Bezpečnost

Řízení investičního rizika

Investování je v konečném důsledku o vydělávání peněz. Pro dosažení úspěchu a získání značných výnosů musí investoři porozumět rizikům, která podstupují, a vědět, co mohou udělat pro jejich zvládnutí.

Investování a rizika


Je důležité pochopit, že investice nenabízejí žádný „oběd zadarmo“. Určitá úroveň rizika je naprosto běžná a měla by být akceptována nehledě na obor investování – tedy nejen u investování do úvěrových listů. Hodnota investice může například poklesnout v důsledku událostí, jež aktéři na trhu nemohou ovlivnit, jako je hospodářský pokles, finanční krize a geopolitické události.

Stačí porozumět různým druhům rizik a řídit se pár jednoduchými radami a už jste na cestě k tomu, abyste se stali úspěšným investorem. Investovat chytře se dá naučit. A pamatujte, že tolerance k riziku je individuální – jen Vy sami určujete, co Vám ještě vyhovuje a co už ne.

Při investování na Mintosu Vám nabízíme několik nástrojů, které Vám mohou pomoci. Pojďme se společně podívat na rizika, kterým na Mintosu čelíte, a způsoby, jak tato rizika řídit. Řídit rizika však nevylučuje možnost, že přijdete o všechny investované prostředky nebo jejich část, pokud se některá z rizik naplní.

Obsah této stránky je marketingovým sdělením. Nesmí být považován za investiční poradenství ani nezávislý výzkum a nevylučuje zaměstnance Mintosu z možnosti investovat do cenných papírů krytých úvěry na Mintosu. Mintos nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu plynoucí z použití zde uvedených informací. Investování do finančních instrumentů je spojeno s rizikem. Není nijak zaručeno, že investoři své investované peníze získají zpět. Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Doporučujeme, aby se investoři před provedením investic seznámili s Povinně uveřejňovanými informacemi ohledně rizik.

Rizika investování

Řízení rizik

Rizika investování

Řízení rizik

Rizika spojená s úvěry

Splátky investic jsou vázány na samotné úvěrové pohledávky.

Dlužník nemusí být schopen uhradit splátky podle plánu. Nesplatí-li dlužník úvěr včas, ani investor splátku neobdrží včas. Pokud dlužník není schopen úvěr splácet vůbec a úvěrová společnost není schopna peníze od něj vymoct, investor neobdrží žádné další splátky.

Investujte do úvěrů s závazek zpětného odkupu. Pokud je úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost úvěr odkoupí a Vám vyplatí nesplacenou jistinu a narostlý úrok.

Investujte do úvěrů zajištěných kolaterálem, jako jsou hypotéky a autopůjčky.

Diverzifikujte své investice a omezte tak svou expozici.

Investujte do úvěrů s dobrou výkonností (vintage analýza, očekáváná míra defaultu).

Investujte do úvěrů, které vyplácí úroky i v případě prodlení nebo které vyplácí poplatky za pozdní platby (v závislosti na ustanoveních uvedených ve smlouvě o úvěru).

Dlužník může jistinu kdykoliv splatit. Smlouva o úvěru může také být kdykoliv zrušena úvěrovou společností, což vede k předčasnému splacení ze strany dlužníka. Investor může vrácené peníze znovu investovat do jiných úvěrů, konečná návratnost investic však může být nižší než ta plánovaná. Rozhodne-li se investor nereinvestovat, neinvestované peníze na jeho účtě nepřinesou žádné výnosy.

Používejte strategie Mintos, abyste měli jistotu, že Vaše peníze nikdy neleží ladem.

Nastavte si vlastní automatickou strategii tak, aby investovala do úvěrů, jež odpovídají Vašim investičním cílům.

Rizika spojená s úvěrovými společnostmi

Úvěrová společnost se může dostat do insolvence, přijít o schopnost spravovat své úvěry nebo přestat spolupracovat s Mintosem. V důsledku toho může společnost nedostát svých smluvních závazků, což může vést k tomu, že neuhradí platby nebo nedodrží závazek zpětného odkupu.

Předtím, než úvěrová společnost projde na Mintosu vstupní prověrkou, musí podstoupit řadu velmi důkladných kontrol. Její výkonnost poté nadále průběžně sledujeme.

Na základě naší počáteční a průběžné analýzy přidělujeme každé úvěrové společnosti Mintos rating. Tato hodnocení Vám mohou pomoci posoudit rizika investování do daného úvěru a učinit informovaná investiční rozhodnutí.

Je také obecně vhodné diverzifikovat své investice, abyste co nejvíce omezili svou expozici. Usnadňujeme Vám diverzifikaci napříč úvěrovými společnostmi

Rizika spojená s investičním podnikem

Mintos se může dostat do platební neschopnosti, může mu být odebrána licence nebo nemusí být dále schopen poskytovat služby svým zákazníkům. To by mohlo vést ke zpoždění splátek nebo ke ztrátě investovaných prostředků.

Budou podniknuty kroky vedoucí k převodu práv k obhospodařování všech úvěrů a investic na pověřenou osobu. Jelikož Mintos neposkytuje úvěry, budete stále držiteli nároku vůči dlužníkovi nebo poskytovateli úvěru a pověřená osoba Vám bude nápomocna v převodu Všech zbývajících plateb

Diverzifikujte své investice napříč různými třídami aktiv.

V důsledku kolísání směnného kurzu se může hodnota investice v cizí měně vůči domácí měně investora snížit.

Investujte ve své domácí měně a vyhněte se tak kurzovému riziku. Mintos v současnosti podporuje několik světových měn.

Střet zájmů

Zájmy úvěrové společnosti, investorů, a Mintosu nemusí být sladěny.

Na Mintosu jsou úvěrové společnosti motivovány k tomu, aby podstupovaly jen ta rizika, která jim samotným vyhovují.

Úvěrové společnosti mají „kůži na trhu“ (skin in the game), což znamená, že se podílí na riziku tím, že určitý podíl z každého úvěru si nechávají ve své rozvaze.

Úvěrové společnosti zpočátku financují úvěry svými vlastními prostředky, aniž by měly jistotu, že se jim je podaří investorům prodat.

Mintos zavedl interní postupy pro odhalení a řízení střetu zájmů. Více si o tom můžete přečíst v našich zásadách řízení střetu zájmů

Regulační a legislativní riziko

Úvěrové společnosti i Mintos podléhají zákonům a regulacím platným v jurisdikcích, ve kterých působí. Zároveň je však právní a legislativní prostředí kolem alternativního investování a půjčování relativně nové a náchylné ke změnám. Existuje riziko, že jakákoliv změna bude mít negativní dopad na schopnost společnosti vykonávat svou obchodní činnost – změna v regulaci by například mohla omezit šíři produktů a služeb, jež smí společnost v budoucnu nabízet.

V rámci hloubkové kontroly přihlížíme i k regulačnímu prostředí, ve kterém daná úvěrová společnost působí, a odpovídajícím způsobem upravujeme hodnocení Mintos Risk Score pro úvěry poskytované danou společností.

Rizika spojená s IT systémy

Mintos a úvěrové společnosti se při svém fungování spoléhají na IT systémy. Selhání nebo narušení těchto systémů může ovlivnit schopnost Mintosu či úvěrové společnosti poskytovat služby svým zákazníkům. V takovém případě nemusí být příkazy investorů provedeny v plném rozsahu, investoři také nemusí obdržet informace o svých investicích v reálném čase.

Společnost Mintos přijala opatření na ochranu svých systémů před selháním nebo narušením.

I úvěrové společnosti obvykle vynakládají značné prostředky na zajištění stabilního výkonu svých IT systémů.

Rizika spojená se spoluprací s externími dodavateli

Při poskytování služeb svým zákazníkům se Mintos i úvěrové společnosti spoléhají na služby externích dodavatelů, jako jsou banky či poskytovatelé webových služeb. Jakékoliv problémy s těmito dodavateli by mohly mít dopad na některé služby poskytované Mintosem.

Mintos své dodavatele pečlivě vybírá a tam, kde je to možné, má k dispozici i záložní poskytovatele služeb.

Závazek zpětného odkupu

Závazek zpětného odkupu je způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt ze skupiny, do které úvěrová společnost náleží, investorovi na konkrétní úvěr. Není-li dlužník schopen úvěr splatit více než 60 dní po plánovaném datu splátky, je aktivován závazek zpětného odkupu a úvěrová společnost je povinna úvěr odkoupit spolu s úroky. Zda jsou konkrétní úvěrové listy nabízeny se závazkem zpětného odkupu, mohou investoři zjistit v příslušném prospektu.

Investováním do úvěrů se závazkem zpětného odkupu sice investoři mohou snížit potenciální ztrátu v případě selhání dlužníka, závazek zpětného odkupu je však jen tak kvalitní jako společnost, která se k odkupu zavázala. Vzhledem k tomu, že většina subjektů poskytujících závazek zpětného odkupu nejsou banky ani pojišťovny, nevztahují se na tyto společnosti příslušné právní předpisy ani kapitálové požadavky, které by zajistily, že závazek zpětného odkupu skutečně dodrží. Nedodrží-li poskytovatel zpětného odkupu svůj závazek, investor bude přímo vystaven riziku plynoucímu z nesplacení úvěru dlužníkem.

Další informace o zabezpečení na Mintosu

Mintos Risk Score

Co je to Mintos Risk Score a jak Vám může pomoci rozhodovat se při investování

Mintos a Vaše data

Jak Mintos zpracovává a chrání Vaše data a dává Vám nad nimi kontrolu

Chraňte svůj účet

Jak můžete zlepšit ochranu vašeho účtu proti neautorizovanému přístupu:

Diverzifikace a výnosy

Why proper diversification matters for your returns

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes

Mohlo by Vás zajímat