Zaktualizowane kryteria dotyczące klasyfikacji firm pożyczkowych

W ramach naszego przejścia od ocen ryzyka Mintos Risk Ratings do Mintos Risk Score, dokonaliśmy zmiany kryteriów dotyczących statusu niewykonania zobowiązań i dlatego teraz przekazujemy te informacje celem poprawy przejrzystości w tym zakresie.

Są trzy różne statusy, które można nadać firmie pożyczkowej działającej na Mintos. Są to:

Aktywna: Firma pożyczkowa może udostępniać pożyczki na rynku pierwotnym i wtórnym.

Zawieszona: Możliwość udostępniania pożyczek na obu rynkach może zostać wstrzymana lub ograniczona, jakkolwiek przewidujemy, że oczekujące płatności zostaną zrealizowane. Zawieszenie może zostać zniesione w późniejszym terminie.

Niewykonująca zobowiązań: firma pożyczkowa nie może już udostępniać pożyczek na rynku pierwotnym, a udzielone przez nią pożyczki nie są dostępne do obrotu na rynku wtórnym. Istnieje podwyższone ryzyko, że wszystkie płatności z tytułuekspozycji nie zostaną spłacane w całości, ale niekoniecznie musi dojść do pełnej utraty środków przez inwestorów mających inwestycje w pożyczki udzielone przez niewykonującą zobowiązań firmę pożyczkową lub do straty poniesionej przez każdego inwestora.

Zanim przedstawimy informacje odnośnie do kryteriów dotyczących statusu niewykonania zobowiązań, najpierw chcemy ponownie przedstawić kryteria, na podstawie których firma pożyczkowa na Mintos miałaby zostać zawieszona.

Co oznacza zawieszenie?

Zawieszenie działalności określonej firmy pożyczkowej następuje z powodu nieprzekazania przez nią inwestorom spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców i/lub niewywiązania się przez nią z gwarancji odkupu.

Po zawieszeniu, nowe inwestycje w pożyczki udzielane przez daną firmę pożyczkową nie mogą mieć miejsca do czasu zniesienia zawieszenia. Zawieszenie działalności firmy pożyczkowej, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, ma na celu ochronę interesów inwestorów poprzez zapobieganie inwestowaniu w nowe pożyczki na rynku pierwotnym lub sprzedaży na rynku wtórnym istniejących pożyczek udzielonych przez daną firmę pożyczkową. Zawieszenie działalności firmy pożyczkowej na rynku wtórnym chroni również tych inwestorów, którzy posiadają mniej informacji o aktualnym statusie takiej firmy pożyczkowej.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że zawieszenie na rynku wtórnym może zostać zniesione, gdy zauważymy, że początkowo zidentyfikowana sytuacja, na którą wskazują publiczne lub niepubliczne informacje, nie budzi wystarczających wątpliwości co do zdolności firmy pożyczkowej do przekazywania inwestorom spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców i honorowania zobowiązań do odkupu, lub w przypadku wypracowania rozwiązania, w ramach którego, uzasadnione jest oczekiwanie, że firma pożyczkowa dokona przekazania kolejnych spłat od pożyczkobiorców w pełnej wysokości. Zob. więcej informacji na temat zniesienia zawieszenia na rynku wtórnym tutaj.

Zawieszenie zwykle ma miejsce, zanim firma pożyczkowa otrzyma status niewykonującej zobowiązań lub, w niektórych przypadkach, w tym samym czasie. Oznacza to, że jakkolwiek nie wszystkie firmy, które zostały zawieszone, nie wykonują zobowiązań, to wszystkie firmy pożyczkowe, które nie wykonują zobowiązań, są zawieszone.

Uaktualnione kryteria dotyczące statusu niewykonania zobowiązań

Dokonaliśmy zmiany naszych kryteriów dotyczących statusu niewykonania zobowiązań na podstawie wytycznych bazylejskich, które zostały wdrożone w UE na mocy Rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), aby w jak największym zakresie dostosować stosowaną przez Mintos definicję niewykonania zobowiązania do definicji używanej w branży finansowej, jednocześnie uwzględniając współpracę między nami a firmą pożyczkową.

Jeśli firma pożyczkowa na Mintos otrzyma status niewykonującej zobowiązań, to istnieją trzy możliwe kryteria (jedno lub dowolna ich kombinacja), których spełnienie skutkowałyby jego nadaniem:

1) Bieżące szacunkowe przepływy pieniężne nie są wystarczające do pokrycia pełnej ekspozycji

Oceniamy, czy oczekiwane spłaty z tytułu zakupionych przez inwestorów pożyczek bazowych — lub w przypadku gwarancji odkupu, przepływów pieniężnych dotyczących całego portfela i działalności firmy pożyczkowej — są wystarczające, aby w pełni pokryć płatności umowne dla inwestorów. W przypadku stwierdzenia niedoboru kwot, które są niezbędne do odzyskania pełnej wysokości spłat, to niezależnie od jego wielkości, przyznajemy takiej firmie status niewykonującej zobowiązań.

2) Firma pożyczkowa ogłosiła upadłość lub trwa proces dotyczący jej niewypłacalności (w tym likwidacji przymusowej) lub spółka jest objęta ochroną prawną

Ze względu na zaangażowanie osób trzecich, takich jak zarządca lub likwidator, istnieje zwiększone ryzyko, że firma pożyczkowe nie będzie honorować gwarancji odkupu lub nie przekaże w całości spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców, nawet jeśli aktualne prognozy przepływów pieniężnych na to nie wykazują. Skutki takich postępowań mogą być różne, w zależności od ustawodawstwa poszczególnych krajów. Na przykład, w jednym kraju cofnięcie licencji umożliwiłoby firmie pożyczkowej wystąpienie o przeprowadzenie dobrowolnej likwidacji i dalszą obsługę pożyczek i nie podpadałaby pod to kryterium, podczas gdy w innym kraju, takie samo cofnięcie licencji, skutkowałoby koniecznością przeprowadzenia obowiązkowej likwidacji przez wyznaczonego zarządcę, co oznaczałoby, że firma podpadałaby pod to kryterium.

3) W terminie 180 dni od zawieszenia, nie wypracowano rozwiązania dotyczącego restrukturyzacji firmy.

Z naszego doświadczenia wynika, że 180 dni powinno wystarczyć do zawarcia stosownej umowy restrukturyzacyjnej z firmą pożyczkową znajdującą się w trudnej sytuacji. W naszej analizie uwzględniamy rozwiązanie dotyczące restrukturyzacji wypracowane z firmą pożyczkową, nawet jeśli formalna umowa nie została jeszcze zawarta, ale płatności są realizowane zgodnie z planem.

W wyniku zmian w tych definicjach, następujące uprzednio zawieszone firmy pożyczkowe, obecnie, zgodnie z powyższymi kryteriami, klasyfikuje się jako „niewykonujące zobowiązań”:

  Kryterium 1: Niewystarczające przepływy pieniężne Kryterium 2:
Objęta ochroną prawną, postępowaniem upadłościowym lub niewypłacalnością
Kryterium 3: Porozumienie dotyczące restrukturyzacji nie zostało osiągnięte w terminie 180 dni
Capital Service   X X
Cashwagon (VN, PH, ID) X    
Finko UA X    
Getbucks ZM X    
ExpressCredit ZM X    

 

Co oznaczają zmienione kryteria?

Jakkolwiek status firmy niewykonującej zobowiązań wskazuje na podwyższone ryzyko braku dokonania przez nią spłaty zaangażowania w pełnej wysokości, to niekoniecznie musi to oznaczać całkowitą utratę środków przez inwestorów mających inwestycje w pożyczki udzielone przez te firmy lub stratę poniesioną przez każdego inwestora.

Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić inwestorom najlepsze wyniki w zakresie odzyskiwania środków oraz będziemy osobno przekazywać informacje o spodziewanym odzyskaniu środków w każdym przypadku, o ile nie będzie to miało wpływu na naszą zdolność do odzyskania maksymalnej możliwej kwoty.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner