Bezpečnost

Jak jsou investoři chráněni na Mintosu

Investiční podniky, jako je Mintos, podléhají finanční regulaci. V EU tuto úlohu plní především směrnice MiFID II, ale také další platné předpisy. Tento dohled investorům poskytuje dodatečnou úroveň ochrany a zajišťuje, že finanční instituce dodržují stanovená pravidla a požadavky.
Latvijas Banka

Jsme regulováni Latvijas Banka, centrální bankou Lotyšska a příslušným orgánem pro dohled nad investičními službami v Lotyšsku.

Finanční regulace investorům přináší výhody

V regulovaném prostředí, jako je Mintos, se mohou investoři těšit z dalších úrovní ochrany a transparentnosti.

Finanční systém je nedílnou součástí našeho běžného života. Banky kupříkladu potřebujeme k tomu, abychom uložili svoje peníze nebo prováděli platby. Investiční podniky nám zase pomáhají peníze investovat a vydělávat na výnosech. Nedostatečně regulované finanční instituce mohou poškodit spotřebitele a podkopat tak stabilitu finančního systému. Regulace stanovuje pravidla, která mají zabránit tomu, aby se věci pokazily, a když už se něco pokazí, spotřebitelé a finanční systém jsou těmito pravidly chráněni.

Ochrana prostředků investorů

Mintos je povinen držet finanční nástroje a neinvestované prostředky investorů odděleně od svých vlastních prostředků.

Mintos je povinen vést přesné záznamy a účetnictví, kde jsou jakákoliv aktiva v majetku Mintosu jasně odlišena od úvěrových listů a prostředků investorů. V rámci tohoto procesu Mintos pravidelně kontroluje své interní záznamy a účetnictví a podniká kroky k zajištění odpovídajících kontrolních mechanismů pro minimalizaci rizika ztráty pro investory. Finanční nástroje patřící investorům na Mintosu jsou vedeny odděleně od vlastního majetku Mintosu na jednotlivých účtech finančních nástrojů investorů. Prostředky investorů jsou chráněny tak, že jsou vedeny na speciálních účtech v centrálních bankách, úvěrových institucích a kvalifikovaných fondech peněžního trhu s platnou licencí v EU. Prostředky investorů jsou používány pouze na provedení pokynů investorů, výběry a hrazení poplatků a nákladů účtovaných Mintosem. Jsou vedeny odděleně od vlastního majetku Mintosu a věřitelé Mintosu nemají právo tyto prostředky získat v rámci vymáhání. O ochraně majetku investorů (prostředky a finanční nástroje) a riziku protistrany se můžete dozvědět více v povinně uveřejněnovaných informacích ohledně rizik a ve všeobecných obchodních podmínkách Mintos.

Systém pro odškodnění investorů

Systém chrání investory poskytováním odškodnění v případě, že Mintos nebude schopen vrátit investorům finanční nástroje nebo prostředky.

Systém se vztahuje na situace, které obvykle vznikají v důsledku provozních chyb, například v případě zapojení do podvodného jednání nebo administrativních pochybení nebo v případě bankrotu Mintosu. Maximální výše odškodnění, na kterou má investor v rámci systému pro odškodnění investorů nárok, je 90 % čisté ztráty až do výše 20 000 €.

Je důležité poznamenat, že systém nechrání před rizikem spojeným s investicemi samotnými, jako je špatná výkonnost podkladových úvěrů, selhání dlužníka nebo úpadek úvěrové společnosti.

Systémy pro odškodnění investorů jsou zaváděny v souladu se směrnicí 97/9/ES a vztahují se na všechny autorizované investiční podniky a banky v příslušném státě EU. Mintos je regulován Latvijas Banka, centrální bankou Lotyšska, a jako takový je tedy členem lotyšského systému pro odškodnění investorů. Systém chrání všechny neprofesionální investory na Mintosu bez ohledu na jejich zemi bydliště.

Systém pro odškodnění investorů se nevztahuje na investice do úvěrů prostřednictvím dohod o postoupení pohledávek.

Nabídka vhodných a přiměřených produktů

Mintos je povinen chránit investory před nadměrým rizikem posuzováním jejich individuální situace.

V rámci regulace musí Mintos zajistit, že si jsou investoři vědomi rizika investování na Mintosu a že jejich situace jim dovoluje toto riziko podstupovat. Pro splnění tohoto požadavku investory žádáme o o vyplnění posouzení, kterým zjišťujeme, zda nabízené produkty odpovídají jejich očekáváním a cílům a jsou přiměřené jejich znalostem a zkušenostem.

Na základě tohoto posouzení určujeme, které produkty a služby jsou pro investory dostupné. Investování na Mintosu není bez rizika, naše produktová nabídka by proto například nebyla vhodná pro investory, jejichž cílem je pouze zachovat hodnotu kapitálu.

Sdělování informací přívětivou formou pro investory

Investorům jsou poskytovány podrobné informace, které jim mají pomoci činit informovaná investiční rozhodnutí.

V regulovaném prostředí musí být informace o investicích a příslušných rizicích prezentovány ve formátu, jež je standardizovaný, srozumitelný pro spotřebitele a navržený tak, aby investorům pomohl pochopit chování investičních produktů a umožňoval porovnání s dalšími produkty.

Základní prospekty úvěrových listů Mintos obsahují podrobnosti o rizikových faktorech, informace o podkladových úvěrech, úvěrové společnosti a Mintosu a obecné informace o transakcích. Tyto prospekty byly schválený příslušným regulačním orgánem, kterým je Latvijas Banka, centrální banka Lotyšska. Zobrazit prospekty
Dokumenty zvané konečné podmínky obsahují další podrobnosti, které nejsou uvedeny v základním prospektu, avšak předpisy jejich uvedení vyžadují, jako jsou podrobnosti o podkladových úvěrech (například doba splácení úvěru a měna úvěru). Jejich součástí je také kód ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) vydaný regionálním centrálním depozitářem cenných papírů Nasdaq CSD SE. Kódy ISIN jednoznačně identifikují konkrétní cenný papír a pomáhají tak zajišťovat vyšší přehlednost a přesnost při obchodování, zúčtování a vypořádání investic do cenných papírů.
Sdělení klíčových informací (tzv. KID) poskytují stručné informace o hlavních vlastnostech investičního produktu ve formátu srozumitelném pro spotřebitele. Patří sem například profil rizika a výnosu a náklady spojené s produktem.
Mintos také zveřejňuje další povinné informace, jako jsou informace o investičních rizicích a poplatcích. Zobrazit povinně uveřejňované informace
Požadavky regulovaného prostředí přinášejí investorům skutečné výhody. Více informací o těchto výhodách najdete na našem blogu.

Součástí platné regulace jsou následující předpisy

Investiční podniky v EU jsou povinny dodržovat řadu zákonů a předpisů, které mají za cíl chránit jak investory, tak i stabilitu finančního systému, jako je směrnice MiFID. Kombinací spolehlivých mechanismů vnitřní kontroly, interních a externích auditů a regulačního dohledu je zajištěno, že Mintos dodržuje všechny platné požadavky.

MiFID a MiFIR

Ukázat podrobnosti

Nařízení o PRIIP

Ukázat podrobnosti

Nařízení o prospektu

Ukázat podrobnosti

Obezřetnostní režim pro investiční podniky

Ukázat podrobnosti