Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score

Hodnocení Mintos Risk Score posuzuje míru rizika investování do úvěrových listů na Mintosu. Je vypočteno ze 4 dílčích hodnocení přiřazených podkladovým úvěrům, která jsou založena na výkonnosti úvěrového portfolia, efektivitě správy úvěrů, síle zpětného odkupu a právním nastavení.

Úvěrové společnosti průběžně sledujeme a hodnocení Mintos Risk Score pro každou z nich aktualizujeme se čtvrtletní frekvencí. Na základě našich výsledků a zjištění upravujeme dílčí hodnocení, což může mít za následek i zlepšení nebo zhoršení celkového hodnocení Mintos Risk Score.

Dojde-li k důležitým změnám souvisejícím s konkrétními podkladovými úvěry (podstatné zlepšení nebo zhoršení, např suspendování nebo insolvence úvěrové společnosti poskytující úvěry), aktualizace dílčích hodnocení i celkového hodnocení Mintos Risk Score může být provedena i mimo pravidelný harmonogram.

Další informace o hodnocení Mintos Risk Score
 
Seznam aktuálních hodnocení
 
Dokument s historickými změnami hodnocení Mintos Risk Score pro roky 2021/2022/2023

 

Upozornění: Za žádných okolností nemůže být s hodnocením Mintos Risk Score zacházeno jako s ratingem a nelze na něj ani takto spoléhat. Není připravováno v souladu s metodikou a ustanoveními definovanými nařízením (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Hodnocení Mintos Risk Score nepředstavuje investiční poradenství a Mintos nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty, které mohou vyplynout z investičních rozhodnutí založených na informacích a/nebo analytických materiálech poskytnutých na této webové stránce.

 

Společnosti jsou níže uvedeny v abecedním pořadí.

Aktualizace: 22. března 2024

Creditstar

Creditstar Estonsko: Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo zvýšeno z 2,0 na 3,0 díky nižšímu riziku diverzifikace financování, což znamená, že struktura financování je nyní více diverzifikovaná.

Credius (RO)

Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo z 8,1 na 7,2 v důsledku mírného zvýšení rizika diverzifikace financování, které je způsobeno především tím, že jediným externím zdrojem financování je Mintos. Dílčí hodnocení struktury spolupráce bylo zvýšeno z 4,2 na 5,2 po dokončení registrace nové zástavy.

Eleving Group

Eleving Makedonie (Tigo): Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo sníženo ze 7,4 na 6,6 v důsledku snížení dílčího hodnocení efektivity správce úvěrů, které bylo negativně ovlivněno vyšší hodnotou ztrátovosti ze selhání (LGD).

Eleving Moldavsko (Sebo): Dílčí hodnocení efektivity správce úvěrů bylo sníženo ze 7,4 na 6,5 v důsledku vyšší hodnoty ztrátovosti ze selhání (LGD).

GoCredit (MX)

Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo zvýšeno z 6,6 na 7,4 díky zlepšení datové integrity. Dílčí hodnocení efektivity správce úvěrů bylo rovněž zvýšeno z 6,8 na 7,8 díky lepším postupům upisování, automatizaci procesů a zlepšení kontrol rizik. Zvýšení dílčích hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia a efektivity správce úvěrů vedlo ke zvýšení celkového hodnocení z 6,5 na 7,2.

Jet Finance (KZ)

Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo zvýšeno ze 7,9 na 8,9 díky zlepšení datové integrity.

IuteCredit

Iute Albánie: Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo zvýšeno z 6,6 na 7,4 v důsledku zvýšení dílčího hodnocení efektivnosti poskytovatele úvěrů, které bylo v minulém čtvrtletí sníženo z důvodu opožděného finančního výkaznictví ze strany úvěrové společnosti. Hodnotíme výkonnost celé společnosti, takže dílčí skóre se navzájem ovlivňují.

Mozipo Group

Mozipo Litva: Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo z 6,3 na 5,1 v důsledku mírného zvýšení rizika diverzifikace financování.

Placet Group

Placet Group Litva: Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo ze 7,3 na 6,5 v důsledku mírného zvýšení rizika diverzifikace financování.

Sun Finance

SunFinance Lotyšsko: Dílčí hodnocení struktury spolupráce bylo zvýšeno z 3,5 na 5 po dokončení registrace nové zástavy.

Společnosti jsou níže uvedeny v abecedním pořadí.

Aktualizace: 20. prosince 2023

CashCredit (BG)

V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

Creditstar ( EE, FI)

Finsko: Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo zvýšeno díky zlepšení datové integrity. Poměr nevýkonných úvěrů zůstává v posledních čtvrtletích stabilní a bez výrazných výkyvů, což potvrzuje zlepšení kvality úvěrového portfolia.

Estonsko: Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo zvýšeno díky zlepšení datové integrity.

Credius (RO)

Dílčí hodnocení struktury spolupráce bylo sníženo v důsledku úpravy právní struktury plynoucí z dočasných změn v tom, jak je strukturována zástava. Dílčí hodnocení bude znovu přepočítáno, jakmile bude dokončena registrace nové zástavy.

DelfinGroup

Banknote Lotyšsko: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

VIZIA Lotyšsko: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

Dinerito (MX)

Došlo ke zvýšení dílčího hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia, jelikož poměr nevýkonných úvěrů zůstává v posledních čtvrtletích stabilní a bez výrazných výkyvů, což potvrzuje zlepšení kvality úvěrového portfolia. Dílčí hodnocení efektivity správce úvěrů se zvýšilo díky zdokonalení interních provozních procesů, zejména díky plné automatizaci správy plateb.

Eleving Group (dříve Mogo)

RO, LT, LT Renti, LV, LV Renti, GE, (Tigo) MK, Kredo AL: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

AM, EE, MD, MD Sebo : Dílčí hodnocení struktury spolupráce bylo sníženo v důsledku úpravy právní struktury plynoucí z dočasných změn v tom, jak je strukturována zástava. Dílčí hodnocení bude znovu přepočítáno, jakmile bude dokončena registrace nové zástavy.

KE: Dílčí hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia bylo sníženo v důsledku problémů s datovou integritou. Tyto problémy vedly k částečnému nesouladu mezi uváděnou kvalitou úvěrového portfolia a skutečnou kvalitou zjištěnou u úvěrové společnosti. Kromě toho v posledních čtvrtletích výrazně kolísá i podíl nevýkonných úvěrů.

Evergreen Finance (GB)

Dílčí hodnocení struktury spolupráce bylo sníženo v důsledku přehodnocení hodnoty zástavy. Dílčí hodnocení bude revidováno, jakmile bude dokončena registrace nové zástavy.

Financiera Contigo (MX)

Hodnocení společnosti Financiera Contigo zůstává odebráno.

GoCredit (MX)

Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo v důsledku toho, že objem aktiv úvěrové společnosti rostl rychleji než schopnost generovat zisk. Z tohoto důvodu došlo ke snížení ukazatelů kapitalizace a ziskovosti.

Hipocredit (LT, LV)

Litva a Lotyšsko: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám.

ID Finance (ES, MX)

Španělsko: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám.

IDF Eurasia (KZ)

Solva: Došlo ke zvýšení dílčího hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia, jelikož poměr nevýkonných úvěrů zůstává v posledních čtvrtletích stabilní a bez výrazných výkyvů, což potvrzuje zlepšení kvality úvěrového portfolia.

Moneyman: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám.

Jet Finance (KZ)

Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo v důsledku nižších zisků z důvodu kolísání směnných kurzů a zvýšeného znehodnocení

Mikro Kapital (MD, RO, UZ)

Uzbekistán, Rumunsko a Moldavsko: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

Mozipo Group (LT, RO)

Litva: Došlo ke zvýšení dílčího hodnocení výkonnosti úvěrového portfolia, jelikož poměr nevýkonných úvěrů zůstává v posledních čtvrtletích stabilní a bez výrazných výkyvů, což potvrzuje zlepšení kvality úvěrového portfolia.

Rumunsko: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

Novaloans GB

Hodnocení společnosti Novaloans GB zůstává odebráno.

Placet Group (EE, LT)

Estonsko a Litva: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

Planet42 (ZA)

Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo v důsledku toho, že objem aktiv úvěrové společnosti rostl rychleji než schopnost generovat zisk.

Sun Finance (DK, KZ, LV, PL, VN)

Mexiko: Hodnocení společnosti Sun Finance Mexiko zůstává odebráno.

Polsko Ducatos: Hodnocení společnosti Polsko Ducatos zůstává odebráno. V listopadu 2023 společnost odkoupila všechny zbývající nesplacené investice z platformy Mintos v reakci na strategické změny na polském trhu.

Polsko Primastar: Hodnocení společnosti Polsko Primastar zůstává odebráno. V listopadu 2023 společnost odkoupila všechny zbývající nesplacené investice z platformy Mintos v reakci na strategické změny na polském trhu.

Sofi KZ, Creditum Kazachstán: V rizikovém profilu společnosti nedošlo k žádným významným změnám

Lotyšsko: Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo v důsledku mírného zvýšení rizika diverzifikace financování, které je způsobeno především tím, že jediným externím zdrojem financování je Mintos.Dílčí hodnocení struktury spolupráce bylo sníženo v důsledku dočasných změn v tom, jak je strukturována zástava. Dílčí hodnocení bude znovu přepočítáno, jakmile bude dokončena registrace nové zástavy.

Swell (MX)

Dílčí hodnocení síly zpětného odkupu bylo sníženo v důsledku mírného oslabení ukazatelů ziskovosti a efektivnosti.