Viss, kas tev jāzina: Mintos parādzīmju pamatprospekts

Svarīgākie punkti

 • Prospekta dokuments ir balstīts uz Prospektu regulu
 • Mintos parādzīmju pamatprospektos tiks definētas Mintos balstītas struktūras, piemēram, asociācija ar kredītu izsniedzējiem, maksājumu plūsmas un riski.
 • Katram kredītu izsniedzējam būs savs pamatprospekts.
 • Informācija, kas nav definēta Mintos parādzīmju pamatprospektā, tiks definēta “Galīgajos noteikumos”.
 • Pievienotais dokuments “Galīgie noteikumi” kalpos kā katra parādzīmju komplekta “identifikācijas karte”.
 • Mintos platformā esošie kredītu izsniedzēji pakāpeniski pāries uz jauno sistēmu

Kļūstot par regulētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, ir jāievēro precīzi definētu noteikumu kopums, ko nosaka konkrētā tirgus finanšu regulējumu. Šie noteikumi aizsargā finanšu pakalpojumu lietotājus un nodrošina visas finanšu sistēmas stabilitāti.

Mintos tagad ir licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, un mēs nesen rakstījām par investoru aizsardzību regulētā vidē, pieminot svarīgākos Mintos regulatīvajā sistēmā iekļautos noteikumus, viens no kuriem ir Prospektu regula.

Šajā rakstā mēs izklāstīsim, kas ir prospekts, un izskaidrosim Mintos parādzīmju pamatprospektus – dokumentus, kas atbilst Prospektu regulas prasībām attiecībā uz Mintos finanšu instrumentu – parādzīmēm.

Kas ir prospekts?

Jebkurš finansējuma vai investīciju piedāvājums ietver “prezentācijas dokumentu”, kurā piedāvājuma iesniedzējs vai meklētājs sniedz informāciju par sevi, piemēram, finansējuma piedāvājuma/vajadzību pamatojumu, aprēķinātās nepieciešamās summas, atmaksas noteikumus un ieņēmumus iesaistītajiem investoriem. Ja finansējums tiek piesaistīts, izmantojot publiski piedāvātus vērtspapīrus, galvenais pievienotais juridiskais dokuments ir prospekts.

Prospektu regula nosaka prospekta dokumentu formātu, saturu un apstiprināšanas sistēmu. Ar to arī tiek izveidota vienota sistēma, kas ir lietotājiem draudzīga un piemērojama dažādiem investīciju veidiem.

Kad rakstiskais prospekts ir iesniegts attiecīgajam regulatoram un apstiprināts, tas tiek darīts pieejams investoriem, lai viņi varētu to pārskatīt, pirms investīciju lēmumu pieņemšanas. Prospektā sniegtā detalizētā informācija investoriem kalpo kā riska novērtēšanas rīks, kura mērķis ir palīdzēt pieņemt lēmumu, sniedzot plašāku ieskatu par investīciju iespēju.

Par Mintos parādzīmju pamatprospektiem

Kļūstot par licencētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, mums bija jāizstrādā prospekta veidne jaunizveidotajam Mintos finanšu instrumentam – parādzīmēm, kas ir ar aizdevumu nodrošināti vērtspapīri. Mūsu juridiskās nodaļas vadībā vairāk nekā 30 cilvēku iekšējā komanda strādāja, lai no nulles izveidotu 90 lappušu garu Mintos pilotgadījuma prospektu. Pilotgadījuma prospekts ir bāze, ko izmanto, lai sagatavotu prospektus kredītu izsniedzējiem, kuri ir izsnieguši pamatā esošos aizdevumus investīcijām parādzīmēs – katram uzņēmumam būs savs pamatprospekts. Šobrīd mēs rēķinām, ka būs vairāk nekā 50 prospektu, un katrs no tiem tiks saukts par Mintos parādzīmju pamatprospektu.

Mintos parādzīmju pamatprospektā ir definētas Mintos izveidotās uzņēmējdarbības struktūras, kas saistītas uz kredītu izsniedzējiem, šo struktūru galvenie subjekti, maksājumu plūsmas sistēma, riski, pienākumi un atbildība, noteikumi, kā arī saistības.

Pamatprospektā tiks iekļauta šāda informācija par kredītu izsniedzēju:

 • Ekonomiskais pamatojums
 • Finanšu dati
 • Aizdevumu portfelis un statistika
 • Pamatlīdzekļi, kas nodrošina ieņēmumus
 • Attiecīgās jurisdikcijas īpatnības un tiesiskā vide
 • Juridiskie un līgumiskie nosacījumi starp iesaistītajām pusēm

 

Attiecībā uz investoriem Mintos pamatprospekts galvenokārt risina informācijas asimetrijas problēmu, nodrošinot, ka informācija, kas tiek sniegta investoriem un kredītu izsniedzējiem, ir līdzsvarota un vienota. Turklāt tas palīdzēs investoriem salīdzināt investīcijas, novērtēt riskus un nodrošinās viņiem piekļuvi nepieciešamajai informācijai maz ticamā gadījumā, ja rodas juridiskas problēmas saistībā ar investīciju piedāvājuma struktūru.

Mintos parādzīmju pamatprospektus apstiprinās FKTK (Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija), kas ir regulējošā iestāde un kompetentā iestāde saskaņā ar Prospektu regulu.

Mintos parādzīmju pamatprospektā noteiktais saturs

\Pamatlīmenī prospektā ir iekļauta regulā noteiktā informācija. Tomēr atkarībā no publiskā investīciju piedāvājuma veida katram uzņēmumam ir jāpielāgo pamatprospektu tā, lai tas atbilstu tā lietotāju vajadzībām.

Mintos parādzīmju pamatprospekta struktūra ir šāda:

Parādzīmju pamatprospekta nodaļa

Nodaļas mērķis

Terminu skaidrojums

Definē prospekta priekšmetus un dokumentā lietotos pamatterminus

Vispārīgs apraksts

Sniedz dokumentā izmantoto galveno terminu aprakstus, piemēram, Mintos, parādzīmes un atmaksas plūsmas

Riska faktori

Detalizēta visu iespējamo ar investīciju piedāvājumu saistīto risku kartēšana, piemēram, finanšu instrumenta, aizņēmēju, kredītu izsniedzēju, emitenta, regulējuma un ekonomiskās vides

Vispārīga informācija

Sniedz sīkāku informāciju par prospekta pārvaldību un dokumenta izmantošanas pamatnostādnes

Darījumu pārskats

Apraksta konkrētā prospektā aplūkoto parādzīmju darījuma struktūru

Emitents

Definē emitenta funkcijas un pienākumus saistībā ar konkrēto investīciju piedāvājumu

Mintos

Sniedz sīkāku informāciju par uzņēmumu un citu īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu struktūru, kas iesaistīti investīciju plūsmā saistībā ar konkrēto investīciju piedāvājumu

Kredītu izsniedzējs

Sniedz informāciju par parādzīmju pamatā esošo aizdevumu izsniedzēju

Aizdevumi

Sniedz sīkāku informāciju par parādzīmju pamatā esošajiem aizdevumiem

Parādzīmju noteikumi

Definē noteikumus, kas attiecas uz konkrētu parādzīmju komplektu

Nodokļi

Sniedz vispārīgu kopsavilkumu par konkrētiem nodokļu apsvērumiem attiecībā uz konkrētām parādzīmēm, kas tiek piedāvātas konkrētā tirgū

Piemērojamie galīgie noteikumi

Nodrošina standartformu detalizētam ieskatam konkrētā parādzīmju komplektā

Parādzīmju pamatprospekta nodaļa

Nodaļas mērķis

Terminu skaidrojums

Definē prospekta priekšmetus un dokumentā lietotos pamatterminus

Vispārīgs apraksts

Sniedz dokumentā izmantoto galveno terminu aprakstus, piemēram, Mintos, parādzīmes un atmaksas plūsmas

Riska faktori

Detalizēta visu iespējamo ar investīciju piedāvājumu saistīto risku kartēšana, piemēram, finanšu instrumenta, aizņēmēju, kredītu izsniedzēju, emitenta, regulējuma un ekonomiskās vides

Vispārīga informācija

Sniedz sīkāku informāciju par prospekta pārvaldību un dokumenta izmantošanas pamatnostādnes

Darījumu pārskats

Apraksta konkrētā prospektā aplūkoto parādzīmju darījuma struktūru

Emitents

Definē emitenta funkcijas un pienākumus saistībā ar konkrēto investīciju piedāvājumu

Mintos

Sniedz sīkāku informāciju par uzņēmumu un citu īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu struktūru, kas iesaistīti investīciju plūsmā saistībā ar konkrēto investīciju piedāvājumu

Kredītu izsniedzējs

Sniedz informāciju par parādzīmju pamatā esošo aizdevumu izsniedzēju

Aizdevumi

Sniedz sīkāku informāciju par parādzīmju pamatā esošajiem aizdevumiem

Parādzīmju noteikumi

Definē noteikumus, kas attiecas uz konkrētu parādzīmju komplektu

Nodokļi

Sniedz vispārīgu kopsavilkumu par konkrētiem nodokļu apsvērumiem attiecībā uz konkrētām parādzīmēm, kas tiek piedāvātas konkrētā tirgū

Piemērojamie galīgie noteikumi

Nodrošina standartformu detalizētam ieskatam konkrētā parādzīmju komplektā

Galīgie noteikumi: prospekta pielikums

Sīkāka informācija, kas nav iekļauta Mintos parādzīmju pamatprospektā, bet ko pieprasa Prospektu regula, tiks sniegta “Galīgajos noteikumos” – dokumentā, kas tiks izveidots katram parādzīmju komplektam. Galīgie noteikumi darbosies kā parādzīmju pamatprospekta pielikums. Parādzīmju pamatprospekts būs pieejams no brīža, kad parādzīmes būs gatavas piedāvāšanai saskaņā ar attiecīgo prospektu, savukārt galīgie noteikumi būs pieejami tikai pēc tam, kad tiks izveidots konkrētais parādzīmju komplekts (katru dienu).

Galīgie noteikumi kalpos kā parādzīmju komplekta “identifikācijas karte”, sniedzot sīkāku informāciju, piemēram, sērijas numuru, ISIN kodu, valūtu, nominālvērtību, katras parādzīmes cenu, emisijas datumu, dzēšanas termiņu, procentu likmi, maksājuma datumu, soda naudu un citus datus.

Papildus tam galīgajos noteikumos tiks sniegta informācija par parādzīmju komplektā iekļauto aizdevumu kopumu, piemēram, aizdevuma veids, izsniegšanas valūta, emitentam nodotā kopējā neatmaksātā pamatsumma, procentu likme, kavējuma procenti, atvieglojumu periods, amortizācijas metode, pagarināšanas iespēja, pagarinājumu skaita ierobežojums un kopējais maksimālais termiņš, kā arī līdzdalība aizdevumā.

*****
Mintos platformā esošie kredītu izsniedzēji pakāpeniski pāries uz šo jauno kārtību. Kad platformā būs pieejamas konkrētu aizdevumu parādzīmes, Mintos tīmekļa vietnē tiks publicēts arī to prospekts.

Lai gan prospekts ir dokuments ar augstu informatīvo vērtību, tas nav uzskatāms par investīciju konsultāciju sniedzošu dokumentu. Turklāt tā apstiprinājums no FKTK regulatora puses nav uzskatāms par Mintos vai Mintos platformā piedāvāto uz aizdevumiem balstīto investīciju apstiprinājumu.

Prospekts, tāpat kā jebkurš cits šāda veida dokuments, ir riska novērtēšanas instruments, kura mērķis ir sniegt investoriem informācijas kopsavilkumu, lai palīdzētu novērtēt investīciju iespējas. Tas jāizmanto, pamatojoties tikai uz investora sapratni un riska apetīti.

Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atgūta.

Ja tev ir kādi jautājumi, uzdod tos Mintos kopienā.

Gribi uzzināt vairāk par parādzīmēm?

Neviens jautājums nepaliek bez atbildes! Ja tu tikai sāc iepazīt parādzīmes, iesakām izlasīt obligāto informāciju. Tu vari arī uzzināt, kā parādzīmes tiek izveidotas, un apskatīt Mintos parādzīmju pamatprospektu sniegtās pārskatāmības priekšrocības. Mintos investoru jautājumu un atbilžu sadaļā tu vari uzzināt par pārejas periodu no prasībām uz parādzīmēm, padziļināti iepazīsties ar nodokļu sistēmu, iepazīties ar izmaiņām otrreizējā tirgū un citiem vispārīgiem investoru jautājumiem. Savukārt informāciju par visu pārējo tu atradīsi mūsu īpašajā parādzīmju  palīdzības lapā.

Vai tevi interesē vēl kas cits? Aicinām uzdot savus jautājumus Mintos kopienas parādzīmju sadaļā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner