Czym są fundusze ETF?

W tym przewodniku przedstawimy jasne i zwięzłe informacje o funduszach notowanych na giełdzie (ETF) oraz to, w jaki sposób Mintos oferuje praktyczne podejście do inwestycji. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z funduszami ETF, czy jesteś doświadczonym inwestorem, naszym celem jest wyposażenie Cię w wiedzę i narzędzia potrzebne do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Zrozumieć fundusze ETF

Fundusz notowany na giełdzie, znany również jako ETF, to rodzaj funduszu inwestycyjnego, którym można handlować na giełdzie. Fundusze ETF oferują łatwy sposób inwestowania w zdywersyfikowany portfel aktywów, takich jak akcje, obligacje lub towary.

Załóżmy, że chcesz zainwestować w firmy technologiczne, takie jak Apple, Microsoft i Google. Zamiast kupować akcje każdej spółki osobno, możesz zainwestować w technologiczny fundusz ETF. Takie podejście jest prostsze i oferuje bardziej zróżnicowane opcje inwestycyjne, ponieważ technologiczny fundusz ETF obejmuje już te, jak i wiele innych akcji związanych z technologią. Łącząc różne akcje spółek technologicznych w jeden fundusz, usprawnia się proces inwestycyjny, dzięki czemu utrzymanie zdywersyfikowanego portfela jest bardziej opłacalne.

W ostatnich latach fundusze ETF odnotowały znaczący wzrost w krajobrazie inwestycyjnym. Według badań przeprowadzonych przez iShares, fundusze ETF stanowią obecnie znaczną część aktywów kapitałowych, stanowiąc 12,7% w Stanach Zjednoczonych, 8,5% w Europie i 4,4% w regionie Azji i Pacyfiku. Dane te podkreślają rosnące znaczenie funduszy ETF na globalnej arenie inwestycyjnej.1

Fundusze ETF działają poprzez śledzenie wyników określonego indeksu, towaru, obligacji lub grupy aktywów. Jednak to, co je wyróżnia, to fakt, że fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych tak jak zwykłe akcje przez cały dzień handlowy.

Kluczową zaletą funduszy ETF jest nie tylko ich zdolność do zapewnienia inwestorom zdywersyfikowanej ekspozycji na szeroki zakres aktywów, ale także ich opłacalność i zwiększona płynność.

W przeciwieństwie do funduszy zarządzanych aktywnie, fundusze ETF zazwyczaj śledzą jakiś indeks (zarządzanie pasywne), co skutkuje niższymi opłatami za zarządzanie. Te niższe wydatki bezpośrednio przekładają się na wyższe stopy zwrotu dla inwestorów.

Niezależnie od tego, gdzie kupujesz swoje fundusze ETF, podlegają one wskaźnikowi kosztów całkowitych (TER). Wskaźnik TER jest pobierany przez dostawcę funduszu ETF (takiego jak Vanguard lub Blackrock), który zazwyczaj jest instytucją finansową lub firmą inwestycyjną, która tworzy fundusz i zarządza nim. Ta standardowa opłata obejmuje koszty związane z prowadzeniem funduszu ETF, takie jak opłaty za zarządzanie, koszty administracyjne i różne opłaty operacyjne.

Opłata ta jest pobierana z całkowitych aktywów funduszu ETF, wpływając na całkowitą stopę zwrotu z Twojej inwestycji. Wskaźnik TER jest podstawowym aspektem inwestycji w fundusz ETF i jest konsekwentnie stosowany na wszystkich platformach handlowych i rynkach.

Ponadto wiele funduszy ETF oferuje możliwość akumulacji z automatyczną reinwestycją dywidendy. Funkcja ta pozwala inwestorom na efektywne zwiększanie swoich stanów posiadania bez ponoszenia dodatkowych opłat transakcyjnych, co dodatkowo zwiększa opłacalność inwestycji w fundusze ETF.

Połączenie tych czynników — dywersyfikacji, niższych kosztów, płynności i reinwestycji dywidend — sprawia, że fundusze ETF są atrakcyjnym wyborem dla szerokiego spektrum inwestorów.

Zalety i wady funduszy ETF

Fundusze ETF oferują szereg zalet i wad, które mogą znacząco wpłynąć na portfel inwestora. W tej dyskusji zbadamy kluczowe zalety i wady funduszy ETF, rzucając światło na to, dlaczego zyskały one tak duże znaczenie w świecie finansów.

Zalety

 1. Dywersyfikacja: fundusze ETF zazwyczaj posiadają zdywersyfikowany portfel aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary lub inne instrumenty finansowe. Dywersyfikacja ta pomaga rozłożyć ryzyko na różne aktywa. Ponadto fundusze ETF zapewniają zróżnicowane opcje inwestycyjne, obejmujące całe spektrum klas aktywów i strategii. Pozwala to inwestorom dostosować swoje inwestycje do określonych sektorów, regionów lub tematów.
 2. Niskie wskaźniki TER: fundusze ETF często mają niższe wskaźniki TER w porównaniu do aktywnie zarządzanych funduszy, co czyni je opłacalnymi opcjami inwestycyjnymi.

Załóżmy, że inwestujesz 10 000 EUR w fundusz ETF o wskaźniku TER wynoszącym 0,1%, a kolejne 10 000 EUR w fundusz wspólnego inwestowania o wskaźniku TER wynoszącym 1%. W ciągu roku fundusz ETF kosztowałby Cię w formie 10 EUR opłat, podczas gdy fundusz wspólnego inwestowania kosztowałby Cię 100 EUR. Wybierając fundusz ETF, można zaoszczędzić 90 EUR na opłatach rocznie, które z czasem się sumują.

 1. Płynność: akcje ETF można kupować i sprzedawać na giełdach po cenach rynkowych przez cały dzień handlowy. Zapewnia to inwestorom elastyczność i płynność.
 2. Przejrzystość: fundusze ETF regularnie ujawniają swoje udziały, pozwalając inwestorom zobaczyć aktywa, które posiadają w ramach funduszu. Taka przejrzystość pomaga inwestorom podejmować świadome decyzje.
 3. Efektywność podatkowa: fundusze ETF są skonstruowane w sposób, który może skutkować efektywnością podatkową, potencjalnie zmniejszając obciążenie podatkowe inwestorów.
 4. Powiązanie z wynikami rynku: fundusze ETF stanowią opłacalne, pasywne podejście do zarządzania dla inwestorów, chcących osiągać wyniki rynku lub sektora. Poprzez pasywne śledzenie indeksów, fundusze ETF eliminują złożoność i koszty związane z aktywnym zarządzaniem. Strategia ta zapewnia, że inwestorzy mogą uczestniczyć w trendach rynkowych bez angażowania się w wybieranie akcji lub próby przewidywania tendencji rynkowych.

Wady:

 1. Prowizje maklerskie: jakkolwiek fundusze ETF charakteryzują się niskimi wskaźnikami kosztów, prowizje maklerskie ponoszone podczas kupna i sprzedaży mogą zwiększać całkowity koszt inwestycji, w przeciwieństwie do funduszy wspólnego inwestowania, które mogą nie mieć takich opłat, ale mają wyższe wskaźniki kosztów. Podobnie inwestycje bezpośrednie, takie jak poszczególne akcje, wiążą się z różnymi strukturami opłat, w tym potencjalnymi prowizjami maklerskimi, bez wskaźników kosztów, co sprawia, że prowizje maklerskie są godnym uwagi czynnikiem zarówno dla inwestorów w fundusze ETF, jak i inwestorów w akcje.
 2. Błąd odwzorowania: niektóre fundusze ETF mogą nie śledzić w sposób idealny swojego indeksu bazowego ze względu na czynniki takie jak opłaty za zarządzanie i koszty transakcyjne, potencjalnie prowadząc do błędu odwzorowania.

Fundusz ETF został zaprojektowany w celu naśladowania określonego indeksu, takiego jak S&P 500. Jednak ze względu na takie czynniki, jak opłaty za zarządzanie i koszty transakcyjne, wyniki funduszu ETF mogą nie być idealnie zgodne z wynikami indeksu. Na przykład, jeśli indeks wzrośnie o 10%, fundusz ETF może wzrosnąć o 9,8%. Ta niewielka różnica to błąd odwzorowania.

 1. Ograniczone aktywne zarządzanie: większość funduszy ETF pasywnie śledzi indeks, ograniczając możliwość aktywnego zarządzania i doboru akcji.
 2. Potencjalna premia lub dyskonto: fundusze ETF mogą być notowane z premią lub dyskontem w stosunku do ich wartości aktywów netto (NAV), co może wynikać z nastrojów rynkowych lub kwestii dotyczących płynności. Zazwyczaj handel funduszami ETF jest bardzo zbliżony do ich wartości NAV, ale mogą występować różnice, zwłaszcza w okresach dużej zmienności rynku lub niskiej płynności. W przeciwieństwie do funduszy wspólnego inwestowania, które są przedmiotem obrotu raz dziennie według ich wartości NAV, fundusze ETF handluje się na giełdach po cenach rynkowych przez cały dzień handlowy. Te ceny rynkowe mogą się zmieniać w zależności od dynamiki podaży i popytu.
 3. Opodatkowanie dywidend: opodatkowanie dywidend to opodatkowanie dochodu uzyskiwanego przez inwestorów z tytułu inwestycji. Jakkolwiek fundusze ETF mogą być efektywne podatkowo, inwestorzy mogą nadal ponosić konsekwencje podatkowe dotyczące dywidend, w zależności od ich jurysdykcji podatkowej.
 4. Widełki cenowe między ceną kupna i ceną sprzedaży (spread bid-ask): spread bid-ask, który reprezentuje różnicę między cenami kupna (bid) i sprzedaży (ask) funduszu ETF, może wpływać na koszty transakcyjne, zwłaszcza w przypadku mniej płynnych funduszy ETF. Podczas gdy fundusze ETF są ogólnie znane ze swojej płynności, mniej płynne fundusze ETF mogą mieć szersze spready bid-ask, co może skutkować wyższymi kosztami handlowymi dla inwestorów w te konkretne fundusze ETF.

Rodzaje funduszy ETF

Obecność różnorodnych funduszy ETF wynika z unikalnych potrzeb i celów inwestorów. Przy różnych celach finansowych, tolerancji ryzyka i horyzontach inwestycyjnych, fundusze ETF są zaprojektowane tak, aby zaspokoić te indywidualne preferencje, zapewniając wszechstronny zestaw narzędzi do budowania wszechstronnych portfeli.

Nazwa funduszu ETF

Charakterystyka

Akcyjne fundusze ETF

Akcyjne fundusze ETF alokują swoje aktywa głównie w akcje, co czyni je odpowiednim wyborem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na kompleksowe indeksy rynkowe, poszczególne sektory, branże lub kraje.

Fundusze te dają możliwość wzrostu kapitału, a także mogą wypłacać dywidendy, w zależności od aktywów bazowych znajdujących się w funduszu ETF.

Fundusze ETF o stałym dochodzie (znane również jako obligacyjne fundusze ETF)

Fundusze ETF o stałym dochodzie koncentrują się na obligacjach, zapewniając inwestorom regularne wypłaty odsetek i ochronę kapitału. Fundusze te umożliwiają dywersyfikację w obszarze aktywów o stałym dochodzie, obejmujących różne rodzaje obligacji, takie jak obligacje rządowe, obligacje korporacyjne i obligacje komunalne.

Towarowe fundusze ETF

Towarowe fundusze ETF śledzą wyniki towarów fizycznych, takich jak złoto, ropa naftowa czy produkty rolne. Oferują one ekspozycję na aktywa materialne i mogą działać jako zabezpieczenie przed inflacją, czyniąc je atrakcyjnymi w okresie niepewności gospodarczej.

Walutowe fundusze ETF

Walutowe fundusze ETF koncentrują się na rynkach walutowych, umożliwiając inwestorom spekulację lub zabezpieczanie się przed zmianami kursów walut. Takie fundusze ETF zazwyczaj obejmują pary walutowe i umożliwiają handel walutami bez otwierania tradycyjnego rachunku forex.

Wieloaktywowe fundusze ETF

Wieloaktywowe fundusze ETF obejmują zbiór wielu aktywów, takich jak akcje, obligacje i towary. Ich celem jest zapewnienie zdywersyfikowanego, kompleksowego rozwiązania dla inwestorów o różnych profilach ryzyka, upraszczając budowę portfela.

Alternatywne fundusze ETF

Alternatywne fundusze ETF inwestują w nietradycyjne aktywa, takie jak fundusze hedgingowe lub private equity. Oferują korzyści w zakresie dywersyfikacji i niską korelację z inwestycjami konwencjonalnymi, potencjalnie zmniejszając ogólne ryzyko portfela.

Fundusze ETF dotyczące zrównoważonego rozwoju

Fundusze ETF dotyczące zrównoważonego rozwoju koncentrują się na spółkach stosujących silne praktyki ESG (ochrony środowiska (Environmental), odpowiedzialności społecznej (Social), ładu korporacyjnego (Governance)). Są one podzbiorem akcyjnych funduszy ETF, ale kryteria wyboru koncentrują się na spółkach spełniających standardy ESG. Inwestorzy i instytucje dostosowują swoje strategie finansowe do zasad dotyczących ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, odzwierciedlając większy zwrot społeczny w kierunku zrównoważonego rozwoju i etycznego postępowania. Te fundusze ETF pozwalają inwestorom dostosować swoje portfele do osobistych wartości.

Jak kupować fundusze ETF

Zwykle fundusze ETF nabywa się za pośrednictwem maklera, który pełni rolę pośrednika między inwestorami a funduszami ETF. Rachunek maklerski to Twoja brama do inwestycji w fundusze ETF i możesz wybierać pomiędzy platformami maklerskim online lub bardziej tradycyjną usługą maklerską wykonywaną osobiście. Aby w pełni wykorzystać swoje inwestycje w ETF, rozważ następujące kwestie:

 • Cele inwestycyjne: określ swoje cele inwestycyjne — niezależnie od tego, czy ma to być długoterminowy wzrost, generowanie dochodu, czy też realizacja określonej strategii.
 • Dywersyfikacja portfela: wybierz fundusze ETF, które są zgodne z Twoją strategią inwestycyjną i pomagają skutecznie rozłożyć ryzyko w całym portfelu.
 • Badania rynku: stale monitoruj i badaj rozwój rynku, który może mieć wpływ na Twoje inwestycje w fundusze ETF.
 • Regularny przegląd portfela: okresowo oceniaj wyniki swojego portfela i w razie potrzeby wprowadzaj korekty, aby pozostać na dobrej drodze do realizacji swoich celów.
 • Wybór maklera: starannie wybierz swojego maklera, biorąc pod uwagę takie czynniki jak opłaty, dostępne fundusze ETF oraz jakość usług i narzędzi, które oferuje.

Dzięki funduszowi Mintos Core ETF odciążamy naszych inwestorów. Rozumiemy, że poruszanie się po świecie funduszy ETF może być zniechęcające, z tysiącami opcji do wyboru. Dlatego podjęliśmy inicjatywę, aby uprościć Twoją podróż inwestycyjną i zaoferować Ci bezproblemowy sposób budowania portfela.

Mintos Core ETF zaprojektowano tak, aby wyeliminować złożoność wyboru funduszy ETF. Dzięki Mintos Core ETF nie tylko zyskujesz wygodę; zyskujesz dostęp do starannie opracowanego portfela funduszy ETF z niskimi opłatami, obejmujących różne klasy aktywów i regiony. Nasze zaangażowanie w dynamiczne przywracanie równowagi gwarantuje, że Twój portfel będzie zgodny z długoterminowymi celami, a wszystko to przy minimalizacji skutków podatkowych.

Inwestycje zaczynają się już od 50 EUR, bez prowizji. Ciesz się swobodą inwestowania, czy możliwością sprzedaży w dowolnym momencie, bez żadnych ukrytych opłat.

Dowiedz się więcej o funduszach Mintos Core ETF

1Dostęp do tych informacji uzyskano w grudniu 2023 roku, dlatego mogą one nie odzwierciedlać najnowszych aktualizacji lub danych. Zalecamy sprawdzenie najnowszych danych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub wyciągnięciem wniosków.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner