Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score – 3. čtvrtletí 2023

Nejnovější aktualizace hodnocení Mintos Risk Score vycházející ze změn a údajů z třetího čtvrtletí roku 2023 jsou nyní k dispozici na Mintosu. V tomto článku Vám poskytneme přehled nejnovějších změn za uplynulé čtvrtletí. Veškeré další podrobnosti naleznete na stránce Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score. Přehled historických změn hodnocení Mintos Risk Score za jednotlivá čtvrtletí je rovněž k dispozici ve formě tabulky na stránce s aktualizacemi. Zobrazit všechny podrobné aktualizace

Přehled změn hodnocení Mintos Risk Score:

Za 3. čtvrtletí roku 2023 došlo ke změně 21 dílčích hodnocení o 0,7 a více. Nedošlo k významným změnám, co se týče celkového rizika. V tomto čtvrtletí jsme zaznamenali 18 zvýšení a 18 snížení hodnocení Mintos Risk Score.

Polským společnostem Ducatos i Primastar, spadajícím pod společnost Sun Finance, bylo v tomto čtvrtletí odebráno hodnocení kvůli změně strategie společnosti. V listopadu 2023 společnost odkoupila všechny zbývající nesplacené investice z platformy Mintos.

Chcete-li si prohlédnout podrobné komentáře k novým změnám celkových a dílčích hodnocení Mintos Risk Score, navštivte prosím stránku Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score.

Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score vydáváme se čtvrtletní frekvencí. Ve výjimečných případech, kdy dojde k podstatnému zlepšení či zhoršení kvality konkrétních úvěrových listů na platformě, budou změny hodnocení podle potřeby uvedeny i dříve.

Chcete-li své investiční preference upravit s ohledem na nedávné změny hodnocení Mintos Risk Score ve svých portfoliích Mintos Custom, můžete tak učinit v nastavení daných portfolií.

Frekvence aktualizací hodnocení Mintos Risk Score

Hodnocení Mintos Risk Score je pravidelně aktualizováno se čtvrtletní frekvencí. Ve výjimečných případech, kdy dojde k podstatnému zlepšení či zhoršení kvality konkrétních úvěrových listů na platformě, budou změny hodnocení podle potřeby uvedeny i dříve.

Chcete-li své investiční preference upravit s ohledem na nedávné změny hodnocení Mintos Risk Score ve svých portfoliích Mintos Custom, můžete tak učinit v nastavení daných portfolií.

Metodika hodnocení Mintos Risk Score

Hodnocení Mintos Risk Score je souhrnem čtyř dílčích hodnocení, která jsou přiřazena čtyřem různým aspektům úvěrů, jimiž je podložena konkrétní sada úvěrových listů. Tato dílčí hodnocení hodnotí následující aspekty:

  • výkonnost úvěrového portfolia (stav portfolia a historická výkonnost úvěrového portfolia),
  • efektivita správce úvěrů (provozní efektivita správce úvěrů se hodnotí prostřednictvím jeho postupů a kontrolních mechanismů během procesů poskytování a vymáhání úvěrů),
  • síla zpětného odkupu (schopnost společnosti zavazující se k odkupu plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a disponovat dostatkem kapitálu),
  • struktura spolupráce (právní nastavení mezi společností poskytující úvěry a Mintosem).

Podle významu, který jednotlivým dílčím hodnocením přikládáme, jsou váhy dílčích hodnocení následující: 40 % za výkonnost úvěrového portfolia, 25 % za efektivitu správce úvěrů, 25 % za sílu zpětného odkupu, 10 % za strukturu spolupráce.

Mintos Risk Score hodnotí úroveň rizika konkrétní sady úvěrových listů na stupnici od 10,0 (nízké riziko) do 1,0 (vysoké riziko). Vypočtené hodnocení se zaokrouhluje na 1 desetinné místo. V případech, kdy není k dispozici jedno či více dílčích hodnocení Mintos Risk Score, nebo jednoduše v případě, kdy na platformě nejsou dostupné žádné investice do úvěrů od konkrétní úvěrové společnosti, může dojít k odebrání hodnocení, což je vyjádřeno hodnotou „Hodnocení odebráno“ neboli (HO).

Další informace o metodice hodnocení Mintos Risk Score.

Vyloučení odpovědnosti: Za žádných okolností nemůže být s hodnocením Mintos Risk Score zacházeno jako s ratingem a nelze na něj ani takto spoléhat. Není připravováno v souladu s metodikou a ustanoveními definovanými nařízením (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Mintos Risk Score nepředstavuje investiční poradenství a Mintos nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, jež mohou vzniknout v důsledku investičních rozhodnutí založených na informacích a/nebo analytických materiálech uvedených na těchto webových stránkách.

Table of Contents