BEZPEČNOST

Mintos Risk Score

V rámci procesu hodnocení rizik posuzujeme různé aspekty investičních příležitostí na naší platformě. Abychom Vám pomohli činit informovaná rozhodnutí při investování, pro všechny úvěry uvedené na Mintosu jsme vypočítali hodnocení Mintos Risk Score. Mintos Risk Score je založeno na čtyřech dílčích hodnoceních: výkonnost úvěrového portfolia, efektivita správy úvěrů, síla zpětného odkupu a právní nastavení.

Jak funguje Mintos Risk Score

Všechna celková a dílčí hodnocení mají stejný rozsah, ale liší se svou interpretací.

Předtím, než na tržiště uvedeme úvěry poskytnuté novou úvěrovou společností, podrobíme tuto společnost i její úvěry sérii kontrol. Jednotlivé aspekty investic do úvěrů, jež úvěrová společnost nabízí, posoudíme a přířadíme jim příslušné hodnocení Mintos Risk Score. Nadále monitorujeme, jak si úvěry a úvěrové společnosti na našem tržišti vedou, a hodnocení Mintos Risk Score pravidelně revidujeme.

Dílčí hodnocení

Dílčí hodnocení představují známky za čtyři různé aspekty dané investiční příležitosti na Mintosu. Celkové hodnocení Mintos Risk Score se pak vypočítá zohledněním bodů z jednotlivých dílčích hodnocení: 40 % za výkonnost úvěrového portfolia, 25 % za efektivitu správce úvěrů, 25 % za sílu zpětného odkupu, 10 % za strukturu spolupráce

Zjistit více
HO 10987654321

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score je číselné vyjádření míry rizika konkrétní investiční příležitosti na naší platformě. Jedná se o škálu v rozmezí od 10 (nízké riziko) do 1 (vysoké riziko). Vypočítaná číselná hodnota je zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.

V případech, kdy není k dispozici jedno či více dílčích hodnocení, může dojít k odebrání hodnocení, což je vyjádřeno hodnotou „Hodnocení odebráno“ neboli (HO).

Zjistit více
S I

Statusy

Statusy popisují činnost úvěrové společnosti na Mintosu. Úvěrová společnost, které je přiděleno „živé“ hodnocení Mintos Risk Score, je považována za „Aktivní“.

Status Suspendována (S) znamená, že všechny aktivity týkající se investování a prodeje, které souvisí s úvěry poskytnutými určitou úvěrovou společností, jsou na Primárním a Sekundárním trhu Mintos pozastaveny, dokud nedojde k vyřešení problémů, jež suspendování způsobily.

Společnosti je přiřazen status V insolvenci (I) na základě předem daných kritérií. V důsledku toho nejsou na Primárním a Sekundárním trhu Mintos povoleny žádné aktivity související s úvěry poskytnutými danou úvěrovou společností.

Zjistit více

Škála celkového a dílčích hodnocení Mintos Risk Score

Všechna celková a dílčí hodnocení mají stejný rozsah, ale liší se svou interpretací.

Chcete-li si o riziku spojeném s konkrétní investiční příležitostí udělat kompletní obrázek, podívejte se na všechna relevantní dílčí hodnocení.

10

9

8

Hodnocení s nízkým rizikem

Velmi dobré výsledky ve všech nebo ve většině posuzovaných aspektů investiční příležitosti.

7

6

5

Hodnocení se středním rizikem

Dobré výsledky v některých posuzovaných aspektech investiční příležitosti, v některých dalších aspektech jsou výsledky poněkud horší.

4

3

2

1

Hodnocení s vysokým rizikem

Zvýšené riziko ve výsledcích některých nebo většiny posuzovaných aspektů investiční příležitosti.

Dílčí hodnocení
Výkon úvěrového portfolia
Stav a výkonnost úvěrového portfolia v poměru k nákladům na obsluhu portfolia.
Kvalita úvěrového portfolia
Historické a aktuální trendy ve splácení úvěrů
Historické a aktuální míry ztráty
Objem poskytovaných úvěrů
Kvalita dlouhodobých výsledků
Vlastnosti produktů (např. likvidita kolaterálu)
Efektivita správce úvěrů
Schopnosti správce úvěrů, co se týče vybírání splátek od dlužníků.
Finanční profil, obchodní postupy, dodržování předpisů a kontrola kvality
Vnitřní procesy kontroly řízení společnosti a rizik
Struktura a procesy správy úvěrů
Správa nevýkonných úvěrů
*
V některých případech mohou být správce úvěrů a poskytovatel úvěrů dva rozdílné obchodní subjekty.
Síla zpětného odkupu
Schopnost dlužníka (myšleno úvěrové společnosti ve vztahu k investorovi) plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a disponovat dostatkem kapitálu.
Finanční profil, výsledky a výhled
Zkušenosti vedení
Regulační a právní prostředí pro daný druh podnikání
Diverzifikace zdrojů příjmu a geografická diverzifikace
*
V některých případech mohou být subjekt se závazkem zpětného odkupu úvěrů a poskytovatel úvěrů dva rozdílné obchodní subjekty.
Struktura spolupráce
Právní nastavení mezi úvěrovou společností a Mintosem.
Přístup k peněžním tokům souvisejícím s dlužníky
Potenciál vymahatelnosti finančních prostředků vycházející z právního nastavení
Úroveň transparentnosti struktury spolupráce pro investory
HO
Hodnocení odebráno (HO)

Hodnocení může být odebráno, pokud:

o daném aspektu chybí informace potřebné k výpočtu dílčího hodnocení
nastal případ dlouhodobé nečinnosti úvěrové společnosti na platformě (např. delší absence aktivních úvěrů)
status úvěrové společnosti je „V insolvenci“ nebo „Suspendována“, pak je hodnocení automaticky odebráno
ve výjimečných případech, kdy úvěrová společnost nenabízí závazek zpětného odkupu, bude dílčí hodnocení síly zpětného odkupu označeno „Hodnocení odebráno“, v takovém případě však celkové hodnocení Mintos Risk Score nebude ovlivněno.

Jak často jsou hodnocení Mintos Risk Score aktualizována?

Mintos Risk Score je aktualizováno čtvrtletně na základě výsledků monitoringu finanční situace, kvality úvěrového portfolia, výsledků vedení, stavu obchodního prostředí atd. Podstatné zlepšení nebo zhoršení těchto faktorů může mít za následek okamžitou pozitivní či negativní úpravu příslušných dílčích hodnocení, která může vést i ke změně celkového hodnocení Mintos Risk Score.

Co může být důvodem pro snížení hodnocení?
  • Dojde ke zhoršení poměru nesplácených úvěrů
  • Negativní regulační změny
  • Společnost projde nucenou restrukturalizací
  • Společnost nesplní finanční závazek
Co může být důvodem pro zvýšení hodnocení?
  • Společnost značně zlepší své procesy vymáhání pohledávek nebo hodnocení rizik, což povede k vyšší výkonnosti a lepšímu splácení úvěrů
  • Společnost obdrží kapitálovou injekci
  • Regulační prostředí se zlepší
  • Společnost vylepší svou pozici na trhu, nabídku produktů a diverzifikaci svých příjmů

Za žádných okolností nemůže být s hodnocením Mintos Risk Score zacházeno jako s ratingem a nelze na něj ani takto spoléhat. Není připravováno v souladu s metodikou a ustanoveními definovanými nařízením (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Mintos Risk Score nepředstavuje investiční poradenství a Mintos nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, jež mohou vzniknout v důsledku investičních rozhodnutí založených na informacích a/nebo analytických materiálech uvedených na těchto webových stránkách.

Další informace o zabezpečení na Mintosu

Řízení investičního rizika

Rizika, kterým čelíte na Mintosu, a co s nimi můžete dělat

Mintos a Vaše data

Jak Mintos zpracovává a chrání Vaše data a dává Vám nad nimi kontrolu

Chraňte svůj účet

Jak můžete zlepšit ochranu vašeho účtu proti neautorizovanému přístupu:

Diverzifikace a výnosy

Why proper diversification matters for your returns

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes