Bezpečnost

Řízení investičního rizika

Investování je v konečném důsledku o vydělávání peněz. Pro dosažení úspěchu a získání atraktivních dlouhodobých výnosů musí investoři porozumět rizikům, která podstupují, a vědět, co mohou udělat pro jejich zvládnutí.

Investování a rizika


Je důležité pochopit, že investice nenabízejí žádný „oběd zadarmo“. Určitá úroveň rizika je naprosto běžná a měla by být akceptována nehledě na obor investování – tedy nejen u investování do úvěrových listů. Hodnota investice může například poklesnout v důsledku událostí, jež aktéři na trhu nemohou ovlivnit, jako je hospodářský pokles, finanční krize a geopolitické události.

Stačí porozumět různým druhům rizik a řídit se pár jednoduchými radami a už jste na cestě k tomu, abyste se stali úspěšným investorem. Investovat chytře se dá naučit. A pamatujte, že tolerance k riziku je individuální – jen Vy sami určujete, co Vám ještě vyhovuje a co už ne.

Při investování na Mintosu Vám nabízíme několik nástrojů, které Vám mohou pomoci. Pojďme se společně podívat na rizika, kterým na Mintosu čelíte, a způsoby, jak tato rizika řídit. Řídit rizika však nevylučuje možnost, že přijdete o všechny investované prostředky nebo jejich část, pokud se některá z rizik naplní.

Obsah této stránky je marketingovým sdělením. Nesmí být považován za investiční poradenství ani nezávislý výzkum. Mintos nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu plynoucí z použití zde uvedených informací. Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Není nijak zaručeno, že investoři svůj investovaný kapitál získají zpět. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Doporučujeme, aby se investoři před provedením investic seznámili s Povinně uveřejňovanými informacemi ohledně rizik.

Rizika investování

Řízení rizik

Rizika investování

Řízení rizik

Rizika spojená s podkladovými úvěry

Splátky úvěrových listů jsou vázány na samotné úvěrové pohledávky.

Dlužník nemusí být schopen uhradit splátky podle plánu. Nesplatí-li dlužník úvěr včas, ani investor splátku neobdrží včas. Pokud dlužník není schopen úvěr splácet vůbec a úvěrová společnost není schopna peníze od něj vymoct, investor neobdrží žádné další splátky.

Diverzifikujte své investice a omezte tak svou expozici.

Před investováním do úvěrových listů se podívejte na dílčí hodnocení „Výkonnost úvěrového portfolia“ Mintos Risk Score. Jsou zde zahrnuty informace o historických a aktuálních trendech splácení úvěrů a poměru selhání.

Investujte do úvěrových listů podložených úvěry zajištěnými kolaterálem, jako jsou hypotéky a autopůjčky.

Investujte do úvěrových listů podložených úvěry se závazkem zpětného odkupu. Pokud je podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna úvěr odkoupit i s úroky.

Dlužník může jistinu kdykoliv splatit před dosažením splatnosti. Smlouva o úvěru může také být kdykoliv zrušena úvěrovou společností, což vede k předčasnému splacení ze strany dlužníka. Investor může vrácené peníze znovu investovat do jiných úvěrových listů, konečná návratnost investic však může být nižší než ta plánovaná. Rozhodne-li se investor nereinvestovat, neinvestované peníze na jeho účtě nepřinesou žádné výnosy.

Používejte portfolio Mintos Core, pokud chcete mít jistotu, že jsou Vaše peníze jsou investovány.

Nastavte si portfolio Mintos Custom tak, aby investovalo do úvěrových listů, jež odpovídají Vašim investičním cílům, a automaticky reinvestovalo přijaté splátky.

Rizika spojená s úvěrovými společnostmi

Úvěrová společnost se může dostat do insolvence, přijít o schopnost spravovat své úvěry nebo přestat spolupracovat s Mintosem. V důsledku toho může společnost nedostát svých smluvních závazků, což může vést k tomu, že neuhradí platby nebo nedodrží závazek zpětného odkupu.

Před investováním do úvěrových listů si projděte dílčí hodnocení „Efektivita správce úvěrů“, „Síla zpětného odkupu“ a „Struktura spolupráce“ Mintos Risk Score. Tato hodnocení Vám mohou pomoci učinit informovaná investiční rozhodnutí.

Prohlédněte si dostupné informace o úvěrové společnosti. Na našich stránkách o úvěrových společnostech si můžete projít prezentace jednotlivých společností a také přečíst informace o jejich finančním stavu.

Je také obecně vhodné diverzifikovat své investice, abyste co nejvíce omezili svou expozici. Usnadňujeme Vám diverzifikaci napříč úvěrovými společnostmi

Rizika spojená s Mintosem jakožto investičním podnikem

Mintos se může dostat do platební neschopnosti, může mu být odebrána licence nebo nemusí být dále schopen poskytovat služby svým zákazníkům. To by mohlo vést ke zpoždění splátek nebo ke ztrátě investovaného kapitálu.

Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku je Mintos členem lotyšského isystému pro odškodnění investorů, zřízeném v souladu se směrnicí 97/9/ESl. Systém zajišťuje ochranu investorů a poskytuje odškodnění v případě, že Mintos nebude schopen investorům vrátit finanční nástroje nebo prostředky. Systém se vztahuje na situace, které obvykle vznikají v důsledku provozních chyb, například v případě zapojení do podvodného jednání nebo administrativních pochybení nebo v případě bankrotu Mintosu.

Maximální výše odškodnění, na kterou má investor v rámci systému pro odškodnění investorů nárok, je 90 % čisté ztráty až do výše 20 000 €.

Systém nechrání před rizikem spojeným s investicemi samotnými, jako je špatná výkonnost podkladových úvěrů, selhání dlužníka nebo úpadek úvěrové společnosti.

Rizika spojená s emitentem

Společnost, jež úvěrové listy vydává, nemusí dostát svých závazků nebo se může dostat do insolvence. To by mohlo vést ke zpoždění splátek nebo ke ztrátě investovaných prostředků.

Emitent byl zřízen jako společnost zvláštního určení. Jedná se o společnost zcela vlastněnou skupinou Mintos, jež nevykonává žádnou jinou obchodní činnost, čímž je riziko úpadku emitenta omezeno.

Rizika specifická pro úvěrové listy

Úvěrové listy obvykle mají pevnou dobu splatnosti a investoři je musí držet ve svém portfoliu až do splatnosti. Ti investoři, kteří svou investici chtějí prodat předčasně, tak mohou učinit pouze na Sekundárním trhu Mintos. Existuje riziko, že pro svou investici nebudou moci najít kupujícího, že svou investici budou schopni prodat pouze se slevou nebo že Sekundární trh Mintos jako takový nebude dostupný.

Pokud je pro Vás dodatečná likvidita prioritou, zvažte, zda investovat pomocí portfolia Mintos Core.

Investoři investují do úvěrových listů zajištěných úvěrovými pohledávkami. Právní titul k úvěrovým pohledávkám má emitent úvěrových listů. To znamená, že investoři nemají vúči dlužníkovi přímý nárok a nemohou tak od dlužníka splátky samostatně vymáhat.

Mintos bude vymáhat prostředky od úvěrové společnosti jménem investorů.

Investoři své splátky obdrží až poté, co dojde k vypořádání platebních závazků s vyšší prioritou (např. daně či náklady na vymáhání). Může se také stát, že v důsledku insolvence či soudního řízení dojde ke zrušení priority věřitelů definované prospektem. Ke změnám v pořadí plateb však obvykle dochází jen v důsledku mimořádných okolností, jako je vymáhání nebo insolvenční řízení.

Při převodu splátek investorům bude Mintos dodržovat všechny smluvní a zákonné závazky.

Rizika spojená s měnou

V důsledku kolísání směnného kurzu se může hodnota investice v cizí měně vůči domácí měně investora snížit. Toto riziko se týká pouze investic v cizí měně.

Investujte ve své domácí měně a vyhněte se tak kurzovému riziku.

Je-li sada úvěrových listů na platformu uvedena v jiné měné, než v jaké byly poskytnuty podkladové úvěry, podstupuje úvěrová společnost měnové riziko. Při zasílání splátek dlužníků nebo hrazení cen odkupu a zpětného odkupu je úvěrová společnost povinna odpovídající částky Mintosu převést v měně uvedené na platformě. Dojde-li ke značné devaluaci měny podkladových úvěrů vůči měně, ve které jsou úvěrové listy vedeny na platformě, může tím být negativně ovlivněna schopnost úvěrové společnosti převádět investorům prostředky, které jim náleží.

Prohlédněte si dostupné informace o úvěrové společnosti pro lepší pochopení finanční pozice společnosti a její schopnosti pokrýt rizika spojená se směnným kurzem. Měna podkladových úvěrů je uvedena v příslušném základním prospektu a také na stránce s podrobnostmi o sadě úvěrových listů na platformě Mintos.

Pro snížení rizika diverzifikujte své investice mezi různé úvěrové společnosti a země.

Střet zájmů

Zájmy investorů, úvěrové společnosti, investorů emitenta a Mintosu nemusí být sladěny.

Na Mintosu jsou úvěrové společnosti motivovány k tomu, aby podstupovaly jen ta rizika, která jim samotným vyhovují:

 • Úvěrové společnosti zpočátku financují úvěry svými vlastními prostředky, aniž by měly jistotu, že se jim je podaří investorům prodat.
 • Mají určitou spoluúčast na riziku (skin in the game), což znamená, že určitý podíl z každého úvěru si nechávají ve své rozvaze. Většina úvěrů je také zajištěna závazkem zpětného odkupu, takže v případě selhání dlužníka je úvěrová společnost povinna úvěr odkoupit.
 • Mintos zavedl interní postupy pro odhalení a řízení střetu zájmů. Více si o tom můžete přečíst v našich zásadách řízení střetu zájmů

  Regulační a legislativní riziko

  Úvěrové společnosti i Mintos podléhají zákonům a regulacím platným v jurisdikcích, ve kterých působí. Zároveň je však právní a legislativní prostředí kolem alternativního investování a půjčování relativně nové a náchylné ke změnám. Existuje riziko, že jakákoliv změna bude mít negativní dopad na schopnost společnosti vykonávat svou obchodní činnost – změna v regulaci by například mohla omezit šíři produktů a služeb, jež smí společnost v budoucnu nabízet.

  V rámci hloubkové kontroly přihlížíme i k regulačnímu prostředí, ve kterém daná úvěrová společnost působí, a odpovídajícím způsobem upravujeme hodnocení Mintos Risk Score pro úvěry poskytované danou společností.

  Mintos pozorně sleduje vývoj platné legislativy a regulace a naši strategii budeme náležitě upravovat.

  Rizika spojená s IT systémy

  Mintos a úvěrové společnosti se při svém fungování spoléhají na IT systémy. Selhání nebo narušení těchto systémů může ovlivnit schopnost Mintosu či úvěrové společnosti poskytovat služby svým zákazníkům. V takovém případě nemusí být příkazy investorů provedeny v plném rozsahu, investoři také nemusí obdržet informace o svých investicích v reálném čase.

  Jako autorizovaný investiční podnik podléhá Mintos také regulačním požadavkům týkajícím se IT systémů. Platná regulace stanovuje požadavky na IT procesy s cílem minimalizovat rizika selhání. Regulační orgán provádí audity, které mají za cíl ověřit, že Mintos regulační požadavky dodržuje.

  I úvěrové společnosti obvykle vynakládají značné prostředky na zajištění stabilního výkonu svých IT systémů, neboť jsou nezbytné pro jejich činnost.

  Rizika spojená se spoluprací s externími dodavateli

  Při poskytování služeb svým zákazníkům se Mintos i úvěrové společnosti spoléhají na služby externích dodavatelů, jako jsou banky či poskytovatelé webových služeb. Jakékoliv problémy s těmito dodavateli by mohly mít dopad na některé služby poskytované Mintosem.

  Mintos i úvěrové společnosti své dodavatele pečlivě vybírají a tam, kde je to možné, mají k dispozici i záložní poskytovatele služeb.

  Závazek zpětného odkupu

  Závazek zpětného odkupu je povinnost úvěrové společnosti (nebo jiného subjektu, který závazek plní pro konkrétní úvěr) odkoupit příslušné úvěry společně se všemi úroky, pokud se jakákoliv platba související s daným úvěrem zpozdí o více než 60 dní. Investoři si mohou zobrazit, zda konkrétní úvěrové listy mají závazek zpětného odkupu, v příslušných konečných podmínkách.

  Investováním do úvěrů se závazkem zpětného odkupu sice investoři mohou snížit potenciální ztrátu v případě selhání dlužníka, závazek zpětného odkupu je však jen tak kvalitní jako společnost, která se k odkupu zavázala. Nedodrží-li poskytovatel zpětného odkupu svůj závazek, investor bude přímo vystaven riziku plynoucímu z nesplacení úvěru dlužníkem.

  Další informace o zabezpečení na Mintosu

  Mintos Risk Score

  Co je to Mintos Risk Score a jak Vám může pomoci rozhodovat se při investování

  Mintos a Vaše data

  Jak Mintos zpracovává a chrání Vaše data a dává Vám nad nimi kontrolu

  Chraňte svůj účet

  Jak můžete zlepšit ochranu vašeho účtu proti neautorizovanému přístupu:

  Diverzifikace a výnosy

  Proč je správná diverzifikace důležitá pro Vaše výnosy

  Jste připraveni se k nám přidat?

  Začněte investovat již dnes