Bezpečnost

Jak jsou investoři chráněni na Mintosu

Investiční podniky, jako je Mintos, podléhají finanční regulaci. Tento dohled stanovuje určité požadavky a omezení, jejichž cílem je ochránit zájmy investorů, bojovat proti finanční kriminalitě a zajistit, aby finanční instituce nepodstupovaly nadměrné riziko.

Vyšší úroveň ochrany investorů díky regulovanému prostředí

Neprofesionální investoři jsou chráněni až do výše 20 000 € v rámci systému pro odškodnění investorů (podrobnosti a výjimky níže)

Vaše prostředky jsou drženy odděleně od prostředků Mintosu

FCMC

Jsme regulováni Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC), lotyšskou obdobou Vašeho místního regulačního orgánu nebo jiného příslušného regulačního orgánu pro dohled nad investičními službami v členských státech EU.

Regulace investičních podniků: ochrana investorů

Finanční systém je nedílnou součástí našeho běžného života. Banky kupříkladu potřebujeme k tomu, abychom zasílali platby či převáděli peníze, investiční podniky nám zase pomáhají peníze investovat a vydělávat na výnosech. Neregulované nebo nedostatečně regulované finanční instituce mohou stabilitu finančního systému velmi snadno podkopat a poškodit tak spotřebitele. Finanční regulace stanovuje pravidla, která mají zabránit tomu, aby se věci pokazily, a chránit finanční systém a spotřebitele v případech, kdy už se něco pokazí.

Investiční podniky v EU jsou povinny dodržovat řadu zákonů a předpisů, které mají za cíl chránit jak investory, tak i stabilitu finančního systému. Kombinací spolehlivých mechanismů vnitřní kontroly, interních a externích auditů a regulačního dohledu je zajištěno, že Mintos dodržuje všechny platné požadavky.

Součástí platné regulace jsou následující předpisy

MiFID a MiFIR

Ukázat podrobnosti

Nařízení o PRIIP

Ukázat podrobnosti

Nařízení o prospektu

Ukázat podrobnosti

Obezřetnostní režim pro investiční podniky

Ukázat podrobnosti

Nabídka vhodných a přiměřených produktů

Abychom zajistili, že si jsou investoři vědomi rizika investování na Mintosu a že jejich situace jim dovoluje toto riziko podstupovat, posuzujeme, zda nabízené produkty odpovídají jejich očekáváním a cílům a jsou přiměřené jejich znalostem a zkušenostem. Na základě tohoto posouzení určujeme, které produkty a služby jsou pro investory dostupné. Investování na Mintosu není bez rizika, není proto vhodné pro investory, jejichž cílem je pouze zachovat kapitál.

Sdělování informací přívětivou formou pro investory

Abychom investorům pomohli učinit informovaná rozhodnutí o jejich investicích, poskytujeme standardizované informace ve formátu, jež je pro spotřebitele srozumitelnější. Tyto informace jsou navrženy tak, aby investorům pomáhaly porozumět chování investičních produktů a porovnat je s dalšími produkty. Mintos také publikoval řadu povinně uveřejňovaných informací, jako jsou informace o rizicích spojených s investováním a o poplatcích a sdělení klíčových informací.

Ochrana prostředků investorů

Ochrana finančních prostředků investorů je zajištěna tak, že jsou prostředky uloženy na zvláštních bankovních účtech. Mintos je povinen zajistit, že dostupný zůstatek na účtu Mintos investora odpovídá zůstatku na chráněných účtech vedených u bank. Jediné, k čemu jsou prostředky investorů používány, je provádění pokynů investorů k investování a výběru prostředků a také k hrazení poplatků Mintosu. Mintos nesmí kombinovat své vlastní prostředky s prostředky investorů. Věřitelé Mintosu nemají právo vymáhat prostředky z těchto chráněných účtů.

Finanční nástroje náležící investorům na Mintosu jsou drženy odděleně od vlastních aktiv Mintosu. Tyto nástroje mohou být použity výhradně k provádění pokynů investorů, například k prodeji nástrojů.

Systém pro odškodnění investorů

Jako autorizovaný investiční podnik je Mintos členem lotyšského systému pro odškodnění investorů.

Systém pro odškodnění byl zaveden v souladu se směrnicí 97/9/ES a vztahuje se na všechny autorizované investiční podniky a banky v příslušném státě EU. Mintos je členem lotyšského systému pro odškodnění investorů, neboť je regulován v Lotyšsku regulačním orgánem FCMC. Podobné systémy existují i v dalších zemích EU.

Díky tomuto systému budou neprofesionální investoři moci získat odškodnění ve výši 90 % trvalých ztrát plynoucích z této neschopnosti, a to až do výše 20 000 €.

Systém pro odškodnění nechrání před investičními riziky.

Systém ochrany investorů se nevztahuje na investice do úvěrů prostřednictvím dohod o postoupení. Nevztahuje se ani na investory, jejichž účty byly zrušeny před dokončením přechodu na úvěrové listy.

Závazek zpětného odkupu

Závazek zpětného odkupu nabízí další úroveň ochrany pro investice do konkrétních úvěrových listů. Zpozdí-li se tedy libovolná splátka od dlužníků o více než 60 dní, úvěrová společnost je povinna úvěr odkoupit společně s naběhlými úroky. Informaci, zda konkrétní úvěrové listy mají závazek zpětného odkupu, naleznou investoři v příslušném prospektu.

Další informace o zabezpečení na Mintosu

Řízení investičního rizika

Rizika, kterým čelíte na Mintosu, a co s nimi můžete dělat

Mintos Risk Score

Co je to Mintos Risk Score a jak Vám může pomoci rozhodovat se při investování

Mintos a Vaše data

Jak Mintos zpracovává a chrání Vaše data a dává Vám nad nimi kontrolu

Chraňte svůj účet

Jak můžete zlepšit ochranu vašeho účtu proti neautorizovanému přístupu:

Diversification and returns

Why proper diversification matters for your returns

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes