Zmieniamy nazwę gwarancji odkupu na zobowiązanie odkupu

Na samym początku istnienia Mintos rozważaliśmy kilka nazw dla określenia zobowiązania firm pożyczkowych do dokonania odkupu pożyczek w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze zobowiązań. Ostatecznie wybrano termin „gwarancja odkupu”, ponieważ uważaliśmy go za powszechnie używany termin prawny, zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron.

Z czasem otrzymaliśmy komentarze i opinie od inwestorów mówiące, że słowo „gwarancja” wprowadza w błąd.

Aby rozwiązać ten problem, najpierw stworzyliśmy oddzielną stronę z FAQ (często zadawanymi pytaniami) dotyczącymi koncepcji odkupu, a także wyjaśnialiśmy tam ryzyko związane z inwestowaniem na Mintos oraz przygotowaliśmy stronę poświęconą ryzyku dotyczącym firm pożyczkowych związane z ryzykiem inwestowania.

Doszliśmy jednak do wniosku, że nie wszyscy inwestorzy będą od razu zadawać sobie sprawę z takich szczegółów i że słowo „gwarancja” może być rzeczywiście źle odebrane, przynajmniej w kontekście inwestowania w pożyczki.

Dlatego też postanowiliśmy uczynić to bardziej zrozumiałym dla wszystkich

Aby dokładniej opisać zobowiązanie umowne firmy pożyczkowej i ryzyko związane z inwestowaniem w pożyczki, zmieniamy słowo „gwarancja” na „zobowiązanie” na platformie Mintos oraz w naszej korespondencji z inwestorami.

  • Zmienia się tylko słowo „gwarancja”, a koncepcja odkupu pozostaje bez zmian.
  • Zmiana słów na platformie Mintos nie zmienia umów prawnych.

O zobowiązaniu odkupu

Zobowiązanie odkupu (dawniej „gwarancja odkupu”) to zobowiązanie umowne, zgodnie z którym, firma pożyczkowa funkcjonująca na Mintos jest zobowiązana do odkupienia inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki wynoszącego więcej niż 60 dni.

Obecnie 99% pożyczek na Mintos jest oferowanych ze zobowiązaniem odkupu. W przypadku tych pożyczek, inwestorzy mogą zapoznać się z wynikiem cząstkowym dotyczącym „siły odkupu”, aby móc ocenić zdolność podmiotu zobowiązanego do odkupu do wywiązania się z jego zobowiązania odkupu. Więcej na ten temat znajduje się na stronie Mintos Risk Score.

Więcej informacji na temat zobowiązania odkupu można również znaleźć w  Mintos Help.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner