Aktualizacje Mintos Risk Score za III kw. 2023 r.

Najnowsze aktualizacje Mintos Risk Score oparte na rozwoju sytuacji i danych z III kw. 2023 r. są już dostępne na Mintos. W niniejszym artykule udostępniamy ogólne podsumowanie ostatnich zmian kwartalnych. Wszystkie pozostałe szczegóły można znaleźć na stronie Aktualizacje Mintos Risk Score. Przegląd historycznych zmian Mintos Risk Score na przestrzeni kwartałów jest również dostępny w formie arkusza kalkulacyjnego na stronie aktualizacji. Zobacz wszystkie szczegółowe aktualizacje

Przegląd zmian w Mintos Risk Score:

W III kw. 2023 r. 21 wyników cząstkowych zmieniło się o 0,7 lub więcej oraz nie zaobserwowano znaczących zmian w ogólnym ryzyku. W bieżącym kwartale odnotowaliśmy 18 wzrostów Mintos Risk Score, a także 18 spadków.

W przypadku dwóch polskich firm Ducatos i Primastar podlegających spółce Sun Finance, w bieżącym kwartale wycofano wyniki ze względu na zmianę strategii spółki. W listopadzie 2023 r. spółka odkupiła wszystkie pozostałe nierozliczone inwestycje na platformie Mintos.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi komentarzami na temat wszystkich ostatnich zmian w Mintos Risk Scores i wynikach cząstkowych, odwiedź stronę z aktualizacjami Mintos Risk Score.

Aktualizacje Mintos Risk Score udostępniamy co kwartał. Wyjątki zostaną wprowadzone w niektórych przypadkach, gdy nastąpi znacząca poprawa lub pogorszenie sytuacji w odniesieniu do określonych Not na platformie, w którym to przypadku zmiany są wprowadzone w razie takiej konieczności.

W przypadku portfeli Mintos Custom, jeśli chcesz dostosować swoje preferencje inwestycyjne na podstawie najnowszych aktualizacji Mintos Risk Score, możesz to zrobić w ustawieniach portfela.

Harmonogram aktualizacji Mintos Risk Score

Harmonogram aktualizacji Mintos Risk Score jest regularnie udostępniany co kwartał. Wyjątki zostaną wprowadzone w niektórych przypadkach, gdy nastąpi znacząca poprawa lub pogorszenie sytuacji w odniesieniu do określonych Not na platformie, w którym to przypadku zmiany są wprowadzane w razie takiej konieczności.

W przypadku portfeli Mintos Custom, jeśli chcesz dostosować swoje preferencje inwestycyjne na podstawie najnowszych aktualizacji Mintos Risk Score, możesz to zrobić w ustawieniach portfela.

Metodologia Mintos Risk Score

Mintos Risk Score to suma czterech wyników cząstkowych, które są przypisywane do czterech różnych aspektów poszczególnych pożyczek stanowiących podstawę Zestawu Not. Takie wyniki cząstkowe oceniają:

  • wyniki portfela pożyczkowego (kondycja portfela i historyczne wyniki portfela pożyczkowego),
  • efektywność podmiotu obsługującego pożyczki (efektywność operacyjną podmiotu obsługującego pożyczki ocenia się na podstawie stosowanych przez niego procedur i kontroli w ramach procesów udzielania i windykacji pożyczek),
  • siłę odkupu (zdolność dłużnika związaną z odkupem do wywiązania się ze zobowiązań umownych, zaspokojenia potrzeb w zakresie płynności i wystarczalności kapitału) oraz
  • strukturę współpracy (strukturę prawną występującą pomiędzy firmą udzielającą pożyczek a Mintos).

W zależności od znaczenia, jakie widzimy w każdym wyniku cząstkowym, wagi wyników cząstkowych wyglądają następująco: wyniki portfela pożyczkowego 40%, efektywność podmiotu obsługującego pożyczki 25%, siła odkupu 25% i struktura współpracy 10%.

Mintos Risk Score ocenia poziom ryzyka danego Zestawu Not w skali od 10,0 (niskie ryzyko) do 1,0 (wysokie ryzyko). Obliczony wynik zaokrąglany do 1 miejsca po przecinku. Mintos Risk Score może zostać wycofany, jeśli jeden lub więcej wyników cząstkowych nie jest dostępnych, lub po prostu nie ma dostępnych pożyczek do inwestycji od danej firmy pożyczkowej, co wyraża się za pomocą wartości „Wynik wycofany” lub (WW).

Dowiedz się więcej o metodologii Mintos Risk Score.

Zastrzeżenie: W żadnym wypadku nie należy traktować Mintos Risk Score jako ratingu kredytowego i polegać na nim. Nie jest on przygotowywany zgodnie z metodologią i przepisami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Mintos Risk Score nie stanowi porady inwestycyjnej, a Mintos nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą wynikać z podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie informacji i/lub materiałów analitycznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Table of Contents