Wszystko, co musisz wiedzieć: Prospekty podstawowe Not Mintos

Główne wnioski

 • Dokument prospektu został sporządzony na podstawie Rozporządzenia w sprawie prospektu
 • Prospekty podstawowe dla Not Mintos określą struktury funkcjonujące na Mintos, takie jak powiązania z firmami pożyczkowymi, przepływy płatności oraz ryzyka
 • Każda firma pożyczkowa będzie miała dedykowany prospekt podstawowy
 • Szczegóły, które nie zostały zdefiniowane w prospekcie podstawowym dla Not Mintos, zostaną określone w „Warunkach końcowych”
 • Załączony dokument „Warunki końcowe” będzie służyć jako „karta identyfikacyjna” dla każdego Zestawu Not
 • Firmy pożyczkowe na Mintos będą stopniowo przechodzić na nową konfigurację

Stanie się regulowaną firmą inwestycyjną oznacza przestrzeganie ściśle określonego zbioru zasad ustanowionych przez regulację finansową dla danego rynku. Zasady te chronią użytkowników usług finansowych i zapewniają stabilność systemu finansowego jako całości.

Obecnie, gdy Mintos jest regulowaną firmą inwestycyjną, niedawno pisaliśmy o ochronie inwestorów w środowisku regulowanym, gdzie wymieniamy najważniejsze regulacje zawarte w ramach regulacyjnych Mintos – jedną z nich jest Rozporządzenie w sprawie prospektu.

W tym artykule dowiemy się więcej o tym, czym jest prospekt emisyjny i wyjaśnimy, czym są prospekty dotyczące Not Mintos, które są dokumentami spełniającymi wymogi Rozporządzenia w sprawie prospektu dla instrumentu finansowego Mintos, czyli Not.

Co to jest prospekt?

Każda oferta finansowania lub inwestycyjna zawiera „dokument promocyjny”, w którym oferent lub strona poszukująca finansowania udziela informacji o sobie, na przykład dotyczących uzasadnienia oferty/potrzeb dotyczących finansowania, wyliczonych niezbędnych kwot, warunków spłaty i wpływów dla zaangażowanych inwestorów. W przypadku finansowania w formie papierów wartościowych oferowanych publicznie załączonym kluczowym dokumentem prawnym jest prospekt emisyjny.

Rozporządzenie w sprawie prospektu określa format, treść i system zatwierdzania dokumentów prospektowych. Ustanawia ono również jednolite ramy, które są przyjazne dla użytkownika i mają zastosowanie do różnych rodzajów inwestycji.

Po złożeniu pisemnego prospektu emisyjnego w odpowiednim organie regulacyjnym i jego zatwierdzeniu jest on udostępniany inwestorom, którzy mogą się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Szczegółowe informacje zawarte w prospekcie służą inwestorom jako narzędzie oceny ryzyka, które ma ułatwić podejmowanie decyzji, dając lepszy wgląd w możliwości inwestycyjne.

Informacje o podstawowych prospektach dotyczących Not Mintos

W procesie uzyskiwania statusu licencjonowanej firmy inwestycyjnej musieliśmy zaprojektować wzór prospektu dla nowo opracowanego instrumentu finansowego, czyli Not Mintos, które są papierem wartościowym zabezpieczonym pożyczkami. Pod kierownictwem naszego zespołu prawnego, wewnętrzny zespół ponad 30 osób pracował nad stworzeniem od podstaw 90-stronicowego prospektu pilotażowego Mintos. Prospekt pilotażowy jest bazą, na podstawie której przygotowywane są prospekty dla firm pożyczkowych, które wyemitowały pożyczki bazowe dla inwestycji w Noty – każda firma będzie miała swój dedykowany prospekt bazowy. W tej chwili szacujemy, że będzie to ponad 50 prospektów — każdy z nich nazywany jest prospektem bazowym dla Not Mintos.

Podstawowy prospekt emisyjny dla Not Mintos definiuje ustalone przez Mintos struktury biznesowe dotyczące firm pożyczkowych, kluczowych podmiotów występujących w tych strukturach, konfiguracji przepływu płatności, ryzyk, obowiązków i odpowiedzialności, warunków i zasad oraz zobowiązań. Konkretne szczegóły w prospekcie podstawowym dotyczącym firmy pożyczkowej będą:

 • Przypadek biznesowy
 • Dane finansowe
 • Portfel pożyczek i statystyki
 • Aktywa bazowe zapewniające dochody
 • Specyfika i otoczenie prawne w odnośnej jurysdykcji
 • Zobowiązania prawne i umowne pomiędzy zaangażowanymi stronami

 

W przypadku inwestorów prospekt podstawowy Mintos zajmuje się przede wszystkim problemem asymetrii informacji, zapewniając, że informacje udostępniane inwestorom i firmom pożyczkowym są zrównoważone i ujednolicone. Ponadto pomoże inwestorom przy porównywaniu inwestycji, ocenie ryzyka i zapewni im dostęp do wymaganych informacji w mało prawdopodobnym przypadku problemów prawnych dotyczących struktury konfiguracji oferty inwestycyjnej.

Prospekty podstawowe dotyczące Not Mintos zostaną zatwierdzone przez FCMC (Łotewską Komisję Rynku Finansowego i Kapitałowego), która zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektu jest właściwym organem regulacyjnym.

Treść określona w podstawowym prospekcie dotyczącym Not Mintos

Na podstawowym poziomie prospekt zawiera informacje, które zostały określone przepisami prawa. Jednakże, w zależności od rodzaju publicznej oferty inwestycyjnej, każda spółka musi dostosować prospekt do potrzeb jego użytkowników.

Prospekt podstawowy dotyczący Not Mintos ma następującą strukturę:

Rozdział prospektu podstawowego dotyczącego Not

Cel rozdziału

Słowniczek

Określa tematykę prospektu oraz podstawowe pojęcia używane w dokumencie

Opis ogólny

Zawiera opisy kluczowych terminów używanych w całym dokumencie, na przykład Mintos, Noty lub przepływy spłat

Czynniki ryzyka

Szczegółowy opis wszystkich możliwych ryzyk związanych z ofertą inwestycyjną, np. dotyczących instrumentu finansowego, pożyczkobiorców, firm pożyczkowych, emitenta, regulacji prawnych, otoczenia gospodarczego

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje na temat struktury prospektu i wytyczne dotyczące korzystania z tego dokumentu

Omówienie transakcji

Opisuje strukturę transakcyjną Not będących przedmiotem danego prospektu

Emitent

Określa role i obowiązki emitenta związane z konkretną ofertą inwestycyjną

Mintos

Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące spółki i struktury innych spółek celowych zaangażowanych w przepływ inwestycji związanych z konkretną ofertą inwestycyjną

Firma pożyczkowa

Zawiera informacje o firmie udzielającej pożyczek bazowych dla Not

Pożyczki

Zawiera szczegółowe informacje na temat pożyczek bazowych dla Not

Warunki i zasady dotyczące Not

Definiuje Warunki i zasady, które stosuje się do określonego Zestawu Notatek

Podatki

Zawiera ogólne podsumowanie pewnych kwestii podatkowych dotyczących określonych Not oferowanych na danym rynku

Obowiązujące Warunki końcowe

Zapewnia wzór szablonu dla szczegółowej analizy danego Zestawu Not

Rozdział prospektu podstawowego dotyczącego Not

Cel rozdziału

Słowniczek

Określa tematykę prospektu oraz podstawowe pojęcia używane w dokumencie

Opis ogólny

Zawiera opisy kluczowych terminów używanych w całym dokumencie, na przykład Mintos, Noty lub przepływy spłat

Czynniki ryzyka

Szczegółowy opis wszystkich możliwych ryzyk związanych z ofertą inwestycyjną, np. dotyczących instrumentu finansowego, pożyczkobiorców, firm pożyczkowych, emitenta, regulacji prawnych, otoczenia gospodarczego

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje na temat struktury prospektu i wytyczne dotyczące korzystania z tego dokumentu

Omówienie transakcji

Opisuje strukturę transakcyjną Not będących przedmiotem danego prospektu

Emitent

Określa role i obowiązki emitenta związane z konkretną ofertą inwestycyjną

Mintos

Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące spółki i struktury innych spółek celowych zaangażowanych w przepływ inwestycji związanych z konkretną ofertą inwestycyjną

Firma pożyczkowa

Zawiera informacje o firmie udzielającej pożyczek bazowych dla Not

Pożyczki

Zawiera szczegółowe informacje na temat pożyczek bazowych dla Not

Warunki i zasady dotyczące Not

Definiuje Warunki i zasady, które stosuje się do określonego Zestawu Notatek

Podatki

Zawiera ogólne podsumowanie pewnych kwestii podatkowych dotyczących określonych Not oferowanych na danym rynku

Obowiązujące Warunki końcowe

Zapewnia wzór szablonu dla szczegółowej analizy danego Zestawu Not

Warunki końcowe: aneks do prospektu

Szczegóły, które nie zostały zawarte w prospekcie podstawowym dla Not Mintos, ale są wymagane na mocy Rozporządzenie w sprawie prospektu, będą zawarte w „Warunkach końcowych”, dokumencie, który zostanie utworzony dla każdego Zestawu Not. Warunki końcowe będą stanowić załącznik do prospektu podstawowego dla Not. Jakkolwiek prospekt podstawowy dla Not będzie dostępny od chwili, gdy Noty będą gotowe do oferowania zgodnie z tym prospektem, to Warunki końcowe zostaną udostępnione dopiero po utworzeniu określonego Zestawu Not (codziennie).

Warunki końcowe będą służyć jako „karta identyfikacyjna” dla Zestawu Not, zawierająca takie szczegóły, jak numer serii, kod ISIN, waluta, nominał, cena każdej Noty, data emisji, termin zapadalności, oprocentowanie, termin płatności, opłata karna i inne.

Ponadto, Warunki końcowe będą zawierać informacje dotyczące puli pożyczek wchodzących w skład Zestawu Not, np. typ pożyczki, waluta wypłaty, łączna pozostała do spłaty kwota kapitału przekazana Emitentowi, oprocentowanie, odsetki za opóźnienie w spłacie, okres karencji, sposób amortyzacji, możliwość przedłużenia terminu spłaty, limit odnośnie do liczby i łącznego maksymalnego terminu przedłużenia oraz udział własny firmy pożyczkowej w pożyczce.

*****

Firmy pożyczkowe na Mintos będą stopniowo przechodzić na tę nową konfigurację. W miarę udostępniania na platformie Not dla poszczególnych pożyczek, ich prospekty będą również publikowane na stronie internetowej Mintos.

Jakkolwiek prospekt emisyjny jest dokumentem o dużej wartości informacyjnej, nie powinien być traktowany jako dokument stanowiący poradę inwestycyjną. Co więcej, jego zatwierdzenie przez organ nadzoru, czyli Komisję FCMC nie stanowi poparcia dla Mintos ani dla inwestycji opartych na pożyczkach oferowanych na jego platformie.

Jak każdy inny tego rodzaju dokument, prospekt jest narzędziem oceny ryzyka, którego celem jest dostarczenie inwestorom podsumowania informacji, które pomogą w ocenie możliwości inwestycyjnych. Inwestorzy powinni z niego korzystać, kierując się wyłącznie zdrowym rozsądkiem i apetytem na ryzyko.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Nie ma gwarancji odzyskania zainwestowanej kwoty.

Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać w dziale Społeczność Mintos.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Notach?

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Jeśli dopiero zaczynasz inwestycje w Noty, możesz zacząć od przeczytania informacji obowiązkowych. Możesz również zapoznać się z informacjami, jak tworzone są Noty i odkryć zalety przejrzystości podstawowych prospektów emisyjne Mintos dla Not. Możesz też dowiedzieć się o okresie przejściowym z roszczeń na Noty, zagłębić się w kwestie podatkowe, dowiedzieć się o zmianach na rynku wtórnym oraz poznać inne ogólne pytania inwestorów w dziale Pytań i odpowiedzi od inwestorów Mintos. W przypadku pytań nieuwzględnionych tutaj możesz odwiedzić naszą specjalną stronę mocy poświęconą Notom.

Nadal chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do dzielenia się pytaniami w wątku dotyczącym Not na forum Społeczności Mintos.

Table of Contents