Nodokļu piemērošana - Latvijas uzņēmumi

Kā man, Latvijas Republikas nodokļu maksātājam – uzņēmumam, ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nodokļi par ienākumiem, kas gūti izmantojot Mintos platformu?

Atruna

Zemāk sniegtais apraksts ir sniegts tikai informatīvos nolūkos, tas ir veidots pamatojoties uz AS Mintos Marketplace veikto normatīvo aktu izpēti un to nevar uzskatīt par nodokļu, juridisku vai cita veida konsultāciju. Sniegtais apraksts attiecas uz tādiem investoriem, kas ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji (Latvijas nodokļu rezidenti) – uzņēmumi (akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas sagatavo gada pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām). Savukārt, ja Jūs neesat Latvijas Republikas nodokļu maksātājs – uzņēmums, tad tālāk sniegtais apraksts var nebūt Jums piemērojams. Ja rodas jautājumi par attiecīgo nodokļu likumu noteikumiem, nodokļu piemērojamību un nodokļu rezidences jautājumiem, iesakām sazināties ar nodokļu vai juridisko konsultantu vai attiecīgo nodokļu iestādi. AS Mintos Marketplace neatbild par jebkādām sekām, zaudējumiem, tai skaitā zaudēto peļņu, kas varētu rasties no zemāk sniegtās informācijas.

Kā noteikt ar nodokli apliekamo ienākumu?

Saskaņā ar zemāk minētajām likumdošanas prasībām uzņēmumiem, kas veic ieguldījumus aizdevumos ir jāatzīst ienākumi par nopelnītajiem procentu ienākumiem. Līdz 2017. gada 31. decembrim nodoklis ir jāsarēķina, jādeklarē un jāsamaksā par iepriekšējo taksācijas gadu iesniedzot ikgada uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju. Sākot ar 2018. gada 1.janvāri uzņēmumu ienākuma nodoklis ir jāaprēķina un jāmaksā brīdī, kad uzņēmums sadala peļņu dividendēs (sākot ar 2018. gada peļņu).

Ilustratīvs piemērs

Investors veic investīciju 100 EUR apmērā 2017. gada 1. janvārī vienā aizdevumā. Saskaņā ar noslēgto līgumu investors saņems maksājumus 4 gadu laikā, katru mēnesi saņemot ikmēneša maksājumu 3 EUR apmērā (pirmajā gadā kopā 36 EUR, kas sastāvēs no 24 EUR procentu ienākumiem un 12 EUR pamatsummas atmaksas; otrajā gadā kopā 36 EUR, kas sastāvēs no 20 EUR procentu ienākumiem un 16 EUR pamatsummas atmaksas; trešajā gadā – kopā 36 EUR, kas sastāvēs no 16 EUR procentu ienākumiemn un 20 EUR pamatsummas atmaksas, utt.). Lai vienkāršotu piemēru, tiek pieņemts, ka uzņēmumam citu ienākumu nav, tikai ienākums no minētās inevestīcijas. 

 

2017. gads

 

Ienākums no minētās investīcijas 2017. gadā būs 24 EUR, kas ir aprēķinātie procentu ienākumi. Juridiskā persona šos ienākumus iekļauj savos pārskata gada ienākumos un saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” aprēķinātu maksājamo nodokli. Piemērojot 2017. gadā spēkā esošo uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi 15%, nodoklis no šiem ienākumiem būtu 3,60 EUR. Nodoklis par juridiskās personas ienākumiem, kas gūti 2017. gadā, ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2018. gadā. 

2018. gads

 

Ienākums no minētās investīcijas 2018. gadā ir 20 EUR, kas ir aprēķinātie procentu ienākumi. Juridiskā persona šos ienākumus iekļauj savos pārskata gada ienākumos. 2019. gadā uzņēmums 2018. gada peļņu 20 EUR apmērā sadala dividendēs. Saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu” dividenžu sadalīšanas brīdī, uzņēmums aprēķina uzņēmuma ienākuma nodokļa apliekamo bāzi, dalot dividenžu summu ar koeficientu 0,8. Uzņēmuma ienākuma apliekamo bāzi reizina ar 20% likmi. Uzņēmums aprēķina 5 EUR uzņēmuma ienākuma nodokli un var izmaksāt 15 EUR neto dividendes. Aprēķinātās dividendes jādeklarē un no tām izrietošo nodokli jādeklarē un jāsamaksā iesniedzot ikmēneša uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju līdz nākamā mēneša 20. datumam.

2019. gads
Ienākums no minētās investīcijas 2019. gadā ir 16 EUR, kas ir aprēķinātie procentu ienākumi. Juridiskā persona šos ienākumus iekļauj savos pārskata gada ienākumos. 2020. gadā uzņēmums 2019. gada peļņu 16 EUR apmērā sadala dividendēs. Saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu” dividenžu sadalīšanas brīdī, uzņēmums aprēķina uzņēmuma ienākuma nodokļa apliekamo bāzi, dalot dividenžu summu ar koeficientu 0,8. Uzņēmuma ienākuma apliekamo bāzi reizina ar 20% likmi. Uzņēmums aprēķina 4 EUR uzņēmuma ienākuma nodokli un var izmaksāt 12 EUR neto dividendes. Aprēķinātās dividendes jādeklarē un no tām izrietošo nodokli jādeklarē un jāsamaksā iesniedzot ikmēneša uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Piemērojamais nodokļu regulējums

Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 14.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, finanšu pārskatu sagatavo atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem – bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.


Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 61. punktam, ieņēmumus no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzību vai dividendes, uzskaita, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi: 61.1. sabiedrība spēj ticami novērtēt ieņēmumu summu; 61.2. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus.


Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 62.1.apakšpunktā noteikts, ka ieņēmumus no procentiem, autoratlīdzības vai dividendēm uzskaita, piemērojot šādas metodes – procentus uzskaita, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko ienesīgumu. 
Saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu” nodokļa maksātāja — rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības — ar nodokli apliekamā bāze no 2018. gada 1. janvāra veidojas, summējot taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs aprēķinātos objektus, kas minēti 4. panta 2. daļas 1. un 2. punktā, kas ir:
a) aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes,
b) dividendēm pielīdzinātas izmaksas,
c) nosacītās dividendes, kas aprēķinātas saskaņā ar šā likuma 7. pantu;
a) ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus, kas aprēķināti saskaņā ar šā likuma 8. pantu,
b) nedrošos debitoru parādus, kas aprēķināti saskaņā ar šā likuma 9. pantu,
c) palielinātus procentu maksājumus, kas aprēķināti saskaņā ar šā likuma 10. pantu,
d) aizdevumu saistītai personai, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 11. pantu,
e) ienākumus, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumus, kuri nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai), kuras aprēķināšanas metodes nosaka Ministru kabinets,
f) labumus, kurus nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes (padomes) locekļiem, neatkarīgi no tā, vai saņēmējs ir rezidents vai nerezidents, ja tie tiek attiecināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā,
g) likvidācijas kvotu.

Šī paša panta 9. daļa nosaka, ka taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā objekta vērtību dala ar koeficientu 0,8.

Atbilstoši “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” 3. pantam nodokļa likme ir 20 procenti no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes, kura pirms nodokļa likmes piemērošanas koriģēta saskaņā ar šā likuma 4. panta devīto daļu.

Saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu” 17. panta 1. daļu nodokļa maksātājs deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam. Šī paša panta 7. daļa nosaka, ka aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi pārskaita valsts budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.

Pielikumā VID uzziņa, kas attiecināma uz ienākumiem, kas gūti taksācijas periodā līdz 2017. gada 31. decembrim.

Valsts ieņēmumu dienesta uzziņa

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī vietne vairs netiek atjaunināta.