Vše, co byste měli vědět o základních prospektech úvěrových listů Mintos

Hlavní body

 • Forma a obsah prospektu vychází z nařízení o prospektu
 • Základní prospekty úvěrových listů Mintos budou definovat jednotlivé struktury související s Mintosem, jako je vztah k úvěrovým společnostem, platební toky a rizika
 • Každá úvěrová společnost bude mít svůj vlastní základní prospekt
 • Podrobnosti, jež nebudou definovány v základním prospektu úvěrových listů Mintos, budou definovány v „konečných podmínkách“
 • Přiložený dokument zvaný „konečné podmínky“ bude sloužit jako jakýsi „doklad totožnosti“ jednotlivých sad úvěrových listů
 • Úvěrové společnosti na Mintosu budou postupně přecházet na nové nastavení

Stát se regulovaným investičním podnikem také znamená řídit se řadou přesně definovaných pravidel stanovených v rámci finanční regulace konkrétního trhu. Tato pravidla chrání uživatele finančních služeb a zajišťují stabilitu finančního systému jako takového.

Vzhledem k tomu, že se Mintos stal regulovaným investičním podnikem, jsme nedávno informovali o ochraně investorů v regulovaném prostředí. V článku jsme se také zmiňovali o těch nejdůležitějších právních předpisech spadajících do regulačního rámce Mintosu. Jedním z nich je právě nařízení o prospektu.

V tomto článku bychom rádi objasnili, co to prospekt je, a blíže představili základní prospekty úvěrových listů Mintos, tedy dokumenty splňující požadavky nařízení o prospektu pro finanční nástroj Mintosu – úvěrové listy.

Co je to prospekt?

Součástí každé nabídky financování nebo investice je takzvaný „pitch deck“. V tomto dokumentu obvykle subjekt, který nabízí či naopak shání prostředky, poskytne informace o sobě, zdůvodní nabídku/potřebu financování, uvede výši nabízených/potřebných prostředků, dobu splácení a výši výnosů pro zapojené investory. Je-li pak financování prováděno formou veřejně nabízeného cenného papíru, klíčovým právním dokumentem, který je k nabídce přiložen, je právě prospekt.

Nařízení o prospektu definuje formát, obsah a systém schvalování prospektů. Také nastavuje jednotný rámec, který je uživatelsky přívětivý a platí pro různé druhy investic.

Poté, co je hotový prospekt předložen příslušnému regulačnímu orgánu a schválen, mají investoři možnost se s ním seznámit a promyslet si tak svá investiční rozhodnutí. Podrobné informace uvedené v prospektu slouží investorům jako nástroj pro posuzování rizik, jenž má za cíl konkrétní investiční příležitost blíže představit a pomoci tak investorům při rozhodování.

O základních prospektech úvěrových listů Mintos

Když jsme žádali o povolení k provozování investičního podniku, museli jsme pro nově vyvinutý finační nástroj, jímž jsou úvěrové listy Mintos, cenné papíry kryté úvěry, navrhnout prospektovou šablonu. S naším právním týmem v čele se více než třicetičlenná pracovní skupina pustila do sepsání devadesátistránkového pilotního prospektu, a to od úplného začátku. Pilotní prospekt tvoří jakési základy, na kterých lze vystavět prospekty pro jednotlivé úvěrové společnosti, jež poskytly podkladové úvěry pro investice do úvěrových listů. Každá úvěrová společnost totiž bude mít svůj vlastní základní prospekt. V tuto chvíli odhadujeme, že budeme mít celkem více než 50 prospektů. Každý z nich se pak bude jmenovat základní prospekt úvěrových listů Mintos.

Základní prospekt úvěrových listů Mintos definuje obchodní struktury zřízené Mintosem ve vztahu k úvěrovým společnostem, klíčové subjekty v těchto strukturách, nastavení platebního toku, rizika, povinnosti, podmínky a závazky. Konkrétní podrobnosti týkající se úvěrové společnosti, jež budou v prospektu uvedeny, budou:

 • Obchodní případ
 • Finanční údaje
 • Úvěrové portfolio a statistiky
 • Podkladová aktiva zajišťující výnosy
 • Specifika a právní prostředí v příslušné jurisdikci
 • Právní a smluvní dohody mezi zúčastněnými stranami

 

Pro investory je základní prospekt úvěrových listů Mintos řešením informační asymetrie, jelikož zajišťuje, že informace sdílené s investory a úvěrovými společnostmi jsou jednotné a vyvážené. Investorům prospekty také pomohou porovnávat investice a posuzovat rizika a poskytnou jim všechny nezbytné informace, které by mohli potřebovat v nepravděpodobném případě právních otázek souvisejících se strukturou nastavení investiční nabídky.

Základní prospekty úvěrových listů Mintos budou schváleny lotyšským regulačním orgánem, tedy Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC), která je i příslušným orgánem dle nařízení o prospektu.

Obsah definovaný v základním prospektu úvěrových listů Mintos

Řečeno zkrátka, prospektus obsahuje ty informace, jež definuje příslušné evropské nařízení. V závislosti na druhu veřejné nabídky investic však musí každá společnost své základní prospekty přizpůsobit potřebám svých uživatelů.

Struktura základního prospektu úvěrových listů Mintos je následující:

Název kapitoly

Účel kapitoly

Slovník pojmů

Definuje subjekty prospektu a základní pojmy používané v dokumentu

Obecný popis

Popis klíčových pojmů používaných v celém dokumentu, například Mintos, úvěrové listy nebo splátkové toky

Rizikové faktory

Podrobné rozebrání všech možných rizik spojených s investiční nabídkou, například riziko finančního nástroje, dlužníků, úvěrových společností, emitenta, regulace a ekonomického prostředí

Obecné informace

Podrobně popisuje, jak je prospekt spravován, a uvádí pokyny pro používání tohoto dokumentu

Přehled transakcí

Popis struktury transakcí úvěrových listů, jež jsou předmětem daného prospektu

Emitent

Definuje role a povinnosti emitenta v souvislosti s konkrétní investiční nabídkou

Mintos

Uvádí podrobnosti o společnosti a struktuře jiných subjektů zvláštního určení zapojených do investičního toku týkajícího se konkrétní investiční nabídky

Úvěrová společnost

Uvádí informace o úvěrové společnosti, jež poskytla úvěry, jimiž jsou úvěrové listy podloženy

Úvěry

Uvádí podrobnosti o úvěrech, jimiž jsou úvěry podloženy

Podmínky úvěrových listů

Definuje podmínky, jež platí pro konkrétní sadu úvěrových listů

Zdanění

Poskytuje obecné shrnutí určitých daňových aspektů pro konkrétní úvěrové listy nabízené na konkrétním trhu

Platné konečné podmínky

Poskytuje šablonu pro podrobný popis konkrétní sady úvěrových listů

Název kapitoly

Účel kapitoly

Slovník pojmů

Definuje subjekty prospektu a základní pojmy používané v dokumentu

Obecný popis

Popis klíčových pojmů používaných v celém dokumentu, například Mintos, úvěrové listy nebo splátkové toky

Rizikové faktory

Podrobné rozebrání všech možných rizik spojených s investiční nabídkou, například riziko finančního nástroje, dlužníků, úvěrových společností, emitenta, regulace a ekonomického prostředí

Obecné informace

Podrobně popisuje, jak je prospekt spravován, a uvádí pokyny pro používání tohoto dokumentu

Přehled transakcí

Popis struktury transakcí úvěrových listů, jež jsou předmětem daného prospektu

Emitent

Definuje role a povinnosti emitenta v souvislosti s konkrétní investiční nabídkou

Mintos

Uvádí podrobnosti o společnosti a struktuře jiných subjektů zvláštního určení zapojených do investičního toku týkajícího se konkrétní investiční nabídky

Úvěrová společnost

Uvádí informace o úvěrové společnosti, jež poskytla úvěry, jimiž jsou úvěrové listy podloženy

Úvěry

Uvádí podrobnosti o úvěrech, jimiž jsou úvěry podloženy

Podmínky úvěrových listů

Definuje podmínky, jež platí pro konkrétní sadu úvěrových listů

Zdanění

Poskytuje obecné shrnutí určitých daňových aspektů pro konkrétní úvěrové listy nabízené na konkrétním trhu

Platné konečné podmínky

Poskytuje šablonu pro podrobný popis konkrétní sady úvěrových listů

Konečné podmínky: Příloha k prospektu

Podrobnosti, které se v základním prospektu úvěrových listů Mintos nenacházejí, ale dle nařízení o prospektu jsou povinné, budou uvedeny v tzv. „konečných podmínkách“, dokumentu, který bude vytvořen pro každou sadu úvěrových listů zvlášť. Konečné podmínky budou vystupovat jako příloha k základnímu prospektu úvěrových listů. Zatímco základní prospekt úvěrových listů bude přístupný od okamžiku, kdy budou úvěrové listy připraveny k tomu, aby byly dle příslušného prospektu nabízeny, konečné podmínky budou k dispozici až po vytvoření konkrétní sady úvěrových listů (denně).

Konečné podmínky budou jakýmsi „dokladem totožnosti“ pro danou sadu úvěrových listů a budou obsahovat takové podrobnosti, jako je číslo sady, kód ISIN, měna, nominální hodnota, cena za jeden úvěrový list, datum emise, splatnost, úroková sazba, datum splátky, penále  další.

Kromě toho budou konečné podmínky také obsahovat informace o souboru úvěrů zahrnutých do sady úvěrových listů, například typ úvěru, měna vyplácení prostředků, celková výše nesplacené jistiny zaslané emitentovi, úroková sazba, úroky z prodlení, doba odkladu, metoda amortizace, možnost prodloužení splátkového kalendáře, omezení maximálního počtu a délky prodloužení a výše spoluúčasti na riziku.

*****

Úvěrové společnosti na Mintosu budou postupně přecházet na toto nové nastavení. Jakmile se na platformě objeví úvěrové listy pro konkrétní úvěry, společně s tím bude prospekt zveřejněn na webových stránkách Mintosu.

Přestože je prospekt dokumentem s vysokou informační hodnotou, neměl by být považován za dokument poskytující investiční poradenství. Jeho schválení regulačním orgánem FCMC pak není vyjádřením podpory pro Mintos ani investice založené na úvěrech, jež jsou na platformě nabízeny.

Stejně jako každý jiný dokument tohoto druhu je prospekt nástrojem pro posuzování rizik, jehož cílem je poskytnout investorům souhrn informací, které jim pomohou při hodnocení investičních příležitostí. Měl by být používán výhradně na základě zdravého rozumu a s ohledem na ochotu investorů riskovat.

Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Není nijak zaručeno, že své investované peníze získáte zpět.

Máte-li dotazy, položte nám je na diskuzním fóru Mintos Community.

Chcete se o úvěrových listech dozvědět více?

Žádná otázka nezůstane nezodpovězena! Pokud s úvěrovými listy teprve začínáte, mohly by Vás zajímat základní informace. Můžete si také přečíst o tom, jak jsou úvěrové listy tvořeny, nebo se blíže dozvědět o výhodách transparentnosti, kterou přinášejí základní prospekty úvěrových listů Mintos. Případně si můžete projít podrobnosti o přechodném období z pohledávek na úvěrové listy, ponořit se do problematiky zdanění příjmů, prozkoumat změny na Sekundárním trhu nebo najít odpovědi na další obecné dotazy od investorů v článku Otázky a odpovědi pro investory. Jakékoliv další dotazy Vám jistě budou zodpovězeny ve speciální sekci o úvěrových listech v našem Centru nápovědy.

Chcete se stále dozvědět více? Budeme rádi, když se o své dotazy podělíte ve vlákně o úvěrových listech na diskuzním fóru Mintos Community.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner