Mintos odpovídá na otázky investorů: Vše o úvěrových listech

Abychom se věnovali tématům, která investory v souvislosti s úvěrovými listy skutečně zajímají, v posledních dvou týdnech jsme Vám dali možnost zasílat dotazy prostřednictvím formuláře Slido. V tomto speciálním článku „Mintos odpovídá na otázky investorů: Vše o úvěrových listech“ se podělíme o odpovědi na nejpopulárnější z nich.

Vybrali jsme otázky s největším počtem hlasů a v následujícím textu odpovídáme na celkem 43 dotazů seskupených do 4 tematických okruhů, které z položených dotazů přirozeně vyplynuly a zdají se být pro investory klíčové:

I – 20 otázek o srážkové dani

II – 10 otázek o investování na Mintosu v novém nastavení obecně

III – 8 otázek o Sekundárním trhu a možnostech výplaty peněz u investic do pohledávek

IV – 5 otázek o změnách v pozici úvěrových společností v regulovaném nastavení

I – Otázky o srážkové dani a smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Otázky jsou uvedeny v původní podobě a jazyce bez úprav, tak jak je investoři zveřejnili na portálu Slido. V závorce je uveden český překlad otázky.

I-1. Anonym (90 hlasů)

I love how you tried to bury the most important change – withholding tax – at the very end and with zero clarification. Same for 2ndary market changes (Tu nejdůležitější změnu, tedy srážkovou daň, jste se snažili schovat až na úplný konec a bez jakéhokoliv vysvětlení. To samé u změn na Sekundárním trhu)

I-2. Anonym (75 hlasů)

Please, I’d like to have a simple guide about taxing for Notes. (Rád bych poprosil o jednoduchý návod ohledně zdanění úvěrových listů.)

I-3. Anonym (59 hlasů)

“We’ll provide more details on tax withholding on the date of Notes launch.”Can you provide information BEFORE Notes will come? („O podrobnější informace o srážkové dani se podělíme v den spuštění úvěrových listů.“ Nemohli byste se o informace podělit PŘED uvedením úvěrových listů?)

I-4. Japke (21 hlasů)

Mintos is unable to give tax advice, but will there be guidance provided on how double tax treaties (DTT) and withholding tax (WHT) work for the EU countries? (Mintos sice nemůže poskytovat daňové poradenství, ale budou k dispozici nějaké pokyny ohledně toho, jak fungují smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a srážková daň pro země EU?)

I-5. Manos (13 hlasů)

Please clarify the tax withholding details prior to the notes launch date. Otherwise I’ll be forced to stop the investments until this information is available. (Uveďte prosím podrobnosti o srážkové dani před datem spuštění úvěrových listů. Jinak budu nucen své investice zastavit, dokud tyto informace nebudou dostupné.)

I-6. Anonym (10 hlasů)

Wie hoch ist der Steuerabzug und kann dieser reduziert werden? (Jak vysoká je srážka daně a může být snížena?)

I-7. Anonym (4 hlasy)

Wird bei den Schuldverschreibungen Steuern einbehalten, muss man Quellensteuern zahlen ?

(Budou u úvěrových listů sráženy daně, musím platit daň u zdroje?

Odpověď na otázky 1–7

Investory jsme vyzvali, aby nám zaslali otázky pro tento článek s odpověďmi, hned poté, co jsme zveřejnili datum spuštění úvěrových listů. Nedlouho nato, 19. května 2022, jsme všem investorům zaslali e-mail s obecnými informacemi týkajícími se daní. Rádi bychom na dosud zveřejněné informace navázali a zde uvedenými odpověďmi dále rozšířili množství dostupných informací o srážkové dani a úvěrových listech.

O srážkové dani

Nejdříve se podělíme o obecné informaci o srážkové dani. Upozorňujeme, že níže uvedené odpovědi se vztahují k nastavení dle současných právních předpisů. Společně s lotyšskými finančními obchodními sdruženími a dalšími zainteresovanými subjekty se již nějakou dobu zasazujeme o novelu zákona, díky které by byla zavedena jednotná 5% sazba srážkové daně pro všechny investory, kteří jsou fyzickými osobami v EU, bez nutnosti zasílat doplňující dokumenty. Zároveň by zůstala zachována 0% sazba srážkové daně pro právnické osoby. O průběhu a výsledcích těchto snah Vás budeme informovat.

Srážková daň představuje běžnou daňovou praxi, která je způsobem, jakým státy spravují příjmy vytvořené v jedné zemi a vyplacené někomu v jiné zemi. Subjektem, který má odvádění srážkové daně na starost, je většinou ten, který investorovi vyplácí příjem, který si vydělal. Může to být například společnost, která vyplácí dividendy nebo úroky, nebo banka, která svým klientům (držitelům vkladů) zasílá úroky. V případě Mintosu a finančních nástrojů zvaných úvěrové listy je subjektem vyplácejícím úroky, a tedy i tím zodpovědným za odvádění srážkové daně, emitent (subjekt zvláštního určení zřízený v Lotyšsku).

Z ekonomického hlediska existuje srážková daň z toho důvodu, že je zvykem, že jednotlivé státy vybírají daně z příjmů vytvořených na jejich území. Je dobře známo, že tomuto danění běžně podléhají příjmy obyvatel daného státu. Srážková daň však státům umožňuje zdanit příjmy vzniklé na jejich území i pro ty, již rezidenty nejsou.

Kromě toho, že srážková daň státům umožňuje vybírat daně z příjmů vytvořených v rámci jejich jurisdikce, je zároveň strukturována takovým způsobem, aby jedince (investory) chránila před dvojím zdaněním. Aby státy zamezily dvojímu zdanění nebo alespoň minimalizovaly jeho pravděpodobnost (přestože k němu v určitých situacích může dojít), uzavírají s jinými státy smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (ZDZ). Tyto smlouvy představují bilaterální dohody, které řeší otázky týkající se dvojího zdanění občanů obou států. Mimo jiné definují nižší sazby srážkové daně u určitých typů příjmů, například právě příjmů z úroků. Zde naleznete seznam států, jež mají podepsanou smlouvu o ZDZ s Lotyšskem a příslušné sazby srážkové daně pro tyto státy.

Příklad: Pokud je místní sazba daně z příjmů fyzických osob v zemi bydliště investora 19 % a smlouva o ZDZ s Lotyšskem stanovuje srážku ve výši 10 %, bude v Lotyšsku sraženo (prostřednictvím srážkové daně) 10 % příjmů z investic a v zemi svého bydliště investor zaplatí 9 %, celkem tedy 19 %.

Přestože výběr srážkové daně je běžnou praxí, konkrétní sazby srážkové daně a způsob získávání daňových potvrzení se kvůli rozdílným daňovým zvyklostem v jednotlivých státech liší. To, co pro investora odvádění srážkové daně znamená, se tedy bude značně lišit podle toho, v jakém státě bydlí a v jakém státě vznikl jeho příjem.

Takto by to mohlo vypadat v praxi.

Sazba daně uplatňovaná v jednotlivých státech, jejichž rezidenty investoři jsou, se může lišit – od nulové přes nízké sazby kolem 3–5 % až po vyšší sazby kolem 20 % a výše. Rozdíly mezi státy se projevují i v tom, jak snadné je získat dokument (potvrzení o daňovém domicilu), jež umožní plátci daně (v případě Mintosu emitentovi) uplatnit pravidla smlouvy o ZDD na příjem investora v jiném státě. V některých státech může získání potvrzení o daňovém domicilu pro rezidenty znamenat pouze vypsání čestného prohlášení, v jiných státech bude třeba kontaktovat finanční úřad domovské země s žádostí o vydání příslušného dokladu (tuto variantu nařízují i lotyšské zákony).

Chtějí-li se investoři o příslušné smlouvě o ZDZ dozvědět více, měli by si nejprve zjistit, jaká je minimální sazba daně dle této smlouvy pro daný stát a co je potřeba k tomu, aby tuto sazbu mohli uplatnit. Pro usnadnění nabízíme informace o daňových sazbách dle smluv o ZDZ pro tyto země.

Rádi bychom také připomněli, že všechna pravidla týkající se daní, jež je Mintos povinen dodržovat, jsou stanovena lotyšskou finanční správou a příslušnými lotyšskými zákony.

I-8. Anonym (43 hlasů)

Will it be possible to reduce the withheld tax to 0% by uploading a “Certificate of Residence”? (Bude možné snížit sazbu srážkové daně zasláním „potvrzení o domicilu“?)

I-9. Anonym (43 hlasů)

Will there be a tax credit for capital gains (Steuerbescheinigung für Kapitalerträge) for German users as we get it from regular banks? (Bude pro německé uživatele k dispozici daňová úleva z kapitálových výnosů (Steuerbescheinigung für Kapitalerträge), jakou dostáváme od běžných bank?)

Odpověď na otázky 8–9

Nijak nemůžeme komentovat specifika německé daňové legislativy ve vztahu k Mintosu. S investory se však podělíme o formulář, ve kterém budou moci uvést, jaké typy hlášení budou potřebovat mít od Mintosu k dispozici, aby mohli přiznat příjem v zemi svého bydliště.

Investoři, kteří jsou fyzickými osobami, si mohou snížit sazbu srážkové daně, jež se vztahuje na příjmy vzniklé v jiném státě, pokud Mintosu zašlou potvrzení o daňovém domicilu (případně jiný obdobný dokument v závislosti na pravidlech daného státu). Má-li stát s Lotyšskem uzavřenou smlouvu o ZDZ, bude tato smlouva uplatněna pro výpočet konečné částky daně, kterou musí investor v Lotyšsku zaplatit. Nic dalšího nebude muset investor dělat.

Dle příslušných zákonů uplatňuje většina států EU srážkovou daň ve výši 10 % (viz seznam). 0% srážková daň na základě smlouvy o ZDZ je dostupná pouze rezidentům Litvy.

Pro zjištění konkrétní sazby daně dle smlouvy o ZDZ se prosím podívejte na tento seznam a v případě dotazů ohledně získání potvrzení o daňovém domicilu se prosím obraťte na příslušný finanční úřad.

Příjmy z investic získaných investory, již jsou právnickými osobami, mají standardně 0% sazbu srážkové daně v souladu s platnými právními předpisy.

I-10. Anonym (27 hlasů)

What if there is a partial loss, will you return the withholding tax? (Pokud dojde k částečné ztrátě, budete srážkovou daň vracet?)

Srážkovou daň vybírá emitent (v případě úvěrových listů Mintos je to subjekt zvláštního určení zřízený v Lotyšsku) a odvádí ji lotyšské finanční správě. Ke srážce daně dochází v momentě, kdy je příslušný příjem vyplacen na účet investora. To tedy znamená, že pokud nevznikne žádný příjem, není ani sražena žádná daň. Pokud je investice po dobu splácení předmětem částečné ztráty, není stát povinen vrátit srážkovou daň, která byla odvedena z již připsaného příjmu. V každém případě by dotaz, zda lze ztráty odečíst z již zaplacené daně, měli investoři směřovat na místní finanční úřad ve státě jejich daňové rezidence.

I-11. Anonym (12 hlasů)

In order to reduce the withholding tax, which documents have to be uploaded on the platform? Just a Tax Residence Certificate or also a specific form? (Jaké dokumenty musím nahrát na platformu, abych snížil sazbu srážkové daně? Stačí potvrzení o daňovém domicilu, nebo je třeba nějaký speciální formulář? 

Dle platných lotyšských zákonů, jež upravují podmínky pro činnost Mintosu, musí investor, jenž je fyzickou osobou, předložit potvrzení o daňovém domicilu získané od příslušného finančního úřadu. Potvrzení o daňovém domicilu musí obsahovat následující informace:
– celé jméno

– osobní identifikační číslo (v ČR například rodné číslo)

– období, na které se potvrzení vztahuje (obvykle kalendářní rok).

Další formulář je třeba předložit pouze v případě, že se konkrétnímu investorovi podaří během jednoho kalendářního roku získat příjem vyšší než 5 000 € od jednoho emitenta (např. v rámci úvěrů od jedné úvěrové společnosti nebo skupiny spřízněných úvěrových společností – závisí na struktuře příslušných prospektů). Existuje však jen hrstka investorů, již by tuto podmínku mohli splnit. Pokud zpozorujeme, že se nějaký investor této hranici blíží, včas ho budeme informovat o dalším postupu.

I-12. Anonym (12 hlasů)

Why should I go with notes while you cannot even tell me about the submitted CRS report data of last year (claims only). Proper tax decleration is impossible. (Proč bych měl investovat do úvěrových listů, když mi ani nejste schopní nic říct o datech zaslaných v rámci hlášení dle CRS (za pohledávky). Řádné přiznání daně je nemožné.)

Mintos získal povolení k provozování investičního podniku v srpnu 2021. To znamená, že první hlášení dle společného standardu pro oznamování (CRS) bude zasláno v září 2022. Zde naleznete bližší informace o CRS.

I-13. Anonym (11 hlasů)

In Spain we’re required to declare (modelo 720) each single note and their values in the last quarter every year, will you provide that information/export(csv)? (Ve Španělsku musíme v rámci daňového přiznání (modelo 720) uvést každý úvěrový list a jeho hodnotu v posledním čtvrtletí každého roku. Poskytnete nám tyto informace / umožníte export těchto informací (csv)?)

I-14. Anonym (8 hlasů)

How will Mintos support client tax reporting? Will you provide tax reports for each EU country to ease the filing for tax returns for your clients? (Jakým způsobem bude Mintos podporovat daňová hlášení pro investory? Budete poskytovat daňové výkazy pro jednotlivé státy EU, abyste svým zákazníkům usnadnili podání daňového přiznání?)

Odpověď na otázky 13–14

Ano, jakožto investiční podnik budeme poskytovat pravidelné výpisy z účtu, ve kterých budou tyto informace uvedeny (otázka I-13), a daňové výkazy, které investorům pomohou přiznat celkovou výši získaných příjmů a sražené daně (I-14).

V diskuzním fóru Mintos Community se budete moci podělit o konkrétní požadavky na daňové hlášení ve Vašem státě. Na základě Vašich ohlasů se pokusíme náležitě upravit materiály, které máte pro přiznávání příjmů k dispozici.

I-15. Anonym (11 hlasů)

Can you confirm that for legal entities investing in Mintos there will be no withholding tax when investing in Notes? (Můžete potvrdit, že se srážková daň pro investice do úvěrových listů nevztahuje na právnické osoby?)

Ano, u právnických osob skutečně nebude uplatňována žádná srážková daň. Dle platných lotyšských zákonů se srážková daň nevztahuje na splátky úroků u právnických osob. Výjimkou jsou státy, které jso považovány za tzv. „daňové ráje“. Mintos však investory z těchto zemí stejně nepřijímá.

I-16. Anonym (7 hlasů)

What is the hight of the tax (Quellensteuer) that will be deducted in the different countries, for example Germany and Switzerland? (Jaká je výše daně (Quellensteuer), která bude sražena v jednotlivých zemích, například v Německu a Švýcarsku?)

U fyzických osob je standardní sazba daně 20 %. Předloží-li však investor potvrzení o daňovém domicilu, budou se na něj vztahovat zde uvedené sazby. Dle tohoto seznamu mají Německo i Švýcarsko sníženou sazbu ve výši 10 %. U právnických osob je sazba srážkové daně 0 %.

I-17. Anonym (7 hlasů)

Werden Steuern nur auf die neuen Schuldverschreibungen fällig oder auch auf die alten Investitionen in Abtretungen? (Budou se platit daně pouze u nových investic do úvěrových listů nebo také u starých investic do postoupení pohledávek?)

Srážková daň se bude vztahovat pouze na investice do regulovaných finančních nástrojů zvaných úvěrové listy. Na příjem z investic do pohledávek prostřednictvím dohod o postoupení se vztahoval jiný daňový zákon, který odvedení srážkové daň nevyžaduje.

I-18. Anonym (5 hlasů)

How can we limit the withholding tax to 10%? Would a certificate of residence be accepted? (Jakým způsobem můžeme srážkovou daň omezit na 10 %? Budou přijímána potvrzení o bydlišti?)

U fyzických osob lze sazba srážkové daně snížit na 10 % (v několika zemích na ještě méně). Snížení sazby srážkové daně je možné pouze v případě, že:

  • mezi Lotyšskem a státem, jehože je investor rezidentem, byla uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění (ZDZ) (viz seznam),
  • investor předloží potvrzení o daňovém domicilu.

Po předložení platného potvrzení o daňovém domicilu nemusí investor podnikat žádné další kroky, neboť snížená sazba srážkové daně je automaticky uplatňována emitentem (jedním ze subjektů zvláštního určení ze skupiny Mintos zodpovědných za příslušnou sadu úvěrových listů).

U právnických osob je sazba srážkové daně 0 %.

I-19. Arne (5 hlasů)

Until when do you need to have the “Certificate of Residence” to reduce the withholding tax? Do you need it immediately or during this calendar year? (Do kdy vám máme zaslat „potvrzení o bydlišti“, abyste snížili sazbu srážkové daně? Potřebujete ho hned nebo v průběhu kalendářního roku?)

Pro snížení sazby srážkové daně musí investoři Mintosu poskytnout potvrzení o daňovém domicilu vydané finančním úřadem ve státě daňové rezidence investora. Snížená sazba srážkové daně bude uplatňována od chvíle, kdy Mintos obdrží a zpracuje příslušné potvrzení o daňovém domicilu.

Poskytne-li investor potvrzení o daňovém domicilu později, ne však déle než 3 roky po obdržení příjmů z úroků, může požádat finanční úřad emitenta (například tedy lotyšský finanční úřad) o vrácení přeplatku srážkové daně. V rámci zjednodušení celého procesu všem investorům doporučujeme, aby své potvrzení o daňovém domicilu zaslali co nejdříve prostřednictvím speciálního online portálu na platformě.

I-20. Anonym (4 hlasy)

Will you apply witholding tax for French customers even below 5 k€? as in France, no tax or declaration needed if all P2P lending made by an individual < 5 k€ (Budete srážkovou daň uplatňovat i u francouzských občanů pod 5 000 €? Ve Francii není třeba podávat daňové přiznání, pokud příjmy jednotlivce z P2P půjčování nepřesahují 5 000 €.)

Bohužel nemůžeme komentovat specifika francouzské legislativy ani konkrétní výjimky pro příjmy z P2P půjčování. Obecně má termín P2P půjčování velmi široké použití a právní nastavení, na základě kterého jsou tyto investice strukturovány, se může značně lišit napříč státy a typy tržišť.

Co se týče úvěrových listů, finančních nástrojů regulovaných na základě směrnice MiFID II, Mintos je povinen vybírat srážkovou daň při vyplácení úroků na účty investorů, již jsou fyzickými osobami, bez ohledu na místní daňové pobídky ve státě investora. Je však možné, že místní zákony dovolí použití příslušné daňové pobídky ke snížení celkové daně. Pro bližší informace se však prosím obraťte na místního daňového poradce. Naše diskuzní fórum Mintos Community bude nadále otevřené pro všechny dotazy týkající se daní v jednotlivých státech, kde investoři přiznávají své příjmy. O všem Vás budeme informovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů.

II – Investování na Mintosu v novém nastavení obecně

Otázky jsou uvedeny v původní podobě a jazyce bez úprav, tak jak je investoři zveřejnili na portálu Slido. V závorce je uveden český překlad otázky.

II-21. Anonym (47 hlasů)

What interest rates can we expect for notes? Will they be lower than currently? (Jaké úrokové sazby můžeme u úvěrových listů očekávat? Budou nižší než dosud?)

Tak jako dosud budou úrokové sazby u úvěrových listů určovány úvěrovými společnostmi. Při určování úrokových sazeb vycházejí úvěrové společnosti z aktuální poptávky a nabídky na trhu, dostupnosti a ceny jiných zdrojů financování, obecné makroekonomické i mikroekonomické situace a dalších faktorů. Při totožné situaci na trhu tedy neočekáváme, že se výše úrokových sazeb u úvěrových listů budou nějak lišit od toho, jaké by byly u stejných investic do pohledávek.

II-22. Anonym (36 hlasů)

What will happen if the current invested amount is larger than the cap allowed by the suitable and appropriate investment offering? (Co se stane, pokud bude aktuálně investovaná částka vyšší než limit pro vhodnou a přiměřenou investiční nabídku?)

Na základě Vašich investičních cílů a čistého jmění uvedených v Posouzení vhodnosti a přiměřenosti můžete pomocí strategií Mintos a vlastních automatických strategií investovat do určité výše. Tento limit je součástí požadavku na zodpovědné investování stanoveného v souladu se směrnicí MiFID II. Až vypočteného limitu dosáhnete, Vaše automatické strategie budou zastaveny. Stále však budete moci investovat manuálně.

Jednotlivé investory budeme e-mailem informovat o stavu jejich Posouzení vhodnosti a přiměřenosti a také o tom, zda je třeba posouzení dokončit, aktualizovat nebo zda již bylo limitu pro investice prostřednictvím strategií Mintos dosaženo.

Své odpovědi můžete kdykoliv zkontrolovat v sekci „Posouzení vhodnosti a přiměřenosti“ v nastavení účtu i aktualizovat, změní-li se Vaše situace.

II-23. Anonym (25 hlasů)

What will be the repayment plan of the notes? Once in a month or like in bonds – at the end of the contract? (Jaký bude splátkový kalendář úvěrových listů? Jednou za měsíc nebo až na konci smlouvy jako u dluhopisů?)

Tok splátek u úvěrových listů zůstane v porovnání s investicemi do pohledávek v podstatě nezměněn. Jediným rozdílem bude, že je do procesu zapojen také subjekt zvláštního určení ze skupiny Mintos jakožto emitent. Když dlužník uhradí splátku úvěru úvěrové společnosti, úvěrová společnost prostředky převede emitentovi, který následně uhradí splátky na příslušný účet investora prostřednictvím Mintosu. Pro bližší informace si prosím projděte jednotlivé základní prospekty.

II-24. Miguel (21 hlasů)

Do I have to change anything in my automated strategies, or it will automatically start using Notes instead of Claims? (Musím u svých automatických strategií něco měnit nebo začnou používat úvěrové listy místo pohledávek automaticky?)

II-25. Anonym (5 hlasů)

Will notes ne automatically be available in the investment automatic strategy? (Budou úvěrové listy automaticky dostupné v automatických investičních strategiích?)

Odpověď na otázky 24–25

Úvěrové listy budou ve strategiích Mintos a vlastních automatických strategiích dostupné automaticky. Až budou úvěrové listy Mintos spuštěny, nebude tedy třeba v automatických strategiích nic měnit. Snažili jsme se o to, aby se z pohledu investora prostředí platformy po uvedení nového druhu investic nijak zvlášť nezměnilo, automatické strategie proto budou nadále fungovat na základě stejné logiky, jako tomu bylo u investic do pohledávek.

Investorům doporučujeme, aby si své automatické strategie čas od času zkontrolovali a ujistili se, že jsou v souladu s jejich investičními preferencemi a ochotou riskovat.

II-26. George (18 hlasů)

With the minimum investement amount of 50 euro per note, it kills micro investors. Any plans to lower it? (Minimální investice ve výši 50 EUR na úvěrový list je pro mikroinvestory likvidační. Máte v plánu ji snížit?)

Jeden úvěrový list bude podložen 6–20 úvěry. Při koupi jednoho úvěrového listu tedy v průměru investor investuje 5 € na úvěr. I s menšími investicemi si tak investoři budou moci sestavit dobře diverzifikované portfolio.

II-27. Anonym (6 hlasů)

Is there a risk to loose the capital invested? (Existuje riziko ztráty investovaného kapitálu?)

Přestože investování do úvěrových listů přináší řadu výhod pro investory, neznamená to, že by rizika spojená s investováním byla zcela eliminována. Mezi hlavní výhody pro investory patří ochrana prostředků investorů, systém pro odškodnění investorů do výše 20 000 €, vhodná a přiměřená nabídka produktů a vyšší úroveň transparentnosti.

Tak jako jiné formy investování je však i investování do úvěrových listů spojeno s investičními riziky, jako je špatná výkonnost podkladových úvěrů, selhání dlužníka nebo úpadek úvěrové společnosti. Není nijak zaručeno, že investovaný kapitál získáte zpět. Každé investiční rozhodnutí musí vycházet z analýzy rizik s danou investicí souvisejících. Investoři by se také měli seznámit se základním prospektem a konečnými podmínkami. Před investováním prosím zvažte své znalosti, zkušenosti, finanční situaci a investiční cíle.

II-28. Kriss (6 hlasů)

In terms of repayment profile, will the planned Mintos Notes work same as current Mintos Forward Flow? meaning no more premature repayments by borrower etc (Budou úvěrové listy Mintos fungovat stejně jako úvěry Forward Flow co do profilu splácení? Myslím tím, že již nebude docházet k předčasnému splacení úvěrů dlužníky atd.)

I v případě úvěrových listů se akce provedené dlužníkem, jako může být právě předčasné splacení úvěru, projeví ve splátkovém kalendáři příslušného úvěrového listu. Každý úvěrový list je podložen 6–20 úvěry a v průběhu životního cyklu úvěrového listu může skutečně dojít k tomu, že bude některý z podkladových úvěrů splacen předčasně dlužníkem nebo odkoupen zpět úvěrovou společností. Může se také stát, že některý podkladový úvěr nebude splacen vůbec. Úvěrový list zůstává aktivní investicí, dokud v něm jsou nějaké aktivní úvěry. Další podrobnosti investoři vždy naleznou v základním prospektu.

II-29. Anonym (4 hlasy)

Will there be extra fees or costs on the investor side given the new structure? (Budou s ohledem na novou strukturu investorům účtovány nějaké další poplatky nebo náklady?)

Ne, investorům nebudou účtovány žádné další poplatky ani náklady. Pokud se v budoucnu rozhodneme nějaké poplatky zavést, budeme o tom investory náležitě informovat.

II-30. Anonym (4 hlasy)

How will “pending payments” work with notes? (Jak budou u úvěrových listů fungovat „platby ve zpracování“?)

Případné platby ve zpracování budou fungovat stejným způsobem jako u investic do pohledávek. V případě úvěrových listů budou platby ve zpracování vedeny na úrovni jednotlivých úvěrů a jejich existence odpovídajícím způsobem ovlivní splátkový kalendář příslušného úvěrového listu.

III – Otázky o Sekundárním trhu a možnostech výplaty peněz u investic do pohledávek

Otázky jsou uvedeny v původní podobě a jazyce bez úprav, tak jak je investoři zveřejnili na portálu Slido. V závorce je uveden český překlad otázky.

III-31. NvdK (30 hlasů)

Mintos is changing rules of the game during the game. Why not facilitate secondary market trading while people still have notes (so potentially max 5-6 years)? (Mintos mění pravidla hry během hry. Proč neumožnit obchodování na Sekundárním trhu i poté, co budou mít lidé úvěrové listy (tedy potenciálně max. 5–6 let)?)

III-32. Anonym (26 hlasů)

This is not a question, but I would like to state that I think it’s unfortunate that SM trading for claims will be suspend starting from july, it’s too soon. (Tohle není otázka, ale rád bych řekl, že si myslím, že je nešťastné, že obchodování na Sekundárním trhu bude pro pohledávky ukončeno od července. Je to moc brzy.)

III-33. Miguel (14 hlasů)

How cashout of claims investments works after July 1st, if there are no primary(?) and secondary market transactions in claims? (Jak bude fungovat výplata peněz z investic do pohledávek po 1. červenci, když nebudou dostupné žádné transakce pohledávek na Primárním (?) a Sekundárním trhu?)

III-34. Anonym (13 hlasů)

How it is possible to cashout from the claim loans under Mintos strategies after 1 July. I thought it is only available when another investor buys the loan. (Jak to, že bude možná výplata peněz z pohledávek v rámci strategií Mintos po 1. červenci? Myslel jsem, že je výplata dostupná, pouze pokud jiný investor úvěr koupí.)

III-35. Anonym (8 hlasů)

Does it mean that we will not be able to sell curent investments at secondary market after 1st of July? What about notes? (Znamená to, že stávající investice nebudeme moci prodávat na Sekundárním trhu po 1. červenci? A co úvěrové listy?)

III-36. Anonym (6 hlasů)

Will You have the secondery market after the 1.juli with Surcharge or Discounts?
The same like now (Budete mít Sekundární trh po 1. červenci i s přirážkami a slevami? Tedy jako dosud?)

III-37. Anonym (5 hlasů)

If the secondary market only lets you buy Notes, how could I use the marketplace to withdraw my inversion? (Pokud bude na Sekundárním trhu dovoleno nakupovat pouze úvěrové listy, co mohu na tržišti udělat pro to, abych se své investice zbavil?)

III-38. Anonym (4 hlasy)

How do I convert my current holdings to notes so I can still keep using the secondary market after july? (Jak své stávající investice mohu převést na úvěrové listy, abych po červenci mohl nadále používat Sekundární trh?)

Odpověď na otázky 31–38

O uzavření Sekundárního trhu pro investice do pohledávek

Ačkoliv bychom rádi ponechali Sekundární trh otevřený pro pohledávky, regulační požadavky nás bohužel nutí k jeho uzavření od 1. července 2022. Sekundární trh bude však nadále dostupný pro investice do úvěrových listů a jeho fungování bude stejné jako předtím.

Dle platných předpisů nebudeme po spuštění úvěrových listů a ukončení přechodného období smět zprostředkovávat transakce neregulovaných nástrojů, jako jsou pohledávky. Regulační orgán trval na tom, že Sekundární trh musí být uzavřen pro pohledávky. Co se nám však podařilo vyjednat, je to, že Sekundární trh zůstane pro pohledávky otevřený až do 30. června. Také se nám podařilo dohodnout na tom, že funkce výplaty peněz u investic do pohledávek provedených strategiemi Mintos bude dostupná až do doby, kdy budou příslušné úvěry splaceny.

To, že dojde k uzavření Sekundárního trhu pro pohledávky, jsme oznámili, jakmile jsme se dohodli na konečných datech přechodného období. Vzhledem k tomu, že zpočátku nám bylo nařízeno, abychom Sekundární trh pro pohledávky uzavřeli mnohem dříve, máme radost, že se nám podařilo díky pochopení ze strany regulačního orgánu ho ponechat otevřený řadu měsíců po získání licence.

O výplatě peněz z investic do pohledávek

Investoři budou moci vyplatit prostředky z investic do pohledávek provedených strategiemi Mintos i po 30. červnu, kdy bude Sekundární trh pro pohledávky uzavřen. Když si chce investor nechat vyplatit peníze, jeho strategie Mintos automaticky odprodá investice v jeho strategii jiným investorům, kteří používají tu samou strategii. Prodej může trvat od několika minut až po několik dní v závislosti na momentální poptávce od jiných investorů a aktuálních tržních podmínkách. Lze prodat pouze investice, jejichž vlastnosti a aktuální stav stále umožňují, aby do nich mohly investovat jiné strategie Mintos. Pro výplatu prostředky jsou tedy dostupné pouze investice bez prodlení.

Pro výplatu peněz ze své strategie Mintos

  • Přejděte na kartu Investovat
  • Klikněte na „…“ [tři tečky] vedle své strategie
  • Vyberte Vyplatit peníze
  • Zadejte požadovanou částku
  • Klikněte na Vyplatit peníze

IV – Otázky o změnách v pozici úvěrových společností v regulovaném nastavení

Otázky jsou uvedeny v původní podobě a jazyce bez úprav, tak jak je investoři zveřejnili na portálu Slido. V závorce je uveden český překlad otázky.

IV-39. Anonym (24 hlasů)

Do lending companies still offer buyback? (Poskytují úvěrové společnosti stále zpětný odkup?)

IV-40. Anonym (15 hlasů)

I am invested Mintos because of the repurchase obligation. Will the introduction of debentures end this repurchase obligation for new investments? (Na Mintosu investuji kvůli závazku zpětného odkupu. Bude se zavedením nových investic závazek zpětného odkupu ukončen?)

Odpověď na otázky 39–40

Úvěrové společnosti stále nabízejí úvěry zajištěné závazkem zpětného odkupu, a tyto úvěry pak tvoří úvěrové listy. Mechanismus zpětného odkupu úvěrových listů bude podobný tomu používanému pro investice do pohledávek. Budou k dispozici dva různé druhy úvěrových listů – podložené úvěry se závazkem zpětného odkupu a bez závazku zpětného odkupu. Investoři si mohou podrobnosti mechanismu zpětného odkupu pro jednotlivé úvěrové společnosti a úvěrové listy prostudovat v příslušném základním prospektu.

IV-41. Anonym (9 hlasů)

What happens if a lending company defaults or bankrupt? (Co se stane v případě úpadku nebo bankrotu úvěrové společnosti?)

Pokud se úvěrová společnost na Mintosu bohužel ocitne v úpadku, Mintos bude nadále zastupovat investory a pracovat na vymožení dluhu jejich jménem. Jediným rozdílem s novým nastavením investic a zapojením emitenta do procesu je to, že dluh vůči úvěrové společnosti bude spravován subjektem zvláštního určení ze skupiny Mintos jakožto subjektem, který má pohledávku vůči úvěrové společnosti, místo aby Mintos zastupoval investory s mnoha pohledávkami vůči úvěrové společnosti. V mnoha případech pomůže toto nastavení proces vymáhání zefektivnit.

IV-42. Anonym (7 hlasů)

Will Notes make it impossible for LOs to repurchase loans before due date (ie. when the interest rate is higher than current market)? (Znemožní úvěrové listy úvěrovým společnostem odkup úvěrů před datem splatnosti (tj. v situacích, kdy je úroková sazba vyšší, než jsou aktuální tržní podmínky)?)

Úvěrové společnosti budou stále moci jeden nebo klidně všechny úvěry, jimiž je úvěrový list podložen, odkoupit, tak jako mohou dlužníci úvěry splatit před datem splatnosti. Úvěrové společnosti však zároveň nesmějí znovu nabídnout k investici ten samý úvěr, který byl dříve odkoupen.

Každá sada úvěrových listů je emitována na základě souboru 6–20 úvěrů. Po zakoupení úvěrových listů mohou být podkladové úvěry odkoupeny úvěrovou společností nebo splaceny dlužníkem před datem splatnosti. Sada úvěrových listů bude vždy mít dobu splácení odpovídající úvěru ze souboru s nejzazším datem splatnosti, povýšenou o 10 dní. Úvěry, které jsou splaceny před datem splatnosti, budou ze sady úvěrových listů odstraněny.

IV-43. Anonym (4 hlasy)

How will 1 note with buyback be handled if only 1 loan in the loan basket defaults/is more than 60days late? Will the full note be bought back by the LO? (Jak se bude postupovat u 1 úvěrového listu se zpětným odkupem v případě, že pouze 1 úvěr ze souboru úvěrů nebude splacen / bude v prodlení déle než 60 dní? Odkoupí úvěrová společnost celý úvěrový list?

Úvěrový list je sice finančním nástrojem, do něhož lze investovat, peněžní toky úvěrových listů jsou však založeny na jejich podkladových úvěrech. Podkladové úvěry mohou být jednotlivě odkoupeny, splaceny předčasně nebo nesplaceny. Pokud je úvěr se závazkem zpětného odkupu v prodlení déle než 60 dní, bude samostatně odkoupen a v portfoliu investora zůstane úvěrový list obsahující zbylé úvěry. Zároveň bude aktualizován splátkový kalendář úvěrového listu.

Děkujeme Vám za to, že jste se podělili o své dotazy a pomáháte nám tak mluvit o tom, co Vás nejvíce zajímá. Dotazy, které jste zaslali, budou také upraveny do formátu FAQ (často kladené dotazy) a zveřejněny v Centru nápovědy Mintos.

O všech možných změnách zde uvedených odpovědí Vás budeme včas informovat.

Nezapomeňte prosím, že se můžete podělit o své komentáře ohledně formátu a šablon, jež budete potřebovat pro svá daňová přiznání.

Chcete se o úvěrových listech dozvědět více?

Žádná otázka nezůstane nezodpovězena! Pokud s úvěrovými listy teprve začínáte, mohly by Vás zajímat základní informace. Můžete si také přečíst o tom, jak jsou úvěrové listy tvořeny, nebo se blíže dozvědět o výhodách transparentnosti, kterou přinášejí základní prospekty úvěrových listů Mintos. Případně si můžete projít podrobnosti o přechodném období z pohledávek na úvěrové listy, ponořit se do problematiky zdanění příjmů, prozkoumat změny na Sekundárním trhu nebo najít odpovědi na další obecné dotazy od investorů v článku Otázky a odpovědi pro investory. Jakékoliv další dotazy Vám jistě budou zodpovězeny ve speciální sekci o úvěrových listech v našem Centru nápovědy.

Chcete se stále dozvědět více? Budeme rádi, když se o své dotazy podělíte ve vlákně o úvěrových listech na diskuzním fóru Mintos Community.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner