Bezpieczeństwo

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Inwestowanie polega ostatecznie na zarabianiu pieniędzy. Aby odnieść sukces i uzyskiwać atrakcyjne długoterminowe stopy zwrotu, inwestorzy muszą rozumieć przez siebie ryzyko podejmowane i wiedzieć, co mogą zrobić, aby nim zarządzać.

Inwestowanie i ryzyko


Ważne jest, aby zrozumieć, że inwestowanie nie oferuje „darmowego lunchu”. Określone ryzyko jest czymś normalnym i należy je zaakceptować w przypadku wszelkiego rodzaju inwestycji – nie tylko inwestowania w Noty. Na przykład, wartość inwestycji może spaść z powodu zdarzeń będących poza kontrolą uczestników rynku, takich jak spowolnienie gospodarcze, kryzys finansowy lub wydarzenia geopolityczne.

Zrozumienie różnych rodzajów ryzyka i przestrzeganie kilku prostych wskazówek może skierować Cię na długą drogę prowadzącą do zostania odnoszącym sukcesy inwestorem. Mądrego inwestowania można się nauczyć. Pamiętaj, że tolerancja ryzyko jest sprawą indywidualną – tylko Ty możesz zdecydować, z czym czujesz się komfortowo.

Gdy inwestujesz na Mintos, oferujemy Ci kilka pomocnych narzędzi. Przyjrzyjmy się ryzykom, z jakimi spotykasz się na Mintos, i sposobom zarządzania nimi. Zarządzanie ryzykiem nie wyklucza jednak możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków w przypadku zmaterializowania się części ryzyk.

Niniejsza strona zawiera treści dotyczące komunikacji marketingowej. Nie należy ich traktować jako doradztwa inwestycyjnego lub niezależnego badania. Mintos nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z wykorzystania dostarczonych informacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie ma gwarancji, że inwestorzy odzyskają zainwestowany kapitał. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych stóp zwrotu. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji, zachęcamy inwestorów do zapoznania się z Ujawnianiem dotyczącym ryzyka.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko związane z inwestowaniem

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyka związane z pożyczką bazową

Płatności dotyczące Not są powiązane z należnościami otrzymywanymi z tytułu pożyczek bazowych.

Pożyczkobiorca może nie dokonać spłat zgodnie z harmonogramem. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki w terminie, inwestor również nie otrzyma płatności w terminie. Jeśli pożyczkobiorca w ogóle nie spłaci pożyczki, a firma pożyczkowa nie będzie w stanie odzyskać środków, inwestor nie otrzyma kolejnych płatności.

Dokonaj dywersyfikacji swoich inwestycji, aby ograniczyć swoją ekspozycję.

Przed zainwestowaniem w Noty przejrzyj wynik cząstkowy Mintos Risk Score dotyczący wyników portfela pożyczek. Zawiera on informacje o historycznych i bieżących trendach w spłacie pożyczek oraz wskaźnikach strat.

Inwestuj w Noty zabezpieczone pożyczkami z zabezpieczeniami, takimi jak pożyczki hipoteczne lub samochodowe.

Inwestuj w Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu. W przypadku, gdy opóźnienie w spłacie którejkolwiek z pożyczek bazowych wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupu pożyczki razem z wszelkimi odsetkami.

Pożyczkobiorca może dokonać spłaty kwoty głównej w dowolnym momencie przed terminem. Umowa pożyczki może również zostać wypowiedziana przez firmę pożyczkową, skutkując dokonaniem wcześniejszej spłaty przez pożyczkobiorcę. Inwestor może wprawdzie zainwestować spłacone środki w inne Noty, ale stopa zwrotu z inwestycji może być niższa od pierwotnie planowanej. Jeśli inwestor nie zdecyduje się na dokonanie reinwestycji środków, niezainwestowane środki na jego koncie nie przyniosą żadnych zysków.

Skorzystaj z Core Loans, aby mieć pewność, że Twoje środki są zawsze inwestowane.

Skonfiguruj portfel Mintos Custom, tak aby inwestować w Noty, które odpowiadają Twoim celom inwestycyjnym i aby automatycznie reinwestować otrzymywane przez Ciebie spłaty.

Ryzyko związane z firmą pożyczkową

Firma pożyczkowa może stać się niewypłacalna, utracić zdolność do obsługi pożyczek lub zaprzestać współpracy z Mintos. W rezultacie taka spółka może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, co może doprowadzić do braku płatności lub niewywiązania się z obowiązku odkupu.

Przed zainwestowaniem w Notę, przejrzyj wyniki cząstkowe Mintos Risk Score dotyczące efektywności podmiotu obsługującego pożyczki, siły odkupu i struktury współpracy. Wyniki te mogą Ci pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Zapoznaj się z dostępnymi informacjami o firmie pożyczkowej. Na naszych stronach poświęconych firmom pożyczkowym można znaleźć prezentację każdej firmy oraz jej informacje finansowe.

Zasadniczo, dobrym pomysłem jest dywersyfikacja inwestycji w celu ograniczenia ekspozycji. Ułatwiamy Ci dokonanie dywersyfikacji dzięki możliwości skorzystania z oferty różnych firm pożyczkowych

Ryzyka związane z Mintos jako firmą inwestycyjną

Mintos może stać się niewypłacalny, jego licencja może zostać cofnięta lub firma może nie być w stanie obsługiwać swoich klientów. Może to prowadzić do opóźnień w spłacie lub utraty zainwestowanego kapitału.

Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos jest członkiem krajowego systemu rekompensat dla inwestorów utworzonego na mocy Dyrektywy 97/9/WE. System ten chroni inwestorów, zapewniając im rekompensatę, jeśli Mintos nie zwróci inwestorom instrumentów finansowych lub ich środków. System obejmuje sytuacje, które zazwyczaj wynikają z błędów operacyjnych, np. gdy Mintos jest zamieszany w oszustwo lub nadużycie administracyjne, lub jeśli Mintos zakończy działalność.

Maksymalna rekompensata, o jaką może ubiegać się inwestor w ramach systemu rekompensat dla inwestorów, wynosi 90% straty netto, maksymalnie do 20 000 EUR.

System nie chroni przed ryzykiem inwestycyjnym, na przykład słabymi wynikami pożyczek bazowych, niewypłacalnością pożyczkobiorcy lub niewypłacalnością firmy pożyczkowej.

Ryzyka związane z emitentem

Spółka emitująca Noty może nie wywiązać się ze swojego zobowiązania lub stać się niewypłacalna, co może prowadzić do opóźnień w spłacie lub utraty zainwestowanych środków.

Emitent został utworzony jako podmiot specjalnego przeznaczenia. Jest to należąca w całości do Grupy Mintos spółka, która nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej, co ogranicza ryzyko niewykonania zobowiązania przez emitenta.

Ryzyka specyficzne dla Not

Noty mają zazwyczaj określony termin, a inwestorzy muszą je trzymać do czasu ich wykupu. Inwestorzy, którzy chcą sprzedać swoją inwestycję wcześniej, mogą to zrobić tylko na rynku wtórnym Mintos. Istnieje ryzyko, że inwestor może nie być w stanie znaleźć nabywcy dla takiej inwestycji, i że będzie mógł sprzedać taką inwestycję tylko z dyskontem lub że rynek wtórny Mintos jako taki może nie być dostępny.

Rozważ skorzystanie z Core Loans, jeśli dodatkowa płynność jest dla Ciebie priorytetem.

Inwestorzy inwestują w Noty zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu pożyczek. Tytuł prawny do należności z tytułu pożyczek należy do emitenta Not. Oznacza to, że inwestorzy nie mają bezpośredniego prawa regresu wobec pożyczkobiorcy i nie mogą samodzielnie dochodzić od niego zapłaty.

Mintos będzie dochodzić roszczeń od firmy pożyczkowej w imieniu inwestorów

Inwestorzy otrzymają płatność dopiero po uregulowaniu ewentualnych zobowiązań płatniczych o wyższym priorytecie (np. podatków lub kosztów windykacji). Może się również zdarzyć, że wynik postępowania upadłościowego lub sądowego może uchylić pierwszeństwo wierzycieli określone w prospekcie emisyjnym. Jednak zmiany w priorytecie płatności wynikają zazwyczaj z nadzwyczajnych okoliczności, takich jak postępowanie naprawcze lub upadłościowe.

Mintos będzie przestrzegać wszystkich stosownych zobowiązań umownych i prawnych przy przekazywaniu płatności inwestorom.

Ryzyka związane z walutą

Wraz ze zmianami kursu wymiany wartość inwestycji w walucie obcej może tracić na wartości w stosunku do waluty rodzimej inwestora. Ryzyko to dotyczy wyłącznie inwestycji w walucie obcej.

Inwestuj w walucie swojego kraju, aby uniknąć ryzyka kursowego.

Gdy Nota jest udostępniana na platformie w walucie innej niż waluta, w której udzielono pożyczek bazowych, firma pożyczkowa przyjmuje na siebie ryzyko walutowe. Po otrzymaniu spłat przez pożyczkobiorcę lub konieczności zapłaty ceny odkupu lub wykupu, firma pożyczkowa musi przekazać do Mintos kwotę w walucie udostępnienia Noty. Jeżeli waluta pożyczek bazowych ulegnie znacznej dewaluacji w stosunku do waluty udostępnienia Noty, może to mieć wpływ na zdolność firmy pożyczkowej do przekazywania kwot należnych inwestorowi.

Przejrzyj informacje dostępne na stronie firmy pożyczkowej, aby lepiej zrozumieć sytuację finansową firmy i jej zdolność do pokrycia ryzyka walutowego. Waluta pożyczek bazowych jest podana w podstawowym prospekcie emisyjnym. Jest ona również podana w szczegółowych informacjach o Notach na Mintos.

Aby zmniejszyć ryzyko, dokonaj dywersyfikacji swoich inwestycji według wielu regionów geograficznych i firm pożyczkowych.

Konflikty interesów

Najlepsze interesy inwestorów, firmy pożyczkowej, emitenta i Mintos mogą nie być zbieżne.

Na Mintos firmy pożyczkowe są zachęcane do podejmowania tylko takiego ryzyka, z którym czują się komfortowo we własnych księgach:

 • Początkowo finansują pożyczki z własnego budżetu i nie mają pewności, czy mogą je sprzedać inwestorom.
 • Mają także „udział własny”, co oznacza, że zatrzymują część każdej finansowanej pożyczki w swoich księgach. Większość pożyczek wiąże się z obowiązkiem odkupu, więc jeśli pożyczka okaże się nietrafiona, będą musieli ją odkupić.
 • Mintos ustanowił procedury wewnętrzne w celu identyfikacji konfliktów interesów i zarządzania nimi. Więcej na ten temat można przeczytać w naszej polityce zarządzania konfliktami interesów.

  Ryzyko regulacyjne i braku przestrzegania przepisów

  Firmy pożyczkowe i Mintos podlegają przepisom prawa i regulacjom obowiązującym w krajach, w których prowadzą działalność. Jednocześnie środowisko regulacyjne i legislacyjne odnoszące się do alternatywnego inwestowania i udzielania pożyczek jest stosunkowo nowe i podatne na zmiany. Istnieje ryzyko, że każda zmiana może mieć negatywny wpływ na zdolność firmy do prowadzenia działalności — na przykład, zmiana regulacyjna może nakładać ograniczenia na produkty i usługi, które firma może oferować w przyszłości.

  W ramach badania due diligence przyglądamy się otoczeniu regulacyjnemu, w którym działa firma pożyczkowa i odpowiednio dostosowujemy wynik Mintos Risk Score dla pożyczek udzielanych przez taką firmę.

  Mintos uważnie śledzi zmiany w przepisach i będzie odpowiednio aktualizować swoją strategię.

  Ryzyko związane z systemem informatycznym

  Działalność Mintos i firm pożyczkowych opiera się na systemach informatycznych. Awaria lub naruszenie tych systemów może mieć wpływ na zdolność Mintos, lub firmy pożyczkowej do obsługi swoich klientów. W takim przypadku, zlecenia inwestorów mogą nie być realizowane w pełnym zakresie lub inwestorzy mogą nie otrzymywać informacji na temat swoich inwestycji w czasie rzeczywistym.

  Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos podlega również wymogom regulacyjnym w odniesieniu do systemów informatycznych. Obowiązujące regulacje określają wymogi dotyczące procesów informatycznych w celu zminimalizowania ryzyka awarii. Organ regulacyjny przeprowadza audyty w celu sprawdzenia, czy Mintos spełnia te wymogi regulacyjne.

  Firmy pożyczkowe również przeznaczają znaczne środki na zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemów informatycznych, ponieważ mają one zasadnicze znaczenie dla ich działalności.

  Ryzyko związane ze współpracą z partnerami zewnętrznymi

  Aby obsługiwać swoich klientów, Mintos i firmy pożyczkowe korzystają z usług partnerów zewnętrznych, takich jak banki i dostawcy usług internetowych. Wszelkie problemy z tymi partnerami mogą mieć wpływ na niektóre z usług świadczonych przez Mintos.

  Mintos i firmy pożyczkowe starannie dobierają swoich partnerów i tam, gdzie jest to możliwe, korzystają z usług dostawców awaryjnych.

  Zobowiązanie odkupu

  Zobowiązanie odkupu jest obowiązkiem firmy pożyczkowej (lub innego podmiotu, który posiada zobowiązanie z tytułu danej pożyczki) do odkupienia odnośnych pożyczek wraz z odsetkami, jeśli jakakolwiek płatność z tytułu którejkolwiek z odnośnych pożyczek jest opóźniona o więcej niż 60 dni. W odpowiednich Warunkach końcowych inwestorzy mogą sprawdzić, czy w przypadku konkretnych Not występuje obowiązek odkupu.

  Inwestowanie w pożyczki z obowiązkiem odkupu może wprawdzie zmniejszyć potencjalne straty inwestora w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy, ale obowiązek odkupu jest tylko tak solidny, jak solidne jest przedsiębiorstwo podejmujące się takiego zobowiązania. Jeśli podmiot udzielający odkupu nie wywiąże się ze swojego obowiązku, inwestor jest bezpośrednio narażony na ryzyko, że pożyczkobiorca nie będzie dokonywać spłat.

  Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na Mintos

  Mintos Risk Score

  Co to jest Mintos Risk Score i jak może Ci pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

  Mennice i Twoje dane

  Jak Mintos obsługuje i chroni Twoje dane oraz zapewnia Ci nad nimi kontrolę?

  Chroń swoje konto

  Jak możesz pomóc chronić swoje konto przed nieautoryzowanym dostępem

  Dywersyfikacja a stopy zwrotu

  Dlaczego odpowiednia dywersyfikacja ma znaczenie dla Twoich stóp zwrotu

  Gotowy by dołączyć?

  Zacznij inwestować już dziś.