Bezpieczeństwo

Jak inwestorzy są chronieni na Mintos

Firmy inwestycyjne, takie jak Mintos, podlegają regulacjom finansowym. W UE obejmuje to Dyrektywę MiFID II i inne obowiązujące przepisy. Nadzór taki zapewnia dodatkową ochronę inwestorom, gwarantując, że instytucje finansowe przestrzegają ustalonych zasad i wymogów.
Latvijas Banka

Podlegamy regulacjom Latvijas Banka, banku centralnego Łotwy, który jest właściwym organem nadzoru nad usługami inwestycyjnymi na Łotwie.

Regulacja finansowa przynosi korzyści inwestorom

W środowisku regulowanym, takim jak Mintos, inwestorzy korzystają z dodatkowych warstw ochrony i przejrzystości.

System finansowy stanowi integralną część naszego codziennego życia. Na przykład, potrzebujemy banków do przechowywania naszych środków lub dokonywania płatności. Podobnie potrzebujemy firm inwestycyjnych, które zainwestują nasze pieniądze, aby osiągać przyszłe zyski. Słabo regulowane instytucje finansowe mogą zaszkodzić konsumentom i podważyć stabilność systemu finansowego. Regulacje ustanawiają zasady zapobiegające niepowodzeniu, a w takim przypadku konsumenci i system finansowy są chronieni przez te przepisy.

Ochrona aktywów inwestorów

Mintos jest zobowiązany do przechowywania instrumentów finansowych i niezainwestowanych środków inwestorów oddzielnie od swoich własnych aktywów.

Mintos musi prowadzić dokładne rejestry i konta, na których odróżnia się wszystkie Noty i środki inwestorów od wszelkich aktywów będących własnością Mintos. W tym celu Mintos regularnie uzgadnia swoje wewnętrzne rejestry i konta oraz podejmuje kroki w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli, aby zminimalizować ryzyko strat dla inwestorów. Instrumenty finansowe należące do inwestorów na Mintos są przechowywane na rachunkach instrumentów finansowych inwestorów, oddzielnie od aktywów własnych Mintos. Środki inwestorów są chronione poprzez przechowywanie ich na rachunkach zabezpieczających w bankach centralnych, instytucjach kredytowych lub kwalifikowanych funduszach rynku pieniężnego licencjonowanych w UE. Środki inwestorów są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zleceń inwestorów dotyczących inwestowania lub wypłacania środków, lub do pokrycia opłat i prowizji należnych Mintos. Są one przechowywane oddzielnie od aktywów własnych Mintos, a wierzyciele Mintos nie są uprawnieni do odzyskania swoich należności z tych środków. Więcej informacji na temat ochrony aktywów inwestorów (środków i instrumentów finansowych) oraz ryzyka kontrahenta można znaleźć w ujawnieniu dotyczącym ryzyka oraz Regulaminie Mintos.

System rekompensat dla inwestorów

System ten chroni inwestorów, zapewniając im rekompensatę w przypadku, gdy Mintos nie zwróci im instrumentów finansowych lub środków.

System ochrony inwestorów obejmuje sytuacje, które zwykle wynikają z błędów operacyjnych, np. jeśli Mintos jest zamieszany w oszustwo lub niewłaściwe postępowanie administracyjne, lub jeśli Mintos zakończy działalność. Maksymalne odszkodowanie, o jakie może ubiegać się inwestor w ramach systemu rekompensat dla inwestorów, wynosi 90% jego straty netto, do maksymalnej kwoty 20 000 EUR.

Co istotne, system nie chroni przed ryzykiem inwestycyjnym, na przykład słabymi wynikami pożyczek bazowych, niewypłacalnością pożyczkobiorcy lub niewypłacalnością firmy pożyczkowej.

Systemy rekompensat dla inwestorów są ustanawiane zgodnie z dyrektywą 97/9/WE i mają zastosowanie do wszystkich autoryzowanych firm inwestycyjnych i banków w danym kraju UE. Mintos podlega regulacjom Latvijas Banka, bank centralny Łotwy, i jest członkiem łotewskiego systemu ochrony inwestorów. System ten chroni inwestorów detalicznych na Mintos niezależnie od ich kraju zamieszkania.

System ochrony inwestorów nie ma zastosowania do inwestycji w pożyczki dokonywanych w formie umów cesji.

Odpowiednia i stosowna oferta produktowa

Mintos jest zobowiązany do ochrony inwestorów przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka poprzez ocenę ich indywidualnej sytuacji.

W ramach regulacji Mintos musi upewnić się, że inwestorzy są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na Mintos oraz że ich sytuacja finansowa pozwala im ponosić to ryzyko. Aby spełnić ten wymóg, prosimy inwestorów o przeprowadzenie oceny, która sprawdza, czy nasze produkty odpowiadają ich oczekiwaniom i celom oraz są stosowne do posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia.

Wynik tej oceny określa, jakie produkty i usługi będą dostępne dla inwestora. Inwestowanie na Mintos nie jest pozbawione ryzyka, więc na przykład nasza oferta nie zostałaby uznana za odpowiednią dla inwestorów, którzy chcą tylko zachować kapitał.

Przyjazna dla inwestorów prezentacja informacji

Inwestorzy otrzymują pogłębione informacje, które mają im pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

W regulowanym środowisku informacje o inwestycji i odnośnym ryzyku muszą być przedstawione w standardowym, przyjaznym dla konsumenta formacie, który pomoże inwestorom zrozumieć zachowanie produktów inwestycyjnych i porównać je z innymi produktami.

Prospekty podstawowe Mintos dotyczące Not zawierają szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, ogólne informacje o pożyczkach bazowych, o firmie pożyczkowej, o Mintos oraz ogólne informacje dotyczące transakcji. Prospekty te zostały zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru, Latvijas Banka, bank centralny Łotwy. Zobacz prospekty
Dokumenty Warunków ostatecznych zawierają dodatkowe szczegóły, które nie są zawarte w podstawowym prospekcie emisyjnym, ale które są wymagane przez przepisy, takie jak szczegółowe informacje o pożyczkach bazowych (na przykład okres pożyczki i waluta). Obejmują one również Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) nadawany przez regionalny centralny depozyt papierów wartościowych Nasdaq CSD SE. Kody ISIN jednoznacznie identyfikują papiery wartościowe, co pomaga zapewnić przejrzystość i dokładność podczas obrotu, rozliczania i rozrachunku inwestycji w papiery wartościowe.
Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dostarczają zwięzłych informacji o głównych cechach produktu inwestycyjnego w formacie przyjaznym dla konsumenta. Obejmują one profil ryzyka i zysku oraz koszty związane z danym produktem.
Mintos publikuje również szereg ujawnień, takich jak informacje o ryzyku inwestycyjnym i opłatach. Zobacz ujawnione informacje
Wymogi regulowanego otoczenia stwarzają realne korzyści dla inwestorów. Dowiedz się więcej o tych korzyściach na naszym blogu.

Obowiązujące przepisy obejmują

Firmy inwestycyjne w UE muszą przestrzegać szeregu przepisów i regulacji, takich jak dyrektywa MiFID, mających na celu ochronę inwestorów i stabilność systemu finansowego. Połączenie solidnych mechanizmów kontroli wewnętrznej, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzoru regulacyjnego zapewnia ścisłe przestrzeganie przez Mintos wszystkich obowiązujących wymagań.

Dyrektywę MiFID i rozporządzenie MiFIR

Pokaż szczegóły

Rozporządzenie PRIIP

Pokaż szczegóły

Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego

Pokaż szczegóły

System nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych

Pokaż szczegóły