Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost AS Mintos Marketplace, číslo registrace 40103903643, registrovaná dle zákonů Lotyšské republiky, se sídlem na adrese Skanstes iela 50, Riga LV-1013, Lotyšsko, investiční podnik s povolením Latvijas Banka, centrální banky Lotyšska (dále jen „LB“), (dále jen „Mintos“) sestavila tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby osoby, jež navštěvují a registrují se na internetových stránkách Mintos www.mintos.com (dále jen „platforma“) a v mobilní aplikaci Mintos (dále jen „aplikace Mintos“) jako jejich uživatelé, včetně zástupců uživatele, je-li uživatel právnickou osobou (dále jen „uživatel“), a jež používají služby poskytované Mintosem prostřednictvím platformy a aplikace Mintos (dále jen „služby“), informovala o shromažďování, používání a předávání jejich osobních údajů třetím stranám.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů Mintos nebo chcete-li získat další informace o tom, jak uplatnit zde uvedená práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Mintos Dace Pelše na e-mailové adrese [email protected]. Další kontaktní údaje jsou uvedeny na platformě. 

Mintos usiluje o zajištění vhodných technických a organizačních opatření k ochraně dat uživatele a o nastavení transparentních pravidel ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují činnosti týkající se zpracování osobních údajů prováděné Mintosem ve vztahu k uživatelům, kteří jsou fyzickými osobami. 

Činnosti týkající se zpracování osobních údajů prováděné Mintosem mohou být popsány nejen v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, ale také ve Všeobecných podmínkách platformy, Uživatelské dohodě (dále jen „Dohoda“), v dohodě o postoupení a v sekci o cookies Zásad ochrany osobních údajů.

Pojmy používané v Zásadách ochrany osobních údajů odpovídají pojmům používaným v Dohodě, pokud Zásady ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

2. Kategorie osobních údajů uživatele

Mintos zpracovává několik kategorií osobních údajů uživatele od uživatele a dalších třetích stran:

 • identifikační údaje uživatele, jako je jméno a příjmení, druhé jméno, pohlaví, datum narození, místo narození, osobní identifikační číslo, místo daňové rezidence, daňové identifikační číslo, identifikační číslo investora, údaje z dokladu totožnosti, kopie dokladu totožnosti, fotografie profilu uživatele a videozáznam ověřovací relace; 
 • kontaktní údaje uživatele, jako je adresa bydliště nebo adresa pro účely komunikace, doručovací adresa,, země bydliště, e-mailová adresa, jazyk komunikace
 • finanční údaje, jako je výše měsíční mzdy nebo nepravidelného příjmu, finanční závazky, zdroj/původ příjmů (prostředků), údaje o transakcích, majetku, bankovním účtu;
 • údaje o povolání (zaměstnání), jako jsou údaje o zaměstnavateli / předchozím zaměstnavateli, povolání, pracovní zařazení, obor zaměstnání, pracovní zkušenosti, vzdělání;
 • korespondenční záznamy, jako je komunikace uživatele s Mintosem prostřednictvím platformy pomocí live chatu, e-mailu a/nebo telefonicky, případně jinými nástroji, které by mohly být zavedeny, a také informace z dotazníků a anket (druh, datum, sledovací ID);
 • údaje o poloze, jako je IP adresa, místo přihlášení, místo transakce;
 • rodinné údaje, jako je rodinný stav, vyživované osoby a/nebo rodinní příslušníci;
 • údaje zvláštní kategorie (údaje o odsouzení za trestný čin, právní způsobilost (ve zvláštních případech));
 • Další údaje:
 1. profilování a klasifikace rizika (typ rizika, třída rizika) a další informace získané z činností souvisejících s hodnocením rizik;
 2. hlasové a/nebo obrazové záznamy, například záznamy telefonických hovorů;
 3. údaje týkající se uplatnitelnosti sankcí, včetně údajů o jakýchkoliv relevantních obchodních jednáních či činnostech, včetně veškerých dostupných nepříznivých zpráv v médiích;
 4. údaje o účasti ve společnostech a jiných typech právnických osob, údaje o jednatelích a jiných osobách s rozhodujícím hlasovacím právem nebo zástupcích společností, které používají nebo hodlají používat služby, jakož i informace o jejich skutečných majitelích a kontaktní údaje zástupců společností, které používají nebo hodlají používat služby.
 5. informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, investiční cíle;
 6. informace o znalostech a zkušenostech uživatele v oblasti investičních služeb
 7. Údaje o transakcích uživatele, včetně investovaných prostředků, investic, transakcí, příchozích plateb, požadovaných výplat peněz, informací o uzavřených dohodách o postoupení, čistého ročního výnosu, zvolené měny, dostupných prostředků, účetních výkazů;

Mintos nezpracovává citlivé údaje týkající se zdravotního stavu, etnického původu, náboženského nebo politického přesvědčení uživatele, pokud to nevyžaduje zákon nebo za zvláštních okolností, kdy například uživatel tyto údaje sám sdělí při používání služeb (např. v platebních údajích).

3. Soubory cookies

Mintos používá soubory cookies, aby analyzoval, jak uživatel používá webové stránky Mintos. Přečtěte si prosím Zásady používání souborů cookies pro další informace o souborech cookies.

4. Právní základ a účely zpracování osobních údajů

Pro používání osobních údajů uživatele musí mít Mintos právní základ. Mezi právní základy patří následující:

4.1. Plnění dohod

Pro poskytování služeb musí mít Mintos určité osobní údaje a bez osobních údajů uživatele je nemůže poskytovat.

Hlavním účelem zpracování údajů uživatele Mintosem je dokumentace, plnění a správa dohod s uživatelem.

Příklady účelů zpracování zahrnují mimo jiné:

 • podnikání kroků na žádost uživatele před uzavřením dohody a také uzavření, plnění a ukončení dohody s uživatelem;
 • provádění vnitrostátních a mezinárodních transakcí prostřednictvím úvěrových institucí, platebních a vypořádacích systémů; 
 • správa vztahů s klienty, poskytování a správa přístupu ke službám; autorizace a kontrola přístupu ke službám. 

4.2. Právní závazky

Za účelem plnění právních závazků dle platných předpisů je Mintos povinen zpracovávat údaje uživatele v souladu s regulačními předpisy a právními předpisy na ochranu osobních údajů.
Příklady účelů zpracování jsou: 

 • předtím, než uživatel smí používat služby na platformě a v aplikaci Mintos, a po dobu spolupráce s uživatelem dle Dohody provádí Mintos hloubkovou kontrolu uživatele za účelem ověření totožnosti uživatele a zachování aktuálnosti a správnosti údajů uživatele ověřováním a doplňováním údajů prostřednictvím externích a interních registrů;
 • předcházení, odhalování, vyšetřování a oznamování praní špinavých peněz a financování terorismu;
 • dodržování pravidel a předpisů týkajících se účetnictví, výměny informací v daňové oblasti a řízení rizik; 
 • dodržování zákonů upravujících služby investičního zprostředkování;

4.3. Oprávněné zájmy

Mintos občas shromažďuje a používá osobní údaje uživatele nebo je sdílí s jinými organizacemi, neboť má oprávněný důvod je používat a tato činnost je přiměřená v porovnání s právem uživatele na soukromí.

Příklady účelů zpracování jsou: 

 • poskytování doplňkových služeb uživateli, jako je vytváření personalizovaných nabídek; 
 • rozvoj, kontrola a vylepšování činnosti Mintosu, sslužeb a uživatelského prožitku prováděním průzkumů, analýz a/nebo statistik;
 • uspořádání kampaní pro uživatele; 
 • ochrana zájmů uživatele a/nebo Mintosu či jeho zaměstnanců;
 • správa vztahů s uživatelem;
 • předcházení, omezení a vyšetřování jakéhokoliv zneužití či nezákonného použití či narušení služeb;
 • zajištění odpovídajícího poskytování služeb, bezpečnosti informací v rámci služeb, jakož i zlepšování, rozvoj a údržba technických systémů a IT infrastruktury;
 • určení, výkon a obhajoba právních nároků a vyřizování stížností.
 • zasílání upomínek o ověření uživatelům, kteří proces ověření nedokončili.

4.4. Souhlas

Pokud se uživatel zaregistruje ke službám Mintos a pokud je to povoleno zákonem, může Mintos kontaktovat uživatele poštou, e-mailem a SMS zprávami s informacemi o produktech, službách, nabídkách a propagačních akcích Mintosu a skupiny Mintos. Osobní údaje, které jsme o uživateli shromáždili, můžeme použít k tomu, abychom uživateli přizpůsobili nabídky Mintosu.

Uživatel může kdykoliv upravit své preference nebo informovat Mintos, pokud si nepřeje dostávat žádné informace týkající se služeb, nabídek a propagačních akcí od Mintosu. Stačí použít nastavení ochrany osobních údajů v profilu uživatele, v aplikaci Mintos nebo kliknout na odkaz pro odhlášení z odběru v jakékoliv marketingové zprávě, kterou Mintos uživateli zašle.

Mintos nepředá údaje o uživateli žádným organizacím mimo skupinu společností Mintos pro jejich marketingové účely bez souhlasu uživatele. 

5. Způsoby shromažďování informací

Za účelem zajištění poskytování informací a služeb a také plnění povinností dle platných zákonů shromažďuje Mintos informace o uživateli následujícími způsoby:

 

5.1. Přímo od Vás jakožto uživatele nebo potenciálního uživatele:

5.1.1. Poskytnutí možnosti vyplnění formuláře žádosti na platformě nebo v aplikaci Mintos;
5.1.2. Prostřednictvím online komunikace telefonicky, emailem, chatem nebo pomocí jiných komunikačních kanálů a/nebo technických nástrojů; 

5.2. Automatizovaným způsobem od Vás jakožto uživatele nebo potenciálního uživatele:

5.2.1. Technické informace, jež mohou obsahovat IP adresu, údaje o zařízení, údaje o softwaru a podobné údaje;
5.2.2. Informace o sociálních sítích a obsah, jenž může obsahovat identifikační údaje a údaje o účtech na sociálních médiích;
5.2.3. Soubory cookies (pro další informace prosím navštivte Zásady používání souborů cookies);

5.3. O Vás jakožto uživateli od třetích stran:

5.3.1. Veřejně dostupné zdroje (sociální sítě, sociální média, veřejné registry);
5.3.2.  Databáze Spark a Accuity, agentury pro předcházení podvodům nebo jiné databáze;
5.3.3. Spolupracující partneři a přidružené společnosti Mintosu.

Mintos má právo shromažďovat jakékoliv další informace v jakémkoliv jiném případě, který není uveden výše, pokud uživatel udělil Mintosu souhlas nebo pokud existuje jakýkoliv jiný právní základ pro shromažďování potřebných informací.

6. Předávání informací třetím stranám

V rámci zpracování údajů Mintosem může Mintos sdílet údaje o uživateli s příjemci, jako jsou úřady, společnosti skupiny Mintos, dodavatelé, poskytovatelé platebních služeb a obchodní partneři. Mintos nesdělí více osobních údajů uživatele, než je nutné pro účel sdělení a s ohledem na regulační předpisy a předpisy na ochranu osobních údajů.

Příjemci mohou zpracovávat osobní údaje uživatele jako zpracovatelé a/nebo správci osobních údajů. Pokud příjemce zpracovává osobní údaje uživatele sám jako správce údajů, odpovídá za poskytnutí informací o takovém zpracování osobních údajů uživatele. Mintos se zavazuje zaručit vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zajistil, že zpracovatel osobních údajů dodržuje bezpečnostní standardy, které nejsou nižší než bezpečnostní standardy stanovené Mintosem.

Mintos sděluje osobní údaje příjemcům, například:

 • orgánům, jako jsou orgány činné v trestním řízení, soudní vykonavatelé, notáři, daňové orgány, orgány dohledu a finanční zpravodajská jednotka, a všem ostatním oprávněným osobám, včetně správců konkurzní podstaty, které se podílejí na jakémkoli procesu restrukturalizace úvěrových společností;
 • třetí straně, která podniká kroky za účelem vymáhání pohledávek od uživatele (např. exekutoři, právní zástupci, soudní vykonavatelé, insolvenční správci atd.);
 • mateřské společnosti Mintosu, jeho holdingové společnosti a všem společnostem podřízeným holdingové společnosti, jiným společnostem, které přímo či nepřímo získaly značný podíl na kapitálu Mintosu nebo na kterých je Mintos přímo či nepřímo účasten, pokud jsou dané informace nezbytné k výkonu funkcí, jež na ně byly delegovány;
 • úvěrovým a finančním institucím, korespondenčním bankám, depozitním bankám, poskytovatelům pojištění a zprostředkovatelům služeb, třetím stranám účastnícím se cyklu provádění obchodů, vypořádání a podávání zpráv;
 • finančním a právním poradcům, auditorům nebo jakýmkoliv jiným zpracovatelům osobních údajů, pokud jsou dané informace nezbytné k výkonu funkcí, jež na ně byly delegovány;
 • poskytovatelům databází a registrů, např. úvěrovým registrům, registrům obyvatel, obchodním rejstříkům, registrům cenných papírů nebo jiným registrům, které uchovávají nebo zprostředkovávají údaje o uživateli, exekutorům, správcům konkurzní podstaty, notářům a insolvenčním správcům;
 • účastníkům a/nebo stranám souvisejícím s domácími, evropskými a mezinárodními platbami;
 • osobám a dodavatelům souvisejícím s poskytováním služeb Mintos, jakou jsou poskytovatelé IT služeb, telekomunikací, zprostředkovatelé plateb, úvěrové instituce, hosting, archivace, poštovní služby atd.;
 • při předání (převodu) pohledávky nebo Note.

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje uživatele si mohou vyžádat orgány státní správy v zemích, kde Mintos poskytuje své služby, a to včetně zemí mimo EU/EHP. Ve všech takových případech Mintos žádost posoudí a vyhodnotí, zda je uvedené odůvodnění pro poskytnutí údajů uživatele opodstatněné, zda je množství požadovaných údajů přiměřené a zda bylo pro vyžádání poskytnutí údajů uživatele použito příslušných cest. Pokud to zákon nezakazuje, Mintos uživatele informuje o obdržení žádosti o poskytnutí údajů daného uživatele.
 

7. Zeměpisná oblast zpracování

Mintos a naši spolupracující partneři zpracovávají osobní údaje uživatele převážně v Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EU/EHP“), v některých případech jsou však osobní údaje  předávány a zpracovávány v zemích mimo EU/EHP. Předání a zpracování osobních údajů mimo EU/EHP lze provádět za předpokladu, že existuje právní základ a je splněna jedna z následujících podmínek: 

 • země mimo EU/EHP, kde se příjemce nachází, má odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle rozhodnutí Evropské komise;
 • správce nebo zpracovatel poskytl vhodné záruky, například standardní smluvní ustanovení EU nebo jiná povolená smluvní ustanovení, schválené kodexy chování nebo mechanismy certifikace;
 • lze uplatnit odchylky ve zvláštních situacích, například výslovný souhlas uživatele, plnění smlouvy uzavřené s uživatelem, uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu uživatele, určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, důležité důvody veřejného zájmu. Uživatel může na požádání obdržet další podrobnosti o předávání svých údajů do zemí mimo EU/EHP. 

8. Profilování a automatizované rozhodování o uživateli

Profilování je segmentace uživatele vyhodnocením osobních aspektů týkajících se fyzické osoby za účelem použití příslušného modelu služeb nebo marketingových nabídek na míru nebo za účelem posouzení rizik pro účely boje proti praní špinavých peněz.
V závislosti na produktech nebo službách Mintosu, které uživatel používá, může Mintos činit automatizovaná rozhodnutí o uživateli.

To znamená, že Mintos může používat technologii, která dokáže za účelem předpovídání rizik nebo výsledků vyhodnotit osobní situaci uživatele i další faktory. Mintos tak činí pro efektivní provoz našich služeb a pro zajištění rozhodnutí, která jsou spravedlivá, konzistentní a založená na správných informacích.

Mintos používá profilování k přípravě analýz pro účely přímého marketingu, profilování také podporuje automatizované rozhodování, například pro řízení rizik a monitorování transakcí za účelem boje proti podvodům, včetně automatického sběru dat z databází a předběžného posouzení a závěrů o tom, zda je uživatel způsobilý pro služby Mintosu s ohledem na příslušné zákony a předpisy, které se na Mintos vztahují, a naše interní postupy.

Pokud Mintos učiní automatizované rozhodnutí o uživateli, má uživatel právo požádat o jeho ruční přezkoumání člověkem. Více informací naleznete v oddíle „Práva uživatele“ níže.

Mintos může například činit automatizovaná rozhodnutí o Uživateli, která se týkají:

Založení investičního účtu:

 • kontroly v rámci opatření proti praní špinavých peněz a kontroly sankcí a
 • kontroly totožnosti a adresy.

Odhalování podvodů:

 • sledování profilu uživatele, včetně investičního účtu, za účelem odhalení podvodů a finanční kriminality.

9. Kde a jak Mintos ukládá Vaše informace

Údaje, které Mintos shromažďuje od uživatele, jsou přeneseny a uloženy v místě určení uvnitř EHP. Veškeré informace, které Mintosu uživatel poskytne, jsou bezpečně uloženy na serverech Mintosu nebo serverech jeho partnerů. Informace jsou zašifrovány.

Mintos se zavazuje učinit vše nezbytné, aby v co největší míře ochránil údaje uživatele v případě odesílání a přijímání, a nabízí možnost nahrání dokumentů zabezpečeným způsobem.

Přístup k osobním údajům uživatele v rámci Mintosu je omezen na ty zaměstnance, kteří mají dobrý obchodní důvod mít k těmto informacím přístup nebo je znát. Toho je docíleno prostřednictvím technických řešení i fyzických přístupových práv a dále také řádným školením a vzděláváním zaměstnanců Mintosu, kteří si vytvořili vhodné bezpečnostní postupy.
 

10. Délka uchovávání informací

Všechny informace o uživateli, včetně informací uložených v profilu uživatele/investičním účtu a veškeré komunikace s Mintosem, jsou ukládány jako důkaz potvrzující totožnost uživatele, uzavření Dohody, provedené transakce a plnění Dohody a uchovávány po dobu plnění Dohody až do chvíle, kdy tyto údaje již nejsou potřeba pro poskytování služeb nebo kdy uplyne lhůta pro uchovávání dat nebo promlčecí lhůta pro soudní řízení stanovená právními předpisy Lotyšské republiky, podle toho, co nastane později. Níže je uveden přehled některých klíčových faktorů určujících, jak dlouho jednotlivé kategorie informací uchováváme.

Mintos přestane aktivně používat osobní identifikovatelné údaje o uživateli do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku ukončení obchodních vztahů mezi uživatelem a Mintosem v souladu s Dohodou. 

Mintos bude obecně uchovávat osobní údaje uživatele po dobu 10 (deseti) let po ukončení obchodního vztahu Mintosu s Uživatelem v souladu s Dohodou nebo po dobu, kterou mohou vyžadovat platné místní zákony. Podle lotyšského zákona o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu musí být osobní údaje uchovávány nejméně 5 (pět) let. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu dalších 5 (pěti) let na základě právních zájmů Mintosu v souladu s běžnou promlčecí lhůtou potenciálního nebo probíhajícího soudního sporu nebo jiným právním důvodem.

11. Práva uživatele v souvislosti s osobními údaji

Mintos ctí práva uživatele mít přístup, spravovat a kontrolovat osobní údaje, které Mintos zpracovává. Jakmile Mintos obdrží žádost o uplatnění některého z níže uvedených práv, danou žádost uživatele posoudí a bez zbytečného odkladu poskytne odpověď, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů může být tato lhůta prodloužena, pokud je žádost uživatele složitá nebo pokud vlivem velkého množství obdržených žádostí nemůže Mintos připravit odpověď ve výše stanoveném časovém období. V takovém případě Mintos uživatele informuje o prodloužení lhůty pro přípravu odpovědi na žádost uživatele a uvede konkrétní lhůtu potřebnou pro přípravu odpovědi.

Chce-li uživatel uplatnit jakékoliv z níže uvedených práv, může tak učinit podáním žádosti jedním z následujících způsobů:

 • zasláním elektronické žádosti na [email protected];
 • kontaktováním týmu Investor Service prostřednictvím e-mailu na adrese podpory [email protected]
 • zasláním podepsané žádosti na adresu Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Lotyšsko.

Žádost může za uživatele podat i jeho oprávněný zástupce za předpokladu, že je k žádosti přiložena platná plná moc.

Mintos si vyhrazuje právo požadovat po uživateli doplňující informace za účelem ověření totožnosti osoby, která žádost zaslala, a ochrany údajů uživatele před sdělením neoprávněným osobám a také požadovat podepsanou žádost se zabezpečeným elektronickým podpisem nebo s vlastnoručním podpisem pro účely ověření a zabezpečení. Pokud uživatel nebo Mintos vypověděli Dohodu a nejsou schopni identifikovat subjekt údajů prostřednictvím profilu uživatele, má Mintos právo požadovat identifikaci osoby před jakýmkoliv sdělením osobních údajů na základě takové žádosti.
Uživatel má právo na bezplatný přístup k osobním údajům. Pokud však budou požadavky uživatele zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, Mintos si vyhrazuje právo účtovat si přiměřený poplatek, případně odmítnout vyhovět žádosti.

Níže je uveden souhrn jednotlivých práv uživatele.

11.1. Právo na přístup

Uživatel má právo dostat informace o tom, zda Mintos zpracovává osobní údaje uživatele či nikoliv, a pokud dané osobní údaje zpracovává, má právo požadovat kopii osobních údajů uživatele, které jsou zpracovávány.

Uživatel má právo získat následující informace:

 • účely zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci osobních údajů nebo kategorie těchto příjemců;
 • doba, po kterou budou údaje uloženy (nebo kritéria pro určení této doby);
 • práva uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • dostupné informace o zdroji údajů (nebyly-li osobní údaje získány od uživatele);
 • existence automatizovaného rozhodování.

11.2. Právo na opravu v rozsahu, v jakém je to možné

Uživatel má právo požádat Mintos o opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, jak je popsáno v Uživatelské dohodě. Mintos zároveň uživateli nabízí možnost opravit údaje v investičním účtu, ne všechny údaje však mohou být prostřednictvím tohoto kanálu opraveny. Vždy musíme ověřit, že jsou změněné údaje pravdivé a přesné.

11.3. Právo na výmaz v rozsahu, v jakém je to možné

Uživatel má právo požádat Mintos o výmaz údajů uživatele. Toto právo lze uplatnit, platí-li jeden z následujících důvodů:

 • bylo dosaženo účelů zpracování;
 • osobní údaje již nejsou potřebné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • uživatel odvolá souhlas, který dal;
 • uživatel vznesl námitku proti zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení zákonné povinnosti.

Mintos si vyhrazuje právo zamítnout žádost o výmaz osobních údajů uživatele, pokud k tomu existuje legitimní právní důvod, například pro dodržení zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro statistické účely, za předpokladu zajištění odpovídajících technických a organizačních opatření. 

11.4. Právo na omezení zpracování

Uživatel má právo požádat Mintos o omezení zpracování, platí-li jeden z následujících důvodů:

 • uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to po dobu, která Mintosu umožní ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné a uživatel požaduje omezení místo výmazu osobních údajů;
 • Mintos již osobní údaje uživatele nepotřebuje, ale osobní údaje jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků uživatele;
 • uživatel vznesl proti zpracování námitku, která čeká na ověření, zda oprávněné důvody Mintosu pro zpracování převažují důvody uživatele.

Po omezení zpracování osobních údajů uživatele bude Mintos zpracovávat osobní údaje pouze po obdržení souhlasu od uživatele nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. To neplatí pro ukládání osobních údajů.

11.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Uživatel má právo vznést námitku proti činnostem v oblasti zpracování osobních údajů, které se týkají přímého marketingu nebo se zakládají na oprávněných zájmech Mintosu, avšak vzhledem ke konkrétní situaci uživatele chce vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu.

11.6. Právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu, v jakém je to možné

Uživatel má právo požádat Mintos o získání a přenos osobních údajů uživatele uživateli nebo jinému správci údajů. Uživatel může toto právo uplatnit, pokud byly osobní údaje poskytnuty uživatelem na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

Toto právo se také vztahuje na primární údaje, které byly poskytnuty uživatelem, souvisejí s činností uživatele nebo jsou výsledkem pozorování uživatele, například protokoly aktivity a historie používání webových stránek. Nevztahuje se však na údaje, které Mintos vytváří, například profily uživatele vytvořené analýzou primárních údajů, hodnocení rizik v souladu s pravidly proti praní špinavých peněz.

11.7. Právo na odvolání souhlasu

Uživatel má právo kdykoliv odvolat dříve daný souhlas prostřednictvím profilu uživatele, aplikace Mintos nebo odhlášením se z odběru newsletteru. To však neovlivní zákonnost veškerého zpracování provedeného předtím, než uživatel souhlas odvolá. Toto právo se vztahuje na dostávání obchodních sdělení a přehledů od Mintosu.

Pro odvolání souhlasu ohledně souborů cookies prosím navštivte Zásady ochrany osobních údajů a sekci Cookies.

11.8. Právo podat stížnost k vnitrostátnímu orgánu pro ochranu osobních údajů

V případě nejasností týkajících se osobních údajů uživatele se uživatel může obrátit na Mintos a bude mu poskytnuta odpověď nebo nalezeno řešení jeho problému. Pokud je však uživatel přesvědčen, že Mintos nemůže řešení nalézt, uživatel má právo podat stížnost k vnitrostátnímu orgánu pro ochranu osobních údajů na činnosti týkající se zpracování osobních údajů prováděné Mintosem.

Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu pro ochranu osobních údajů pro Lotyšskou republiku:

Data State Inspectorate, Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Riga, LV-1050, tel: +371 67223131, e-mail: [email protected].

11.9. Právo kontaktovat Mintos a získat doplňující informace o zpracování osobních údajů.

Uživatel má právo kdykoliv kontaktovat Mintos a získat doplňující informace ohledně činností týkajících se zpracování osobních údajů.

12. Mintos se zavazuje udržovat osobní údaje uživatele chráněné a zabezpečené

Mintos pečlivě pracuje na ochraně osobních údajů uživatele a: 

 • používá několik fyzických a elektronických ochranných opatření, aby byly informace o uživateli v bezpečí;
 • všechna svá data ukládá na serverech v zabezpečených zařízeních a zavádí systematické procesy a postupy pro zabezpečení a ukládání dat;
 • omezuje přístup k osobním údajům uživatele pouze na ty zaměstnance s oprávněným přístupem, kteří potřebují informace znát pro výkon své práce;
 • vyžaduje, aby třetí strany, které Mintosu poskytují služby, souhlasily s tím, že budou zachovávat důvěrnost osobních údajů uživatele;
 • pokračuje v ochraně osobních údajů i po ukončení Dohody;
 • poskytuje svým zaměstnancům potřebná školení pro účely ochrany a zabezpečení osobních údajů. 

13. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Mintos má právo kdykoliv provádět změny v Zásadách ochrany osobních údajů tak, že je zveřejní na platformě a rovněž informuje uživatele individuálně zasláním e-mailu. Jakákoliv verze Zásad ochrany osobních údajů, která je zveřejněna na platformě, nahrazuje všechny předchozí verze Zásad a nabývá účinku okamžitě po zveřejnění nebo od uvedeného data účinnosti.

Původní verze: 13.04.2015
Stránka aktualizována: 19.08.2021