Mintos investors Q&A: Laten we het over Notes hebben.

Om de onderwerpen te behandelen die van belang zijn voor beleggers als het gaat om Notes, hebben we vragen verzameld via de Slido-formulier in de afgelopen twee weken, en nu delen we de antwoorden met dit speciale artikel “Mintos investors Q&A: Laten we het hebben over Notes”.

We hebben de vragen met de meeste upvotes genomen, en in de volgende tekst delen we de antwoorden op 43 vragen, gegroepeerd rond 4 onderwerpen die naar voren kwamen als de onderwerpen die beleggers het meest interesseren:

I – 20 vragen over bronbelastingen

II – 10 vragen over algemene onderwerpen van beleggen op Mintos in de Notes setup

III – 8 vragen over de secundaire markt en de uitbetalingsmogelijkheden voor beleggingen in claims

IV – 5 vragen over de veranderingen in de rol van de kredietverlenende bedrijven in de Notes setup

I - Vragen over belastingen, inhouding van belastingen en DTT

De vragen worden in hun oorspronkelijke vorm en zonder enige bewerking gedeeld, zoals ze door de beleggers op Slido werden geplaatst.

I-1. Anoniem (90 upvotes)

Ik vind het geweldig hoe je de belangrijkste wijziging – de bronbelasting – helemaal aan het eind en zonder enige verduidelijking hebt proberen weg te stoppen. Hetzelfde geldt voor de veranderingen op de secundaire markt

I-2. Anoniem (75 upvotes)

Ik zou graag een eenvoudige gids hebben over belastingen inverband met Notes.

I-3. Anoniem (59 upvotes)

“We zullen meer details geven over de belastingheffing op de datum dat de Notes worden gelanceerd.” Kan de informatie geven worden VOORDAT de Notes er komen?

I-4. Japke (21 upvotes)

Mintos kan geen belastingadvies geven, maar zal er begeleiding worden gegeven over hoe dubbelbelastingverdragen (DTT) en bronbelasting (WHT) werken voor de EU-landen?

I-5. Manos (13 upvotes)

Is het mogelijk de details van de belastinginhouding te verduidelijken voor de lanceringsdatum van de notes. Anders zal ik genoodzaakt zijn de beleggingen stop te zetten tot deze informatie beschikbaar is.

I-6. Anoniem (10 upvotes)

Wie hoch ist der Steuerabzug und kann dieser reduziert werden? (Hoe hoog is de belastingaftrek en kan deze worden verlaagd?)

I-7. Anoniem (4 upvotes)

Wird bei den Schuldverschreibungen Steuern einbehalten, muss man Quellensteuern zahlen ? (Worden er belastingen ingehouden op de Notes, moet ik bronbelasting betalen?)

Antwoord op de vragen 1-7

We hebben beleggers uitgenodigd om vragen te stellen voor dit artikel met vragen en antwoorden, net nadat we de informatie over de datum van de lancering van de Notes hadden gedeeld. Op 19 mei 2022 hebben wij beleggers een e-mail gestuurd met algemene belastinggerelateerde informatie. Met de antwoorden die hier worden gegeven, willen we de informatie over Notes en de fiscale inhouding verder uitbreiden. 

Over belastinginhouding

Eerst zullen we het hebben over de inhouding van belasting in het algemeen. De hieronder gegeven antwoorden zijn van toepassing op de huidige wetgeving. Wij werken al enige tijd samen met de Letse financiële brancheorganisaties en andere belanghebbenden om de wet zodanig te wijzigen dat beleggers die particuliere personen uit de EU zijn, een vast bronbelastingtarief van 5% wordt opgelegd, zonder dat zij aanvullende documenten hoeven in te dienen. Tegelijkertijd zou het 0%-tarief van de bronbelasting voor beleggers die rechtspersonen zijn, behouden blijven. Wij zullen je op de hoogte houden van de voortgang en de resultaten van deze werkzaamheden.

Bronbelasting (WHT) is een gebruikelijke belastingpraktijk en een manier voor landen om inkomsten te beheren die in het ene land zijn gegenereerd en aan iemand in een ander land zijn uitbetaald. De entiteit die het bronbelastingproces beheert, is gewoonlijk degene die inkomsten uitkeert aan beleggers die deze hebben verdiend. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat dividenden of rente uitkeert, of een bank die rente uitkeert aan haar cliënten (depositohouders). In het geval van Mintos en financiële instrumenten Notes, de emittent (een in Letland gevestigde special purpose entity) is het subject dat de rente zal uitbetalen, en dus ook degene die het proces van de inhouding van de belasting zal beheren.

De economische achtergrond achter belastinginhouding is dat regeringen belasting heffen op de inkomsten die in hun land worden gegenereerd. Terwijl het algemeen bekend is dat regeringen de inkomsten van hun ingezetenen belasten, stelt belastinginhouding hen in staat dit ook te doen voor de inkomsten die in hun land worden gegenereerd door niet-ingezetenen.

Terwijl bronbelasting landen in staat stelt om inkomsten te belasten die binnen hun jurisdictie zijn gemaakt, is WHT ook zo gestructureerd dat individuen (investeerders) worden beschermd tegen dubbele belastingheffing. Om de mogelijkheid van dubbele belasting (die in bepaalde situaties kan voorkomen) te voorkomen of te minimaliseren, sluiten landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting (DTT’s). DTT’s zijn overeenkomsten tussen twee landen om problemen met dubbele belasting van hun respectieve burgers op te lossen. Zij voorzien onder meer in lagere belastingtarieven voor bepaalde soorten inkomsten, zoals inkomsten uit rente. Hier vind je de lijst van landen die DTT’s hebben met Letland, en de WHT-tarieven voor die landen.

Voorbeeld: Als het lokale inkomstenbelastingtarief van de belegger in zijn woonland 19% bedraagt, en de DTT met Letland voorziet in een aftrek van 10%, betekent dit dat 10% van het inkomen dat met beleggingen in Letland wordt verdiend, zal worden ingehouden (als WHT), en de belegger in zijn woonland 9% zal betalen, wat neerkomt op 19% in totaal.

Hoewel het inhouden van belasting een wijdverspreide praktijk is, variëren de toepasselijke WHT-tarieven en de processen voor het verkrijgen van in aanmerking komende belastingcertificaten van land tot land, als gevolg van verschillend belastingbeleid. Bijgevolg verschilt de WHT-ervaring van de belegger naargelang van zijn land van verblijf en het land waar de inkomsten worden gegenereerd.

Zo zou het er in de praktijk kunnen uitzien.

Het belastingtarief dat wordt toegepast in de landen waar de beleggers woonachtig zijn, varieert: van een nultarief, een belasting in de lagere marge van 3-5%, tot een belasting in de hogere marge van 20% of meer. De verschillen per land worden ook weerspiegeld in hoe gemakkelijk het is om het vereiste document (certificaat van fiscaal ingezetene) te verkrijgen dat de betaler (bv. de emittent in het geval van Mintos) in staat zal stellen DTT toe te passen op de inkomsten van een belegger in een ander land. Terwijl het verkrijgen van het certificaat van fiscaal ingezetene dat nodig is voor DTT voor inwoners van sommige landen net zo eenvoudig kan zijn als het verkrijgen van een eigen verklaring, kan dit voor anderen betekenen dat de belastingdienst van het thuisland moet worden benaderd met een verzoek om het certificaat van fiscaal ingezetene (wat ook wordt opgedragen door de Letse wet).

Om meer informatie over de DTT te krijgen, moeten beleggers nagaan wat het minimumtarief van het dubbelbelastingverdrag voor hun land is en welk papierwerk nodig is om het te krijgen. Wij verstrekken informatie over de tarieven van de dubbelbelastingverdragen voor deze landen.

Ter herinnering, alle belastinggerelateerde vereisten voor Mintos worden bepaald door de Letse belastingautoriteiten en de Letse wet.

I-8. Anoniem (43 upvotes)

Zal het mogelijk zijn de ingehouden belasting tot 0% te verlagen door een “woonplaatsverklaring” te uploaden?

I-9. Anoniem (43 upvotes)

Komt er een belastingkrediet voor vermogenswinst (Steuerbescheinigung für Kapitalerträge) voor Duitse gebruikers zoals wij dat van gewone banken krijgen?

Antwoord op de vragen 8-9

Wij zijn niet in staat om commentaar te geven op de specifieke kenmerken van de Duitse belastingwetgeving met betrekking tot Mintos. In ieder geval zullen wij een formulier openen waar beleggers kunnen aangeven wat voor soort rapportage zij op Mintos beschikbaar zouden moeten hebben, gebaseerd op het land waar zij verblijven.

Beleggers als particulieren kunnen het tarief van de bronbelasting die van toepassing is op hun inkomsten die in een ander land zijn gemaakt, verlagen door het certificaat van fiscaal ingezetene (of een overeenkomstig document, afhankelijk van het land) aan Mintos voor te leggen. Als een land een DTT heeft met Letland als jurisdictie van Mintos, dan zal de DTT worden toegepast op de definitieve belastingaangifte van de belegger, zonder dat de belegger iets anders hoeft te doen.

Volgens de plaatselijke wetgeving geldt in de meeste landen van de EU een bronbelastingtarief van 10% (zie lijst). 0% belastingaftrek op basis van DTT is alleen beschikbaar voor inwoners van Litouwen.

Gelieve deze lijst te raadplegen om te achterhalen wat de toepasselijke DTT-tarieven zijn en neem contact op met je plaatselijke belastingdienst als je vragen hebt over hoe je het certificaat van fiscaal ingezetene kunt verkrijgen.

Inkomsten uit beleggingen van beleggers als rechtspersonen hebben standaard een 0% bronbelastingtarief , zoals bepaald door de toepasselijke wet- en regelgeving.

I-10. Anoniem (27 upvotes)

Wat als er een gedeeltelijk verlies is, wordt de voorheffing dan teruggegeven?

De WHT wordt ingehouden door de emittent (in het geval van Mintos Notes, een in Letland gevestigde special purpose entity) en afgedragen aan de lokale belastingautoriteiten. De belasting wordt ingehouden op het moment dat inkomsten op de rekening van de belegger worden gestort – zonder gegenereerde inkomsten wordt geen belasting ingehouden. Als de belegging in de periode tot de eindvervaldag gedeeltelijk verlies lijdt, geeft de staat de belasting die eerder op de gegenereerde inkomsten is ingehouden, niet terug. Toch moeten beleggers hun plaatselijke belastingautoriteiten raadplegen over de vraag of het verlies in mindering kan worden gebracht op de belasting die in hun fiscale woonstaat wordt betaald.

I-11. Anoniem (12 upvotes)

Welke documenten moeten naar het platform worden geüpload om de roerende voorheffing te verminderen? Alleen een fiscalewoonplaatsverklaring of ook een specifiek formulier?

Volgens de Letse wetgeving die de transacties van Mintos regelt, moet een belegger die een particulier is, een van de plaatselijke belastingautoriteiten verkregen certificaat van fiscale woonplaats overleggen. De fiscale woonplaatsverklaring moet de volgende informatie bevatten:
– voor- en achternaam

– persoonlijke ID

– de periode waarop het certificaat betrekking heeft (gewoonlijk een kalenderjaar)

Een aanvullend formulier hoeft alleen te worden ingediend wanneer een belegger gedurende één kalenderjaar meer dan €5000 aan inkomsten genereert van één uitgevende instelling (bv. van leningen die zijn verstrekt door één leningverstrekkende onderneming of groep van verbonden leningverstrekkende ondernemingen, afhankelijk van de structuur van de prospectussen). Er zijn echter maar heel weinig beleggers die onder dit vereiste kunnen vallen. Als we zien dat een belegger deze limiet nadert, zullen we tijdig contact met hem opnemen om hem te informeren over de volgende stappen.

I-12. Anoniem (12 upvotes)

Waarom zou ik notes gaan gebruiken als je me al eens geen informatie kan geven over de ingediende CRS-rapportgegevens van vorig jaar (enkel claims). Een correcte belastingdeclaratie is onmogelijk.

Mintos heeft de vergunning als beleggingsonderneming in augustus 2021 verkregen, wat betekent dat ons eerste CRS-verslag in september 2022 zal worden ingediend. Meer informatie over het CRS vind je hier.

I-13. Anoniem (11 upvotes)

In Spanje zijn we verplicht om (modelo 720) elke note en de waarde ervan in het laatste kwartaal van elk jaar op te geven, zullen jullie die informatie leveren/exporteren (csv)?

I-14. Anoniem (8 upvotes)

Hoe zal Mintos de belastingaangifte van cliënten ondersteunen? Zal je belastingrapporten leveren voor elk EU-land om het indienen van belastingaangiften voor je klanten te vergemakkelijken?

Antwoord op de vragen 13-14

Ja, als beleggingsonderneming verstrekken wij regelmatig rekeningafschriften die ook deze informatie bevatten (vraag I-13), en belastingverslagen om beleggers te helpen de bedragen van de inkomsten en het bedrag van de ingehouden belasting op te geven (I-14)

We zullen een speciale ruimte hebben in de Mintos gemeenschap, waar beleggers zullen worden uitgenodigd om te delen wat de specifieke vereisten van hun landzijn zodat we de deliverables hierop kunnen aanpassen.

I-15. Anoniem (11 upvotes)

Kun je bevestigen dat er voor rechtspersonen die in Mintos beleggen geen bronbelasting zal worden ingehouden wanneer zij in Notes beleggen?

Ja, er zal geen WHT worden geheven op rechtspersonen. De lokale belastingwetgeving schrijft voor dat geen WHT wordt geheven op rentebetalingen aan rechtspersonen. Uitzonderingen zijn de zogenaamde “belastingparadijzen”, zoals de Britse Maagdeneilanden, waar 20% moet worden ingehouden. Mintos aanvaardt echter sowieso geen beleggers uit dergelijke landen.

I-16. Anoniem (7 upvotes)

Wat is het belastingstarief (Quellensteuer) die in de verschillende landen, bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland, zal worden afgetrokken?

Voor particulieren bedraagt het standaardtarief 20%, maar als de investeerder een certificaat van fiscaal ingezetene overlegt, zijn de hier vermelde tarieven van toepassing. Volgens de lijst hebben Duitsland en Zwitserland een verlaagd belastingtarief van 10%. Voor rechtspersonen bedraagt de WHT 0%.

I-17. Anoniem (7 upvotes)

Werden Steuern nur auf die neuen Schuldverschreibungen fällig oder auch auf die alten Investitionen in Abtretungen? (Zijn er alleen belastingen verschuldigd voor de nieuwe Schuldverschreibungen of ook over de oude beleggingen in claims?)

De WHT zal alleen van toepassing zijn op inkomsten uit beleggingen in gereglementeerde financiële instrumenten Notes. Inkomsten uit beleggingen in claims via cessieovereenkomsten werden behandeld onder een andere belastingwetgeving die geen WHT toepast.

I-18. Anoniem (5 upvotes)

Hoe kan de roerende voorheffing tot 10% worden beperkt? Zou een bewijs van woonplaats worden aanvaard?

Voor particulieren kan het tarief van de bronbelasting worden verlaagd tot 10% (voor een paar landen is het lager dan dat). De roerende voorheffing kan alleen worden verlaagd wanneer:

  • er een dubbelbelastingverdrag (DTT) is tussen Letland (als land van emittent) en het land waar de belegger woonachtig is (zie de lijst hier),
  • EN wanneer de belegger een  fiscale woonplaatsverklaring verstrekt.

Nadat een geldige fiscale woonplaatsverklaring is verstrekt, hoeft de belegger geen extra stappen te ondernemen, aangezien de verminderde WHT-aftrek automatisch wordt verwerkt door de emittent (een van de “special purpose entities” van Mintos die verantwoordelijk zijn voor de specifieke Set of Notes).

Voor rechtspersonen bedraagt het tarief van de bronbelasting 0%.

I-19. Arne (5 upvotes)

Tot wanneer heb je de “woonplaatsverklaring” nodig om de roerende voorheffing te verminderen? Heb je die onmiddellijk nodig of gewoon in dit kalenderjaar?

Om het verlaagde WHT-tarief toe te passen, moeten de beleggers Mintos een fiscale woonplaatsverklaring bezorgen dat is afgegeven door de belastingautoriteit in het land van de fiscale woonplaats van de belegger. Het verlaagde WHT-tarief zal worden toegepast vanaf het moment dat Mintos het certificaat van fiscale residentie van de belegger heeft ontvangen en verwerkt.

Als de fiscale woonplaatsverklaring later wordt verstrekt, maar niet meer dan 3 jaar na de datum van ontvangst van de rente, kan de belegger de belastingautoriteiten van de emittent om terugbetaling verzoeken (bijvoorbeeld de Letse belastingautoriteiten, voor het teveel betaalde WHT). Om het proces zo eenvoudig mogelijk te houden, raden wij alle beleggers aan hun fiscale woonplaatsbewijzen speciaal formulier op het platform zo snel mogelijk te uploaden.

I-20. Anoniem (4 upvotes)

Zijn bronbelasting ook van kracht voor Franse klanten, zelfs onder 5 k€? Zoals in Frankrijk, geen belasting of aangifte nodig als alle P2P leningen gemaakt door een individu < 5 k€

Helaas kunnen wij ons niet uitspreken over de specifieke kenmerken van de Franse wetgeving en in het bijzonder over de uitzonderingen voor de op P2P-leningen gebaseerde inkomsten. In het algemeen wordt de term P2P-leningen zeer ruim gebruikt, en de juridische constructies die aan de basis liggen van dergelijke investeringen verschillen sterk van land tot land en van marktplaats tot marktplaats.

Als het gaat om Notes, financiële instrumenten die gereguleerd zijn onder MiFID II, is Mintos verplicht om belasting in te houden wanneer het rente uitkeert aan een particuliere belegger – ongeacht de lokale belastingprikkels in het land van de fiscale woonplaats van de belegger. Echter, afhankelijk van de lokale wetgeving, zou het mogelijk kunnen zijn om deze fiscale stimulans te gebruiken om een andere belastingfactuur te compenseren, dus raadpleeg alstublieft je lokale belastingadviseur. Wij zullen onze Community ruimte openhouden voor alle landspecifieke details betreffende belastingen voor beleggers uit verschillende landen. Je zult hiervan op de hoogte worden gebracht via onze communicatiekanalen.

II - Algemene onderwerpen van beleggen op Mintos in de Notes setup

De vragen worden in hun oorspronkelijke vorm en zonder enige bewerking gedeeld, zoals ze door de beleggers op Slido werden geplaatst.

II-21. Anoniem (47 upvotes)

Welke rentevoeten kunnen we verwachten voor notes? Zullen ze lager zijn dan nu?

Zoals voorheen zullen de rentevoeten voor Notes worden vastgesteld door de leningsmaatschappijen. Bij de vaststelling van de rente houden de kredietmaatschappijen rekening met vraag en aanbod op de markt, beschikbaarheid en kosten van andere financieringsbronnen, de algemene micro- en macrosituatie en andere factoren. We verwachten niet dat de rentevoeten voor Notes zullen verschillen van wat ze zouden zijn geweest in de opzet van de claims, bij eenzelfde marktsituatie.

II-22. Anoniem (36 upvotes)

Wat zal er gebeuren als het huidige belegde bedrag hoger is dan het maximum dat is toegestaan door het geschikte en passende beleggingsaanbod?

Op basis van je beleggingsdoelen en je nettovermogen zoals opgegeven in de Geschiktheidsbeoordeling, kun je tot een bepaald bedrag beleggen met behulp van Mintos strategieën of aangepaste geautomatiseerde strategieën. Dit is onderdeel van de verantwoord beleggen eis in lijn met het MiFID II kader. Zodra je het berekende bedrag bereikt, zullen je geautomatiseerde strategieën stoppen, maar je kunt nog steeds handmatig beleggen.

Wij zullen per e-mail contact opnemen met beleggers om hen te informeren over hun S&A status, of deze moet worden voltooid, bijgewerkt of om hen te informeren over bereikte limiet voor het beleggen met de Mintos strategieën.

Je kunt je antwoorden altijd opnieuw bekijken in de “Geschiktheids” rubriek van je Mintos-profiel, en ze bijwerken als je situatie is veranderd.

II-23. Anoniem (25 upvotes)

Wat is het terugbetalingsschema van notes? Eens per maand of zoals bij obligaties – aan het einde van het contract?

De stroom van terugbetalingen onder de opzet van Notes zal grotendeels ongewijzigd blijven in vergelijking met beleggingen in claims, met als enige verschil dat een Mintos SPV er als emittent tussen zal staan. Wanneer een lener terugbetalingen doet aan de uitlenende vennootschap, zal de uitlenende vennootschap deze fondsen overmaken aan de emittent, die op zijn beurt terugbetalingen zal doen aan de rekening van de aangewezen belegger via Mintos. Voor meer informatie, gelieve de respectievelijke basisprospectussen te bekijken.

II-24. Miguel (21 upvotes)

Moet ik iets veranderen in mijn geautomatiseerde strategieën, of zal het automatisch Notes gaan gebruiken in plaats van Claims?

II-25. Anoniem (5 upvotes)

Zullen notes ne automatisch beschikbaar zijn in de automatische beleggingsstrategie?

Antwoord op de vragen 24-25.

Notes zullen automatisch beschikbaar zijn in de Mintos strategieën en aangepaste geautomatiseerde strategieën. Er zal geen noodzaak zijn om iets te veranderen in geautomatiseerde strategieën zodra Mintos Notes zijn gelanceerd. We hebben gewerkt om de gebruikerservaring op het platform ongewijzigd te houden met de introductie van de nieuwe beleggingsopzet, en geautomatiseerde strategieën zullen blijven werken met dezelfde logica als ze deden bij het beleggen in claims.

Wij moedigen beleggers aan hun geautomatiseerde strategieën van tijd tot tijd te herzien, om ze af te stemmen op hun beleggingsvoorkeuren en risicobereidheid.

II-26. George (18 upvotes)

Met het minimuminvesteringsbedrag van 50 euro per note, betkent dit het einde voor micro-beleggers. Zijn er plannen om het te verlagen?

Eén Note zal worden gedekt door 6 tot 20 leningen, wat betekent dat een belegger door één Note te kopen gemiddeld €5 per lening belegt. Daarom zullen beleggers zelfs met kleine beleggingen een goed gediversifieerde portefeuille kunnen opbouwen.

II-27. Anoniem (6 upvotes)

is er een risico om het belegde kapitaal te verliezen?

Hoewel beleggen in Notes voor beleggers tal van voordelen met zich meebrengt, betekent dit niet dat de risico’s van beleggen zijn geëlimineerd. Tot de belangrijkste voordelen voor beleggers behoren de vrijwaring van beleggersactiva, een beleggersbeschermingsregeling tot € 20 000, een passend en geschikt productaanbod, en grotere transparantie.

Beleggen in Notes houdt echter, net als andere vormen van beleggen, nog steeds beleggingsrisico’s in, zoals slechte prestaties van onderliggende leningen, wanbetaling van kredietnemers of wanbetaling van kredietverstrekkers. Er is geen garantie dat het geïnvesteerde kapitaal wordt terugbetaald. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op een analyse van de risico’s die aan de belegging verbonden zijn, en beleggers dienen het basisprospectus en de definitieve voorwaarden te lezen. Alvorens te beleggen moet je rekening houden met je eigen kennis, ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.

II-28. Kriss (6 upvotes)

Zullen de geplande Mintos Notes, wat het aflossingsprofiel betreft, op dezelfde manier werken als de huidige Mintos Forward Flow? Dat wil zeggen, geen vervroegde aflossingen meer door de kredietnemer, enz.

Bij Notes worden de acties van de lener, zoals het vervroegd aflossen van de lening, nog steeds weerspiegeld in het aflossingsschema van de Note in kwestie. Elke Note wordt gedekt door 6 tot 20 leningen, en tijdens de looptijd van een Note kunnen bepaalde onderliggende leningen door een kredietnemer worden terugbetaald of door een kredietverstrekkende onderneming worden teruggekocht vóór de vervaldatum. Onderliggende leningen kunnen ook in gebreke blijven. De Note blijft een actieve belegging zolang er actieve leningen in zijn opgenomen. Beleggers kunnen hierover altijd gedetailleerde informatie krijgen in het basisprospectus.

II-29. Anoniem (4 upvotes)

Zullen er aan de beleggerszijde extra kosten of vergoedingen zijn gezien de nieuwe structuur?

Nee, er zullen geen extra kosten of vergoedingen voor beleggers zijn. Mochten wij besluiten om in de toekomst kosten in te voeren, dan zullen wij beleggers daarover informeren.

II-30. Anoniem (4 upvotes)

Hoe zullen “uitstaande betalingen” werken met notes?

Eventuele uitstaande betalingen werken op dezelfde manier als bij de instelling van beleggingen in schuldvorderingen. In de Notes-setup zullen de uitstaande betalingen op het niveau van de lening gebeuren, en zullen ze het terugbetalingsschema van de Notes dienovereenkomstig beïnvloeden.

III - Vragen over de secundaire markt en de uitbetalingsmogelijkheden voor beleggingen in claims

De vragen worden in hun oorspronkelijke vorm en zonder enige bewerking gedeeld, zoals ze door de beleggers op Slido werden geplaatst.

III-31. NvdK (30 upvotes)

Mintos verandert de regels van het spel tijdens het spel. Waarom niet de handel op de secundaire markt vergemakkelijken zolang mensen nog biljetten hebben (dus potentieel max 5-6 jaar)?

III-32. Anoniem (26 upvotes)

Dit is geen vraag, maar ik zou willen zeggen dat ik het jammer vind dat de SM-handel voor claims vanaf juli wordt opgeschort, het is te vroeg.

III-33. Miguel (14 upvotes)

Hoe werkt de uitbetaling van beleggingen in schuldvorderingen na 1 juli, als er geen primaire(?) en secundaire markttransacties in schuldvorderingen zijn?

III-34. Anoniem (13 upvotes)

Hoe het mogelijk is om na 1 juli uitbetalingen te doen van claims onder Mintos-strategieën. Ik dacht dat het alleen beschikbaar is als een andere belegger de lening koopt.

III-35. Anoniem (8 upvotes)

Betekent dit dat wij na 1 juli onze beleggingen niet meer op de secundaire markt zullen kunnen verkopen? Hoe zit dat met notes?

III-36. Anoniem (6 upvotes)

Zal de secundaire markt na 1 juli komen met met toeslagen of kortingen?
Zoals het nu is

III-37. Anoniem (5 upvotes)

Als je op de secundaire markt alleen Notes kunt kopen, hoe zou ik dan de marktplaats kunnen gebruiken om mijn inversie in te trekken?

III-38. Anoniem (4 upvotes)

Hoe kan ik mijn huidige posities omzetten in notes zodat ik na juli nog steeds gebruik kan maken van de secundaire markt?

Antwoord op de vragen 31-38

Over de sluiting van de secundaire markt voor beleggingen in claims

Hoe graag we de Secundaire Markt ook open zouden houden voor claims, helaas zijn we omwille van wettelijke vereisten verplicht deze te sluiten met ingang van 1 juli 2022. De secundaire markt zal echter wel beschikbaar blijven voor Notes, en zal op dezelfde manier werken als voorheen.

Volgens de regelgeving mogen wij, zodra de Notes zijn gelanceerd en de overgangsperiode voorbij is, geen transacties meer faciliteren in niet-gereguleerde instrumenten zoals claims. De toezichthouder heeft dan weer streng geëist dat wij de secundaire markt voor claims moeten sluiten. We zijn er echter in geslaagd om de secundaire markt voor claims open te houden tot 30 juni. Bovendien hebben we kunnen overeenkomen dat we de cash-out functie beschikbaar kunnen houden voor beleggingen in claims die zijn gedaan met Mintos-strategieën totdat de respectieve leningen aflopen.

Wij hebben de sluiting van de secundaire markt voor schuldvorderingen aangekondigd zodra wij overeenstemming hadden bereikt over de einddatum van de overgangsperiode. Aangezien ons eerst was opgedragen de secundaire markt voor schuldvorderingen al veel eerder te sluiten, zijn wij verheugd dat wij er dankzij het begrip van de toezichthouder in geslaagd zijn de markt nog maanden open te houden nadat wij een vergunning hadden gekregen.

Over de uitbetaling van beleggingen in claims

Beleggers kunnen beleggingen in claims die gemaakt zijn met een Mintos strategie ook na de sluiting van de Secundaire Markt voor claims op 30 juni verzilveren. Wanneer een belegger geld wil uitbetalen, verkoopt zijn strategie automatisch beleggingen uit zijn strategie aan andere beleggers die dezelfde strategie gebruiken. Het verkopen kan minuten tot een paar dagen duren, afhankelijk van de vraag van andere beleggers op dat moment en de huidige marktomstandigheden. Je kunt alleen beleggingen verkopen die nog in aanmerking komen voor Mintos strategieën: alleen huidige beleggingen zijn beschikbaar om uit te cashen.

Om geld uit je Mintos strategie te laten uitbetalen

  • Ga je naar de pagina Beleggen
  • Klik op “…” [drie puntjes] naast je strategie
  • Selecteer Uitbetalen
  • Voer het gewenste bedrag in
  • Klik op Uitbetalen

IV - Vragen over veranderingen in de rol van de kredietverlenende bedrijven in de Notes setup

De vragen worden in hun oorspronkelijke vorm en zonder enige bewerking gedeeld, zoals ze door de beleggers op Slido werden geplaatst.

IV-39. Anoniem (24 upvotes)

Bieden kredietmaatschappijen nog steeds hun terugkoopverplichting aan?

IV-40. Anoniem (15 upvotes)

Ik beleg bij Mintos vanwege de terugkoopverplichting. Komt er met de invoering van obligaties een einde aan deze terugkoopverplichting voor nieuwe beleggingen?

Antwoord op de vragen 39-40

Kredietinstellingen bieden nog steeds leningen aan met een terugkoopverplichting, en deze leningen zullen deel uitmaken van Notes. Het terugkoopmechanisme van Notes zal vergelijkbaar zijn met het mechanisme dat wordt gebruikt voor beleggingen in claims. Er zullen twee soorten Notes beschikbaar zijn voor aankoop – gedekt door leningen met terugkoopverplichting en zonder terugkoopverplichting. Beleggers kunnen alle details over het terugkoopmechanisme voor elke kredietverstrekkende onderneming en Note vinden in het toepasselijke basisprospectus.

IV-41. Anoniem (9 upvotes)

Wat gebeurt er als een kredietverstrekker in gebreke blijft of failliet gaat?

In het geval dat een kredietverstrekker  in gebreke blijft bij Mintos, zal Mintos nog steeds de beleggers vertegenwoordigen en werken aan herstel namens hen. Het enige verschil met de nieuwe beleggingsopzet en emittent die in het proces is opgenomen, is dat de vordering zal worden beheerd door de Mintos SPV als een entiteit die een vordering heeft op het uitlenende bedrijf, in plaats van Mintos die vele beleggers vertegenwoordigt die vele vorderingen hebben op het uitlenende bedrijf. In veel gevallen zou dit helpen om het terugvorderingsproces te stroomlijnen.

IV-42. Anoniem (7 upvotes)

Zullen Notes het LO’s onmogelijk maken leningen terug te kopen vóór de vervaldag (d.w.z. wanneer de rentevoet hoger is dan de huidige markt)?

Kredietverlenende bedrijven kunnen nog steeds een of alle leningen die een Note ondersteunen terugkopen, net zoals leners hun leningen nog steeds vóór de vervaldatum kunnen terugbetalen. Bovendien is het de kredietverstrekkende bedrijven niet toegestaan dezelfde lening die eerder werd teruggekocht, ter belegging aan te bieden.

Elke set of Notes wordt uitgegeven op basis van een pool van 6-20 leningen. Nadat de Notes zijn gekocht, kunnen de onderliggende leningen opnieuw worden gekocht door een leningverstrekkende onderneming of worden terugbetaald door een leningnemer vóór de vervaldatum. Een set notes heeft altijd een looptijd die overeenkomt met de lening in de pool met de langste looptijd, plus 10 dagen. Leningen die voor hun vervaldatum worden terugbetaald, worden uit de set notes verwijderd.

IV-43. Anoniem (4 upvotes)

Hoe zal 1 note met terugkoopverplichting worden behandeld als slechts 1 onderliggende lening in gebreke blijft/meer dan 60 dagen achterstallig is? Zal de volledige lening door de LO worden teruggekocht?

Hoewel een Note een financieel instrument is waarin wordt belegd, zijn de kasstromen op de Note gebaseerd op de onderliggende leningen. De onderliggende leningen kunnen als afzonderlijke leningen worden teruggekocht, voortijdig worden afgelost, of individueel in gebreke blijven. Als een lening met een terugkoopverplichting meer dan 60 dagen te laat is, wordt deze op zichzelf teruggekocht en blijft de Note in portefeuille met de resterende onderliggende leningen en een bijgewerkt aflossingsschema.

We willen graag iedereen bedanken om jullie vragen met ons te delen en ons te helpen de zaken aan te pakken die jullie het meest interesseren. De vragen die jullie gedeeld hebben zullen ook aangepast worden aan het FAQ formaat, en gedeeld worden in de Help sectie van Mintos.

Voor alle mogelijke wijzigingen in de hier gegeven antwoorden, zullen wij je tijdig informeren.

Vergeet alstublieft niet je feedback met ons te delen over de formaten en sjablonen die je nodig zou hebben voor je belastingaangifteverplichtingen.

Wil je meer te weten komen over Notes?

Geen vraag blijft onbeantwoord! Als je net begint met Notes, dan kun je beginnen met het lezen van de must-have informatie. Je kunt ook inzicht krijgen in hoe Notes worden gemaakt en ontdek de transparantievoordelen van de Mintos Notes basisprospectussen. Of lees meer over de overgangsperiode van claims naar Notes, neem een diepe duik in de belastingen, kom meer te weten over de veranderingen op de secundaire markt, en andere algemene vragen van beleggers in de Mintos Investor Q&A. Voor alles wat hier niet behandeld wordt, kun je terecht op onze speciale Notes Hhulppagina.

Nog steeds nieuwsgierig naar meer informatie? Je bent van harte welkom om je vragen te delen in de Notes thread op de Mintos Community.

Table of Contents