Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné pojmy

Společnost AS Mintos Marketplace, registrační číslo 40103903643 se sídlem Skanstes iela 50, Riga LV-1013, Lotyšsko (dále jen "Mintos") sepsala tuto politiku ochrany osobních údajů, aby informovala osoby registrované na internetových stránkách Mintos www.mintos.com (dále jen " Portál) jako uživatele (dále jen "uživatel") a kteří využívají služeb poskytovaných společností Mintos (dále jen "Služby") o shromažďování, využívání a přenosu osobních uživatelských údajů třetím stranám.

Společnost Mintos usiluje o zajištění vhodných technických a organizačních opatření k ochraně dat uživatele a nastavení transparentních pravidel ochrany údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují činnosti týkající se zpracování dat prováděné společností Mintos ve vztahu k uživatelům, kteří jsou fyzickými osobami. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na uživatele, kteří jsou právnickými osobami.

Činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností Mintos mohou být popsány nejen v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, ale také v Uživatelské dohodě (dále jen "Dohoda"), Smlouvě o postoupení a v Pravidlech pro používání souborů cookies.

Pojmy používané v Zásadách ochrany osobních údajů odpovídají pojmům používaným v Dohodě, pokud Zásady ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů společnosti Mintos nebo chcete-li získat další informace o tom, jak uplatnit zde uvedená práva, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Na Portálu jsou k dispozici další kontaktní informace.

2. Kategorie osobních údajů uživatele

Společnost Mintos zpracovává následující kategorie osobních údajů uživatele:

 • Údaje o uživateli, včetně, ne však výhradně, úplného jména uživatele, pohlaví, data narození, osobního identifikačního čísla, identifikačního čísla investora, kopie dokladu totožnosti, čísla bankovního účtu uživatele, stupně postavení, oblasti práce, preferovaného jazyka;
 • Údaje due diligence, včetně, ne však výhradně, o původu finančních prostředků, informacích o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, informacích získaných z aktivit hodnocení rizik;
 • Kontaktní údaje, včetně adresy uživatele, země pobytu, e-mailové adresy a telefonního čísla;
 • Údaje o transakcích, včetně investovaných prostředků, investic, transakcí, příchozích plateb, požadovaných vyplacení peněz, informacích o uzavřených dohodách o postoupení, čisté roční výnosnosti, vybrané měny, dostupných finančních prostředků, účetních účtů;
 • Údaje o komunikaci, včetně komunikace uživatele s Mintos prostřednictvím online rozhovoru na Portále, e-mailu nebo telefonicky.

3. Důvody zpracování osobních údajů

Pokud uživatel neposkytne osobní údaje, je-li zpracování těchto údajů nezbytné pro uzavření a plnění Dohody nebo požadované zákonem, tak Mintos nemůže uživateli Služby poskytovat.

3.1 Použití cookies

Portál používá soubory cookie k zabezpečení a zlepšení provozu Portálu. Informace o používání souborů cookie jsou k dispozici v Pravidlech pro používání souborů cookies.

3.2 Poskytování Služeb uživateli

Po odeslání registrační žádosti a registraci na Portálu jsou osobní údaje uživatele použity k uzavření Dohody a vytvoření virtuálního uživatelského účtu, který má být použit jako prostředek k přijímání Služeb.

Pro všechny níže uvedené dílčí účely jsou údaje o uživateli zpracovávány společností Mintos a našimi spolupracujícími partnery, kteří poskytují servery, IT, účetnictví, komunikaci, bankovnictví, služby CRM nebo jiné subjekty, jak je uvedeno v článku 13.3. Dohody (další informace naleznete v části "Předávání informací třetím osobám").

3.2.1 Identifikace uživatele a uzavření Dohody

Za účelem identifikace uživatele a uzavření Dohody se používají údaje o uživateli, kontaktní údaje, údaje o transakcích a údaje o komunikaci. Dále jsou zpracovány také údaje jako datum uzavření. Identifikace uživatele se provádí podle popisu v části 3.3.1. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tato data jsou nezbytná k ověření totožnosti uživatele, uzavření a plnění Dohody, komunikaci s uživatelem ohledně plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů je založeno na uzavření a plnění Dohody a dodržování takových oprávněných zájmů společnosti Mintos jako je informování uživatele o aktivitě na virtuálním účtu a k ochraně svých práv a zájmů v případě sporu, jakož i dodržování zákonné povinnosti uchovávat informace o podnikatelských aktivitách.

3.2.2 Vytvoření a správa virtuálním účtu

Za účelem vytvoření a správy virtuálního účtu se používají údaje o uživateli, kontaktní údaje, údaje o transakcích a údaje o komunikaci. Navíc jsou zpracovávány i údaje jako heslo uživatele, nicméně Mintos ani spolupracující partneři nemají přístup k heslu uživatele.

Tato data jsou nezbytná k tomu, aby bylo umožněno přihlášení na Portál, komunikovat s uživatelem v případě jakýchkoli dotazů, provádět průzkumy a zajišťovat způsoby, kterými může uživatel Služby přijímat. Zpracování osobních údajů je založeno na uzavření a plnění Dohody a dodržování takových oprávněných zájmů společnosti Mintos jako je správa virtuálního účtu, zlepšení kvality Služeb, informování uživatele o aktivitě na virtuálním účtu a k ochraně svých práv a zájmů v případě sporu.

3.2.3 Poskytování Služeb

Za účelem poskytování Služeb se používají údaje o uživateli, kontaktní údaje a údaje o transakcích.

Tyto údaje jsou nezbytné k ověření totožnosti uživatele, uzavření a plnění Dohody, zajištění vkladů a výběrů hotovosti, zasílání denních shrnutí a oznámení o vkladech. Zpracování osobních údajů je založeno na uzavření a plnění Dohody a dodržování takových oprávněných zájmů společnosti Mintos jako je informování uživatele o aktivitě na virtuálním účtu a k ochraně svých práv a zájmů v případě sporu.

Společnost Mintos poskytuje uživateli možnost odhlásit se od přijímání určitých oznámení v souvislosti se Službami, jako jsou denní shrnutí a oznámení o vkladech. Uživatel si může zvolit, které oznámení mu mají být na virtuální účet zasílány.

3.2.4. Rozesílání připomenutí registrace

Za účelem poskytování Služeb a uzavřením Dohody může společnost Mintos zasílat uživatelům, kteří nedokončili proces registrace prostřednictvím e-mailu, registrační upomínky. Mintos může zasílat upomínky v následujících časových intervalech - 24 hodin, 3 (tři) dny, 7 (sedm) dní, 30 (třicet) dní, 60 (šedesát) dnů po zahájení procesu registrace.

Mintos zruší žádost o registraci uživatelů a nebude nadále zasílat uživatelům registrační upomínky, pokud uživatel nedokončí registrační proces do 90 (devadesáti) dnů od okamžiku, kdy byl zahájen proces registrace.

3.3 Prosazování zákonných povinností

Za účelem splnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu Mintos zpracovává údaje o uživateli, údaje due diligence, údaje o komunikaci, kontaktní informace a informace uvedené uživatelem v dotazníku uživatele v souladu s ustanoveními zákony a předpisy Lotyšské republiky a interním kontrolním systémem společnosti Mintos.

Pro výše uvedený účel jsou údaje uživatele zpracovány společností Mintos a našimi spolupracujícími partnery, kteří poskytují servery, IT, ověření totožnosti a účetní služby.

3.3.1. Due diligence

V souladu s příslušnými zákony a předpisy provádí Mintos povinnou due diligence, která zahrnuje, ale není omezena pouze na identifikaci Uživatele a ověření jeho dokladu totožnosti a zpracování údajů due diligence.

Identifikace Uživatele a ověření jeho doklady totožnosti je prováděno prostřednictvím ověřovacího portálu třetí strany, který zpracovává údaje Uživatele a údaje due diligence. Během tohoto procesu Uživatel odešle fotografii a/nebo video své tváře a dokladu totožnosti na ověřovací portál pomocí speciálně navrženého systému ověřovacího portálu třetí strany.

Toto zpracování údajů je založeno na nutnosti uzavřít a vykonávat Dohodu a dodržovat zákonné povinnosti společnosti Mintos v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

3.4 Zasílání informačních materiálů

Při podání žádosti na zasílání informačních materiálů uživatel souhlasí s tím, že údaje o uživateli, kontaktní údaje a určité údaje o transakcích (investované prostředky a příchozí platby) se používají k přípravě vhodné obchodní komunikace pro uživatele na základě údajů o uživateli, které má Mintos k dispozici, při využívání profilování a segmentace uživatele do určité kategorie.

Informační materiály zahrnují veškerou komunikaci od společnosti Mintos, která není spojena s poskytováním Služeb, plněním Dohody nebo jinými důležitými informacemi (např. oznámení, že doba platnosti poskytnutého osobního identifikačního čísla vyprší).

Společnost Mintos používá profilování, tj. automatické prostředky pro zpracování osobních údajů, které Mintosu umožňují posoudit zájmy uživatelů, určit, které Služby jsou pro uživatele nejvhodnější, analyzovat aktivitu uživatele a segmentovat uživatele do určité kategorie.

Pro výše uvedený účel jsou údaje uživatele zpracovány společností Mintos a našimi spolupracujícími partnery, kteří poskytují servery, IT, platformu na doručování e-mailů a zpráv.

Společnost Mintos zpracovává osobní údaje uživatele, dokud uživatel neodvolá souhlas k přijímání informačních materiálů, nebo v některých případech, kdy nutnost uchovávat důkazy o tom, že souhlas byl obdržen již není v platnosti. Odvolání souhlasu s přijímáním informačních materiálů nemá vliv na souhlas, který se poskytuje při zpracovávání informací získaných prostřednictvím souborů cookie.

3.5. Kontrola kvality Služeb

Na základě oprávněného zájmu společnosti Mintos zlepšit kvalitu Služeb zpracovává společnost Mintos při komunikaci s Uživatelem alespoň data o komunikaci za účelem hodnocení a kontroly kvality Služeb.

Pro výše uvedený účel jsou data Uživatele zpracovávána společností Mintos a jejími spolupracujícími partnery, kteří poskytují servery, IT a službu nahrávání hovorů.

3.6 Shromažďování statistických údajů

Na základě oprávněného zájmu společnosti Mintos shromažďovat statistické údaje týkající se Služeb používaných uživateli, zlepšovat kvalitu Služeb a rozvíjet Služby, Mintos, s cílem analyzovat informace týkající se poskytování Služeb, zpracovává sesumírované informace týkající se údajů o uživateli, kontaktních údajů a údajů o transakcích.

Pro výše uvedený účel jsou údaje o uživateli zpracovávány společností Mintos a našimi spolupracujícími partnery, kteří poskytuje servery, IT a analytické služby. Na základě přijatých osobních údajů spolupracující partneři nemohou identifikovat konkrétního uživatele.

4. Předávání informací třetím osobám

Mintos a naši spolupracující partneři zpracovávají osobní údaje uživatele v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen “EHP“).

V souladu s článkem 13.3. Dohody má Mintos právo zveřejnit údaje o uživateli níže uvedeným subjektům:

 • jakékoli osobě spojené s plněním závazků vyplývajících společnosti Mintos z Dohody (včetně poskytovatelů komunikačních služeb, zprostředkovatelů plateb, úvěrových institucí, poskytovatelů IT služeb apod.);
 • mateřské společnosti Mintos, její řídící společnosti a jakékoli jiné společnosti závislé na řídící společnosti, jiné společnosti, která přímo nebo nepřímo získala významný podíl na základním kapitálu společnosti Mintos nebo ve kterých společnost Mintos získala přímou nebo nepřímou účast, pokud jsou tyto informace nezbytné pro plnění funkcí, které jim byly svěřeny;
 • externím poskytovatelům služeb, které Mintos zapojil do poskytováním Služeb vyplývajících z Dohody, pokud jsou tyto informace nezbytné pro plnění funkcí, které jim byly svěřeny;
 • zpracovatelům osobních údajů, jejichž vedoucím je Mintos, pokud jsou tyto informace nezbytné pro plnění funkcí, které jim byly svěřeny;
 • po předání (převedení) nároku třetím stranám;
 • třetí straně, která podniká kroky k vymáhání pohledávek za účelem vyrovnání dluhu od uživatele (např. vymáhací společnosti, právníkům, soudním exekutorům, insolvenčnímu správci apod.);
 • poskytovatelům právních, účetním nebo auditorských služeb společnosti Mintos, která zajistí, že se uvedené osoby zavázaly, že tyto informace nebudou zveřejňovat.

V případech stanovených zákonem je společnost Mintos povinna poskytnout osobní údaje uživatele státním orgánům.

Mintos nezveřejňuje žádné osobní údaje státním orgánům ani třetím stranám bez právního základu. Při delegování některých funkcí společnosti Mintos na zpracovatele osobních údajů se společnost Mintos zavazuje zajistit odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření, pro zajištění, že zpracovatel osobních údajů dodržuje bezpečnostní standardy, které nejsou nižší než bezpečnostní standardy nastavené společností Mintos.

5. Kde a jak ukládáme vaše informace

Údaje, které od Vás shromažďujeme, budou převedeny a uloženy na místě určení uvnitř EHP. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou bezpečně uloženy na našich serverech nebo serverech našich partnerů. Informace jsou šifrovány.

Bohužel přenos informací přes internet nelze zcela zabezpečný. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme plně zaručit bezpečnost Vašich dat, které k nám byly přeneseny; proto je přenos na Vaše vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme Vaše informace, použijeme postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Přístup k Vašim osobním údajům v rámci společnosti Mintos je omezen pouze na ty zaměstnance, kteří mají dobrý obchodní důvod pro přístupu nebo znalosti těchto informací. Toho je docíleno jednak technickými řešeními, tak fyzickými přístupovými právy, jakož i řádným školením a vzděláváním našich zaměstnanců, kteří vytvořili odpovídající zabezpečení.

6. Délka uchovávání informací

Všechny informace týkající se uživatelů, včetně informací uložených na virtuálním účtu uživatele a veškerá komunikace s Mintosem, jsou uloženy jako důkaz potvrzující totožnost uživatele, uzavření Dohody, uskutečněné transakce a plnění Dohody a jsou uchovávány až do splnění Dohody, dokud údaje nejsou již potřeba k poskytování Služeb, časový rámec pro ukládání dat nebo promlčecí lhůtu pro soudní řízení stanovené zákony a předpisy Lotyšské republiky neuplyne, podle toho, co nastane později. Níže je shrnutí některých klíčových úvah o tom, jak dlouho se uchovávají jednotlivé informace:

Pro účetní účely Mintos uchovává osobní údaje uživatele v souvislosti s uzavřenou a splněnou Dohodou nejméně 5 let po uzavření Dohody.

Pro účely prevence praní špinavých peněz a financování terorismu ukládá Mintos údaje o uživateli v souvislosti s ověřením totožnosti uživatele a původu finančních prostředků (včetně kopie dokladu totožnosti a všech údajů o komunikaci) po dobu 5 let po uzavření Dohody.

Promlčecí doba pro soudní řízení je 10 let v souladu s Občanským zákoníkem Lotyšské republiky. Vzhledem k tomu, že údaje o transakcích jsou propojeny s poskytováním Služeb, mohou existovat situace, kdy jsou údaje o transakcích uložena delší dobu, aby mohly být poskytovány Služby jiným uživatelům.

Údaje o komunikaci jsou uchovávány nejméně po dobu 1 (jednoho) měsíce až do 3 (tří) let v závislosti na tom, zda údaje o komunikaci obsahují relevantní informace týkající se plnění smlouvy nebo poskytování služeb (například ustanovení Dohody jsou změněny nebo zákazník podá stížnost na kvalitu Služeb).

7. Vaše práva týkající se osobních informací

Obecný přístup

Mintos respektuje práva uživatele získat, spravovat a ovládat osobní údaje, které Mintos zpracovává. Jakmile společnost Mintos obdrží žádost uživatele o uplatnění kteréhokoli z níže uvedených práv, společnost Mintos zkontroluje žádost uživatele a poskytne odpověď bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato časová lhůta může být prodloužena, pokud je požadavek uživatele složitý, nebo pokud kvůli množství přijatých žádostí nemůže Mintos připravit odpověď v rámci výše stanoveného časového limitu. V tomto případě společnost Mintos informuje uživatele na základě jeho žádost o prodloužení lhůty pro přípravu odpovědi a uvede konkrétní termín přípravy odpovědi.

Pokud si uživatel přeje vykonávat některé z níže uvedených práv, může tak uživatel učinit odesláním požadavku jedním z následujících způsobů:

 • zasláním elektronické žádosti na adresu [email protected];
 • odesláním podepsané žádosti společnosti na adresu Skanstes iela 50, Riga LV-1013, Lotyšsko.

Oprávněná osoba může podat žádost jménem uživatele za předpokladu, že k žádosti je přiložena ověřená platná plná moc.

Společnost Mintos si vyhrazuje právo vyžádat si další informace od uživatele, aby ověřila totožnost osoby, která žádost zaslala, a aby chránila údaje o uživateli před neoprávněnými osobami.

Uživatel má právo bezplatně přistupovat ke svým osobním údajům. Pokud jsou však požadavky uživatele zjevně neopodstatněné nebo nadměrné, společnost Mintos si ponechává právo účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout jednat na žádost.

Níže je shrnutí konkrétních práv uživatele.

7.1. Právo na přístup

Uživatel má právo obdržet informace o tom, zda společnost Mintos zpracovává osobní údaje uživatele a pokud Mintos zpracovává uvedené osobní údaje, požádet o kopii osobních údajů uživatele, které jsou zpracovávány.

Uživatel má právo získat následující informace:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci osobních údajů nebo kategorie takových příjemců;
 • doba po kterou budou data uložena (nebo kritéria pro určení doby);
 • uživatelská práva v souvislosti se zpracováním dat;
 • dostupné informace o zdroji dat (pokud uživatelské údaje nebyly získány od uživatele);
 • existence automatizovaného rozhodování.

7.2. Právo na nápravu v rozsahu, v jakém je to možné

Uživatel je oprávněn požádat společnost Mintos o nápravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů uživatele. Mintos také poskytuje uživateli možnost opravit údaje na virtuálním účtu, avšak ne všechny údaje mohou být opraveny prostřednictvím tohoto kanálu. Bude nutné ověřit, zda jsou pozměněné údaje pravdivé a přesné.

7.3. Právo na vymazání v rozsahu, v jakém je to možné

Uživatel je oprávněn požádat Mintos o vymazání údajů o uživateli. Toto právo lze uplatnit, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 • účel zpracování byl naplněn;
 • osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 • uživatel stáhne daný souhlas;
 • uživatelské nesouhlasí se zpracováním;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění zákonných povinností.

Společnost Mintos si vyhrazuje právo odmítnout žádost o vymazání osobních údajů uživatele, jestliže existuje legitimní právní důvod, například k dodržení zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování, pro zajištění, uplatnění nebo obranu právních nároků nebo pro statistické účely, za podmínek odpovídajících technických a organizačních bezpečnostních opatření.

7.4. Právo na omezení zpracování

Uživatel je oprávněn požádat společnost Mintos o omezení zpracovávání, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 • Uživatel nesouhlasí s přesností osobních údajů po dobu, která umožňuje společnosti Mintos ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné a uživatel požaduje omezení spíše než vymazání osobních údajů;
 • Mintos již nepotřebuje osobní údaje uživatele, ale osobní údaje jsou nezbytné pro to, aby uživatel mohl zajistit, uplatnit nebo hájit právní nároky;
 • Uživatel vznesl námitky proti zpracovávání až do ověření, zda legitimní důvody pro zpracování společností Mintos převyšují oprávnění uživatele.

Při omezování zpracování osobních údajů uživatele bude Mintos zpracovávat osobní údaje uživatele pouze po obdržení souhlasu od uživatele nebo při zajištění, výkonu nebo ochraně právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. To se netýká ukládání osobních údajů.

7.5. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Uživatel je oprávněn vznést námitky proti činnostem zpracování osobních údajů, které se týkají přímého marketingu nebo které jsou založeny na oprávněných zájmech společnosti Mintos, ale na základě konkrétní situace uživatele, chce vznést proti tomuto zpracování námitku.

7.6. Právo na přenositelnost dat v rozsahu, v jakém je to možné

Uživatel je oprávněn požádat společnost Mintos o přijetí a předání osobních údajů uživatele uživateli nebo jinému správci údajů. Uživatel může toto právo uplatnit, pokud byly údaje poskytnuty uživatelem na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracování probíhá automatizovaně.

Toto právo se vztahuje také na nezpracované údaje, které byly poskytnuty uživatelem, vztahují se k aktivitám uživatele nebo jsou výsledkem pozorování uživatele, například záznamy o aktivitě, historii využití webových stránek. To se však nevztahuje na data, která Mintos vytváří, například profily uživatelů vytvořené analýzou nespracovaných dat, hodnocení rizik pro plnění pravidel proti praní špinavých peněz společností Mintos.

7.7. Právo odebrat souhlas

Uživatel je oprávněn kdykoliv odvolat předchozí souhlas prostřednictvím virtuálního účtu. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného dříve, než uživatel odvolá svůj souhlas. Toto právo se vztahuje na přijímání obchodních oznámení a přehledů od společnosti Mintos.

Chcete-li odvolat souhlas se soubory cookie, přejděte do části Pravidla pro používání souborů cookies.

7.8. Právo podat stížnost národnímu orgánu pro ochranu osobních údajů

V případě jakékoliv nejistoty související s vašimi osobními údaji můžete kontaktovat Mintos a my se budeme snažit Vám poskytnout odpověď nebo najít řešení Vašeho problému. Pokud se však domníváte, že řešení nemůžeme najít, je uživatel oprávněn podat stížnost národnímu úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud jde o činnosti týkající se zpracování údajů a prováděných společností Mintos.

Kontaktní údaje národního orgánu pro ochranu osobních údajů Lotyšské republiky:

Data State Inspectorate, Blaumaņa iela 11 / 13-15, Riga LV-1011, Latvia, tel .: +371 67223131, email: [email protected].

7.9. Právo kontaktovat společnost Mintos a získat další informace o zpracování osobních údajů

Uživatel má právo kdykoli kontaktovat společnost Mintos a získat další informace týkající se činností zpracování.

8. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Mintos má právo kdykoli provádět změny zásad ochrany osobních údajů jejich zveřejněním na Portálu a informováním uživatelů individuálně zasláníím e-mailu. Jakákoli verze zásad ochrany osobních údajů, která je zveřejněna na tomto portálu, nahrazuje všechny předchozí verze zásad a nabývá účinnosti okamžitě po odeslání nebo od data účinnosti, jak je uvedeno.

 

Původní verze: 13.04.2015

Stránky byly aktualizovány: 29.07.2019