Maksustamine - Eesti eraisikud

KKK: Kuidas peaksin mina, eraisik - Eesti maksuresident, Mintos platvormil teenitud tulult makse deklareerima ja maksma?

Kohustustest loobumine

See mittesiduv kirjeldus on koostatud lähtuvalt kehtivatest Eesti maksuseadustest ja konsultatsioonidest Eesti maksukonsultandiga. Võimalikud tulevased seadusemuudatused või maksuametnike erinevad tõlgendused kaasa tuua teistsuguse tulemuse. Pidage meeles, et allolev kirjeldus annab ainult ülevaate Eesti maksustamispõhimõtetest, ilma konkreetse juhtumi kohta nõu andmata. Kirjeldus on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa käsitleda maksu-, juriidilise või muu nõuande või konsultatsioonina. AS Mintos Marketplace ei vastuta selle kirjelduse tagajärjel tekkida võivate tagajärgede, kahjumi ja/või saamata jäänud tulu eest. Kui teil on küsimusi asjakohaste maksuseaduste sätete, maksustatavuse ja maksustamise kohta, soovitame teil pöörduda maksu- või juriidilise nõustaja või asjakohase maksuhalduri poole.

Kirjeldus on kohaldatav ainult erainvestoritele, kes on Eesti maksuresidendid ning hoiustavad Mintos platvormil investeeritud laene eravarana. Kõik Eesti maksukohustuslased peavad kogu maailmas saadud tuludelt tasuma Eesti tulumaksu.

Eraisikud loetakse Eesti maksukohustuslasteks, kui neil on alaline elukoht Eestis, kui nende Eestis viibimine mis tahes 12-kuulise perioodi jooksul ületab 183 päeva või kui nad on Eesti riigiteenistujad, kes saadetakse välismaale lähetusse. Üksikisikut võib pidada maksuresidendiks alates tema Eestisse saabumise kuupäevast. Päevade arvu kindlaksmääramisel loetakse päeva mis tahes osa täispäevaks.

Juhul, kui te olete Eesti maksuresident, kuid ei ole erainvestor, st ettevõte, kes hoiab laene ärivarana, muutub allpool toodud Eesti maksumõjude kirjeldus märkimisväärselt ning soovitatav on pöörduda oma maksuameti ja/või maksukonsultantide poole.

 

Kuidas deklareerida tulu vastavalt Eesti maksuseadusele?

Isikult-isikule laenudest saadavat tulu tuleb koos muude tuluartiklitega kajastada üksikisiku tulumaksu aruande kaudu, mis tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile tulude saamise aastale järgneva aasta 31. märtsiks. Üksikisiku saadud tulu arvestatakse maksustamisperioodil, mil tulu laekus. Laenuandja peab intressi deklareerima kalendriaasta deklareerimisel, mil tulu laekus laenuandjate isikustatud kontole platvormil.

Kohaldatavad maksud tuleb tasuda 1. juuliks. Ettevõtlustulu, välisriigi tulu või kapitali kasvutulu korral tasutakse tulumaksusumma maksustamise perioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

Isikult-isikule laenamise korral koosneb tulu järgmisest:

1. Teenitud intress (saadud intressimaksed)

2. Kapitalikasv (laenuosade müümisest ja ostmisest tekkinud kasum)

 

Milline maksumäär kehtib mulle kui Eesti erainvestorile?

Eestis on üksikisikute tulumaksumäär 20% ja see kehtib ka intressi- ja kapitalitulu kohta.

Kuidas arvutatakse Eesti intressitulu ja kapitali kasvutulu tulumaks?

Investoritel on lubatud maksustatavast summast maha arvata otsesed kulud, mis on seotud kapitalikasvuga (kui sellised esinevad). Kapitalikasvu puhul, mis on tingitud laenude potentsiaalsest sekundaarsele turule müümisest, on maksustatavaks kapitalikasvuks netotulu. Seega kapitalikasv on nõudeõiguse müügihind, millest on maha arvatud ostmisega seotud ja nõudest vabanemisega seotud kulud. Üldiselt on ostmisega seotud kulud võrdsed nõudeõiguse ostuhinnaga, välja arvatud juhul, kui nõudeõigus on ostetud sekundaarselt turult. Sellest tingituna esineb kapitalikasv siis, kui müügihind, millest on maha arvatud nõudest vabanemisega seotud kulud, ületab nõudeõiguse ostmisega seotud kulusid.

Intressile rakenduv tulumaks on arvutatud alljärgneva näite järgi.

Näide

Investor on 1.jaanuaril 2016 teinud laenu 100-eurose investeeringu. Vastavalt sõlmitud kokkuleppele saab Investor laenult makseid 4 aastat, saades iga kuu 3 eurot (esimese aasta laenumaksete kogusumma on 36 eurot, millest 24 eurot moodustavad intressimaksed ja 12 eurot põhisumma tagasimaksed; teise aasta laenumaksete kogusumma on 36 eurot, millest 20 eurot moodustavad intressimaksed ja 16 eurot põhisumma tagasimaksed, jne).

Esimesel kahel aastal rakenduva tulumaksu arvutuskäik on näidatud allpool. Samad põhimõtted rakenduvad ka järgnevatel aastatel.

Aasta 2016

Investeeringult teenitud tulu on 2016. aastal 24 eurot, eeldades, et kogu laenuintress saadakse kätte 2016. majandusaastal. Rakendades kehtivat 20%-list tulumaksumäära, tuleb saadud sissetulekult tasuda tulumaksu summas 4,80 eurot. Maksustatav sissetulek tuleb deklareerida hiljemalt 31. märtsiks 2017. Tulumaks tuleb tasuda pärast võimalike maksukohustuste olemasolu hindamist.

Aasta 2017

Investeeringult teenitud tulu on 2017. aastal 20 eurot, eeldades, et kogu tulu saadakse kätte 2017. majandusaastal. Rakendades kehtivat 20%-list tulumaksumäära, tuleb saadud sissetulekult tasuda tulumaksu summas 4,00 eurot. Maksustatav sissetulek tuleb deklareerida hiljemalt 31. märtsiks 2018. Tulumaks tuleb tasuda pärast võimalike maksukohustuste olemasolu hindamist.

Rakenduv maksuõigus

Intress

Tulumaks rakendub kogu intressile, mis laenudelt, liisingutelt või teistelt võlakohustustelt, kuid ka tagatistelt ja hoiustelt teenitakse, sealhulgas selliselt summalt, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse. Viivist ehk tasu laenukohustuse täitmise viivitamise eest ei loeta intressiks (Eesti tulumaksuseaduse § 17). Seega ei rakendu viivisele tulumaks.

Saadud intressitulu tuleb deklareerida teenitud intressina isegi siis, kui netokasum on ainult näiv ja strateegiaks on kõik tulud reinvesteerida või teenitakse tegelikult netokahjumit. Tulumaksu tuleb tasuda tegelikult saadud intressimaksetelt. Kui Te ei ole kalendriaastas intressitulu teeninud, näiteks on laenuvõtja võtnud maksepuhkuse ja intressi ei ole saadud, siis ei ole ka kohustust deklaratsiooni esitada.

Hetkel on Eesti maksuhaldur seisukohal, et laenu pankrotistumisel saamata jäänud põhiosa pole põhjenduseks maksudeklaratsiooni eelnevalt teenitud intresside osas muutmiseks. Kogu saadud intress, isegi kui tulu on näiv, kuulub maksustamisele.

Kapitalikasv

Tulumaks rakendub tuludele igasuguse ülekantava või rahaliselt hinnatava objekti, sealhulgas kinnis- ja vallasvara, tagatiste, registreeritud aktsiate, ühingusse tehtud sissemaksete, investeerimisfondide osakute, nõudeõiguste, ostueesõiguste, hoonestus- ja kasutusõiguste, isiklike kasutusõiguste, rendiõiguste, lunastuskohustuste, hüpoteekide, kommertspantide, registerpantide, teiste piiratud asjaõiguste või muude omandiõiguste (siin ja edaspidi omand) – puhul (Eesti tulumaksuseaduse § 15).

Omandi müügist tingitud kasum või kahjum on asja ostu- ja müügihinna vahe. Omandite vahetamisest teenitud kasum või kahjum on vahetatava asja ostuhinna ja saadud asja turuhinna vahe. Maksumaksjal on õigus maksustatavast tulust maha arvata tõendatud kulutused, mis on otseselt seotud maksumaksja omandi müügi või vahetamisega, või lugeda need kulutused maksumaksja kuluks (Eesti tulumaksuseaduse § 37).

Lisaks saadud intressidele peate deklareerima kogu Mintos platvormi kasumlikust müügist teenitud kapitalikasumi. Illustreeriv näide: te ostsite 10-eurose laenu ja müüsite selle juurdehindlusega 15 EUR-i, millelt teenisite 5 EUR-i kasumit. Sellisel juhul tuleb 5 EUR deklareerida kapitalituluna.

Pange tähele, et seda saiti enam ei uuendata.