Kritéria pro klasifikaci úvěrových společností upravena

V rámci našeho přechodu z Mintos Risk Ratings na Mintos Risk Score jsme upravili kritéria, na základě kterých úvěrové společnosti získávají status „v insolvenci“ (také zvaný „v úpadku“). Rádi bychom se s Vámi o provedené změny podělili a vše Vám lépe objasnili.

Existují tři různé statusy, které mohou úvěrové společnosti na Mintosu získat. Jsou to:

Aktivní: Úvěrová společnost může uvádět úvěry na Prímárním a Sekundárním trhu.

Suspendována: Možnost uvádět úvěry na obou trzích je pro úvěrovou společnost pozastavena nebo omezena, přesto očekáváme, že dojde k uhrazení plateb ve zpracování. Suspendování může být později opětovně zrušeno.

V insolvenci: Úvěrová společnost nemůže dále úvádět úvěry na Primárním trhu a s úvěry poskytnutými touto společností nelze obchodovat na trhu Sekundárním. Existuje zvýšené riziko, že nebudou všechny splatné platby uhrazeny v plné výši. To však nutně neznamená, že investoři přijdou o všechny své prostředky investované do úvěrů dané úvěrové společnosti v insolvenci, nebo že každý dotčený investor přijde o finanční prostředky.

Než přiblížíme nová kritéria pro získání statusu v insolvenci, rádi bychom nejdříve zopakovali kritéria, na základě kterých jsou úvěrové společnosti suspendovány.

Co znamená suspendování

K suspendování konkrétní úvěrové společnosti dochází v důsledku toho, že daná společnost nepřevádí splátky dlužníků investorům a/nebo nedodržuje garanci zpětného odkupu.

Jakmile je úvěrová společnost suspendována, nelze provádět nové investice do úvěrů poskytnutých touto společností, dokud nedojde ke zrušení suspendování. K suspendování úvěrové společnosti na Primárním i Sekundárním trhu dochází z důvodu ochrany zájmů investorů, neboť je tímto způsobem zabráněno investování do nových úvěrů na Primárním trhu a prodeji stávajících úvěrů poskytnutých danou úvěrovou společností na trhu Sekundárním. Suspendováním úvěrové společnosti na Sekundárním trhu jsou ochráněni i ti investoři, kteří o aktuálním stavu dané úvěrové společnosti nejsou tolik informováni. 

Je třeba zmínit, že ke zrušení suspendování na Sekundárním trhu můžeme přistoupit, pokud usoudíme, že situace, která vedla k našemu původnímu rozhodnutí na základě veřejných či neveřejných informací, není dostatečným důvodem k pochybnostem o schopnosti úvěrové společnosti převádět splátky dlužníků investorům a dodržovat garance zpětného odkupu, nebo v případech, kdy došlo k vyřešení problému a lze rozumně očekávat, že úvěrová společnost bude nadále převádět splátky dlužníků v plné výši. Další informace o zrušení suspendování na Sekundárním trhu si můžete přečíst zde.

Úvěrové společnosti jsou obvykle suspendovány předtím, než získají status v insolvenci, v určitých případech se tak děje v ten samý čas. Zkrátka řečeno, ne všechny suspendované společnosti jsou v insolvenci, ale všechny společnosti v insolvenci jsou suspendovány.

Upravená kritéria pro status v insolvenci

Kritéria, na základě kterých získávají úvěrové společnosti status v insolvenci, jsme upravili v souladu s tzv. Basilejskými standardy, které jsou v Evropské unii implementovány prostřednictvím nařízení o kapitálových požadavcích (známého pod zkratkou CRR). Chceme tak definici insolvence (defaultu) používanou Mintosem v maximální možné míře přiblížit té používané ve finančnictví, avšak zároveň dostatečně zohlednit i úroveň spolupráce mezi námi a úvěrovými společnostmi.

K tomu, aby byl úvěrové společnosti udělen status v insolvenci, může dojít při splnění jednoho či více ze tří potenciálních kritérií:

1) Aktuální odhad peněžních toků společnosti je s ohledem na celkovou výši expozice nedostačující

Posuzujeme, zda očekáváná výše finančních prostředků získaných ze splátek úvěrů zakoupených investory (respektive, v případě garance zpětného odkupu, výše peněžních toků z celkového portfolia a provozu společnosti) je dostačující k pokrytí všech smluvních závazků vůči investorům v plné výši. Shledáme-li, že tomu tak není, přídělíme úvěrové společnosti status v insolvenci, a to bez ohledu na to, o jak velký schodek se jedná.

2) Úvěrová společnost vyhlásila bankrot, je v procesu platební neschopnosti (včetně nucené likvidace), nebo podléhá právní ochraně

Z důvodu zapojení třetích stran, jako jsou správce konkurzní podstaty nebo likvidátor, existuje zvýšené riziko, že úvěrová společnost nebude dodržovat garanci zpětného odkupu, případně převádět splátky dlužníků v plné výši, a to i v případech, kdy odhady peněžních toků tomu nenapovídají. Dopad této situace se liší s ohledem na právní předpisy jednotlivých zemí. V jedné zemi může například úvěrová společnost při odebrání licence vstoupit do dobrovolné postupné likvidace, nadále obhospodařovat své úvěry a nesplňovat tedy toto kritérium, zatímco jinde může být odebrání licence důvodem pro spuštění povinné likvidace řízené správcem konkurzní podstaty, které toto kritérium splňuje.

3) Nebylo dosaženo řešení vedoucí k restrukturalizaci ve lhůtě 180 dnů od data suspendování.

Na základě našich zkušeností by lhůta 180 dní měla být dostatečná k tomu, aby došlo k uzavření dohody o restrukturalizaci s úvěrovou společností, která se dostala do potíží. Dohodu o restrukturalizaci považujeme za úspěšně uzavřenou i v situaci, kdy zatím nedošlo k formálnímu podpisu smlouvy s úvěrovou společností, ale platby jsou hrazeny v souladu s dohodnutým plánem.

V důsledku úprav těchto definic je na základě kritérií popsaných výše nově udělen status „v insolvenci“ těmto dříve suspendovaným úvěrovým společnostem:

 

 

Kritérium 1: Nedostačující peněžní toky

Kritérium 2:
Právní ochrana, bankrot nebo platební neschopnost

Kritérium 3: Dohoda o restrukturalizaci nebyla uzavřena ve lhůtě 180 dní

Capital Service  

X

X

Cashwagon (VN, PH, ID)

X

   
Finko UA

X

   
Getbucks ZM

X

   
ExpressCredit ZM

X

   

 

Co znamená úprava kritérií

Přestože status „v insolvenci“ je známkou zvýšeného rizika, že všechny platby nebudou plně uhrazeny, neznamená to nutně, že investoři přijdou o všechny své prostředky investované do úvěrů daných úvěrových společností, nebo že každý dotčený investor přijde o finanční prostředky.

Budeme nadále dělat maximum pro to, abychom v procesu vymáhání finančních prostředků investorů dosahovali těch nejlepších možných výsledků. Výše finančních prostředků, které plánujeme získat vymáháním, budeme uvádět samostatně pro každý konkrétní případ, pokud však uvedení těchto informací nebude mít negativní dopad na naši schopnost tyto prostředky vymáhat v maximální možné výši.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner