Pytania i odpowiedzi inwestorów Mintos: Porozmawiajmy o Notach

Aby poruszyć tematy, które interesują inwestorów, jeśli chodzi o Noty, w ciągu ostatnich dwóch tygodni zebraliśmy pytania za pośrednictwem formularza Slido i teraz przedstawiamy odpowiedzi w tym specjalnym artykule „Pytania i odpowiedzi inwestorów Mintos: Porozmawiajmy o Notach”.

Wzięliśmy pod uwagę pytania, które uzyskały najwięcej głosów, i w poniższym tekście przedstawiamy odpowiedzi na 43 pytania, pogrupowane wokół 4 tematów, które najbardziej interesują inwestorów:

I – 20 pytań dotyczących podatków potrącanych u źródła

II – 10 pytań dotyczących ogólnych zagadnień związanych z inwestowaniem na Mintos w Noty.

III – 8 pytań dotyczących rynku wtórnego i możliwości wypłaty środków w przypadku inwestycji w roszczenia

IV – 5 pytań dotyczących zmiany roli firm pożyczkowych w konfiguracji Not

I — Pytania dotyczące podatków, potrącania podatku u źródła i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

Pytania są udostępniane w oryginalnej formie, bez zmian, tak jak zostały zamieszczone przez inwestorów na Slido.

I-1. Anonimowy (90 głosów za)

Podoba mi się, jak próbowaliście ukryć najważniejszą zmianę – podatek u źródła – na samym końcu i bez żadnych wyjaśnień. To samo w przypadku zmian na rynku wtórnym

I-2. Anonimowy (75 głosów za)

Chciałbym prosić o prosty przewodnik na temat opodatkowania Not.

I-3. Anonimowy (59 głosów za)

„Więcej szczegółów na temat potrącania podatku u źródła podamy w dniu wprowadzenia Not. „Czy możecie podać informacje, ZANIM wprowadzicie Noty?

I-4. Japke (21 głosów za)

Mintos nie może udzielać porad podatkowych, ale czy zostaną przedstawione wskazówki dotyczące funkcjonowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i podatku potrącanego u źródła (WHT) dla krajów UE?

I-5. Manos (13 głosów za)

Proszę o wyjaśnienie szczegółów dotyczących potrącania podatku przed datą uruchomienia Not. W przeciwnym razie będę zmuszony wstrzymać inwestycje do czasu uzyskania tych informacji.

I-6. Anonimowy (10 głosów za)

Wie hoch ist der Steuerabzug und kann dieser reduziert werden? (Jak wysoki jest potrącany podatek i czy można go zmniejszyć?)

I-7. Anonimowy (4 głosy za)

Wird bei den Schuldverschreibungen Steuern einbehalten, muss man Quellensteuern zahlen ?

(Czy będą potrącane podatki z tytułu Not, czy muszę płacić podatki potrącane u źródła?)

Odpowiedź na pytania 1-7

Zaprosiliśmy inwestorów do zadawania pytań do tego artykułu Q&A tuż po tym, jak udostępniliśmy informację o dacie premiery Not. Wkrótce, w dniu 19 maja 2022 r. przesłaliśmy inwestorom wiadomość e-mail z ogólnymi szczegółami dotyczącymi podatków. Dzięki odpowiedziom przedstawionym tutaj będziemy dążyć do dalszego poszerzania informacji o Notach i potrącaniu podatku u źródła.

O potrącaniu podatku u źródła

Po pierwsze, przedstawimy ogólne informacje na temat pobierania podatku u źródła. Należy pamiętać, że poniższe odpowiedzi odnoszą się do aktualnego stanu prawnego. Już od pewnego czasu współpracujemy z łotewskimi stowarzyszeniami branży finansowej i innymi interesariuszami w celu wprowadzenia zmian w prawie, które wprowadziłyby jednolitą 5% stawkę podatku potrącanego u źródła dla inwestorów będących osobami fizycznymi z UE, bez konieczności składania przez inwestorów dodatkowych dokumentów. Jednocześnie, zachowana zostałaby stawka 0% podatku potrącanego u źródła dla inwestorów będących osobami prawnymi. Będziemy Was informować o postępach i wynikach tych prac.

Podatek potrącany u źródła (WHT) jest powszechną praktyką podatkową i sposobem zarządzania przez państwa dochodem uzyskanym w jednym kraju i wypłaconym osobie w innym kraju. Podmiotem zarządzającym procesem potrącania podatku u źródła jest zazwyczaj podmiot wypłacający dochód inwestorom, którzy go uzyskali. Może to być na przykład spółka, która wypłaca dywidendy lub odsetki, albo bank, który wypłaca odsetki swoim klientom (posiadaczom depozytów). W przypadku Mintos i instrumentów finansowych, czyli Not, emitent (podmiot specjalnego przeznaczenia z siedzibą na Łotwie) jest podmiotem, który będzie wypłacać odsetki, a więc podmiotem zarządzającym procesem potrącania podatku u źródła.

Kontekst ekonomiczny potrącania podatku u źródła odnosi się do faktu, że rządy opodatkowują dochody uzyskiwane w ich krajach. Powszechnie wiadomo, że rządy opodatkowują dochody swoich rezydentów, jednak potrącanie podatku u źródła umożliwia im to również w przypadku dochodów uzyskiwanych w ich kraju przez nierezydentów.

Podczas gdy potrącenie podatku u źródła umożliwia krajom opodatkowanie dochodów uzyskanych w ich jurysdykcji, WHT jest również skonstruowany w sposób, który chroni osoby fizyczne (inwestorów) przed podwójnym opodatkowaniem. Aby uniknąć lub zminimalizować możliwości podwójnego opodatkowania (które w pewnych sytuacjach może wystąpić), kraje podpisują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). UPO to umowy między dwoma krajami mające na celu rozwiązanie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem ich obywateli. Określają one m.in. niższe stawki podatku potrącanego u źródła od poszczególnych rodzajów dochodów, takich jak dochody z tytułu odsetek. Tutaj znajdziesz listę krajów, które mają UPO z Łotwą oraz stawki WHT dla tych krajów.

Przykład: Jeżeli lokalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych dla inwestora w jego kraju zamieszkania wynosi 19%, a UPO z Łotwą przewiduje odliczenie 10%, oznacza to, że 10% dochodu uzyskanego z inwestycji na Łotwie zostanie potrącone (jako WHT), a inwestor zapłaci 9% w kraju swojego zamieszkania, czyli łącznie 19%.

Chociaż potrącanie podatku u źródła jest powszechną praktyką, obowiązujące stawki podatku potrącanego u źródła i procedury uzyskiwania odpowiednich zaświadczeń podatkowych różnią się w poszczególnych krajach ze względu na różne polityki podatkowe. W rezultacie inwestor może odczuć różny wpływ podatku potrącanego u źródła w zależności od kraju zamieszkania i kraju, w którym generowany jest dochód.

Oto jak to może wyglądać w praktyce.

Stawki podatkowe stosowane w krajach zamieszkania inwestorów są różne: od zerowego podatku, podatek w dolnym przedziale 3-5%, podatek w wyższym przedziale 20% lub więcej. Różnice między poszczególnymi krajami przekładają się również na łatwość uzyskania wymaganego dokumentu (certyfikatu rezydenta podatkowego), który umożliwi płatnikowi (np. emitentowi w przypadku Mintos) zastosowanie podatku UPO do dochodów inwestora w obcym kraju. O ile w przypadku rezydentów niektórych krajów uzyskanie certyfikatu rezydenta podatkowego, niezbędnego do zastosowania UPO, może być tak proste, jak złożenie deklaracji własnej, o tyle w przypadku innych krajów może to oznaczać konieczność zwrócenia się do służb podatkowych kraju macierzystego z wnioskiem o wydanie certyfikatu rezydenta podatkowego (co również nakazuje prawo łotewskie).

Aby uzyskać więcej informacji na temat UPO, inwestorzy powinni sprawdzić, jaka jest minimalna stawka wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w ich kraju oraz jakie formalności są niezbędne do jej uzyskania. Przedstawiamy informacje na temat stawek określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dla tych krajów.

Dla przypomnienia, wszystkie wymogi podatkowe dotyczące Mintos są ustalane przez łotewskie władze podatkowe i prawo łotewskie.

I-8. Anonimowy (43 głosy za)

Czy będzie możliwe zmniejszenie potrąconego podatku do 0% poprzez przesłanie „Certyfikatu rezydencji”?

I-9. Anonimowy (43 głosy za)

Czy dla użytkowników niemieckich będzie dostępna ulga podatkowa z tytułu zysków kapitałowych (Steuerbescheinigung für Kapitalerträge), tak jak w przypadku, gdy uzyskujemy ją od banków?

Odpowiedź na pytania 8-9

Nie jesteśmy w stanie skomentować specyfiki niemieckich przepisów podatkowych w odniesieniu do Mintos. W każdym razie otworzymy formularz, w którym inwestorzy będą mogli podzielić się informacjami o tym, jakiego rodzaju raporty powinny być dostępne na Mintos, w zależności od kraju, w którym mieszkają.

Inwestorzy będący osobami fizycznymi mogą obniżyć stawkę podatku potrącanego u źródła stosowaną do ich dochodów uzyskanych w obcym kraju poprzez złożenie w Mintos certyfikatu rezydenta podatkowego (lub odpowiedniego dokumentu w zależności od kraju). Jeśli w danym kraju obowiązuje UPO z Łotwą jako jurysdykcją Mintos, UPO zostanie zastosowana do ostatecznego zeznania podatkowego inwestora, bez konieczności podejmowania przez niego jakichkolwiek innych działań.

Zgodnie z lokalnymi przepisami, w większości krajów UE stawka podatku potrącanego u źródła wynosi 10% (zobacz listę). Stawka 0% odliczenia podatku na podstawie UPO jest dostępna tylko dla rezydentów Litwy.

Prosimy sprawdzić tę listę na temat obowiązujących stawek podatku na podstawie UPO oraz skontaktować się z lokalnymi organami podatkowymi w przypadku pytań dotyczących sposobu uzyskania certyfikatu rezydenta podatkowego.

Dochody z inwestycji dokonywanych przez inwestorów będących osobami prawnymi mają domyślnie 0% stawkę podatku potrącanego u źródła, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

I-10. Anonimowy (27 głosów za)

Co w przypadku wystąpienia częściowej straty, czy zwrócicie podatek potrącany u źródła?

WHT posiada emitent (w przypadku Not Mintos jest to podmiot specjalnego przeznaczenia z siedzibą na Łotwie) i odprowadza go do lokalnych organów podatkowych. Podatek ten jest potrącany w momencie, gdy dochód jest wypłacany na rachunek inwestora — bez uzyskania dochodu, podatek ten nie jest potrącany. Jeśli inwestycja poniesie częściową stratę w okresie do terminu zapadalności, państwo nie zwraca podatku, który został wcześniej potrącony od osiągniętego dochodu. Inwestorzy powinni jednak skonsultować się ze swoimi lokalnymi organami podatkowymi w celu ustalenia, czy strata może zostać odliczona od podatku zapłaconego w ich kraju rezydencji podatkowej.

I-11. Anonimowy (12 głosów za)

Jakie dokumenty należy przesłać na platformę, aby zmniejszyć wysokość podatku potrącanego u źródła? Czy tylko certyfikat rezydencji podatkowej, czy również specjalny formularz?

Zgodnie z łotewskimi przepisami regulującymi działalność Mintos, inwestor będący osobą fizyczną musi przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej uzyskany od lokalnych organów podatkowych. Certyfikat rezydencji podatkowej powinien zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko

– dokument tożsamości

– okres, do którego odnosi się certyfikat (zwykle jest to rok kalendarzowy)

Dodatkowy formularz musi być dostarczony tylko wtedy, gdy inwestor uzyskuje ponad 5 000 EUR dochodu w ciągu jednego roku kalendarzowego od jednego emitenta (np. z tytułu pożyczek udzielonych przez jedną firmę pożyczkową lub grupę powiązanych firm pożyczkowych, w zależności od struktury prospektów). Wymóg ten może jednak dotyczyć bardzo niewielu inwestorów. Jeśli zauważymy, że inwestor zbliża się do tego limitu, skontaktujemy się z nim w odpowiednim czasie, aby powiadomić go o dalszych krokach.

I-12. Anonimowy (12 głosów za)

Dlaczego mam korzystać z Not, skoro nie możecie mi nawet przedstawić danych z raportu CRS za zeszły rok (tylko w odniesieniu do roszczeń). Prawidłowa deklaracja podatkowa jest niemożliwa.

Mintos uzyskał licencję firmy inwestycyjnej w sierpniu 2021 r., co oznacza, że nasz pierwszy raport CRS zostanie złożony we wrześniu 2022 r. Więcej informacji o CRS znajdziesz tutaj.

I-13. Anonimowy (11 głosów za)

W Hiszpanii mamy obowiązek deklarowania (modelo 720) każdej pojedynczej Noty i jej wartości w ostatnim kwartale każdego roku. Czy możecie przekazać te informacje/wyeksportować je (csv)?

I-14. Anonimowy (8 głosów za)

W jaki sposób Mintos będzie wspierał raportowanie podatków przez klientów? Czy będziecie dostarczać raporty podatkowe dla każdego kraju UE, aby ułatwić klientom wypełnianie deklaracji podatkowych?

Odpowiedź na pytania 13-14

Tak, jako firma inwestycyjna będziemy dostarczać regularne wyciągi z rachunków, które będą zawierały również te informacje (pytanie I-13), oraz raporty podatkowe, które pomogą inwestorom zadeklarować wysokość osiągniętego dochodu i wysokość potrąconego podatku (I-14).

W ramach Społeczności Mintos (Mintos Community) zostanie wydzielone specjalne miejsce, w którym inwestorzy będą mogli dzielić się z nami informacjami odnośnie do specyficznych wymagań obowiązujących w ich kraju,abyśmy mogli odpowiednio dostosować przekazywane informacje.

I-15. Anonimowy (11 głosów za)

Czy możecie potwierdzić, że dla osób prawnych inwestujących w Mintos nie będzie obowiązywał podatek u potrącany u źródła przy inwestowaniu w Noty?

Tak, nie będzie WHT dla osób prawnych. Lokalne prawo podatkowe stanowi, że WHT nie stosuje się do płatności z tytułu odsetek na rzecz osób prawnych. Wyjątkiem są tzw. kraje rajów podatkowych, np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, gdzie należy potrącić 20% podatku. Jednak Mintos i tak nie przyjmuje inwestorów z takich krajów.

I-16. Anonimowy (7 głosów za)

Jaka jest wysokość podatku (Quellensteuer), który będzie potrącany w różnych krajach, np. w Niemczech i Szwajcarii?

W przypadku osób fizycznych standardowa stawka wynosi 20%, ale jeśli inwestor przedstawi certyfikat rezydenta podatkowego, wówczas mają zastosowanie stawki podane tutaj. Zgodnie z tą listą, Niemcy i Szwajcaria mają obniżoną stawkę podatkową w wysokości 10%. W przypadku osób prawnych WHT wynosi 0%.

I-17. Anonimowy (7 głosów za)

Werden Steuern nur auf die neuen Schuldverschreibungen fällig oder auch auf die alten Investitionen in Abtretungen? (Czy podatki będą należne tylko od nowych Not, czy również od starych inwestycji w cesje?)

Podatek WHT będzie miał zastosowanie wyłącznie do dochodów z tytułu inwestycji w regulowane instrumenty finansowe, czyli Noty. Dochód z tytułu inwestycji w roszczenia na podstawie umów cesji został objęty innymi przepisami podatkowymi, w przypadku których nie obowiązuje WHT.

I-18. Anonimowy (5 głosów za)

Jak możemy zmniejszyć podatek potrącany u źródła do 10%? Czy akceptowany jest certyfikat rezydencji?

W przypadku osób fizycznych stawka podatku potrącanego u źródła może zostać obniżona do 10% (w kilku krajach jest to mniej niż 10%). Podatek potrącany u źródła można obniżyć tylko wtedy, gdy:

  • istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) pomiędzy Łotwą (jako krajem emitenta) a krajem zamieszkania inwestora (zobacz listę tutaj),
  • ORAZ gdy inwestor dostarczy certyfikat rezydenta podatkowego .

Po dostarczeniu ważnego certyfikatu rezydenta podatkowego inwestor nie musi podejmować żadnych dodatkowych kroków, ponieważ obniżone odliczenie podatku potrącanego u źródła jest przetwarzane automatycznie przez emitenta (jeden z podmiotów specjalnego przeznaczenia Mintos odpowiedzialny za dany Zestaw Not).

W przypadku osób prawnych stawka podatku potrącanego u źródła wynosi 0%.

I-19. Arne (5 głosów za)

Do kiedy musicie otrzymać „Certyfikat rezydencji”, aby obniżyć podatek potrącany u źródła? Czy potrzebujecie go natychmiast, czy też w trakcie bieżącego roku kalendarzowego?

Aby zastosować obniżoną stawkę WHT, inwestorzy muszą przedstawić Mintos certyfikat rezydenta podatkowego wydany przez urząd skarbowy w kraju rezydencji podatkowej inwestora. Obniżona stawka WHT zostanie zastosowana od momentu otrzymania i przetworzenia przez Mintos certyfikatu rezydenta podatkowego inwestora.

Jeżeli zaświadczenie o rezydencji podatkowej zostanie dostarczone później, ale nie później niż 3 lata od daty otrzymania odsetek, inwestor może zażądać zwrotu od organów podatkowych emitenta (np. łotewskich organów podatkowych nadpłaty zapłaconego WHT). Aby proces był jak najprostszy, zalecamy wszystkim inwestorom przekazanie swoich certyfikatów rezydencji podatkowej i przesłanie ich za pośrednictwem dedykowanego formularza na platformie tak szybko, jak to możliwe.

I-20. Anonimowy (4 głosy za)

Czy będziecie stosować podatek potrącany u źródła dla klientów francuskich nawet poniżej 5 tys. EUR? Tak jak we Francji, nie ma obowiązku płacenia podatku ani składania deklaracji, jeśli wszystkie pożyczki P2P udzielone przez osobę fizyczną nie przekraczają 5 tys. EUR.

Niestety, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się na temat specyfiki ustawodawstwa francuskiego, a w szczególności na temat wyjątków dotyczących dochodów osiąganych z tytułu pożyczek P2P. Ogólnie rzecz biorąc, termin pożyczki P2P ma bardzo szerokie zastosowanie, a rozwiązania prawne, które leżą u podstaw struktur takich inwestycji, różnią się w dużym stopniu w zależności od kraju i rodzajów rynków.

W przypadku Not, czyli instrumentów finansowych podlegających regulacjom dyrektywy MiFID II, Mintos jest zobowiązany do potrącenia podatku przy każdej wypłacie odsetek inwestorowi prywatnemu — niezależnie od lokalnych zachęt podatkowych w kraju rezydencji podatkowej inwestora. Jednak w zależności od przepisów lokalnych, może istnieć możliwość wykorzystania takiej zachęty podatkowej do odliczenia od innego zobowiązania podatkowego, dlatego prosimy o skonsultowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Będziemy na bieżąco informować w naszej Społeczności o szczegółach dotyczących podatków dla inwestorów z różnych krajów. Zostaniesz o tym poinformowany za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych.

II — Ogólne tematy dotyczące inwestowania na Mintos w Noty

Pytania są udostępniane w oryginalnej formie, bez zmian, tak jak zostały zamieszczone przez inwestorów na Slido.

II-21. Anonimowy (47 głosów za)

Jakich stóp procentowych możemy się spodziewać dla Not? Czy będą one niższe niż obecnie?

Tak jak poprzednio, oprocentowanie Not będzie ustalane przez firmy pożyczkowe. Przy ustalaniu stopy procentowej firmy pożyczkowe biorą pod uwagę popyt i podaż na rynku, dostępność i koszty innych źródeł finansowania, ogólną sytuację mikro i makro oraz inne czynniki. Nie spodziewamy się, że stopy procentowe dla Not będą różnić się od tych, jakie obowiązywałyby dla roszczeń, dla takiej samej sytuacji rynkowej.

II-22. Anonimowy (36 głosów za)

Co się stanie, jeśli bieżąca zainwestowana kwota będzie większa niż limit dozwolony w ramach odpowiedniej i stosownej oferty inwestycyjnej?

Na podstawie swoich celów inwestycyjnych i wartości netto podanych w Ocenie odpowiedniości i stosowności, możesz inwestować do określonej kwoty, korzystając ze strategii Mintos lub niestandardowych strategii automatycznych. Jest to część wymogu odpowiedzialnego inwestowania zgodnie z ramami określonymi dyrektywą MiFID II. Po osiągnięciu obliczonej kwoty Twoje strategie automatyczne zostaną wstrzymane, ale nadal będziesz mógł dokonywać inwestycji ręcznych.

Będziemy się kontaktować z inwestorami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby informować ich o statusie ich Ocen odpowiedniości i stosowności, konieczności ich uzupełnienia, aktualizacji lub powiadomienia o osiągnięciu limitu inwestycji w ramach strategii Mintos.

Zawsze możesz przejrzeć swoje odpowiedzi w sekcji dotyczącej „Odpowiedniości i stosowności” (Suitability and Appropriateness) na Twoim profilu Mintos i zaktualizować je, jeśli Twoja sytuacja uległa zmianie.

II-23. Anonimowy (25 głosów za)

Jak będzie wyglądał plan spłat Not? Raz w miesiącu, czy tak jak w przypadku obligacji — na koniec umowy?

Przepływ spłat w ramach konfiguracji Not pozostanie w dużej mierze niezmieniony w porównaniu z inwestycjami w roszczenia, z tą tylko różnicą, że podmiot specjalnego przeznaczenia Mintos będzie występować jako emitent. Za każdym razem, gdy pożyczkobiorca dokonuje spłaty na rzecz firmy pożyczkowej, firma pożyczkowa przekazuje środki emitentowi, który z kolei dokonuje spłat w ramach odpowiedniego Zestawu Not na rzecz odpowiedniego inwestora za pośrednictwem Mintos. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z odpowiednimi prospektami podstawowymi.

II-24. Miguel (21 głosów za)

Czy muszę coś zmienić w moich strategiach automatycznych, czy też automatycznie zaczną one używać Not zamiast roszczeń?

II-25. Anonimowy (5 głosów za)

Czy Noty będą automatycznie dostępne w automatycznej strategii inwestycyjnej?

Odpowiedź na pytania 24-25.

Noty będą automatycznie dostępne w strategiach Mintos i niestandardowych strategiach automatycznych. Po uruchomieniu Not na Mintos nie będzie potrzeby zmiany niczego w automatycznych strategiach. Pracowaliśmy nad utrzymaniem niezmienionego doświadczenia użytkownika na platformie wraz z wprowadzeniem nowej konfiguracji inwestycyjnej, a automatyczne strategie będą nadal działać zgodnie z tą samą logiką, jak podczas inwestowania w roszczenia.

Zachęcamy inwestorów do okresowego przeglądu swoich automatycznych strategii, aby dostosować je do swoich preferencji inwestycyjnych i apetytu na ryzyko.

II-26. George (18 głosów za)

Przy minimalnej kwocie inwestycji wynoszącej 50 EUR za Notę, jej wysokość zabija mikroinwestorów. Czy planujecie ją obniżyć?

Jedna Nota będzie zabezpieczona 6-20 pożyczkami, co oznacza, że kupując jedną Notę, inwestor zainwestuje średnio 5 EUR na pożyczkę. Dzięki temu inwestorzy będą mogli zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel, nawet przy niewielkich inwestycjach.

II-27. Anonimowy (6 głosów za)

Czy istnieje ryzyko utraty zainwestowanego kapitału?

O ile inwestowanie w Noty przynosi inwestorom wiele korzyści, nie oznacza to, że ryzyko związane z inwestowaniem zostało wyeliminowane. Najważniejsze korzyści dla inwestorów to ochrona aktywów inwestorów, system ochrony inwestorów do 20 000 EUR, odpowiednia i stosowna oferta produktowa oraz zwiększona przejrzystość.

Jednak inwestowanie w Noty, podobnie jak w przypadku innych form inwestowania, nadal wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, takim jak słabe wyniki pożyczek bazowych, niewypłacalność pożyczkobiorcy lub niewypłacalność firmy pożyczkowej. Nie ma gwarancji odzyskania zainwestowanego kapitału. Każda decyzja inwestycyjna musi opierać się na analizie ryzyka związanego z inwestycją, a inwestorzy powinni zapoznać się z podstawowym prospektem emisyjnym i Ostatecznymi warunkami. Przed inwestowaniem weź pod uwagę swoją wiedzę, doświadczenie, sytuację finansową i cele inwestycyjne.

II-28. Kriss (6 głosów za)

Jeśli chodzi o profil spłaty, czy planowane Noty Mintos będą funkcjonować tak samo, jak obecny produkt Mintos Forward Flow? czyli brak przedwczesnych spłat przez pożyczkobiorcę itp.

W przypadku Not działania pożyczkobiorcy, takie jak wcześniejsza spłata pożyczki, będą nadal odzwierciedlane w harmonogramie spłat dla odpowiedniej Noty. Każda Nota jest zabezpieczona 6-20 pożyczkami, a w ciągu cyklu życia Noty, poszczególne pożyczki bazowe mogą zostać spłacone przez pożyczkobiorcę lub odkupione przez firmę pożyczkową przed terminem zapadalności. Pożyczki bazowe mogą również być niespłacane. Nota pozostaje aktywną inwestycją, o ile istnieją w niej aktywne pożyczki. Inwestorzy zawsze mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w prospekcie podstawowym.

II-29. Anonimowy (4 głosy za)

Czy w związku z nową strukturą po stronie inwestora pojawią się dodatkowe opłaty lub koszty?

Nie, nie będzie żadnych dodatkowych opłat ani kosztów dla inwestorów. Jeżeli w przyszłości zdecydujemy się na wprowadzenie jakichkolwiek opłat, poinformujemy o tym inwestorów.

II-30. Anonimowy (4 głosy za)

Jak „oczekujące płatności” będą funkcjonować w przypadku Not?

Oczekujące płatności, o ile wystąpią, będą funkcjonować w taki sam sposób, jak przy konfigurowaniu inwestycji w roszczenia. W ramach konfiguracji Not oczekujące płatności będą na poziomie pożyczki i odpowiednio wpłyną na harmonogram spłaty Not.

III — Pytania dotyczące rynku wtórnego i możliwości wypłaty środków w przypadku inwestycji w roszczenia

Pytania są udostępniane w oryginalnej formie, bez zmian, tak jak zostały zamieszczone przez inwestorów na Slido.

III-31. NvdK (30 głosów za)

Mintos zmienia zasady gry w trakcie jej trwania. Dlaczego nie ułatwić obrotu na rynku wtórnym, dopóki ludzie nadal będą mieć Noty (czyli potencjalnie maksymalnie 5-6 lat)?

III-32. Anonimowy (26 głosów za)

To nie jest pytanie, ale chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem to niefortunne, że handel roszczeniami na rynku wtórym (SM) zostanie zawieszony od lipca br., to zbyt wcześnie.

III-33. Miguel (14 głosów za)

Jak będzie funkcjonować wypłata środków z inwestycji w roszczenia po 1 lipca br., jeśli nie będzie transakcji na rynku pierwotnym(?) i wtórnym w roszczenia?

III-34. Anonimowy (13 głosów za)

W jaki sposób po 1 lipca br. można wypłacić środki z pożyczki z roszczeniami w ramach strategii Mintos. Myślałem, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy inny inwestor kupi taką pożyczkę.

III-35. Anonimowy (8 głosów za)

Czy to oznacza, że po 1 lipca br. nie będziemy mogli sprzedać bieżących inwestycji na rynku wtórnym? Co z Notami?

III-36. Anonimowy (6 głosów za)

Czy po 1 lipca br. na rynku wtórnym będą obowiązywały dopłaty lub rabaty?
Tak samo, jak teraz

III-37. Anonimowy (5 głosów za)

Jeśli na rynku wtórnym można kupować tylko Noty, to w jaki sposób można wykorzystać rynek do wycofania mojej inwestycji?

III-38. Anonimowy (4 głosy za)

Jak zamienić obecnie posiadane przeze mnie udziały na Noty, aby po lipcu br. nadal móc korzystać z rynku wtórnego?

Odpowiedź na pytania 31-38

O zamknięciu rynku wtórnego dla inwestycji w roszczenia

Jakkolwiek bardzo chcielibyśmy utrzymać rynek wtórny otwarty dla roszczeń, to niestety ze względu na wymogi regulacyjne, jesteśmy zobowiązani do jego zamknięcia, począwszy od 1 lipca 2022 roku. Rynek wtórny będzie jednak dostępny dla Not i będzie funkcjonować tak samo, jak poprzednio.

Zgodnie z przepisami, po wprowadzeniu Not i zakończeniu okresu przejściowego, nie będziemy mogli dokonywać transakcji na instrumentach nieregulowanych, takich jak roszczenia. W związku z tym regulator postawił twarde warunki, że musimy zamknąć rynek wtórny dla roszczeń. Udało nam się jednak wynegocjować, że rynek wtórny roszczeń będzie otwarty do 30 czerwca br. Co więcej, udało nam się uzgodnić, że możemy utrzymać funkcję wypłaty środków dostępną dla inwestycji w roszczenia dokonywanych za pomocą strategii Mintos do czasu zakończenia odnośnych pożyczek.

Ogłosiliśmy zamknięcie rynku wtórnego dla roszczeń zaraz po uzgodnieniu ostatecznej daty okresu przejściowego. Biorąc pod uwagę, że pierwsze polecenie zamknięcia rynku wtórnego dla roszczeń otrzymaliśmy znacznie wcześniej, cieszymy się, że dzięki zrozumieniu ze strony regulatora udało nam się utrzymać go otwartym jeszcze przez kilka miesięcy po uzyskaniu licencji.

O wypłacie środków z inwestycji w roszczenia

Inwestorzy mogą wypłacić środki z inwestycji w roszczenia dokonane za pomocą strategii Mintos nawet po zamknięciu rynku wtórnego dla roszczeń 30 czerwca br. Gdy inwestor będzie chciał wypłacić środki, jego strategia automatycznie dokona sprzedaży inwestycji z jego strategii innym inwestorom korzystającym z tej samej strategii. Sprzedaż może zająć od kilku minut do kilku dni, w zależności od popytu ze strony innych inwestorów w danym czasie i aktualnych warunków rynkowych. Możesz sprzedawać tylko te inwestycje, które nadal kwalifikują się do strategii Mintos: do wypłaty środków dostępne są jedynie inwestycje obsługiwane na bieżąco.

Aby wypłacić środki z Twojej strategii Mintos

  • Przejdź do strony Inwestuj,
  • Kliknij „…” [trzy kropki] obok swojej strategii
  • Wybierz opcję Wypłata środków
  • Wprowadź żądaną kwotę
  • Kliknij Wypłata środków

IV — Pytania dotyczące zmian roli firm pożyczkowych w konfiguracji Not

Pytania są udostępniane w oryginalnej formie, bez zmian, tak jak zostały zamieszczone przez inwestorów na Slido.

IV-39. Anonimowy (24 głosy za)

Czy firmy pożyczkowe nadal oferują możliwość odkupu?

IV-40. Anonimowy (15 głosów za)

Zainwestowałem na Mintos z powodu obowiązku odkupu. Czy wprowadzenie Not zlikwiduje ten obowiązek odkupu dla nowych inwestycji?

Odpowiedź na pytania 39-40

Firmy pożyczkowe nadal oferują pożyczki z obowiązkiem odkupu, a pożyczki te będą częścią Not. Mechanizm odkupu Not będzie podobny do tego stosowanego w przypadku inwestycji w roszczenia. W sprzedaży dostępne będą dwa rodzaje Not — zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu i bez takiego obowiązku. Inwestorzy mogą znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące mechanizmu odkupu dla każdej firmy pożyczkowej i każdej Noty w odpowiednim prospekcie podstawowym.

IV-41. Anonimowy (9 głosów za)

Co się stanie, jeśli firma pożyczkowa nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub zbankrutuje?

W niefortunnym przypadku  dotyczącym danej firmy pożyczkowej, Mintos nadal będzie reprezentować inwestorów i pracować nad odzyskaniem należności w ich imieniu. Jedyna różnica wynikająca z nowej konfiguracji inwestycji i uwzględnienia emitenta w procesie polega na tym, że roszczeniami będzie zarządzać spółka celowa Mintos jako podmiot mający roszczenie wobec firmy pożyczkowej, a nie Mintos reprezentujący wielu inwestorów posiadających wiele roszczeń wobec firmy pożyczkowej. W wielu przypadkach pomoże to usprawnić proces odzyskiwania należności.

IV-42. Anonimowy (7 głosów za)

Czy Noty uniemożliwią firmą pożyczkowym odkupywanie pożyczek przed terminem zapadalności (tzn. gdy stopa procentowa jest wyższa niż obecna na rynku)?

Firmy pożyczkowe mogą nadal odkupić jedną lub wszystkie pożyczki, które stanowią zabezpieczenie Noty, w taki sam sposób, w jaki pożyczkobiorcy mogą nadal spłacać swoje pożyczki przed terminem zapadalności. Ponadto, firmy pożyczkowe nie mogą oferować do inwestycji tej samej pożyczki, która została wcześniej odkupiona.

Każdy Zestaw Not jest emitowany na podstawie puli 6-20 pożyczek. Po zakupieniu Not pożyczki bazowe mogą być ponownie odkupione przez firmę pożyczkową lub spłacone przez pożyczkobiorcę przed terminem zapadalności. Termin zapadalności każdego Zestawu Not zawsze odpowiada terminowi spłaty pożyczki z puli o najdłuższym terminie zapadalności, powiększonemu o 10 dni. Pożyczki, które zostaną spłacone przed terminem zapadalności, zostaną usunięte z Zestawu Not.

IV-43. Anonimowy (4 głosy za)

Jak będzie obsługiwana 1 Nota z odkupem, jeśli tylko 1 pożyczka w koszyku pożyczek nie wywiązuje się ze zobowiązań/jest opóźniona o więcej niż 60 dni? Czy cała Nota zostanie odkupiona przez firmę pożyczkową?

Chociaż Nota jest instrumentem finansowym, w który się inwestuje, przepływy pieniężne z tytułu Noty oparte są na pożyczkach będących jej podstawą. Pożyczki bazowe mogą być odkupione jako pojedyncze pożyczki, przedterminowo spłacone lub indywidualnie niespłacone. Jeśli opóźnienie pożyczki z obowiązkiem odkupu wynosi więcej niż 60 dni, zostanie ona odkupiona indywidualnie, a Nota pozostanie w portfelu wraz z pozostałymi pożyczkami bazowymi i zaktualizowanym harmonogramem spłat.

Dziękujemy wszystkim za podzielenie się swoimi pytaniami i pomoc w rozwiązaniu problemów, które najbardziej Was interesują. Pytania, którymi się podzieliliście, zostaną również dostosowane do formatu często zadawanych pytań (FAQ) i udostępnione w sekcji Pomoc (Help) na Mintos.

O wszelkich ewentualnych zmianach w zamieszczonych tu odpowiedziach będziemy informować w odpowiednim czasie.

Pamiętajcie, aby podzielić się z nami Waszymi opiniami o formatach i szablonach, które będą Wam potrzebne do wypełniania Waszych obowiązków związanych z deklaracjami podatkowymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Notach?

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Jeśli dopiero zaczynasz inwestycje w Noty, możesz zacząć od przeczytania informacji obowiązkowych. Możesz również zapoznać się z informacjami, jak tworzone są Noty i odkryć zalety przejrzystości podstawowych prospektów emisyjne Mintos dla Not. Możesz też dowiedzieć się o okresie przejściowym z roszczeń na Noty, zagłębić się w kwestie podatkowe, dowiedzieć się o zmianach na rynku wtórnym oraz poznać inne ogólne pytania inwestorów w dziale Pytań i odpowiedzi od inwestorów Mintos. W przypadku pytań nieuwzględnionych tutaj możesz odwiedzić naszą specjalną stronę mocy poświęconą Notom.

Nadal chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do dzielenia się pytaniami w wątku dotyczącym Not na forum Społeczności Mintos.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner