki prywatności, która została opublikowana na tym Portalu zastępuje wszystkie uprzednie wersje Polityki i wchodzi w życie zaraz po jej zamieszczeniu.

 

Pierwotna wersja: 13.04.2015

Aktualizacja strony: 29.07.2019