Nodokļu piemērošana – Latvijas privātpersonas

Kā man, Latvijas Republikas nodokļu maksātājam (Latvijas nodokļu rezidents) – privātpersonai, kas nav reģistrēta/kurai nerodas pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nodokļi par ienākumiem, kas gūti izmantojot Mintos platformu?

Atruna

Zemāk sniegtais apraksts ir sniegts tikai informatīvos nolūkos, tas ir veidots pamatojoties uz Mintos veikto likumu izpēti un uzziņu no Valsts ieņēmuma dienesta (VID), un to nevar uzskatīt par nodokļu, juridisku vai citu konsultāciju vai konsultācijām. Sniegtais apraksts attiecas uz tādiem investoriem, kas ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji (Latvijas nodokļu rezidents) – privātpersonas, kas nav reģistrētas/kurām nerodas pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Ja rodas jautājumi par attiecīgo nodokļu likumu noteikumiem, nodokļu piemērojamību un nodokļu rezidences jautājumiem, iesakām sazināties ar nodokļu vai juridisko konsultantu vai attiecīgo nodokļu iestādi. AS Mintos Marketplace neatbild par jebkādām sekām, zaudējumiem, tai skaitā peļņas zaudējumu, kas varētu rasties no zemāk sniegtās informācijas.

Kā noteikt ar nodokli apliekamo ienākumu?

Saskaņā ar zemāk minētajām likumdošanas prasībām, ienākums kas gūts izmantojot Mintos platformu un  nodoklis no šāda ienākuma ir jāiekļauj gada apliekamajā ienākumā un jāaprēķina vienu reizi gadā par iepriekšējo taksācijas gadu (kalendārais gads) par katru atsevišķi veikto investīciju šādi:

A. Saņemtās atmaksas[1]* mīnuss

B. Veiktā investīciju[1]** summa

Ja A. > B. tad taksācijas gada apliekamais ienākums ir jāaprēķina kā saņemto atmaksu pārsniegumu pār veikto investīciju summu. Ja A. < B. tad taksācijas gada apliekamais ienākums ir 0.

Apliekamais ienākums un maksājamais nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā VID nākamajā taksācijas gadā, pēc ienākumu gūšanas. Ienākumu deklarācija ir jāiesniedz nākamajā gadā pēc ienākumu gūšanas no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja 2021.  taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, — ienākumu deklarācija ir jāiesniedz VID no 2022. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Nodokļa likme sākot ar 2018. gada 1. janvāri, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;

2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru(2018. gadā – 55 000 euro, 2019. gadā – 62 800 euro, 2020. gadā –
62 800 euro, 2021. gadā – 62 800 euro, 2022. gadā – 78 100 euro);

3) 31 procents — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru

Ja aprēķinātais nodoklis ir < 640 euro (bet lielāks par 1 euro), tas jāsamaksā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam. Ja aprēķinātais nodoklis ir > 640 euro – to var iemaksāt vienā vai trijās reizēs (līdz 23. jūnijam, 23.jūlijam,  23. augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas. Savukārt, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro un taksācijas gada ienākumi, kurus apliek pēc progresīvās likmes (20 procenti, 23 procenti, 31 procents) pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru - 2021. gadā – 62 800 euro,  nodokļu maksātājs nodokli  var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

 Ilustratīvs piemērs

Investors veic investīciju 100 EUR apmērā 2018. gada 1. janvārī vienā aizdevumā. Saskaņā ar noslēgto līgumu investors saņems maksājumus 4 gadu laikā, katru mēnesi saņemot ikmēneša maksājumu 3 EUR apmērā (gadā 36 EUR, četru gadu laikā 144 EUR).

Situācija Nr. 1 – investīcija tiek atmaksāta pēc grafika un investors nav to pārdevis otrreizējā tirgū vai to nav atpircis kredīta izsniedzējs

2018. gads

Apliekamais ienākums no minētās investīcijas 2018. gadā būs 0 EUR, jo saņemtie maksājumi (36 EUR) nepārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR). Attiecīgi investors nedeklarē un nemaksā nodokli par šo investīciju.

2019. gads

Arī 2019. gadā apliekamais ienākums no minētās investīcijas būs 0 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (36 EUR 2018. gadā un 36 EUR 2019. gadā) nepārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR). Attiecīgi investors nedeklarē un nemaksā nodokli par šo investīciju.

2020. gads

Apliekamais ienākums no minētās investīcijas 2020. gadā būs 8 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (36 EUR 2018. gadā, 36 EUR - 2019. gadā un 36 EUR - 2020. gadā) pārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR) par 8 EUR. Šis ienākums tiks aplikts ar tā brīža piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi[2]

Nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2021. gadā.

2021. gads

Apliekamais ienākums no minētās investīcijas 2021. gadā būs 36 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (36 EUR 2018. gadā, 36 EUR - 2019. gadā, 36 EUR - 2020. gadā un 36 EUR - 2021. gadā) pārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR) un ienākumu par ko ir aprēķināts nodoklis (8 EUR 2020. gadā) par 36 EUR. Šis ienākums tiks aplikts ar tā brīža piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.[2] Nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2022. gadā.

Situācija Nr. 2 –investors taksācijas gadā ir pārdevis investīciju otrreizējā tirgū vai kredīta izsniedzējs ir atpircis investīciju

Pieņemot, ka no investīcijas iegādes brīža investors ir saņēmis 5 maksājumus katru 3 EUR apmērā (kopā 15 EUR) un 2020. gada 1. jūlijā pārdevis investīciju otrreizējā tirgū saņemot 95 EUR vai kredīta izsniedzējs ir to atpircis samaksājot 95 EUR, apliekamais ienākums par 2020. gadu būtu 10 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (15 EUR ikmēneša maksājumi un 95 EUR no investīcijas pārdošanas vai atpirkšanas) pārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR) par 10 EUR. Šis ienākums tiks aplikts ar tā brīža piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, [2]* Nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2021. gadā.

Mintos ir izstrādājis funkcionalitāti, kas aprēķina ienākumu izvēlētajam taksācijas gadam. To iespējams atrast sadaļā “Mans konts” -> “Ienākumu pārskats”.

Piemērojamā nodokļu likumdošana

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 21. punktā ir noteikts, ka pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti citi ienākumi, kas nav minēti šā likuma 9. pantā. Tādējādi, ienākums kas gūts no prasījumu tiesību cesijas, ir uzskatāms par fiziskās personas – cesionāra ienākumu saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 21. punktu. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 24. punktam, piemērojot likuma 8. panta trešās daļas 21. punktu, prasījuma tiesību cesijas gadījumā fiziskas personas – cesionāra apliekamo ienākumu veido cesijas rezultātā gūtā ienākuma un cedentam samaksātās summas starpība. Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 3. punktu pienākums aprēķināt nodokli un iemaksāt to budžetā ir fiziskai personai. Saskaņā ar 3. panta otro daļu, nodoklis tiek aprēķināts rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme sākot ar 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta otrajā daļā noteikto:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;

2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

3) 31 procents — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

 


[1]* Saņemtās atmaksas ir visi maksājumi, kas ir saņemti par veikto investīciju – pamatsumma, procenti un sodas naudas maksājumi, kā arī maksājumi veicot darījumus otrreizējā tirgū vai ja kredīta izsniedzējs atpērk investīciju.

** Veiktā investīciju summa ir summas, kas samaksāta par investīcijas iegādi pirmreizējā vai otrreizējā tirgū.

[2] Nodokļa likme sākot ar 2021. gada 1. janvāri, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;

2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

3) 31 procents — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (2021. gadā – 62 800 euro, 2022. gadā – 78 100 euro)

 

 


 

Pielikumā VID uzziņa, kas nosaka iedzīvotāju ienākuma objektu, nodokļa piemērošanas principu, bet nodokļa likme attiecināma tikai par ieņēmumiem līdz 2017. gada 31. janvārim. Nodokļa likmi, kas aktuāla ieņēmumiem sākot no 2021. gada 1. janvāra, lūdzu, skatīt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. pantā.

Valsts ieņēmuma dienesta izziņa

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2022