Mintos Core ETF: zjednodušujeme proces investování

Investování do ETF může připomínat cestu labyrintem. Než najdete ty správné ETF, které odpovídají Vašim potřebám, musíte se prokousat mořem možností a slepých uliček. Výběr však nespočívá pouze v určení samotného ETF – musíte se také ujistit, že je fond ve správné měně a způsob jeho zdanění Vám vyhovuje.

Zorientovat se ve všech aspektech výběru a nákupu ETF na vhodné platformě, od počátečního průzkumu až po závěrečné kroky, a porozumět přitom podmínkám daného makléře i struktuře poplatků je velmi složitý proces.

Přesně proto jsme vytvořili Mintos Core ETF. Portfolio je navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám různých typů investorů, snadno se používá a je ideální jak pro nováčky, tak i pro zkušené investory.

Jakou roli hraje Mintos Core ETF ve Vašem investičním portfoliu

Investiční portfolio je soubor finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, ETF a další investiční nástroje. Složení těchto aktiv odpovídá finančním cílům investora, jeho toleranci k riziku a investičnímu horizontu. V tomto mixu hraje Mintos Core ETF klíčovou roli, neboť působí jako kotva Vašeho portfolia, zajišťuje potřebnou stabilitu a snižuje četnost úprav, které je třeba provádět. Napomáhá tak dodržet dlouhodobé investiční cíle i principy řízení rizik, což z Mintos Core ETF činí klíčový nástroj strategické alokace aktiv.

Mintos Core ETF vyniká tím, že nabízí individuální prožitek z investování. Poskytuje širokou a diverzifikovanou expozici, která zahrnuje širokou škálu odvětví a sektorů. Díky tomuto širokému pokrytí je vhodné zejména pro dlouhodobé investiční strategie, kde jsou hlavními cíli stabilní růst a snižování rizika.

Složení a personalizace Mintos Core ETF

V Mintosu chápeme, že tolerance k riziku a finanční cíle každého investora jsou jedinečné. Proto je portfolio Mintos Core ETF přizpůsobeno tak, aby odpovídalo různým rizikovým profilům. Úpravou složení aktiv v rámci jednotlivých portfolií ETF přizpůsobujeme úroveň rizika tak, aby vyhovovala danému investorovi.

Díky této personalizaci je zaručeno, že Vaše portfolio Mintos Core ETF bude odpovídat Vašemu profilu, ať už jste opatrný investor tíhnoucí k dluhopisovým ETF, nebo Vám vyhovuje vyšší volatilita akciových ETF.

Výběr aktiv v rámci portfolia Mintos Core ETF je pečlivý proces, který se řídí několika klíčovými parametry.

Pověst emitenta: Vybíráme ETF vydávané a spravované mezinárodně uznávanými společnostmi s prokazatelnými výsledky, jako jsou iShares, Amundi nebo Vanguard. Můžeme se tak spolehnout na vedení společnosti i její zkušenosti se správou majetku investorů.

Velikost a stáří ETF: Dáváme přednost ETF s významným objemem spravovaných aktiv a dlouhou dobou působení na trhu. Tyto faktory značí stabilitu, likviditu a nižší riziko, že bude fond uzavřen.

Nákladová efektivita: Zaměřujeme se na ETF s nízkým poměrem celkových nákladů (TER), protože nižší náklady mohou významně pozitivně ovlivnit dlouhodobou návratnost.

Dodržování předpisů: Vybíráme výhradně ETF dodržující předpisy pro UCITS (česky také SKIPCP). Je tak zajištěno splnění přísných regulačních požadavků na ochranu investorů a transparentnost.

Daňová efektivita: Dáváme přednost daňově efektivním ETF v Evropě a pečlivě vybíráme země s výhodnými daňovými smlouvami, abychom snížili sazby srážkové daně z dividend a optimalizovali struktury zdanění kapitálových výnosů. Tento přístup zvyšuje čistý výnos pro investory, zajišťuje širokou tržní expozici a přispívá tak k vyváženému investičnímu portfoliu.

Nízká chyba sledování: ETF v našem portfoliu vykazují nízké hodnoty tracking error (chyba sledování). Je tak zajištěno, že přesně kopírují své srovnávací indexy.

Strategie distribuce dividend: Dáváme přednost akumulačním ETF, u kterých jsou dividendy hned reinvestovány. To vede ke snížení daňové zátěže a k samotnému zdanění dochází až při prodeji ETF.

Metoda replikace: Preferujeme fyzicky replikované ETF, čímž minimalizujeme dodatečná rizika třetích stran, která jsou spojena se syntetickou replikací.

Důraz na pasivní investice a dlouhodobý růst

Pasivní investování je strategie, která spočívá v investování do fondů, které jednoduše sledují nějaký tržní index, například S&P 500 nebo MSCI World, a nesnaží se svou výkonností trh překonat. Tento přístup vychází z teorie efektivních trhů, podle níž je trvalé překonávání trhu prostřednictvím aktivního řízení obtížné vzhledem k přirozené efektivnosti trhu.

Při realizaci této strategie se pasivní ETF snaží kopírovat výkonnost svého srovnávacího indexu a nabízejí tak investorům takové výhody, jako je široká tržní expozice, nižší poplatky a diverzifikace. Tento přístup je obzvláště efektivní v dlouhodobém měřítku, jelikož jeho cílem je zachytit celkový růst trhu v čase, což jej činí vhodným pro investory s dlouhým investičním horizontem.

Aktivní investování do ETF naproti tomu spočívá v přímější správě investic, kdy správci fondů činí konkrétní investiční rozhodnutí s cílem překonat výkonností srovnávací index. Tento přístup vyžaduje důkladnou analýzu trhu, prognózy a mnohem praktičtější strategii.

Aktivní investování sice nabízí potenciál vyšší návratnosti, je však také spojeno se zvýšenými riziky a obvykle i vyššími poplatky. Pro investory do ETF s kratším investičním horizontem nebo pro ty, kteří jsou ochotni podstoupit větší riziko za potenciálně vyšší výnosy, může být aktivní investování lákavé.

Výhody dlouhodobého pasivního investování

  1. Nižší náklady: Díky tomu, že se pasivní investování obejde bez častých nákupů a prodejů, které jsou typické pro aktivní správu, jsou s ním obvykle spojeny nižší poplatky a transakční náklady. Tato strategie pomáhá udržet větší část výnosů z investice v průběhu času, protože minimalizuje náklady, o které by jinak tyto výnosy mohly být sníženy.
  2. Tržní expozice: Jsou-li diverzifikované, nabízejí pasivní investiční strategie širokou tržní expozici. Diverzifikace v tomto kontextu znamená investování do široké škály akcií nebo sektorů spíše než důraz na jednotlivé investice. Tento přístup snižuje riziko spojené s výběrem konkrétních akcií nebo sektorů, protože jsou investice rozprostřeny na širším trhu.
  3. Méně prostoru pro emoční investování: Tento přístup pomáhá investorům vyhnout se impulzivním rozhodnutím založeným na krátkodobých výkyvech trhu, která mohou být škodlivá pro dlouhodobé finanční cíle.

Kdo může investovat s portfoliem Mintos Core ETF?

Investování je ve své podstatě o vyvážení rizika a potenciálních výnosů. Tato rovnováha je obzvláště důležitá, pokud uvažujete o Mintos Core ETF, protože toto portfolio je určeno pro širokou škálu investorů s různými úrovněmi tolerance k riziku a investičními cíli.

Přizpůsobení individuálním rizikovým profilům

  • Konzervativní portfolio: Pro investory, kteří upřednostňují zachování kapitálu před vysokými výnosy, jsou vhodná naše konzervativní portfolia, která zahrnují převážně dluhopisové ETF. Ty jsou ideální pro ty, kteří mají nižší toleranci k riziku, a nabízejí stabilitu a stálé, ač obvykle nižší výnosy.
  • Vyvážené portfolio: Tento přístup představuje kombinaci akcií a dluhopisů, která nabízí jakousi střední cestu. Tento přístup je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit určité riziko za potenciálně vyšší výnosy.
  • Portfolio zaměřené na růst: Riziková portfolia, která jsou určena pro investory s vysokou tolerancí k riziku a delším investičním horizontem, jsou silně zatížena akciovými ETF. Jsou sice spojena s vyšší volatilitou, zároveň však nabízejí potenciál vyšších výnosů v dlouhodobém horizontu.1

Sladění s investičními horizonty

Portfolio Mintos Core ETF je strukturováno tak, aby bylo efektivní zejména pro dlouhodobé investiční horizonty. Důraz je kladen spíše na postupný růst a zhodnocování kapitálu v průběhu času než na krátkodobé zisky. Tento přístup se dobře shoduje s investičními cíli jednotlivců, kteří chtějí postupně budovat bohatství, ať už za účelem renty, financování vzdělávání nebo jiných dlouhodobých cílů.

Mintos odlišuje především náš závazek navázat Mintos Core ETF na dlouhodobou strategií jednotlivých investorů. Jsme si vědomi toho, že cesta každého investora je jedinečná, a proto i na naší platformě nabízíme portfolia ETF založená na individuálních rizikových profilech a investičních cílech.

Zvolený rizikový profil portfolia Mintos Core ETF by měl odpovídat časovému horizontu investora:

  • Krátkodobé cíle: Pro investory s kratším časovým horizontem se často doporučuje konzervativní přístup v rámci minimalizace rizika kolísání trhu.
  • Dlouhodobé cíle: Investoři s delšími horizonty mají k dispozici portfolia s vyváženým až rizikovým profilem. Tato portfolia jsou navržena tak, aby nabízela potenciál vyšších výnosů za předpokladu dostatečného časového úseku potřebného na zotavení z případných výkyvů trhu.

Portfolio Mintos Core ETF se vyvažováním rizika a výnosů přizpůsobuje různým profilům investorů. Díky svému zaměření na dlouhodobý pasivní růst spolu s diverzifikací je stabilním základem pro každé portfolio. S investicemi již od 50 € umožňuje Mintos Core ETF začít investiční dráhu téměř každému.

Chcete-li lépe pochopit, jak může Mintos Core ETF změnit Váš prožitek z investování, zkuste si projít následující materiály:

  • Co jsou ETF? – Průvodce popisující fungování ETF a jejich úlohu v moderním investování.
  • Jak funguje Mintos Core ETF? – Podrobný pohled na mechanismus a strategie zodpovědné za fungování Mintos Core ETF.

Potřebujete pomoc nebo máte dotaz ohledně Mintos Core ETF? Náš tým Investor Service je tu pro Vás.

1 Je důležité si uvědomit, že výnosy nejsou zaručeny a kapitál je vystaven riziku.

Table of Contents