Fractional Bonds a Noty zabezpieczone pożyczką — podobieństwa i różnice

Po wprowadzeniu na rynek wysokodochodowych Fractional Bonds, chcieliśmy porozmawiać o tym, czym różnią się one od Not zabezpieczonych pożyczkami i w jaki sposób oferują inwestorom na Mintos dodatkowe możliwości dywersyfikacji. W tym wpisie na blogu przyjrzymy się bliżej porównaniu tych dwóch aktywów.

Najważniejsze informacje:

  • Fractional Bonds i Noty zabezpieczone pożyczką oferują różne rodzaje ekspozycji i generowania przepływów pieniężnych.
  • Inwestowanie w oba aktywa może pomóc zwiększyć dywersyfikację portfela i zmniejszyć ryzyko inwestycyjne.

Podobieństwa między Fractional Bonds a Notami zabezpieczonymi pożyczką

Najpierw porozmawiajmy podobieństwach tych dwóch aktywów:

  • Oba są inwestycjami opartymi na długu ze stałym oprocentowaniem i harmonogramami spłat
  • Oba aktywa są dostępne wyłącznie na Mintos
  • Oba mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym Mintos
  • Oba są łatwo dostępne dla inwestorów detalicznych na Mintos już od 50 EUR
  • Obligacje są zasadniczo dużymi pożyczkami zaciąganymi przez firmę lub rząd

Różnice między Fractional Bonds a Notami zabezpieczonymi pożyczką

Pomijając podobieństwa, przyjrzyjmy się, czym różnią się te dwa aktywa i dlaczego mogą się wzajemnie uzupełniać w zdywersyfikowanym portfelu.

Noty zabezpieczone pożyczką

Fractional Bonds

Ekspozycja na

Pożyczki dla osób prywatnych lub małych firm

Obligacja korporacyjna wyemitowana przez spółkę

Generowanie przepływów pieniężnych

Spłaty pożyczek bazowych przez pożyczkobiorców

Zyski spółki emitującej obligację bazową

Płatność odsetek

Na podstawie spłat wielu pożyczek z różnymi harmonogramami

Regularne przedziały czasowe oparte na pojedynczej obligacji bazowej ze ściśle określonym harmonogramem

Spłata kwoty głównej

Różni się w zależności od pożyczek bazowych, zazwyczaj część kwoty głównej jest spłacana z każdą ratą

Zależy od obligacji bazowej, spłata w terminie zapadalności jest powszechna

 

Zapadalność

Dostępne są różne terminy zapadalności, od kilku miesięcy do wielu lat

Zazwyczaj od 3 do 5 lat

Główne rodzaje ryzyka

Zależą od pożyczek bazowych. Typowe ryzyka obejmują niewykonanie zobowiązania przez pożyczkobiorcę, niewykonanie zobowiązania przez firmę pożyczkową, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i ryzyko płynności.

Istnieją dodatkowe ryzyka. Więcej informacji na ich temat znajdziesz w naszym ujawnieniu ryzyka

Zależą od obligacji bazowej. Typowe ryzyka obejmują niewykonanie zobowiązania przez emitenta obligacji, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji i ryzyko płynności. Istnieją dodatkowe ryzyka. Więcej informacji na ich temat znajdziesz w naszym ujawnieniu ryzyka.

Znaczenie dywersyfikacji

Dywersyfikacja to ważna strategia, której celem jest zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie go na wiele inwestycji. W dobrze zdywersyfikowanym portfelu żadna pojedyncza inwestycja nie jest odpowiedzialna za wyniki portfela. Zdywersyfikowane aktywa różnie reagują na siły rynkowe, a gdy jedno aktywo spada, inne może rosnąć. W rezultacie ogólne wyniki portfela są bardziej stabilne.

Przedstawione powyżej najważniejsze różnice między Fractional Bonds a Notami zabezpieczonymi pożyczką oferują możliwość rozszerzenia dywersyfikacji. Inwestując w Fractional Bonds, można dodać aktywa o innym profilu ryzyka i wzmocnić odporność całego portfela.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego powinienem inwestować zarówno w pożyczki, jak i obligacje emitowane przez tę samą firmę pożyczkową?

Te dwa aktywa oferują różne profile ryzyka, generowanie przepływów pieniężnych i termin zapadalności. Dzięki zazwyczaj dłuższemu okresowi i spłacie kwoty głównej, Fractional Bonds mogą być interesującym dodatkiem, jeśli chcesz uzyskać określone oprocentowanie w dłuższym okresie. Co więcej, inwestowanie w oba aktywa może zwiększyć dywersyfikację Twojego portfela, a tym samym zmniejszyć Twoją ekspozycję na ryzyko inwestycyjne.

Dlaczego miałbym inwestować w Fractional Bonds z 5-letnim terminem zapadalności, skoro mogę zainwestować w krótkoterminowe Noty?

To zależy od Twoich celów inwestycyjnych. Dłuższy termin zapadalności nie musi być wadą. Podczas gdy w obecnym otoczeniu gospodarczym zarówno Fractional Bonds, jak i krótkoterminowe Noty mogą oferować wysokie stopy procentowe, w przeszłości nie zawsze tak było. Dłuższy termin zapadalności Fractional Bonds pozwala uzyskać określone oprocentowanie w dłuższym okresie, umożliwiając inwestorom zabezpieczenie się przed potencjalnym spadkiem stóp rynkowych. Co więcej, posiadanie inwestycji o różnych terminach zapadalności może sprawić, że Twój portfel będzie bardziej odporny na wahania rynkowe.

Jaka jest różnica w przepływach pieniężnych i harmonogramach spłat między Fractional Bonds a Notami?

Zarówno Fractional Bonds, jak i Noty zabezpieczone pożyczką mają stałe oprocentowanie i harmonogramy spłat. Istnieje jednak kilka istotnych różnic dotyczących tego, kiedy i w jaki sposób spłacane są odsetki i kwota główna.

  • Fractional Bonds: Przepływy pieniężne, na potrzeby spłat, są generowane przez zyski spółki emitującej obligację bazową. Odsetki są wypłacane w regularnych odstępach czasu w oparciu o pojedynczą obligację bazową według ściśle ustalonego harmonogramu. Spłata kwoty głównej zależy od obligacji bazowej, najczęstszym przypadkiem jest spłata w terminie zapadalności.
  • Noty zabezpieczone pożyczką: Przepływy pieniężne, na potrzeby spłat, są generowane przez spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców z tytułu pożyczek bazowych. Odsetki są wypłacane w regularnych odstępach czasu w oparciu o wiele pożyczek bazowych, z których każda ma swój własny harmonogram. Spłata kwoty głównej różni się w zależności od pożyczek bazowych, zwykle jej część jest spłacana z każdą ratą.

Table of Contents