Bezpieczeństwo

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Inwestowanie polega ostatecznie na zarabianiu pieniędzy. Aby odnieść sukces i uzyskać znaczące stopy zwrotu, inwestorzy muszą rozumieć podejmowane przez siebie ryzyko i wiedzieć, co mogą zrobić, aby nim zarządzać.

Inwestowanie i ryzyko


Ważne jest, aby zrozumieć, że inwestowanie nie oferuje „darmowego lunchu”. Określone ryzyko jest czymś normalnym i należy je zaakceptować w przypadku wszelkiego rodzaju inwestycji – nie tylko inwestowania w Noty. Na przykład, wartość inwestycji może spaść z powodu zdarzeń będących poza kontrolą uczestników rynku, takich jak spowolnienie gospodarcze, kryzys finansowy lub wydarzenia geopolityczne.

Zrozumienie różnych rodzajów ryzyka i przestrzeganie kilku prostych wskazówek może skierować Cię na długą drogę prowadzącą do zostania odnoszącym sukcesy inwestorem. Mądrego inwestowania można się nauczyć. Pamiętaj, że tolerancja ryzyko jest sprawą indywidualną – tylko Ty możesz zdecydować, z czym czujesz się komfortowo.

Gdy inwestujesz na Mintos, oferujemy Ci kilka pomocnych narzędzi. Przyjrzyjmy się ryzykom, z jakimi spotykasz się na Mintos, i sposobom zarządzania nimi. Zarządzanie ryzykiem nie wyklucza jednak możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków w przypadku zmaterializowania się części ryzyk.

Niniejsza strona zawiera treści dotyczące komunikacji marketingowej. Nie będą one traktowane jako porady inwestycyjne lub niezależne badania oraz nie uniemożliwiają pracownikom Mintos inwestowania na Mintos w papiery wartościowe oparte na pożyczkach. Mintos nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z wykorzystania dostarczonych informacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie ma gwarancji, że inwestorzy odzyskają zainwestowane środki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych stóp zwrotu. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji, zachęcamy inwestorów do zapoznania się z Ujawnieniem dotyczącym ryzyka .

Ryzyko związane z inwestowaniem

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko związane z inwestowaniem

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko związane z pożyczkami

Płatności są powiązane z bazowymi należnościami otrzymywanymi z tytułu pożyczek.

Pożyczkobiorca może nie dokonać spłat zgodnie z harmonogramem. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki w terminie, inwestor również nie otrzyma płatności w terminie. Jeśli pożyczkobiorca w ogóle nie spłaci pożyczki, a firma pożyczkowa nie będzie w stanie odzyskać środków, inwestor nie otrzyma kolejnych płatności.

Inwestuj w pożyczki z obowiązkiem odkupu. W przypadku, gdy opóźnienie w spłacie pożyczki wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa dokonuje jej odkupu i spłaca zaległy kapitał i naliczone odsetki.

Inwestuj w pożyczki posiadające zabezpieczenia, takie jak pożyczki hipoteczne, czy pożyczki samochodowe.

Dokonaj dywersyfikacji swoich inwestycji, aby ograniczyć swoją ekspozycję.

Inwestuj w pożyczki osiągające dobre wyniki (analiza typu vintage, wskaźniki oczekiwanego braku spłaty).

Inwestuj w pożyczki, które nadal płacą odsetki, w przypadku opóźnień w ich spłacie lub które uiszczają opłaty z tytułu opóźnienia w spłacie (w zależności od klauzul zawartych w umowie pożyczki).

Pożyczkobiorca może dokonać spłaty kapitału w dowolnym momencie. Umowa pożyczki może również zostać wypowiedziana przez firmę pożyczkową, skutkując dokonaniem wcześniejszej spłaty przez pożyczkobiorcę. Inwestor może wprawdzie zainwestować spłacone środki w inne pożyczki, ale zysk z inwestycji może być niższy od pierwotnie planowanego. Jeśli inwestor nie zdecyduje się na dokonanie reinwestycji, niezainwestowane środki na jego koncie nie przyniosą żadnych zysków.

Korzystaj ze strategii Mintos, aby mieć pewność, że Twoje środki nie są bezczynne.

Skonfiguruj niestandardową automatyczną strategię, tak aby inwestować w pożyczki, które odpowiadają Twoim celom inwestycyjnym.

Ryzyko związane z firmą pożyczkową

Firma pożyczkowa może stać się niewypłacalna, utracić zdolność do obsługi pożyczek lub zaprzestać współpracy z Mintos. W rezultacie taka spółka może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, co może doprowadzić do braku płatności lub niewywiązania się z obowiązku odkupu.

Zanim firma pożyczkowa zostanie przez nas dopuszczona na rynek, poddajemy ją serii rygorystycznych kontroli i na bieżąco śledzimy osiągane przez nią wyniki.

Na podstawie naszej wstępnej i bieżącej analizy każdej firmie pożyczkowej przyznajemy Mintos Risk Score. Wyniki te mogą Ci pomóc w ocenie ryzyka inwestowania w pożyczki oraz w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Zasadniczo, dobrym pomysłem jest dywersyfikacja inwestycji w celu ograniczenia ekspozycji. Ułatwiamy Ci dokonanie dywersyfikacji dzięki możliwości skorzystania z oferty różnych firm pożyczkowych

Ryzyko związane z firmą inwestycyjną

Mintos może stać się niewypłacalny, jego licencja może zostać cofnięta lub firma może nie być w stanie obsługiwać swoich klientów. Może to prowadzić do opóźnień w spłacie lub utraty zainwestowanych kwot.

Podjęte zostaną kroki w celu przeniesienia obsługi wszystkich pożyczek i inwestycji do odpowiedniego menedżera. Ponieważ Mintos nie udziela pożyczek, wciąż masz prawo do roszczeń wobec pożyczkobiorcy lub firmy pożyczkowej, a wyznaczony menedżer pomoże w przeniesieniu wszystkich zaległych płatności.

Dokonaj dywersyfikacji swoich inwestycji według różnych klas aktywów.

Wraz ze zmianami kursu walutowego, wartość inwestycji w walucie obcej może ulegać deprecjacji w stosunku do rodzimej waluty inwestora.

Inwestuj w walucie swojego kraju, aby uniknąć ryzyka kursowego. Mintos obsługuje obecnie wiele walut.

Konflikty interesów

Najlepsze interesy firmy pożyczkowej, inwestorów i Mintos mogą nie być zbieżne.

Na Mintos firmy pożyczkowe są zachęcane do podejmowania tylko takiego ryzyka, z którym czują się komfortowo, gdy ujmują je w swoich księgach.

Firmy pożyczkowe zachowują „udział własny”, co oznacza, że część każdej pożyczki zatrzymują w swoich księgach.

Początkowo, firmy pożyczkowe finansują pożyczki z własnych środków i nie wiedzą na pewno, czy będą w stanie sprzedać je inwestorom.

Mintos ustanowił procedury wewnętrzne w celu identyfikacji konfliktów interesów i zarządzania nimi. Więcej na ten temat można przeczytać w naszej polityce zarządzania konfliktami interesów.

Ryzyko regulacyjne i braku przestrzegania przepisów

Firmy pożyczkowe i Mintos podlegają przepisom prawa i regulacjom obowiązującym w krajach, w których prowadzą działalność. Jednocześnie środowisko regulacyjne i legislacyjne odnoszące się do alternatywnego inwestowania i udzielania pożyczek jest stosunkowo nowe i podatne na zmiany. Istnieje ryzyko, że każda zmiana może mieć negatywny wpływ na zdolność firmy do prowadzenia działalności — na przykład, zmiana regulacyjna może nakładać ograniczenia na produkty i usługi, które firma może oferować w przyszłości.

W ramach badania due diligence przyglądamy się otoczeniu regulacyjnemu, w którym działa firma pożyczkowa i odpowiednio dostosowujemy wynik Mintos Risk Score dla pożyczek udzielanych przez taką firmę.

Ryzyko związane z systemem informatycznym

Działalność Mintos i firm pożyczkowych opiera się na systemach informatycznych. Awaria lub naruszenie tych systemów może mieć wpływ na zdolność Mintos, lub firmy pożyczkowej do obsługi swoich klientów. W takim przypadku zlecenia inwestorów mogą nie być realizowane w pełnym zakresie lub inwestorzy mogą nie otrzymywać informacji na temat swoich inwestycji w czasie rzeczywistym.

Mintos podjął kroki w celu ochrony swoich systemów przed awarią lub naruszeniem.

Firmy pożyczkowe zazwyczaj również przeznaczają znaczne środki na zapewnienie stabilnej pracy systemów informatycznych.

Ryzyko związane ze współpracą z partnerami zewnętrznymi

Aby obsługiwać swoich klientów, Mintos i firmy pożyczkowe korzystają z usług partnerów zewnętrznych, takich jak banki i dostawcy usług internetowych. Wszelkie problemy z tymi partnerami mogą mieć wpływ na niektóre z usług świadczonych przez Mintos.

Mintos starannie dobiera swoich partnerów oraz tam, gdzie jest to możliwe, ma dostawców usług tworzenia kopii zapasowych.

Zobowiązanie odkupu

Obowiązek odkupu to wsparcie kredytowe udzielone przez firmę pożyczkową lub inny podmiot z danej grupy firm pożyczkowych dla konkretnej pożyczki. Jeśli opóźnienie w spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni po zaplanowanym terminie spłaty, pojawia się obowiązek odkupu, a firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi naliczonymi odsetkami. Inwestorzy mogą sprawdzić w odpowiednim prospekcie, czy konkretne Noty są objęte obowiązkiem odkupu.

Inwestowanie w pożyczki z obowiązkiem odkupu może wprawdzie zmniejszyć potencjalną stratę inwestora w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy, ale obowiązek odkupu jest tylko tak solidny, jak solidna jest firma podejmująca ten obowiązek. Ponieważ większość podmiotów oferujących odkup nie jest bankami ani firmami ubezpieczeniowymi, nie podlegają one odpowiednim regulacjom ani wymogom kapitałowym, aby zapewnić, że są w stanie wywiązać się z obowiązku odkupu. Jeśli podmiot oferujący odkup nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, inwestor jest bezpośrednio narażony na ryzyko, że pożyczkobiorca nie dokona spłat.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na Mintos

Mintos Risk Score

Co to jest Mintos Risk Score i jak może Ci pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Mennice i Twoje dane

Jak Mintos obsługuje i chroni Twoje dane oraz zapewnia Ci nad nimi kontrolę?

Chroń swoje konto

Jak możesz pomóc chronić swoje konto przed nieautoryzowanym dostępem

Dywersyfikacja a stopy zwrotu

Why proper diversification matters for your returns

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.

Co trzeba wiedzieć