BEZPEČNOST

Mintos Risk Score

Abychom Vám pomohli činit informovaná rozhodnutí při investování do úvěrových listů, posuzujeme investiční riziko pomocí hodnocení Mintos Risk Score. Celkové hodnocení Mintos Risk Score je vypočteno ze 4 dílčích hodnocení přiřazených podkladovým úvěrům, která jsou založena na výkonnosti úvěrového portfolia, efektivitě správy úvěrů, síle zpětného odkupu a právním nastavení mezi úvěrovou společností a námi.

Jak funguje Mintos Risk Score

Celkové i dílčí hodnocení Mintos Risk Score posuzují nabídku úvěrů konkrétní úvěrové společnosti. Předtím, než lze začít nabízet úvěrové listy od nové úvěrové společnosti, přidělíme jí na základě hloubkové kontroly provedené při registraci počáteční hodnocení. Po celou dobu, kdy jsou úvěrové listy dané společnosti nabízeny na Mintosu, společnost průběžně sledujeme a na základě našich zjištění hodnocení pravidelně upravujeme.

Dílčí hodnocení

Dílčí hodnocení představují známky za čtyři různé aspekty dané investiční příležitosti na Mintosu. Celkové hodnocení Mintos Risk Score se pak vypočítá zohledněním bodů z jednotlivých dílčích hodnocení: 40 % za výkonnost úvěrového portfolia, 25 % za efektivitu správce úvěrů, 25 % za sílu zpětného odkupu, 10 % za strukturu spolupráce

Zjistit více
8
Výkon úvěrového portfolia 8.0
Efektivita správce úvěrů 9.0
Síla zpětného odkupu 7.0
Struktura spolupráce 5.0

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score hodnotí úroveň rizika konkrétního úvěrového listu na stupnici od 10,0 (nízké riziko) do 1,0 (vysoké riziko). Vypočtené hodnocení se zaokrouhluje na 1 desetinné místo.

K odebrání hodnocení Mintos Risk Score může dojít, pokud jedno nebo více dílčích hodnocení není dostupné. Tato situace je vyjádřena hodnotou „Hodnocení odebráno“ nebo (HO).

S I

Statusy

Statusy popisují činnost úvěrové společnosti na Mintosu. Úvěrová společnost, které je přiděleno „živé“ hodnocení Mintos Risk Score, je považována za „Aktivní“.

Status Suspendována (S) znamená, že všechny aktivity týkající se investování a prodeje, které souvisí s úvěry poskytnutými určitou úvěrovou společností, jsou na Primárním a Sekundárním trhu Mintos pozastaveny, dokud nedojde k vyřešení problémů, jež suspendování způsobily.

Status V insolvenci (I) může úvěrová společnost získat při splnění předem daných kritérií. Po jeho přidělení není možné investovat do nových úvěrových listů krytých úvěry poskytnutými danou úvěrovou společností a stávající úvěrové listy jsou odebrány z Primárního a Sekundárního trhu.

Škála celkového a dílčích hodnocení Mintos Risk Score

Chcete-li si o riziku spojeném s konkrétní investiční příležitostí udělat kompletní obrázek, podívejte se na všechna relevantní dílčí hodnocení.

10

9.0

7.5

Hodnocení s nižším rizikem

Všechny nebo většina aspektů úvěrů, jimiž jsou úvěrové listy podloženy, mají dobré výsledky.

7.4

6.0

4.5

Hodnocení se středním rizikem

Některé aspekty úvěrů, jimiž jsou úvěrové listy podloženy, mají dobré výsledky, některé pak poněkud horší.

4.4

3.0

2.0

1.0

Hodnocení s vyšším rizikem

Zvýšené riziko ve výsledcích některých nebo většiny posuzovaných aspektů investiční příležitosti.

Dílčí hodnocení
Výkon úvěrového portfolia
Stav a výkonnost úvěrového portfolia v poměru k nákladům na obsluhu portfolia.
Kvalita úvěrového portfolia
Trendy v podílu nevýkonných úvěrů (NPL)
Kvalita dlouhodobých výsledků
Vlastnosti produktů (např. likvidita kolaterálu)
Efektivita správce úvěrů
Provozní efektivita správce úvěrů se hodnotí prostřednictvím jeho postupů a kontrolních mechanismů během procesů poskytování a vymáhání úvěrů.
Vnitřní procesy kontroly řízení společnosti a rizik
Efektivita struktury a procesů správy úvěrů
Kvalita interního a externího výkaznictví
*
V některých případech mohou být správce úvěrů a poskytovatel úvěrů dva rozdílné obchodní subjekty.
Síla zpětného odkupu
Schopnost společnosti mající závazek zpětného odkupu plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a disponovat dostatkem kapitálu. Výpočty dílčích hodnocení jsou založeny na těchto informacích:
Finanční profil a výkonnost
Zkušenosti vedení a zásady vnitřní správy
Diverzifikace zdrojů příjmu a zeměpisných oblastí
Skladba financování a přístup k externímu/veřejnému financování
*
V některých případech mohou být subjekt se závazkem zpětného odkupu úvěrů a poskytovatel úvěrů dva rozdílné obchodní subjekty.
Struktura spolupráce
Právní nastavení mezi úvěrovou společností a Mintosem.
Přístup k peněžním tokům souvisejícím s dlužníky
Potenciál vymahatelnosti finančních prostředků vycházející z právního nastavení
SW
Hodnocení odebráno (HO)

Hodnocení Mintos Risk Score může být odebráno, pokud:

není k dispozici dostatek informací pro výpočet jednoho nebo více dílčích hodnocení
nastal případ dlouhodobé nečinnosti úvěrové společnosti na platformě (např. delší absence aktivních úvěrů)
status úvěrové společnosti je „V insolvenci“ nebo „Suspendována“

Jak často jsou hodnocení Mintos Risk Score aktualizována?

Hodnocení Mintos Risk Score je aktualizováno čtvrtletně na základě monitoringu finanční situace, kvality úvěrového portfolia, výsledků vedení, makroekonomickém prostředí atd. Podstatné zlepšení nebo zhoršení těchto faktorů může mít za následek okamžitou pozitivní či negativní úpravu příslušných dílčích hodnocení, která může vést i ke změně celkového hodnocení Mintos Risk Score pro úvěrové listy kryté úvěry poskytnutými úvěrovou společností.

Co může být důvodem pro snížení hodnocení?
  • Dojde ke zhoršení poměru nesplácených úvěrů
  • Úvěrová společnost projde nucenou restrukturalizací
  • Úvěrová společnost nesplní finanční závazek
  • Zhorší se finanční ukazatele kapitalizace, likvidity a ziskovosti
Co může být důvodem pro zvýšení hodnocení?
  • Úvěrová společnost značně zlepší své procesy vymáhání pohledávek nebo hodnocení rizik, což povede k vyšší výkonnosti a lepšímu splácení úvěrů
  • Úvěrová společnost obdrží kapitálovou injekci
  • Úvěrová společnost vylepší svou pozici na trhu, nabídku produktů a diverzifikaci svých příjmů
  • Úvěrová společnost zlepší své interní postupy a procesy

Za žádných okolností nemůže být s hodnocením Mintos Risk Score zacházeno jako s ratingem a nelze na něj ani takto spoléhat. Není připravováno v souladu s metodikou a ustanoveními definovanými nařízením (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Mintos Risk Score nepředstavuje investiční poradenství a Mintos nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, jež mohou vzniknout v důsledku investičních rozhodnutí založených na informacích a/nebo analytických materiálech uvedených na těchto webových stránkách.

Další informace o zabezpečení na Mintosu

Řízení investičního rizika

Rizika, kterým čelíte na Mintosu, a co s nimi můžete dělat

Mintos a Vaše data

Jak Mintos zpracovává a chrání Vaše data a dává Vám nad nimi kontrolu

Chraňte svůj účet

Jak můžete zlepšit ochranu vašeho účtu proti neautorizovanému přístupu:

Diverzifikace a výnosy

Proč je správná diverzifikace důležitá pro Vaše výnosy

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes